dut hij in den eerst sedert eenige tentoonstellingen diens brandewijn in Aan Zeiden woedde eene epidemie met meer hei de geneeskunde. crns plak het Gari Dezr lie t I I S 1 5 k i v z a 1 d r d h zi n VI w zi et die op zijnen hoogen ouderdom nog steeds onder de sieraden der liberale partij of wel betalen zij niet maar hetgeen die tronc opbrengt. De Monileur berigt, dat den 13 Augus- ---Ij te Parijs onder medewerking een kongres van geneeskundigen uit alle lauden zal worden J van vraagpunten ra- „Een der heel Oos brengt het 600 000 man onder de wapenen met inbegrip der troepen die uil Mexico zijn teruggekeerd. Daarvan gaan 150,000 man af voor de bezetting van Parijs en van 1 Ou 000 man voor de pet lou de De ani de gen keu keti kei. ziel wel stac wer industrie drukt, behoeft men niet te zeggen, want de patroons durven bijna geen werk of bestel lingen meer aannemen, uit vrees van niet aan hunne beloften te kunnen voldoen. Het aantal inzenders voor de thans ge opende Parijsche wereldtentoonstelling is 42,217, tenen 27,446 op de jongste Loudemche wereld tentoonstelling en 21.779 op de eerste Parij- srbe. Ouder die 42,000 industriëlen bevindt zich natuu-lijk een zeer groot aantal Fransche, namelijk 11,645. Opmerkelijk is het, dat het rijk, hetwelk geacht woidt op de uiterste grens der beschaving te slaan, Tmkije, wat het getal inzenders betreft Frankrijk het meest na bij komt dal het getal is niet minder dan 4496. Daarop volgen: Engeland met 3609, Italië met 3992, Oostenrijk met 3072, Pruisen en de Noordduitsche Staten met 2206, Spanje met 2071 B Igië met 1448, Busland met 1392, Brazilië met 1073, Portugal met 1026, Zwit serland met 986, Griekenland met 892, d de Vereenigde Staten met 778, Zweden met 602, Nederland met 504 inzenders; na Neder- land volgen Beijeren, Wurtemburg en de overige I Staten. De Sandwicheilanden teilen 31, Siam I 31, Luxemburg 10 inzenders. Parijs. In het paleis van schoene kunsten is de ten toonstelling geopend van de werken van Ingres. Bijna al de vruchten van zijn penseel en pot lood zijn daar bijeen, van de schilderij die hem in 1800 de tweede gouden medailje deed ver werven, lot de Source, die hij in 1862 expo seerde. De bezoekers der wereldtentoonstelling zullen zeker niet nalaten ook het Paleis des B aux-Arls in te gaan, waar men Ingres, den roem der Fransche schilderschooldie meer dan 60 jaren onafgebroken het schoone zocht en men mag hel zeggen, gevonden heeft, in zijne werken kan besiuderen en bewonderen. Den 14 en 17 Juli] zullen de wedstrijden tusschen de harmonie*" en fanfare-muziekkorp- si n op het Champ de Mars worden gehouden, terwijl den 10 Augustus een kongres van ge- neesheeren (homoeöpathen en allopathen) zal vergaderen, onder voorzitteischap van den minister van onderwijs Duruy. ENGELAND. Lord Broughamde beroemde Engelsche De koninklijke maatschappij voor de aardrijks kunde heeft zich jl. Maandag in eene te Lon den gehouden vergadering verklaard voor het uitzenden van een of meer expedition in het zuid-oosten van Afrika, met het doel zekerheid over het lot van dr. Livingstone te bekomen en uit te maken of die beroemde reiziger wer kelijk door de in’anders vermoord is geworden. Tevens is door de Maatschappij besloten de medewerking van het Engelsche gouvernement tot dat doel in te roepen. De London Chatham-Dover spoorweg ver- bruikte 377,373 centenaars steenkolen en 4319 centen, coke ‘oor 1 024 802 */4 Engelsche mijlen afstand, of anders 1,261.832*/2 lokomoliefmij- l len, sedert Junij 1866 afgelegd. De Times bevat het volgende