NIEUWS' EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. I 1 BIOENLAWD. I WOENSDAG 24 APRIL. I I de komst ®p het terrein 7 termen voor welke dus een driejarige op tateren leeftijd men. Te Hoorn is bij i Van staatswege wordt daartoe -van vijf duizend gulden vereischt wordt, te ontvangen, bijheid van den nieuwen cursus allezins noodig, daar in den i aanvang van het schooljaar nieuwe kweelieh opgenomen kunnen worden. Baalte, 14 April. Heden morgen werd de Eerwaarde Kerkeraad alhier, na het einde der godsdienstoefening op eene aangename wijze verrast door een geschenk ten gebruike van het H. Avondmaal, bestaande in eene groote ronde schotel met twee dito borden, eene schenkkan met twee bekers, alles van massief zilver, van den heer en mevrouw Bentinck van Schoonbeten. Op den breeden BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Snetk, brengen door deze ter kennis, dat, gedurende 14 dagen van 9 tot 1 uur, ter Secretaris der gemeenten te inzage ligt een eiemplaar van het provinciaal blad no, 31 van Noord Holland, houdende openstelling van eenige bakens in die provincie tot aanvoer van vee uit dit gewest onder zekere bepalingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris H AGA. PUBLICATIE. llurgemeetter en Wethouder» voornoemd, WOUDA. De Secretarie. HAGA Leiden, 18 April. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad zijn de beraadslagingen over het voorstel van den heer Scheltema, tot verhooging der schoolgelden op de gemeente-instellingen voor hooger, middelbaar en I vooitgezet en ten einde gebragt. werd met 17 legen 4 stemmen lager onderwijs Het voorstel t verworpen. (Z. C’) Bij het instituut voor doofstommen te Gro ningen worden thans weder de noodige maat’ regelen genomen voor de opneming van nieuw0 kweekelingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen geplaatst worden alle doofstommen, die in Augustus e. k. den ouder, dom van zes jaren bereikt hebben en nog geen voile 15 jaren oud zijn. Aan de ouders die zulks mogten verlangen, kan ook toegestaan worden hunne kinderen, te hunnen koste, buiten het instituut te doen verplegen, zoodat deze dan als exlernes het onderwijs bijvvonen. On- vermogende kweekelingen worden gratis ge huisvest, gevoed en onderwezen. Behalve die doofstommen, welke reeds bij het instituut zijn aangegeven, bevinden zich onge twijfeld iu ons land nog velen, die wel in de termen vallen om geplaatst te worden maar nog geen aanvrage is gedaan. In het belang dier kinderen voor wie elk jaar verzuim een onherstelbaar nadeel is, wordt elk, die met hun bestaan besend is, verzocht het zijne toe te brengen, ten einde zij niet langer van het hun zoo noodig onderwijs verstoken blijven. Eene kennisgeving aan de directeuren van een departement van het instituut of aan de lioofddirectie aldaar is voldoende, om de noodige inlichting aangaande hetgeen er verder Wegetisjde na is eenige spoed regel alleen bij den -ingen 's Gravenhage, 18 April. Aan het station van de Hollandscbe ijzeren spoorwegmaatschappij w«rd dezen ochtend voor de aldaar aanwezige personen, en er waren er velen, eene niet alleduagsehe practische militaire oefening gehouden. Reeds ten 10 ure stond een trein artillerie met een geschut en bagage, wagen gereed tegenover een aantal konvooi- wagens der bovengenoemde Maatschappij. Bij de komst ep het terrein van den generaalmajoor, bevelhebber in de derde militaire afdeeling provincie Zuid Holland, P. A. C. van Wicke- voort Crommelin, vergezeld van zijn adjudant, bleek hel al spoedig dat men proefnemingen ging doen, ten einde te konslaleren hoe veel tijd het zou vereischen, wanneer het eventueel mogt blijken noodig le zijn eene kolonne artil lerie bestaande uit 2 stukken geschut, e?n bagagewagen, 40 paarden jen de daarbij behoo- rende manschap in de reeds genoemde vervoer middelen te plaatsen en die weder le verlaten. Met verbazende behendigheid weid deze ma noeuvre, onder kommaudo van den kapitein- koinmandanl J. Goudriaan, uitgevoerd. Ziehier de uitkomst; zoowel manschap, paarden en geschut waren precies in 18 minuten in de respectievelijk voor hen bestemde wagens f\le manschap bij de paarden, het geschut afzon derlijk) tot het vertrek gereed terwijl na 9 minuten