1867. JAARGANG MEÜU S- EN ADVERTENTMAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT S f 1 i 22ste I I l WOENSDAG 1 HEI B 1 N N E N L A N D. eeü 1 f - T I io. of zij balg voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou- mccnte zijn Men meldt uit ’s Gravenhagedat de Fransche regering door haren gezant bij ons hof den heer Baudiri, aan het Nederlandsche gouvernement een extract heeft doen overhan digen van het rapport van den ingenieur Gosselin over de zaak van de Ooster Scheide. j li vallen in de strafbij het aangehaald art 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneekcr Courant Sneek den 1 Mei 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen bij deze op. alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtigwelke op den 1 Januarij 1867 hun 25ste jaar zullen zijn ingclieden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1842 ten einde zich voor de Schut terlijke dienst te doen inschrijven zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeeste en Wethouders op de Secretarie der ge Zwolle, 25 April. Als een voorbeeld van een hoogst ontwikkeld verduwingsvermogen, kan de navolgende gebeur tenis dienen op Paaschmaandag ging een sjou werman met zijne kameraden een weddingschap aan, dat hij in een uur tijds zou verorberen 20 harde en 20 zachte eij ren, twee 10 cents kreutebroodjes, een ons boter, 8 drooge be schuiten, een ons zoetmelksehe kaas, voort» een hal pond gekookte ham en twee sneden rog genbrood ter dikte van 1 */a duimbij de laat ste afdeeliug zou hij twee kruiden bier gebrul - ken. Toen alles bij elkander gebragt was be® Het rap- j gon onze goede man zijn maaitijd, die binnen port is geheel ter gunste van Nederland. Z. M. heeft benoemd tot kantonregter te Hindeloopenmr. D. J R. Brants, thans grif fier bij filiet kantongeregt te Lochem tot plaats vervangend kantonregter te Alphen P. C. Stoop, burgemeester der gemeente Bentgui zen aan J A. Schaaff. op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als no taris te Stiens, gemeente Leeuwarderadc<d en in diens plaats benoemd P, S Schaaf kandidaat notaris aldaar, met bepaling dat en ander zal ingaan met 15 Mei 1867 De Eerste Kamer heeft heden met alge* meene stemmen aangenomen de begrootings- hoofdstukken Marine, Oorlog en Financiën als mede het ontwerp van wet betreffende de kos ten van den aanleg van forten. Amsterdam 29 April. Naar men verneemt zullen Dingsdag 7 Mei e. k. voor het provinciaal geregtshof alhier te regt staan de bekende Engelschman Marsch en zijne medebeschuldigde, ter zake der te Velsen in September 1866 voorgevallen ongeregeldhe den wegens het arbeidsloon der werklieden in dienst der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Vermits ongeveer 100 getuigen gedagvaard zullen worden, en er bovendien gewiglige pun ten van feitelijken en reglskundigen aard te onderzoeken zijn, vermoedt men dat de behan deling der zaak wel een paar weken zal kun nen aanhouden. De heer mr. C. A Cosman Jr. zal den Engelschman als verdediger ter zijde staan. Met zekerheid vernemen wijzegt de Amst. Lour, dat bij den heer burgemeester (29 April) namiddag, omstreeks half vijf ure een telegram uit ’s Hage is ontvangenwaarvan de hoofdzakelijke inhoud deze is„De konfereutie is door de groote mogendheden aangenomen. De ko- ning groothertog is door de mogendheden ut® geuoodigd voorstellen tot regeling der Politieke aangelegenheden te doen” le Parijs is thans ook een Hdlansch Koffihuis in hel park der tentoonstelling geopend. De bediening geschiedt door Friesche vrouwen in nationaal cosluum. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEKGelet hebbende op art. 7 van Zijner Majesteits Besluit van den 7 Sept 1828 (Staatsblad) No. 551 roepen bij deze op, alle personen, welke als gehuwd of als weduw naars met kind of kinderen, in de tweedeklasse van de Algemeene Rol der Schutterij in het vorige jaar opgemaakt, gebragt zijn geworden, doch sedert dien tijd, door hel overlijden vanhunne vrouwen of kinderen, de bevoegdheid hebben ver ioren om in die klasse te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren algemeene Rol gerangschikt moeten worden, om van dusdanige veranderde omstan digheden ter Secretarie dezer stad kennis te geven vóór den 15 der volgende maand, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art 8 van Z. M. hiervoruigenoemd Besluit bij de schutterij worden ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en gevangenisstraf verwezen worden Voorts wordt ter kennisse van de belang hebbenden gebragt, dat zij, welke hun 34ste jaar voleindigd alsmede van hendie bij de Reserve gedurende vijf jaren hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen wordende dus een iegelijk, die van dit regt wensebt gebruik te maken, aangemaand om zulks uiterlijk vóór den 30 Junij aanstaande ter Stads Secretarie aan te geven. En opdat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwenden zal deze4 worden afgekondigd zoo als gebruikelijk is. Sneek den 1 Mei 1867. Burgemeester en Wethouder» van de gemeente SneekWOUDA. De Secretaris. HAGA meeide worden gevaceerd: MAANDAG 1R.\ 20 MEI 1867: Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen dese Ge i komen wonen, zich insgelijks op dien dug zuilen moeten laten inschrijven in dat register, loopende over een der jaien 1833 tot en met 1841 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dal een ieder zonder onderscheid vermeenen al of niet tot de vrijgestelden dende, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dil Rijk le vestigen zullen heb ben aan den dag gelegd, hetzij door eene uit drukkelijke verklaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zelel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrij ving verpligt zijn binnen die Gemeente, alwaar eené dienstdoende schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Junij daaraanvolgende gesloten worden, en dat allen, die bevonden worden zich alsdan niet le hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schutterijen, door het Stedelijk Bestuur, ambts halve zuilen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden ver wezen; terwijl zij bovendien zonder loting bij de schutterij zuhen worden ingelijfd indien hei zal gebiijken, dat er, tijdens de verzuimde insch raving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstel ling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, welke binnen deze Gemeente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorte-acte te voor zien en zich alzoo van zijnen juislen ouderdom te verzekeren ten einde de inschrijving naar behooren geschiede, en hij alzoo niet kome ie COURANT SNEEKER I r lï 1 r 1 i r Wijk 1, 2 en 3, 4, 5 eu 6, 7, 8 en 9, i oi udgesloten te behooren tot deze inschrijving verpligt is. Dsze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ^—1^—M ADVER TENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon, letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent* behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, des morg. van 9—10 uur voor die «ld 11,, JJ midd. van f 0 11 11—12 M om 12 - a»?- ƒ-—

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1