N1EIW EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. ZATURDAG 6 APRIL. BINNENLAND. B U I T E N L A N D. I I a Ui Aan het departement van binnenlandsche zaken heelt lieden ten behoeve van de staats spoorwegen piaals gehad: Heerenveen tol Leeuwarden van Arnhem naar Leeuw ar De miuste inschrijver daarvoor was de ken, ten einde over Glasgow zich naar Ameri ka te begeven, 128 landverhuizers, allen Neder landers, uit de provinciën Noordbrabant en Gro ningeu. Op Texel beslaat bij velen de begeer te om het eiland te verlaten en in Noord Ame rika een gewenscht beter vaderland te zoeken Dezer dagen verlieten 90 personen hunne oude woonplaats, om zich naar Noord te schepen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden i» binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco/1.90 AMERIKA. Volgens berigten uit Buenos-Ayres van 26 Februarij stelde de Amerikaausche gezant bij de Argentijnsche Konfederalie alle pogingen in het werk, om den vrede tusschen Brazilië en zijne bondgenooten aan de eene en Paraguay aan de andere zijde te herstellen, en bij scheeu aanvankelijk daarin geslaagd te zijn, daar eene Amerikaansche stoomboot naar Paraguay was vertrokken, om president Lopez de voorwaarden tot het openen der onderhandelitigen kenbaar te maken. In de Argentijnsche Konfederatm heersehl voorts tegenwoordig eene zeer vrede lievende stemming. Volgens de laatste berigten uit Mexico was Vera Cruz in slaat van beleg gesteld. Keizer Maximiliaan stond met tien duizend man krijgsvolk bij Queretaro, eenige mijlen ten noordwesten der huofdstad Mexico. Toen hij zich aan het hoofd zijner krijgsmagt stelde, had hij eene proclamatie uitgevaardigdwaarin hij „De dag waarnaar ik Zurphen, 2 April. Uit Rusland en Hongarije zijn dezer dagen voor Zutphen en Deventer over den spoorweg aangevoerd 150 wagons met lijnzaad, lijn en raapkoeken en dit alles in 5 dagen tijds Men z et hieruit van welk een onberekenbaar nut voor dan handel de aansluiting onzer spoorbanen is met het buitenland. Men meldt ons uit Lemmer, dalo 4 April. Heden avond arriveerden alhier per stoom boot van Groningen, 130 Landverhuizers du meesten uit de Provincie Groningen afkomstig, om per nachtboot van de Lemmer over Am» sterdam naar Rotterdam te vertrekken, alwaar een schip gereed ligt om hun naar Amerika over te voeren. Binnen den tijd van een paar weken zijn reeds over de 400 zoodanige reizi gers door de Lemmer getrokken; de goedkoops vrachten; de spoedige ovei vaart en de zoo duel matig ingerigte booten doen hun de route liever over de Lemmer in plaats van Harlingen en andere plaatsen naar Holland nemen. ADVERT LNTIEN van 1 tot 4 regels, gewoi .letter 40 Cents, voor elkeu regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, LUXEMBURG, 2 April. De onderhandelin- geu over den afstand dnren voort. De minister Tomato is (per telegraaf) te ’s Graveiihage ontboden. •s GRAVENHaGE, 4 April. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal van heden is bepaaid, dat de gisteren door den heer Thorbecke gevraagde vergunning om den minister van buitenlandsche zaken omtrent de Luxemburrsche aangelegenheid te interpelleren, in eene morgea voormiddag ten 11 ure te houdeue zitting zal plaats hebben. Aan de algemeene beraadslagingen over hoofd stuk IX {kolomen) hebben heden deelgenomen de heereo van Foreest, Fransen van de Putte, Bergman, Keuchenius, van Nispeu van Sevenaer, Stickjes, Hoffman, Jonckbloel en de minister van koloniën. Deze laatste is wederom toegenaderd lot de conservative beginselen, maar heeft de wet betreffende het erfpacht niettemin gehand haafd De artikelen 1 tul 7 zijn aangenomen. Morgen voortzetting, na de interpellatie van den heer Thorbecke. De Luxemburgsche