de wagens wed r waren verlaten, de stukken in elkander gezet, de paarden aange spannen en de kolonne, onder kommaudo van den Islen luitenant Sirtema van Grovestins, iiaar de kazerne teiugkeerde. De Eerste Kamer heeft het ontwerp betreffende voorzieningen tegen den vee yphus aangenomen mei algemeene stemmen. Don- deidig aanstaande wordt een aanvang gemaakt met de begroolingsdiskussie: Men verneemt, dat het voorstel der ad viserende leden van de commissie tot reorga nisatie der Koninklijke militaire akademie door den minister van oorlog is aangenomen, en er <1 cursus zal zijn met toelating en verzwaard admkieexa- Arnh. Cour. j de stedelijke regering ingekonien de goedkeuring lot het daarstellen van eene hoogere burgetschool met vier of vijf jarigen cursus. v--- - J verleend eene subsidie ’s jaars. F* vau 1 tot 4 regels, gewou» eiken regel daarenboven 10 CenU voor iedere plaatsing, het dienstjaar en zonder de een declaratoir zal verloop van diie dagen, van hen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is "b anen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt wi Sneek, 20 April 1867. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK. brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen. lo Dat de uitreiking der biljetten en declaratoiren voor de beschrijving van de personele belasting en het patentregt over het dienstjaar 1867/8 zal plaats hebben in de mand Mei dezes jaars, en wei op den Ui dier maand, en dat met de weder inzameling daarvan acht dagen daarna een aanvaug zal worden gemaakt. 2o. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd de patent pligtigen, vermeld onder No 37 40 van label 14 der Wet van 21 Mei 1819 {Staatsblad, no. 34.) zijnde slij ters in Wijnen. Dranken en Likeuren in ’t klein Tap pers. Kroeghouders en Kofftjhuishouders, als aan welke door of van wege de Ontvangers zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar en zonder de gewone beschrijving af te wachten, een declaratoir zal woiden bezorgd, hetwelk na weder zal worden afgeliaald. 3o Dat diegenen, welke bij het aanbieden of bc» zorgen der biljetten of verklaringen, of ook bij hel terughalen van dezel e mogten .zijn voorbijgegaan of over geslagen, zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen, maar integendeel gehouden zijn om de reisclite en behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of u t rlijk op den 31 Mei k. in te dienen ten kanto des ontvangers, alwaar ue biljetten Ier invulling steeds varkrijgb »r zul’en s.jn 4o. Dat de patmt| ligtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers of directievoerende.n vanjvaartuigen), zoomede de debitanten van loterijbriefjes, voor zooveel dezelve hun beroep niet beginnen aan te vangen, ter bekoming van hun patent aangifte behooren te doen bij de hoofden der Plaatselijke Besturen aan de Plaatselijke Secretarijen voor de expi ratie van den termijn voor de ophaling der gewone declaratoiren van pa e.it bepaald 5o. Dat voor de onder ten 4den gemelde patent schuldigen op vertoon van de kwitant e van de be taalde regten, uitgezonderd degenen, die hunnen aanslag bij termijnen kunnen betalen aan welke zonder vertoon van kwitmtie bet pi teut kan worden afgegeven, de pa tenten dadelijk verkrijgbaar zijn, worden de patent- pligtigjn, vermeld onder no. 37 40 van tabel 14 bij deze tevens opmerkzaam gemaakt, dat het patent over eenkomstig art. 2 der wet van 24 April 1843 no. 16, niet aan hun mag worden afgegeven dan nadat aij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben be taald en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd terwijl zij bovendien wauneer zij in gebreke blijven de patenten af te halen, telken reize dat zij het vereichte patent op afschrift van dien aan den bevoegden ambtenaar niet kunnen veftoonen volgens art 32 1 der wet van 21 Mei 1819 vervallen in eene boete van ƒ15 6o Dat ingevolge art. 29 2 der wet op het personeel, van 29 Maart 1833 (Staatsblad uo 4), tot tegenschatters dezer gemeente benoemd WILHELMUS van DRUTEN, SIPKE van der WERF, MEINSE MOLENAAR en PETRUS MOLENAAR. En zal deze worden afgekondigd zooals gebruikelijk is. Sneek, den 20 April 1867

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1