onzekere gronden van hoop op het behoud van den vrede, waaraan sommigen zich houden, is de onvolkomen toestand der Fransche regering; op het oogenblik zijn geene 10,000 geweren {breechloaders) en zuilen er zelfs met April 1868 geene 200,000 voorhanden zijn, terwijl Prui sen hel naaldgeweer veibelert en de nieuwe modellen, waartoe de oude patronen dienen uitdeelt. Ook beweert men dat de aannemingen voor Fransche zwaardbajonellen voor het grootste gedeelte in Pruisen gedaan zijn en dat deze dus in geval van oorlog gestuit zullen worden. Men veronderstelt bovendien, en denkelijk met grond, dat de Fransche troepen weigeren zou den om aan de Pruisische te weêrstaan, ten zij het „breech loading”-geweer ook bij de trauschen gebezigd wierd. Frankrijk zoo zegt men zal geen stap doen lol dat het gereed is en hel zal niet met de „breech loa ders’ gereed zijn voor in 1869.” In de met 6 April geëindigde week is in Grootbrittannie slechts één nieuw geval van runderpest ter kennis des gouvernements ge* bragthet deed zich voor te Birling North Field in Northumberland, op eene boerderij met 31 stuks rundvee; het aangetaste rund is op last van de overheid afgemaaktalsmede een gezond rundhetwelk in aanraking met het zieke was geweest. ITALIË, Jaarlijks wordt op eene plegtige wijze in het Collegie llomano het taleufeest gevierd, aldus genoemd, omdat bij deze gelegenheid voordrag- ten gehouden worden in bijna al de bekende talen. Ook dit jaar heeft dit feest weder plaats gehad, en werd het, als gewooidijk, door een talrijk publiek uit de geleerde kringen bijgewoond. Hel eerst werd een voordragt in het Latijn gehouden, daarna volgden die in het Hebreeuwse!) hel Chaldeeuwsch Syrisch, oud en nieuw Armenisch Curdisch, Turksch, hel Tiiebaansch en Memfiisch Koptisch en het Senegambisch of de taal dar negers, Hierop volgde de oude en nieuwe Aziatische en Afrikaansche talen en daarna kwamen de Europeesche talen aan de beurthet oud en nieuw Grieksch, het Latijn, Fransch. Italiaansch, Celtisch de lersche taal, het Hoog en Ne derduitse!), Deensch, Engelsch. Illyrisch Bul- garijsch en Albaansch. Door ruim dertig per- Madiid 12 April. De Gaceta bevat een besluit der koningin waarbij vijf leden van het hoog gcregtshof van hun ambt ontzet worden, omdat zij, als leden van den senaat, gestemd hebben voor het voor stel dat strekte tot het betuigen van het leed wezen van den senaat over de wijze, waarop de regering ten opzigte van maarschalk Serrano, hertog de la Torre, oud voorzitter dezer eerste landsvergadering, gehandeld heeft In de Cortes heelt de heer Gonzales Bravo in een merkwaardige rede, strekkende tot ant woord aan de leden der oppositie, gezegd, dal de toepassing van het exceptionnele stelsel van beteugeling duien zal zoolang als de revoluli onnaire partij niet van houding verandert. De indcmniteitsbillhoudende goedkeuring der regeringsbesluiten genomen na de sluiting van het vorige Parlement, is aangenomen met 245 tegen 4 stemmen. FRANKRIJK. Parijs, 10 April. Na de kleermakers, wier arbeidsstaking voort duurt en die een diner hebben gegeven aan een paar Engelsche gedelegeerden van het snij- ders-giide te Londen, die bun 2000 p. st. ge- i bragt hebben, hebben de kappersjongens hel hoofd opgestoken en de volgende eischen ge steld aan hun patroons: 1°. Wij willen niet langer werken dan 12 nur per dag, d. i, van acht tot acht ure en vragen 1 uur voor hel ontbijt en 1 uur voor bel diner. 2°. Wij moeten 6 francs per dag hebben als loon. 3°. Wij willen geen lavabos (alias waskom men) kammen enz. schoonmaken. 