1867. JAARGANG No. 30. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. lof 22ste ZATURDAG 13 APRIL. VERGADERING VAN DEN GEMEENTE-RAAD VAN SNEER, bTS A A L A A D. Slate n-G e n e r a a 1. 2e Kamer, Zitting van 9 April. onder 11 April. der stn 3 wetboek reces i rijen, in zocht. In de zitting van de tweede kamer tengeneraal van heden is de beraadslaging voort met 30 tegen van strafvordering De minister van binnenlandsche zaken heeft, ten vervolge op zijne aankondiging van 4 1 Maart jl., (er kennis van belanghebbende gebragt, dat de spoorwegwerken lusschen Woenedrecht en Krabbendijke thans zoo ver gevorderd zijn dat de Oester Schelde aldaar niet meer zonder gevaar bevaren kan worden en dit vaarwater als gesloten is te beschou wen. 23 stemmen, dat het na het op schut!e- zal worden MAANDAG DEN 15 APRIL 1867 des voormiddags ten 10 uur. PUSTEN TER BEHANDELING: Mededeeling van goedgekeurde raadsbeslui ten Proces'erbaal van Verificatie der Gemeente kas. Rapporten over de Rekening van het O. B Weeshuis. en R. G 1’. Armen administratie over 1866. Adres van den heer G. Everts om weder benoemd te worden tot Commissaris der Am sterdammer en andere beurtschepen Adres van ILdde Baanslra om weder benoemd te worden als fiesleller. Voorstel tot af en overschrijving. Twee voorstellen betrekkelijk het onderhou den van stralen, wallen, riolen enz. (beide aan gehouden). Voorstel omtrent de waarneming der lessen op .de Hoogere Burgerschool gedurende de va cature door hel vertrekken van den heer Vier sen. Mededeeling der overdragt van het kantoor van den Gemeenteontvanger. Voorstel van de Commissie van Administratie der Gasfabriek tot verlaging der prijs van hel Gas. vóór de behandeling der wet i de afdeelingen gezet overhet wetsontwerp,houdende vootzienin gen omtrent den veelyphus. Sommige der daarop voorgestelde amendementen zijn aange nomen, in het algemeen de strekking hebben de tot verscherping der wet. Het beginsel van voorschotten aan de gemeentebesturen voor de onteigeningskosten is behouden. Morgen voort zetting der beraadslaging, en wel over artikel 22, betreffende de strafbepalingen Nieuwediep, 9 April, Heden middag kwam hier, onder het lossen van saluutschoten, in de haven, komende van Batavia, Zr. Ms. schroefstoomschip Metahn Kruis, kommandant kapitein-luitenant ter zee A. L. Palm. Het schip heeft de reis afgelegd in 84. zeedagen Van de Kaap de Goede Hoop heeft men zes jongelieden inedegebragt, van de zoovelen die in der tijd als kolonisten uit ons vaderland derwaarts zijn vertrokken en die zich meerendeels bitter hebben teleurgesteld gezien. Met het eerstdaags hier verwacht woidende oorlogstoomschip Zoutman, worden nog meer jongelieden verwacht, die, naar wij vernemen, nog moeijelijkheid ondervonden om van den consul de hun toekomende gelden te ontvangen, in liet Staatsblad n°. 18 is opgenomen het koninklijk besluit van 29 Maart, houdende vast stelling der reglementaire bepalingen der uit voering van de wet betrekkelijk de inkwartierin gen en hel onderhoud van krijgsvolk, en de transporten en leverantiën, voor ’s tunings le gers of vestingen gevorderd, van U September 1866 {Staatsblad) n°. 138) en bepalende het tijdstip waarop gemelde wet in werking treedt. Woensdag jl. is aan de hoogeschool te Leyden, na verdediging van stellingen, bevorderd lot doctor in de regten de heer T. van Beijma thoe Kingma, geboren te Joure. By koninklijk besluit van den 31 Maart jl.no 17 is lot vice p esident van den raad stemmen, dat het van de begrooting van Nederlandschelndie ('raclemenlen der in laudsche hooiden) niet vóór bet aanslaand reces behandeld zal worden 2. mei 36 legen 20 stemmen, dat onmid delijk na het reces de wet op de schutterijen in beraadslaging zal komen en, tegen een voorstel van den heer van Eek: 10 April. De kamer heeft volgens voorstellen van den voorzitter bepaald 1. met 35 tegen 21 wetsontwerp lot wijziging SNEEKER i i 3 Uithoofde van den invallenden GOE- BSENVRIJDAG zal de Courant van Za- turda'g den 20 April inplaats van Vrij dags» des Oonderdags«avonds worden uitgegeven, en kunnen de Adverten iën voor die Courant tot ilonderdag uiterlijk des middags 12 uur, worden ingezonden. I I - I X 9 COURANT. