NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BLAD VOOR DE SIAD IN DET ARRONDISSEMENT SNEEK. 18157. WOENSDAG 17 APRIL. B I O E N 1 A M. BUITENLAND. I VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEEK, ZATERDAG DEN 20 APRIL 1867 des namiddags ten 1 uur. fciiHiiiiiiiünigiiihüiuiiiiniiiiiiii r? lieu het Parijsche kongres betreffende het zeeregi en de regleo der onzijdigeu in oorlogstijd, in- afgevaardigden -I oog op i met ADVERTENT1E N letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt Uithoofde van den invallenden GOE DEN VRIJDAG zal de Courant van Za- lurdag den 20 April inplaats van Vrij dags- des Donderdags-avonds worden uitgegeven, en kunnen de Adverteniiën voor die Courant tot Donderdag uiterlijk des middags 12 uur, worden ingezonden. van 1 tot 4 regels, gewon* eiken regel daarenboven 10 Cent* voor iedere plaatsing, mbmmwagjBgawgn* Zoon te Haarlem, den heer Mar de heeren van Waveien en Deie COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 PUNTEN TER BEHANDELING: Voorstellen betrekkelijk hel onderhoud van siraleo, riolen enz (aangehouden). Krelage en naart aldaar, en Zoon te Hillegom. Eindhoven, 9 April Geheel in tegenstelling van de regtbank te s Bosch is de uitspraak tan onze regtbank uit gevallen in zake het vervalschen van boter. De huisvrouw van den landbouwer J. v. G te B. is dier take veroordeeld tot 3 maanden cellulaire gevangenisstraf en 25. De regtbank heeft het feit zwaar geacht en daarom zeker de straf bepaald boven den eisch van het O M. Wanneer men weet dat de bedriegster 70 percent verschillende valsche ingrediënten en 30 percent slechte boter had gebruikt en alles voor goed bad verkocht, zal niemand zeggen dat deze wel verdiende en tot eene les voor anderen strek kende straf te hoog is gesteld. In Drenthe is een Provinciaal museum van oudheden opgeiigt, voornamelijk bestemd lot het daarin bijeen brengen van voorwerpen van GermaanschenRomeiuschen of laleren oorsprong penningen en munten daaronder begrepen, in Drenthe gevonden, of op Drenthe betrekking hebbendevoorts kaarten, platte gronden van sleden en plaatsen, leeke- mngen, gravures, photographiën van gebeurte nissen, geziglen gebouwen ot oudheden, Drenthe betreffendeafbeeldingen van vermaarde per sonen, boek- en drukwerken enz. Het bestuur is opgedragen aan eene Commissiedoor Ge deputeerde Stalen te benoemen. De Fransche Alonileur behelst, in zijne officiële beriglen betrekkelijk de groole tentoon stelling, eene opgave van prijzen en eereblijken toegekeud wegens tentoongestelde voorbrengselen van den tuinbouw. Onder de inzenders aan welke prijzen zijn loegekend, vermeldt die op gave ook Nederlanders namelijk de heeren alsnog aan te nemen, dadelijk beantwoord, nadere verklaring van zonderheid lot de afschaffing der kaapvaart; hij vreesde dat het Spaansche gouvernement zeer nadeel g voor het belang der Spaansche han- deisscheepvaart had gehandeld met zijne toetre ding destijds te weigeren. Hij wenschte te weten, hoe hel tegenwoordige ministerie over* die zaak dacht en ol hei gezind zou zijn de SNEEK, 16 April. Men meldt uit Ijlst d. d. 12 April Heden nademiddag had ten raadhuize alhier de pieglige installatie plaats van den lieer T. E. van I’opta als nieuw benoemd burgemeester der gemeente Ijlst. Daarna werd de avond op eene feestelijke wijze doorgebragl, en mogt de nieuw benoemde vele blijken van genegenheid van de zijde der burgerij ondervinden. Ook de mingegoeden werden bij deze gelijke gebeurtenis niet vergeten. RUSLAND. St. Petersburg, 12 April. Ofschoon het ontwerp van wet betreffende de millitaire administratie des rijks nog mot bekrachtigd is, beeft men toch de noodzakelijk heid erkend eenige bepalingen daarvan onverwijld iu te voeren. Dien ten gevolge is het ministerie van oorlog een centraal departement van bestuur