4°. De troncs moeten afgeschaft worden. De tronc is een van de plagen van Parijs. Het is dat achthoekig busje, dat ge op ieder buffet riet staan zoowel in de eerste établissementen van de hoofJslad als in de minste kolfijhuizen, reslauraliën, kapperswinkels enz Daarin moet leder bezoeker^ want men heeft dit als hel I ware tot een verpligling gemaaktzijne twee Lamartine wordl sous offeren, den, maar inderdaad steken de patroons dit bij zijn overlijden, geld in den zak en betalen er de jongens van, i pCt I- 1 1 - huren hen op I vankehjk Ook de plieurs en sole of zijdewevers die j in een In het Lagerhuis heeft jl Dingsdag de regering verklaard het verbod van rundvee- i voor den zomer dezes jaars I in stand te willen houden, en wel omdat er in van i Grool-Brittannie nog vijf plaatsen waren waar •’;:n j de runderpest zich dezer dagen had voorge- 30 zi r» duizend man sterk, alzoo te zamen uitmakende 426 000 man. R kent men nu 60,000 man van Beijeren cn Vv urtembergilan verkrijgt! men 480,000 man, Luiten de landweer en reservelroepen, die in Pruisen achterblijven. Hel P/uisische leger js alzoo 60 pCl. sterker dan hel Fransche, J Den 29 Maart jl. zijn door de korrekti- cnele regtbank te Sarreguemines vijf leden van den gemeenteraad aldaar, waaronder de adjunkt i maire, tol negen maanden gevangenisstraf ver- oordeeld, ter zake van onwettige inhechtenis neming van een burger en van inmenging in i de openbare funktien. En wie was die burger? Niemand anders dan de maire der gemeente. Vier der veroordeelden hebben op de openbare straat den maire gevat, onder voorwendsel dat hij, zonder voorzien te zijn van een geleibiljet, algegeven door het kantoor der indirekte be lastingen, bij zich droeg twee kiuikjes brande wijn, welke hij bij een ingezetene der gemeente had laten stoken Met geweld werd de aan gehoudene naar het huis van een labaks-debilaut den vijfden veroordeeldegebragtdie zonder daartoe bevoegd te zijn proces-verbaal legen den maire opmaakle en diens brandewijn in beslag nam. Het eenig artikel van het door de kom- missie van onderzoek gewijzigd ontwerp van wet betreffende de dotatie aan de Lamartine i houdt in, dat door den Slaat aan Alphonse de '1 toegekend, als nationale be zooals het heet voor de bedien- loomug, de som van 500,000 francs opeisebbaar maar inderdaad steken de patroons dit bij zijn overlijden, ei: waarvan de rente a 5 hem levenslang zal betaald worden. was door de regering de som van 400,000 fr. voorgesteld. zevental établissementen in de straat J tus aanstaande j St. Denis werken, hebben den arbeid geslaakt. van hel ministerie van onderwijs, Zelden woedde eene epidemie met meer hef- van geneeskundigen uil tigheid als die der grève. Dat dit zeer op de geopend ter behandeling kende de gezondheidsleer, de arilhropologie Als Frankrijk zijn leger mobiliseert, dan I roglsgeleerde, eoet het 600 000 mnn nnrlpr wnnpnen i. wordt geteld, acht het euvel der omkooping bij de Engelsche verk ezingen zoo diep inge- Lyon kankerd, dut hij in den Times aanraidt den over*ge vestingen en i omkooper en d-m omgekochte beide te straffen de dépots en 50,000 mm voor Algerië, zoodal j rnet dwangarbeid. dan 300 ÜÜO man overblijven, die te velde kun nen trekken, en waaronder zich nog vele man schappen bevinden, die maanden geoefend worden. Pruisen daarentegen beeft met inbegrip hel contingent van flessen Darmstadt en Baden, 14 legercorpsen beschikbaar, iech) I van C( ve lei ee ee Ti de bOOC Ofsc »chij M Cll 0(1 daan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2