a [JIT DE HAND Extract-Vonnis. f i REGLEMENT VAN ORDE Uröanuspillen. Gewaarschuwd voor de vele namaaksels het getal moet geschreven staan op de doosjes en de letters G G S. in het lak gedrukt. Een stuk los Land. TELEGRAFISCHE BERIGTEN. II. BRE NNINKMEIJEIl ZONEN Grasverpachting. BUITENGEWOON GOEDKOOP Comptant. i 1 c A 1) V E R T E N T I E N. 4 Wed. van Dorssen, Apot/i. I Door toevallige omstandig heden nog bij besloten brie]jes Terstond te aanvaarden. burgerlijke stand HAND.- MARKTBERIGTEN. I DragtcnC. Pl in w Pt Een MANSZITPLAATS in de Sint Martini Kerk alhier. Besloten briefjes in te ie» eren bij W. Cool van Bokma. [herenveen, L. G Ponne Meppel, i. Crul. lieden overleed tot diepe droefheid zijne eenige Zuster, onze innig Zij zijn GAL-, n P 62»/. 63 83’/. 29% Nat. Oude s i 30 397. 90% 73% 62 487. 417a 20 147. ‘257. 76% 11 ij o J g v> 1 k It 1% Mexico Turken 1882 Amerika 6% Engelsche wissel J 11,84 Gedrukt en uitgegeven by W. COOL, van BOKAA te Sneek. Bij den Boekverkooper J. CAMPEN te Sneek is 10 Cts. verkrijgbaar: om te vo'docn aan Art. 2 van het Synodaal Reglement op de benoeming van Ouderlingen en Diakenen en de beroeping van de Ptedik.mlen in de Hervormde Gemeente te Sneek. een onfeilbaar geneesmiddel voor SLUM- en MAAGONÜESTELDUEDEN van 2% pd 3 4 2 7. 3 3 5 5 5 5 2% hel HUIS bewoond door C R. BRUNINGS en bij deze te bevragen. Aanvaarding 12 Mei e.k SLECHTE SPIJSVERTERING Zij versterken het gestel, verdrijven de Huiduitslagen, verwek ken eetlust, zuiveren hel bloed en verdrijven hoofdpijn ZJjdie de ECHTE en van OUDS BEROEMDE verlangen bale dezelve bij ondeislaande te Sneek.- Gorredijk, S. G. Zwart. Alk Bolsward, Bern. Ver- weij Dragtcn, C. van der Meulen, Apolh. Franeker B Rekker. Leeuwarden, H. Lancé. IEDER WORDT van ons en i geliefde eenige Zoon WILLEM OLIVIER, den ouderdom van ruim 9 jaren. Sneek, 14 April 1867. A. BLEEKER. M. J. BLEEKER—Brunings. Drie bunder, en ruim dertig roede, Ur naam en faam best GREIDLAND nabij den Olijmolen van den heer KINGMA buiten de voormalige Oosterpoort te Sneek het nGulse- land" genaamd. Conditiën liggen van Woensdag 17 April ek. of ter lezing in het OLD BURGER WEESHUIS te Sneek, alwaar de briefjes [tanco moeten worden ingeleverd vóór of op 24 April a. s. ’s middags vóór 12 uur. IJLST D. LAMEI, Grootzand te Sneek. N.B. De nieuwste sloffen voor het saisoen ontvangen. Overleden WIJMBRITSERADEEL Van 9 16 April. Gehuwd Effectenbeurs van Amsterdam den 16 den April 1867. Nationale Werk. Schuld dito dito dito dito l’.uitl, Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusl. A. 1798/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amst. dito Bij vonnis der Arrondissemenis Reglbank te Sneek, dd 15 April 18(10 zevenenzestig, zijnde geiegistreerd is ALBERD1NA de JONG Weduwe Nicolaas Borneman Winkeliersche te Sneek. verklaard te zijn in Faillissement, aan vangende op bovengemelden datum, en is tot Regler Commissaris in den faillieten boedel benoemd de Edel Achtbare Heer Mr. JAN ALBERT WILLINGE PRINS, Lid van gemelde Regtbank, en tot Curator Mr. PIETER FEEN. SfRA KUIPER, Procureur te Sneek. Foor Exlract-Conform Mr. P. FEENSTRA KUIPER. q q. hebben de eer de ontvangst te beriglen van nieuwe TAPIJTEN KARPETTEN enz. De gewone jaarlijksche verpachting van het Grasgewas langs de Lemsler Leeuwarder Straat weg ten verzoeke van den Heer ZWOLSMAN, zal plaats hebben op Ziturdag 27 April 1867, 's morgens 10 uur bij de Weduwe SEVENSMA in de Stadsherberg te Sneek. Rn me keuze van II.H. KLEEDJASSLN FANTASIEJASSEN en PALETOTS, DEMI SAlSON’S IILIS- en KANTOORJASSEN CHAMBRELOAKS fraaye FANTASIEPAKJES voor kinderen etc. etc. alles goede quahteit en uiterst nette bewerking. Overleden Mijnheer de Redacteur! r ISIGE'EOAI.UE»'. J o H V 55 55 n 55 55 55 55 55 V 4^5 i' I BEREID VOLGENS HET ALOUDE OORSPRONKELIJK VOORSCHRIFT. 