minister, de heer Tornaco ii van Luxemburg komende alhier weder aangekomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken beken, dat door den Raad in zijne vergadering van 25 Maart jl. tul Ontvan ger der Gemeente is benoemd den Heer RUURD H. VAN OER WEU, en dal hij als zoodanig dagelijks, Zon en Feestdagen uitgezonderd, ten zijne huize op de Marktstraat, zal vaceeren van s morgens negen tot ’s namiddags één uur. Snede 1 April 1867. WOU DA lïaryemeeste.i. HAGA Secretaris. firma Belieftoid, Gourontieuse te Luik, voor ƒ79,000. Uit het bij de Tweede Kamer ingekomen regeringsanlwoord op het verslag van het wets ontwerp lot verhooging van de traktamenten der inlandsche hoofden op Java blijkt, dat aan die verhooging zal voorafgaan de uitvaardiging, niet slechts van beperkende regelen waarnaar het Europeesch gezag voortaan dienstpligtigen hebben te verstrekken, maar ook van nadeie bepalingen tot waarborgen dat de hoofden behalve de hun krachtens die regelen aan te wijzen inlanders, geen andere pressen. Het vrijwillig eerbetoon van den oosterling aan zijne meerderen blijft gehandhaafd. Plotselinge opheffing der persoonlijke diensten acht de regering onraadzaam cn onstaatkundig Wat de vroegere schorsing van den tegen- vvoordigen maatregel betreft, uit de ontvangen regeringsberigten blijkt, dal iu een gedeelte van Java en Madura ernstige gevolgen uit de schor sing werden voorzien. Aan de Iraktements- verhooging zal onk eene nieuwe beperking der heerediensteo gepaard gaan, terwijl ook gou- vernemenls-heeiediensten, in verband met art 57 van het regcrings reglement, zullen moe en worden geregeld. Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat de hoofden niet meer gehecht zijn aan het amblelijk landbezit dan aan het genot der persoonlijke diensten van den inlan der. De Regering heeft aan de Tweede Kamer ingezonden de memorie van beantwoording op het verslag over hel wetsontwerp op de schut terijen. In die memorie worden op nieuw al de üoofdbeginselen, waarop de voordiagt rust, door de Regering verdedigd en speciaal de re denen ontwikkeld, die leiden lot handhaving van den schutterlijken leeftijd (lot het 34ejaar) en van de voorgedragen sterkte. Voor bet overige wordt aangetoond dat, volgens dit wets ontwerp, de schutterijen reeds in vredestijd eene getal sterkte van 50,000 man bevallen, die bij opkomend oorlogsgevaar dadelijk kunnen worden mobiel verklaard. Den 26 Maart jl. is te Weenen door wederzijdsche gevohnagtigden een traktaat van handel en scheepvaart tusschen Nederland en Oostenrijk gesloten. St Ct. Op Donderdag, den 9 Mei e. k. des middags ten 12ure, zal vanwege den mmister van bmnenlandsche zaken en onder zijne goed keu! iug, in een der lokalen van het ministerie van bmnenlandsche zaken te s Graveahage worden aanbesleedhel bouwen van een vaste brug in den njdweg van Groningen naar Assen nabij Groningen, over de ingraving voor den spourweg van Harlingen naar de liannoverscbe grenzen. Uil Hellevoetsluis zijn naar Leith veitiok- onder anderen zeide Deze iaudvethuizing is van eeu slerken invloed op de gemeente Gocksdorp waar reeds een en twintig woningen ledig staan 1. de herbesleding van het maken van ver schillende gebouwen en inrigtingen op het *ia. lion Heerenveen, ten behoeve van den spoor weg van Arnhem naar Leeuwarden. De minste inschrijver daarvoor was de heer van der Vlugt ie Warmond, voor f 163,909 (Bij de aan besteding op den 14 Maart jl. was dezelfde ouk de laagste inschrijver voor 149,900.) 2 de aanbesteding van liet maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de bruggen in het gedeelte van van den spoorweg den. COURAN J 09 i i i Ameril a in

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1