1867. JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-B1AD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. li v WOENSDAG 10 APRIL. Slats n-G e n e r a a 1. 2e Kamer BINNENLAND. 17 I ^sle 4 i ’s Gravenhage, 6 April. In da Tweede Kamer was heden aan de orde de aangekendigde interpellatie der Rege riug door den heer Tiiorbeeke. Spreker vroeg: of de verklaring van graaf von Bismarck, Bij kon. besluit zijn benoemd tot burge meesters der gemeente Ijlst de heer T. E. van Popta, en der gemeente Huissen de heer G. Th. Kolfschoten. Den 2 Dezer is te Leiden de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van de kweek school voor zeevaart aldaar De toestand der schooi werd door den voorzitter, in zijn ver slag van de lotgevallen in het afgeloopen jaar da omstandigheden in aanmerking genomen gunstig genoemd De vereeniging telde thans ongeveer 400 leden Van de 67 jongens die zich in het afgeloopen jaar aan de keuring on derwierpen. waren 32 aangenomen Op 31 December 18b6 waren 643 matrozen afgele verd, die bijna allen bij s’ rijks marine geplaatst op schier wonderdadige wijze uit den groot sten nood werd gered, blijkt, uit een door hem geschreven brief, dat hij zich sedert October II te Padstow in Cornwall bevindt. Zijne verminkte handen en voeten waren genezen, zoodat hij thans eene wandeling door de stad kan doen Hij betuigt zijnen innigen dank alsmede dien zijner vrouw en kinderen, voor de edelmoedige ondersteuning hem ook uit Ne derland verstrekt, alwaar ..door de zorgen van den Engelschen predikant te Amsterdam, dg. W, Jamieson, meer dan 2400 ten zijnen be hoeve is ingëzameld. Men meldt van Eindhoven, 29 Maart. Dezer dagen is in het naburige Leende, door een feilen brand eene nog al kapitale boerderij vernield. Men wil dat twee knapen, de oudste ruim 16 en de jongste ruim 14 jaren, moed willig den brand gesticht hebben, onder de vol gende omstandigheden Zij zoude ten huize van den bewoner om karnemelk geweest zijn, en na weigering der melk gedreigd hebben het huis in brand te steken. Buiten gekomen heb beo zij een brandende lucifer aan het lage stroo. dak der schuur gehouden; deze zoowel als de stal, het huis en een schuurlje, benevens een groot gedeelte van den aldaar aanwezigen voor raad, zijn door de vlammen vernield De vader dier twee jeugdige misdadigers kwam bij den officier aldaar, ten einde verlof te vragen om hen in de gevangenis een bezoek te mogen brengen, toen hij toevallig zijn broeder, die hij in geene tien jaren gezien had, aantrof, die verlof kwam vragen om zijn zoon, een jongeling van 16 jaren wegens diefstal te Hilvarenbeek,. in het huis van arrest aldaar gedetineerd, een1 bezoek te mogen brengen; beide vader» wisten5 van elkandets zaken niets; de ontmoeting was1 derhalve voor beide zeer toevallig, maar niet zeer prettig Gedurende de maand Maart jl. zijn op het kanaal door Zuid-Beveland op- eti algeva- ren aan de sluis te H.msweert 3 zeeschepen, metende 910 ton; 47 Rijnschepen, metende 5836 ton; 733 ligters, vletters en andere binnen vaartuigen, metende 33,983 tonen 33 stoom- tegenkanting te laten afschrikken, maar mei volharding, zonder overdrijving, datgene te doen nat zij naar hare innige overtuiging meent te moeten doen. De onlangs opgeroepen ligtiug geeft de beschikking over eene voldoende tree’ penmagt, om verzet, in het onwaarschijnlijke geval» dat het zich vertoonen mogt, te smoren. - Het in het verslag aanbevolen plan van bespoedigde dcorzieking door middel van inenting wordt door de Regering bestreden, ook met ’t oog op de uitvoering. Het aangewezen denkbeeld tot het heffen van een hoorngeld meent de Regering voor alsnog niet, te behoeven toe te passen, evenmin als zij op dit oogenblik nog eene geldleenitig noodig acht tot bestrijding van de buitengewone uitgaaf voor de veeziekte. Van den 8sten. In de zitting van da Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden was aan de orde het wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk V (binnenlandsche zaken) der staatsbegrooting voor 1867 (ziekte onder het rundvee). Tien sprekers waren voor het systeem van afmaking, zes bepaald er tegen, terwijl enkelen nadere inlichting wenschten. De beraadslaging zal morgen wordea voortgezet, alsdan is de Minister van Binnenlandsche Zaken het eeret aan hel woord. ring in het ten uitvoer leggen der maatregelen behulpzaam te zijn en de burgemeesters met hun raad ter zijde te staan. Dit geheele per- soneel is aangewezen en bereid om te hende len. Zijn ct omstandigheden gunstig dan msg men hopen, dat de gevraagde verhooging van twee taillioen ral voldoen De Regering zal riug door dsn heer Tiiorbeeke. Spreker vroeg: fü0 spaarzaam mogelijk zijn.’—„De Regering of de verklaring van graaf von Bismarck, „dat 18 voorn,,mens zich in de toepassing der maal de Nederlandsche regering hare goede diensten r8£elen noch door verzet, noch door lijdelijks had aangeboden bij de onderhandeiingen over Luxemburg”, op iets anders berust dan op een misverstand 7 De heer van Zuyien, minister van bnitenlandsche zaken, antwoordde hoofdzake lijk het volgende„over Luxemburg zijn geen eigenlijke onderhandclingen gevoerd, maar wel besprekingen het belang van Nederland is wel degelijk, zoo niet regtsstreeks, dan zijdelings, bij de oplossing van het Luiemburgsche vraag stuk betrokken. Door de aanbieding der goede diensten heeft men willen konstatéren, dat de Nederlandsche Regering geene verantwoordelijk heid heeft met betrekking tot de Luxemburgsche kwestie. Met groot genoegen kan de minister mededeelen de verklaring van graaf vou Bis marek dal alle banden tusseben Limburg en Duitschland hebben opgehouden te bestaan. Hij verklaarde voorts, dat de Nederlandsche Rege ring voorlaan noch officieel, noch officieus zich inlaten |zal met de zaken van Luxemburg.’' Door den heer Thorbecke is daarna gekonsta- teerd de laatste verklaring van den minister. De interpellatie was hiermede afgeloopen. Van den Iden. Naar men verzekert, zal de Tweede Kamer der Staten Generaal in den loop der aanstaande week hare werkzaamheden schorsen. Men wil weten, dat hal reces drie of vier Weken zou zou duren, en dat alsdan de wetsontwerpen nopens de schutterijen', de erfpacht enz. in be handeling zuilen komen. De minister van binnenlandsche taken heeft zijne memorie van beantwoording inge zonden op het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp lol verhooging van hoofdstuk V. der staatsbegrooting wegens de veeziekte. De minister geelt daarin hcofdzakelijk te ken<= nen „De Regering zal in hoofdzaak volgen hel plan van den heer Loudon afmaking van aan getaste koppels op een gunstig tijdstip, bij een dalend zieklecijfer. Daartoe is alles voorbereid In de besmette streek zuilen ter adsistentie der veeartsen vee inspecteurs worden aangesteld, die voortdurend al hel rundvee inspecteren een maatregel die eenigen tijd zal moeten volge. houden worden. Die inspecteur» zullen onder toeztgl staan van commissarissen, invloedrijke mannen, die geschikt en bereid zijn der Rage- waren. Te Haaren zal in het laatste dezer maand in het groot seminarie eene vergadering plaats hebben van alle bisschoppen, enzin Nedei land de een zegt, tot het houden van een diocesaan concilie, ten einde te spreken over de belangen der godsdienst, de ander lot mede deeling van hetgeen in de laatst gehouden con cilie heeft plaats gehad. Aangaande den ongelukkigen kapitein John Casey, gezagvoerder van het schip Jane Lowden, die ten verigen jare door het Rotter- dsmsche schip Ida Elizabeth kapt W. Daoren, SNEEKER r I I 1 F I Dese COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ia binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVElll EN '11 EN van 1 tot 4 regels, gewoi.e letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegclregt voor iedere plaatsing, I •■■■‘«F.,.:*-. COURT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1