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco 1,90 niet In deze zitting is medegedeeld dat de commissie van rapporteurs voor het wetsontwerp tot verbinding vanden t aa'sspoorweg van Breda naar den Moerdijk met dien an Willemsdorp naar Rotterdam haar eindverslag daar omtrent heeft uógebragt. De dag der beraadslaging zal nader worden bepaald. De Kamer heeft hervat de beraadslagingen over het wetsontwerp ter verhooging van hoofdstuk V der staats- begrooting voor 1867 strekkende om de kosten tot afwering van het gevaar waarmede de heerscliende ziekte onder het vee den veestapel bedreigt, met twee milhoen gulden te vermeerderen, en art 63 alzoo te brengen op r 3,000 ouo. De heer Verheijen heeft namen» de commissie voor de ve zoekschnftea over adressen, dit wetsontwerp be treffende, verslag uitgebragt met welks konklusien de Kamer zich vereeuigde. De minister van binnenlandsche zaken verdedigde den door hem voorgedragen maatregel om eene krachtige poging te doen ten einde door onteigening en afmaking van alle aangetaste koppels vea en daarop volgende des- infectie der stallen de besmette streek te zuiveren. Hij wederlegde in hot breede de daartegen ingebragte be denkingen, en met name die voortgevloeid uit gemoeds bezwaren, opgegeven in adressen en in redevoeringen door sommige leden aan den dag gelegd alsmede uit de vrees dat tegen de toepassing der voorgedragen mid delen, zoo zij wierden goedgekeurd, door belanghebben den in verzet zou worden gekomen. .Evenzeer weder sprak hij de bewering dat door het begraven van het afgemaakte vee niet te overkomen moeijelijkheden zouden ontstaan; en bij toonde aan dat de daarvan gemaakte voorspellingen al» overdreven moesten worden beschouwd. Volkomen zekerheid omtrent den goeden uitslag der in te stallen poging kon hij niet geven: maar door de op gedane ondervinding meende hij dat de meeste waar, schijnlijkheid bestond dat het middel doe! zou treffen te eerder omdat thans het tijds ip daarvoor als gunstig was aan te merken zullende hij intusschen het oogen- blik kiezen dat als het geschiktste zou aan te merken wezen. Andere middelen waren, blijkens de ervaring gebleken onvoldoende te zijn,- inenting bijv, was aan groote moeijeiijkheden onderworpen. Wat het financiële punt betiof, en de vraag of de gevraagde som voldoende »ou wezen, gaf hij te kennen, dat dienaangaande geene zekerheid te gev»n was, maar dat, mogt men ten deze een uitstel verlangen, voorzeker de vereischte offers nog grooter zouden wezen dan nu het geval was. De nu opgegeven uitgaven zouden, naar hij vertrouwde, zonder buitengewone maatregelen te nemen, kunnen worden be streden. De heeren Thorbecke, Verheijen, Fokker, van Zinnicq Bergmann, Pijnappel, van der Linden, de Brauw, van Bappard, van Zuylen van Nyevelt, Geertsema, du Mar- cliie van Voortiiuyzen, Winigens, Wybenga, Begram, Insinger en Fransen van de Putte voerden achtereen volgen» het woord. Bij deze beraadslagingen werd op nieuw in vele bijzonderheden, dit onderwerp betreffende, getreden, en het voornemen der Regering aan de eene zijde toegejuicht en aan de anderen kant nader bestre den. Ook werd gehandeld over de wijze waarop, en den tijd wanneer de Regering hare piannea dacht uit te voeren, en dienaangaande inlichtingen gevraagd, alsmede omtrent het denkbeeld om de lijn van afsluiting te ver leggen, en de besmet!e streek door een tweede kordon af te zonderen. Eindelijk werd door sommigen getreden in eene beoordeeling der handelingen van vroegere Re geringen ten aanzien van de door haar genomen maat regelen tot beteugeling der veeziekte, welke handelingen aan de eene zijde als onvoldoende aangemerkt, en door anderen verdedigdj werden. Nadat de minister van binnenlandsche Zaken de verschillende sprekers had be antwoord, werden de algemeens beschouwingen gesloten en het wetsontwerp met a l tegen 7 stemmen aangenomen Morgen sullen de beraadslagingen over het wetsont werp houdende voorzieningen omtrent den veelyphus worden gevoerd. A D V E R T E N TIEN van I tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1