1 I V Van den 3 tot den 15 April. Geboren z, genaamd Ale. Auke Bcrgsma Anue Scliilstra d, ("levenloos). Grietje de Groot, 72 jr, Sjoerd de Jong, 73 jr. Wijtske Keizer 69 jr. Geboren Sied van der Weide te Wolsum, d. Anne Boersma te IJsbrechtum, z. Hendrik Hoogstra te Scharue- goutum, z. Jan Boersma te Uitweliingerga, d. Cornells Jeltema van Bolsward met IJtje van der Zee van Heeg. De Boter te WOUDEEND 15 Apiil ƒ48,00 aanvoer 1/. vaten De Bot.r te SNEEK den 16 April ƒ48,00 aanvoer 1030/. 81/. De aauvoer van Vee bestond heden uit 80 schapen, 45 varkens en 35 biggen. Varken» 32 52, biggen f 4-9 schapen 14—30 De prijs der Koehuiden 12*/. cents «n Bullea 11 cent» Kalfsvellen ƒ1,90; M 55 Jentje Brattinga te Westhem, 2 jr. Geertruida da Boer te Tirns, 5 md. Sijbren Poelstra te Tjalhuizum 46 jr, Jan Wijnstra Ie Oppenhuizen, 52 jr Pe trus de Jong te Nijhuizum, 10 mud. Levenloos aan gegeven 1 kind. Met genoegen heb ik gezien, dat ge in het J°rl5 der Steeker Guur, hebt overgenomen, wat Mr. HUbLo PO1\1 in zijn laatste geschrift zegt met betrekking o de publiciteit der handelingen van den Raad. Ge deedt dit omdat daarvan ook hier voordeel kan worden ge trokken. Ja gewis! mag dat hier ter harte worden ge nomen. Mogt men het nu ook maar ^werkelijk doen het zou zeker zijn nut hebben! Eu gij voegt et bij: dat het wettigt ook hier toepasselijk mag worden geacht Ou"eiwijfeldik kom er althans gaarue ia het openbaar voo’uit, dat ik vau dadelijke en regtstreeksche toepas- liüg acht wat Mr. v. H. zegt. Ja ik meen oog verder te mogen gaan en waag het de vraag op te werpen - Of de Raad uit een zedelijk oogpuntwel geheel vrij is vau schuld aan de zaak welke dezer dagen aan het licht is gebragt, welke alhier zoo groote sensatie heeft verwekt en bijna alle gemoederen met schrik en ontzetting, niet medelijden eenerzijds, maar ook met verontwaardiging en afschuw anderzijds heeft vervuld?; en op die vraag antwoord ik met eeue wedervraag. Zou zijn gebeurd had wel kunnen gebeuren, wat gebeurd is, bijaldien de gemeentelijke aangelegenheden alhier altoos als werkelijk inbare aangelegenheden waren beschouwd, als de za ken en belangen der Gemeente steeds waren behandeld niet voldoende, door den geest des tijds en der gemeente, wet teveus gevoiderde en te dezer stede zoo dikwijls met zoo grooten aandrang en onder aanvoering van zulk een tal van afdo.nde motieven gevraagde publici teit? Wie hierop een toestemmend antwoord durft geven, doe zich slechts kennen, en ik zal gaarne dit vraagpunt verder met hem in het openbaar bespreken. Inmiddels mo«en de kiezers nog eeus nadeuken eu napraten over hetgeen in en omstreeks den zomer van 1865 ter gele genheid van de verkiezing van Gemeenteraads leden alhier is voorgevallen. Laten zij eeus overwegen noghoe verschillende raadgevingen toen aan hen zijn gerigt, zoo in het openbaar als in het geheim. Laten zij eens nagaan of destijds behoorlijk onderscheid is gemaakt tusschen het algemeen belang aan de eene zijde, en bijzondere belanger, persoonlijke sympathien en antipa- thtëu aan den anderen kant en het is waarlijk te wen- sclieu, dat zij daarna dan ook ernstig ernstiger dun vrm ger bij gelijke gelegenheid zien afvrageu wat hun in Julij dezes jaars in het waarachtig belang der Gemeente te doen staat Sneek den 13 April 1867. W. tan NAUTA LEMKE.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4