geworden en hebben de plaatselijke besturen zelfstandigheid eilangd. SPANJE. In de Spaansche kamer van werd den 6 dezer door een lid, met het <■- de bedenkelijke wending der geschillen Engeland gezegd, dat Spanje in 1856 had bu- behooren toe te treden tot de bepalingen van het Parijsche kongres betreffende het zeeregt bedoelde bepalingen van nel Parijsche kongres i Deze vraag weid met maar vooruilzigt op eene de regering gegeven. s Giavenhage, 15 April. In de zitting van de Eerste Kamer der Sta ten Genei sal van heden zijn met algemeens stemmen aangenomen de 10 aan de orde ge stelde wetsontwerpen, waaronder dat tol ver hooging van hoofdstuk V der slaatsbegrooling Voor 1867 (lot wering der veeziekte). Z M. heeft aan A. J. van VVinsheym, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als bur gemeester der gemeente Appingadam; en tot burgemeester dier gemeente benoemd E. la kens. De minister van oorlog heeft ter kennis van belanghebbenden gebragt, dal reeds voldoen de aanbiedingen lot het wijzigen sari geweren tot achterlading zijn ontvangen, en alzoo geen nieuwe aanbiedingen daarvoor meer in aan merking kunnen komen. Gedeputeerde staten der provincie Noord Holland hebben liet wenschelijk geacht op som® mige plaatsen in dat gewest den aanvoer van vee uit Groningen en Friesland toe te laten Bij besluit van den 10 April, 1867 no 2, op genomen in hel Provinciaal blad van dat ge west, no 31, hebben zij diensvolgens o. a be paald, dat in de haven van Enkhuizen, in die van Hoorn, in die van Medemblik en in die van den Helder runderen, schapen, varkens, bok ken en geiten, afkomstig uit Friesland en Gro ningen, dn eet van daar over zee (uil Groningen ouk door Friesland naar Harlingen en van daar over zee) mogen worden aangevoerd, mits vooizien van een bewijs van herkomst, vermei dende de namen van bet vaartuig, van den schipper en van de plaats van bestemming alsmede bet aantal, de sooit en de kleur van haar der iugeladen dieren, en afgegeten door de daartoe van wege het openbaar gezag aan gewezen personen, in Friesland te Harlingen iüakkum, Workum, Hindeioopen, Stavoren of Lemmeriu Groningen te Groningen, Zout Leeuwarden, 11 April Gedurende de maand Maart jl. zijn in Fries land aan de longziekte gestorven Li en to dier zake afgemaakt 15 runderen, te zamen 29, te gen 9 in de zelfde maand van het vorige jaar. Er werden 3 stallen aangetast, tegen 6 in Maart 1866, en 6 stallen gezond verklaard, legen een gelijk getal in dezelfde maand van het jaar te voren. Het geheel getal gevallen in de eerste 3 maanden van dit jaar is 65 tegen 30 in hetzelfde tijdvak van hel vorige jaar. kamp, Termunterzijl of Delfzjl. Aan de Wester aanlegplaats te Amsterdam, of op zoodanige andere plaatsen in d e gemeente, alwaar, inge volge kennisgeving van burgemeester en wet houders van 28 September 1863 (Gemeente blad no 19) in bijzondere omstandigheden de invoer kan worden vergund, mag vee, bestemd om onmiddelijk geslacht te worden, en afkom stig uit Friesland Groningen, Drenthe door Overijssel en vervolgens over zee, uit Groniit gen ook door Friesland naar Harlingen en van daar over zee) worden aangevoerd, mits voor zien van een certificaat, vermeldende de namen van het vaartuig, van den (schipper en van de plaats van bestemming, alsmede dë sooit ende kleur von haar der ingeladen dieren, en de uitdrukkelijke verklaring inhoudende, dat het vee bestemd ie oumiddellijk geslagt te worden; welk certificaat moet zijn afgegeven door de daartoe van wege het openbaar gezag aagewe zen personen, op de bovengenoemde plaatsen. Genoemd besluit is ook in zijn geheel te vinden in de Staats Courant van 14 en 15 April, no. 90. SHEERER Uin1111111111jiun1.il 3 I J I B A I I B B 7 I r -taai Jno S 0!—’ MgrwMMnwwwMBimBEwnaggmM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1