18(57. JAARGANG N1EW- SNEEK. 4 n ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT No. 32. 1Tiv L .v i. A .V i). o-> mmjs «au sie ZATUEDAG 20 AP1UL. KJEN-NISGHE VING. 'p> c. van art. 3 genoemde afzon derlijke bewaarplaatsen viiiir te stoken licht te branden of' ligt brandbare sloffen geborgen te houden. van de Gemeente SNEEK doen te f door den Raad dier gemeente Art. 6. De Commissaris van Politie dezer gemeente is belast' ie zorgen, dat de bepalingen van deze verordening naauwkeurig worden opgevolgd en dal bij overtreding procesverbaal daarvan wordt opgemaakt en den schuldigen in regten ver volgd. Art. Noor zooveel daartegen niet bij eene wet, algemeene maatregel van bestoor of provinciale verordening is voorzien, /ullen'alle overtredingen gestraft worden met eene geldboete van een lol vijf en twintig gulden en met eene gevan genisstraf van een lot drie dagen, le zamen of afzonderlijk. Art. 7. De overtredingen zullen werden geconstateerd door den Commissaris en ve dere beambten van Politie dezer gemeentewe9?e daarvan proces verbaal zullen opmaken zullende deze proces- sen-verbaal door ben aan de ambtenaarbelast met de waarneming van het Openbaar Ministe rie bij het Kantongeregt worden ingedieod. Aan deze ambtenaren wordt de last verstrekt om met in achtneming van de bepalingen der wet van den 31 Augustus 1833 (Staatsblad n°. 83) de woningenpakhuizen en bergplaatsen der ingezetenen en die van elders wonenden doch in deze gemeente gelegen zelfs tegen hunnen wilbinnen te tredenter handhaving van de bepalingen dezer verordening. Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeente Sneek, bij besluit van den 25 Maart 1867. WOUDA, Voorzitter. HA GA Secretaris. Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Stalen van Friesland, volgens hun berigt van den 5 April 1867 in afschrift medegedeeld. Eu is hiervan afkondiging geschied waar hel behoort, den 20 April 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris llAGA. en winkeliers in hooging der begrooting van uitgaven voor d< n aanleg van staatsspoorwegen, dienst 1867. 6. Ontbinding der overeenkomst betreffende het slichten van een ziekenhuis te Leiden, bekrachtigd bij de wet van 7 September 1853 (Staatsblad no. 96), en lot het aangaan eener nadere over eenkomst. 7. Wetboek van strafvordering. 8. Nadere bepalingen omtrent den accijns op dé binnenlandsche bieren enazijnem 9. Wijziging der begrooting van Ned. Indie voor het dienst- 1867. (Tractementen van de inlandsche hoofden). 10. Onteigening van perceelen ten behoeve van den spoorweg ter verbinding met den staats spoorweg van Breda naar den Moerdijk met dien van Willemsdorp naar Rotterdam. Wijziging der begrooting van Ned. Indie De BURGEMEESTER en WETHOUDERS -J welen dat in ziüie Verga dering van 25 Maart 1867 is vaslgesteld de volgende verordening VERORDENING op het VERKOOPENkm BEWAREN van PETROLEUM in de GEMEEUTE SNEEK. Art. 1 Het verkoopen van Petroleum uit huizen ol schepen is verboden, behalve uit de zoodanigen welke daartoe bij schriftelijke vergunning door Burgemeester en Wethouders zijn toegelaten. De aenvraag daartoe bevat opgaaf van hel maximum der hoeveelheid en de plaats, waar Petroleum wordt geborgen en verkocht. Art. 2. Als bewaarplaatsen van Petroleum, waarvoor overeenkomstig de Koninklijke besluiten van 13 Januarij 1824 (Staatsblad n°. 19) en 29 April 1864 (staatsblad n°. 