NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEB I li 18(57. I v to 1 k$o. 34. JAARGAiW*™ WH f c 22ste III O E N 1 A A D. r ZATURIHG 27 AFKIL0 wiih.niiiniiiHiniiiiiinnHtuliriiuiiHniHiifniiifriti I I 3 «Ml i'I Nau van werden alien opgenomen. Maandag bleek het, l“ J niet te redden was, en verlieten en is Baron Rosendael, kapitein Kramers, Amsterdam, seinde Zondag morgen 51/» --- J_.- om een sleepboot de Stad voormarssleng over boord vielen. T__ storm iets bedaarde, trachten de booten bemanning te redden, wijl de woedende uitvoerig verhoor ondergaan. Zij bleven de hofmeester, die hel schip niet wilden vei laten dat het schip Biet te redden ook de achtergeblevenen bet vaartuig men gaan bergen wel men kon Een man is bij hel a/tuigen op het dek dood h Zwolle, 23 April. De mededeelingen omtrent de Zuiderzee door den heer T. J. Stieltjes zullen plaats hebben in de gewone vergadering van het deparivmen Zwolle der Maatschappij tol Nut van Alget. meen, in T Odeon, dmgsdag den 30 dezer, des avonds te 8 ure. De voorjaars-examens voor het lager on derwijs zijn den 24 dezer te Leeuwarden aan gevangen, in de eerste plaats met die voor den rang van huipondarwijs. Van de 16 geëxami- PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente SNEER brengen bij deze ter kennis de ingezetenen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris. HAGA, ziening het kiesregt aan alle gepromoveerden had willen verleenen, zonder hen aan dc voor waarde van cencus te onderwerpen, en dut bij in zijne „Bijdrage” dit beginsel wilde zien uit gebreid tot allen die proeve van eenige bekwaamheid hadden afgelegd, voor zooveel zij door de wel duidelijk kunnen worden on schreven. „Dezer dagen is ook van conservatieve zijde voor de uitbreiding van het kiesregt in dezen zin gesproken. Er schijnt dus eindelijk kans, dat het onjuist begripdat alleen het betalen van een census het kiesregt verschaffen kan zal vervallen. Wij hebben sinds jaren de dwaasheid aangetoond, dal een tapper, die lezen noch schrijven kan, kiezer wordt, omdat hij een hoog patent betaalt, en een docter, advokaat hoogleeraar, die niet hoog genoeg is aange slagen, de kiesbevoegdheid mist. Wij zullen ons zeer verheugen, als, door wie ook, die zonderlinge anomalie uit ons kiesregt wordt geligl." De Nederlandsche bark Baron Pallandt van Rosendael, kapitein Kramers, van Java naar Amsterdam, seinde Zondag morden 5*/ naar den Helder 1 2 Amsterdam daagde op, en ontmoette het schip in het Marsdiepde wind slak echter zoo op dat de boot het schip niet in de haven kon brengen. Men bragt dus de ankeis uit, maar de kettingen braken. Er werd toen om een tweede sleepboot geseind, en de Archimedes kwam maar ook beide booten konden het schip in wind en stroom niet opslepen. Men moest eindelijk het schip aan zijn lot overlaten, dat weldra op den Oostvval zat en door hel stoo- ten lek werd, terwijl de groote ijzeren mast en voormarssleng over boord vielen. Toen de de zee - Be- b.ösVö go ‘iapitcin, dc loods, dc stuurlieden en ’s Gravenhage 25 Apiil. In de zitting van de eerste kamer der Staten Generaal van heden zijn de algemeene beraad slagingen over de staatsbegrooling voor 1867 aangevangen. De minister van binnenlandsche zaken heeft reeds geantwoord op de bedenkin gen van politieken aard. Morgen is de minister van finantiën het eerst aan het woord. Z. M. heeft tot ridders der orde van den Nederlandschen Leeuw1 benoemd de hh dr. J. C. G. Boot, hoogleeraar te Amsterdam J. W Bake, administrateur van den Holl. ijzeren spoorwegmaatschappijdr. D. Lubach te Haarlem dr. G. A. N. Allebé te Amsterdam en dr. M. Polano te Rotterdam. Ten raadhuize te Amsterdam werd op 25 dezer bij enkele inschrijving publiek aan besteed het aanleggeu van dc aarden banen voor de toegangswegen naar het Amstel-Hólel. Minste inschrijver de heer E. P. Brockmeier voor ƒ7300. Een groote menschenmassa was Dingsdag jl in de regtzaal van het prov. geiegtshof te Amsterdam tegenwoordig. Het befaamde tu mult, ter zake van het niet houden der kermis op 12 September 1866 hier ter stede voorge vallen, maakte nl. een onderwerp van behan deling .bij dat geregtshof uit. J. W. Gotz, van beroep vvarmoezenier, en W. F. Maalman, van beroep steenhouwersknecht, stonden, na 7 maanden preventieve hechtenis daarvoor thans te regt, beschuldigd van plundering en vernie ling van roerende eigendommen cn eetwaren gepleegd met gemenerhand en met