39) vergunning moet worden gevraagd, worden aangemerkt de gebouwen waariu eene hoeveelheid van twintig en meer J kannen aanwezig is. Art. 3. winkeliers in Petroleum in den winkel, dan van honderd kan; in bewaarplaatsen, deelmakende van hunne erven of winkelhuizen of wel daaraan onmiddellijk verbonden, dan van drie vaten, ieder van 151) a 160 kan in aszonderlijke bewaarplaatsen, die builen de Stads Gracht en minstens op eene afstand van 500 ellen moeten gelegen zijn, dan van 100 vaten, ieder van 150 160 kan. Voor deze bewaaiplaatsen en tot het hierin lijdelijk bergen van grootere hoeveelheden zal op schriftelijke aanvrage vergunning van den gemeenteraad moeten zijn verkregen. - Art, 4. Het is den kooplieden Petroleum verboden 1°. den voorraad in den winkel, anders dan in blikken, koperen of ijzeren bussen geborgen te hebben 4°. in de sub. b. van art. 3 genoemde be waarplaatsen vuur te stoken, ligt brand bare stoffen geborgen le houden of licht te branden, tenzij in een besloten lan taarn 3’. in de sub. Bij de Tweede Kamer zijn, bij haar uit ééngaan, aanhangig gebleven de volgende wets ontwerpen 1. Regeling der uitgiften in erfpacht van gronden in Nederl. Indie 2. Bepalingen omtrent de verevening van uitgaven ter zake van de opheffing der slavernij in de West Indische kolomen. 3. Bepalingen omtrent de hellingen verzekering van den accijns op de binnenlands, suiker. 4. Regeling der schutterden. 5. Ver- Kooplieden en ;vHU mogen geen grooteren voorraad hebben: b. 11. 1867. (Telegraphic). 12. Beschikbaarstelling van gelden wegens door het departement van oorlog gedane verstrekkingen, dienst 1867. De commissaris des konings in Zuidholland, de heer Loudon, die Z. K. IJ den prins van Oranje bij zijn bezoek aan de tentoonstelling te Parijs vergezeld heeft, is Donderdag avond in de residentie teruggekeerd. Z K. H. de prins van Oranje, die volgens het dagblad la France Donderdag ochtend van Parijs naar ’s Hage is teruggekeerd was tot Zaturdag daar nog° niet aangekomen. Zr Ms. raderstooraschip de Valk zal den 26 dezer naar Birkenhead (Engeland) vertrek ken met manschap en behoeften voor het aldaar, met den 1 Mei aanstaande, in dienst gesteld wordende ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, onder be»el van den kapitein ter zee M. H. Jansen. Z. M. heeft benoemd tot ontvangers der belastingen en accijnsen: te Aarlerixtel, den heer Loeff, thans te Dronrijp te Dronrijp, den heer Venning, thans te Budel te Budel, den heer Roegholt, thans surnumerair. Door burgemeester en wethouders van Amsterdam is aan den gemeenteraad een uitge- breid plan ingedieod tot uitbreiding van de bebouwde kom dier gemeente, up last van den wethouder van publieke werken, ontworpen door den stadsingenieur J. G. Niftrik en ver gezeld vau eene memorie van toelichting van dien wethouder. Het uitbreidingsplan langs de landzijde der stad omvat in het geheel 639 bunder, langs de IJzijde 9 bunders, totaal 648 bunders, makende met de grootte van de oude stad binnen de Singelgracht ter oppervlakte vau 678 bunders, een totaal generaal van 1326 bunders. Eene kapitale hoofdstraai van 30 el breedte doorloopt van het begin tot het einde het uitbreidingsplan, nagenoeg evenzijdig aan den buiteuomioek vau de oude sl-m, acue lengte hebbende van 623o el Waalvvy» De zomersiuiü.ig iu Uen SNEEKER COURANT. 4 11 A D V E R T h N T1 E N letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegeiregt «SS"- 16 Apiii. Baaidwij. iCc. 1 -VU TT JU Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco i/'l,90 van 1 tot 4 regels, gewon» eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, 1 a.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1