openbaar geweld, de eerste als aanvoerder der oproerige bende. Na het voorlezen der uitvoerige acte van beschuldiging, welker inhoud wij in subs tantie reeds mededeelden, deed de voorzitter, geen sloep toehet hel schip te naderen, or, G. Schimmelpenninck, beide beschuldigden een i daarbij volharden in het reeds door hen bij den regter commissaris verklaarde, dat zij na melijk wel onder de menigte zich bevonden maar aan niemands eigendom zich vergrepen hadden. Daarop is een aanvang gemaakt met hel hooren van 34 getuigen. De behandeling gevallen, der zaak zal morgen worden voortgezet. Hei j openbaar ministerie wordt door den athocaai- generaal, jhr. mr. C. II. Backer, de verdediging i door de advocaten, mis. F. S. van Nierop en H. N Teding van Berkhout waargenomen. Men leest in het Vlrechtsche Dagblad het volgende „De Nieuwe Rotierdamsche Courant bespreekt in zijn nommer van 21 dezer het kiesregt, en wijst er op, dal de heer Thorbecke vóór 20 jaren in hel ontwerp voor de grondvvelsher- SNEEKER O A COURANT het 4), tot i L i E AD VERTENTIEN letter 40 Centsvoor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewon® eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, rii> <7 r» 11» El m I o tr» rnn/l.' z-lz^zx» 1. z» U.I* ll_ ra» Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden -is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad francoƒ199 lo. Dat de uitreiking der biljetten en declaratoiren voor de beschrijving van de personele belasting en het patentregt over het dienstjaar 1867/8 zal plaats hebben in dc maand Mei dezes jaars, en wel op den 13 dier maand, en dat met de^weder-inzameling daarvan acht dagen daarna een aanvang zal worden gemaakt. 2o. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd de .patent pligtigen, vermeld onder No 37 40 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad no, 34,) zijnde slij ters in Wijnen, Dranken en Likeuren in ’t kleia, Tap pers, Kroeghouders en Koffijhuishouders, als aanj welke door of van wege de Ontvanger» zoodra mogelijk na den ingang van bet dienstjaar en zonder de gewone beschrijving af te wachten, een declaratoir zal woiden bezorgd, hetwelk na verloop van drie dagen, van hen weder zal worden afgehaald. 3o. Dat diegenen, welke bij het aanbieden of be zorgen der biljetten of verklaringen, of ook bij het terughalen van dezelve mogten zijn voorbijgegaan of overgeslagen, zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen, maar integendeel gehouden zijn om de vereisclite en behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 3 l Mei e. k. in te dienen ten kantor® des ontvangers, alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn. 4o. Dat de- patentpligtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers of directievoerenden van vaartuigen), zoomede de debitanten van loterijbriefjes, voor zooveel dezelve hun beroep niet beginnen aan te vangen, ter bekoaiing van hun patent aangifte behooren te doen bij de hoofden der Plaatselijke Besturen aan de Plaatselijke Secretarijen voor de expi ratie van den termijn voor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald. 5o. Dat voor de onder ten 4den gemelde patent- schuldigen op vertoon van do kwitantie van de be taalde regtee, uitgezonderd degenen, die hunnen aanslag bij termijnen kunnen betalen, aan welke zonder vertoon van kwitantie het patent kan worden afgegeven, de pa tenten dadelijk verkrijgbaar zijn, wordende de patent pligtigen, vermeld onder no. 3710 van label 14 bij deze tevens opmerkzaam gemaakt, dat het patent over eenkomstig art. 2 der wet van 24 April 1843 no. 16, niet aan bun mag worden afgegsrea dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het. dienstjaar hebben be taald en liet verschuldigde van bet voorafgaande juar ten volle zal zijn aangezuiverd terwijl zij bovendien ,- wanneer zij in gebreke blijven de patenten af te halen, telken reize dat zij het vcreischte patent of afschrift van dien aan dsn bevoegden ambtenaar niet kunnen vertooneu volgens art. S3 1 der wet van 21 Mei 1819 vervallen in eens boete van ƒ15. 6o Dat ingevolge art. 29 2 dor wet op psrsonsel, van 29 Maart 1833 (Staatsblad no tegenschatters dezer gemeente zijn benoemd. WILHELMUS van DRUTEN, SIPEE van der WERF, MEINSE MOLENAAR en PETRUS MOLENAAR. En zal deze worden afgekondigd zooals gebruikelijk is. Sueek, den 20 April 1867.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1