NIEUWS' EN ADVERTENT 1E-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 1867. JAARGANG 22ste No.. 36. ZATERDAG 4 MEI. BIMEUHD. d VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEEK, MAANDAG DEN 6 MEI 1867 des voormiddags ten 10 uur. Geettsma, otn eene gralifi- den heer Mijer), de strekking Strekte zij eenvoudig, om af te me- In de zitting der Eerste Kamer van ji. Donderdag zouvolgens verschillende bladen, de heer tnr. J. J. Cremers, de bekende motie van den heer Keuchenius besprekende, hel vol- 10-11 11-12 d '1 i Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge- zijn aan en van getuigen, dat hij gerust durït ontkennen zich ooit in bedoelden zin te hebben uitgelaten terwijl hij het lid van de Eerste Kamer drin gend uitnoodigt de bewijzen van het door hem gesprokene in het openbaar te leveren. In afwachting, dat de heer Cremers zich op loijale en schitterende wijze zal weten te regtvaardigen, doet hij ter voorkoming van onnoodig twistge schrijf reeds nu de bescheidene vraagwat heeft u in'tgeen gezegd wordt door mij gesproken te zijnmeer bijzonder getroffende mij ten latte gelegde onverschilligheid omtrent mijne beginselen, of de mij toegeschrevene bewering, dat de heer Meijer niet naar Indië zou vertrekken Volgens het Bijblad zegt de heer Cremers het volgende: „Ik zou niet onbepaald durven zeggen, dat elke vorm, waarin de Kamers haar grondwettig regt uitoefenen, ook grondwettig is. „Welke was, in het hier bedoelde geval (de benoeming van den heer Mijer), de strekking der motie Strekte zij eenvoudig, om af te keuren wat er geschied was, of lag er ook een om het weder ongedaan te ma— BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen bij deze op, alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den I Januarij 1867 hun 25ste jaar zullen zijn ingelreden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1842. ten einde zich voor de Schut terlijke dienst te doen inschrijven zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wethouders op de Secretarie der ge meente worden gevaceerd: MAANDAG DEN 20 MEI 1867: de» rr.org. van 9—10 uur voor die van Wijk 1, 2 en 3, gende gezegd hebben Wat die motie betreft, lag daar niet in een aandrang om ongedaan te maken wat geschied was, en heeft de v ooi steller zich niet aan anderen uitgelaten, die hem ver weten dat de motie niet met zijne beginttlen overeenstemde „dal raakt mij minder, maar Meijer gaal niet naar de Oost." Naar aanleiding dezer woorden heeft de heer Keuchenius in het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage een open brief aan den heer Cremers gerigt waarin hij aantoontdat de hem in den mond gelegde woorden zoo vreemd zijne dagelijksche wijze van spreken zulk eene kleinachting van beginselen meente zijn komen wonenzich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dai register, loopende over een der jaien 1833 tot en met 1841 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij vermeeneii al cf niet tot de vrijgestelden of uiigesloten te behooren, tot deze inschrijving verpligl is. Dal voor ingeietenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen heb - ben aan den dag gelegd, hetzij door eene uit drukkelijke verklaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrij ving verpligt zijn binnen die Gemeente, alwaar eené dienstdoende schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Junij daaraanvolgende gesloten worden, en dat allen, die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schutterijen, door het Stedelijk Bestum, ambts halve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden ver wezen; terwijl zij bovendien zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal gebiijken, dat er, tijdens de ver uimde inschrij ving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstel ling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, welke binnen deze Gemeente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorte-acte te voor zien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom ie verzekeren ten einde de inschrijving naar behooren geschiede, en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneekcr Courant. Sneek den 1 Mei 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris haga. PUNTEN TEH BEHANDELING: Besluit van Heeren Gedeputeerde Stalen houdende berigt van de ontvangst van een af schrift van het Reglement van Orde voor den Rand en van de Instructie voor den Gemeente- Onivanger. Missive van den heer S. ten Gate Bz.hou- dcide kennisgeving, dat hij zijn ontslag neemt als Lid van den Gemeenteraad. Adres van K ca lie. Idem van Jouke Fars om grond in grond» r.nte. idem van R. Nieveen, om vergunning tot het maken van een steenen wal bezijden zijnjhuis. Benoeming van eene commissie voor den trek weg. Voorstel omtrent de betaling van een nieuwe praam. Idtm tot af- en overschrijving. Rapport omtrent het verzoek van de Stads Alg< Armv.tot af- en overschrijving van som mige posten op de begrooling van 1866. Concept-Instructie voor de Concierge van het Stadshuis. Adres van den heer 11. Joustra aan Heeren Gedeputeerde Staten, betreffende het onderhoud van straten en wallen enz. Adres van mr. B. Haga, om een eervol ont slag als Secretaris der Gemeente. Adres van Lieuwe de Haan, om verhooging van jaarwedde, als bruggendraaijer. Voorstel omtrent de benoeming van een lid in de commissie van toezigl op het middelbaar onderwijs. aandrang in, ken „Daarover kan verschil bestaan. Tijdens de discussie was niet bekend hetgeen later is degedeeld gewordendat de voorsteller zelf, kort na de aanneming, eene opmerking beant woordde methet overige raakt mij minder, maar Meijer gaat niet naar dc Oost." De beer Cremers beantwoordt thans in het Dagblad den brief van den heer Keuchenis, en na den tekst van het Bijblad te hebben aan- gehaald, geeft hij te kennen, dat hij, misschien door bëudigde verklaringen van personen die hij volkomen vertrouwt, de door den heer Keuchenius gevraagde bewijzen zou kunnen leveren. Men verzekertdat de Tweede Kamer der Staten-Generaal tegen 9 Mei a. s. zal wor den opgeroepen, en dat het wetsontwerp no pens de schutterijen den llden Mei in open bare beraadslaging komen. Arnh, Cour. Men schrijft aan het Ulrechtsche Dagblad: „Naar men verzekert, zal m de eerstvolgende SNEEKER (I I SS j A D V R T N T I N 'etter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewon, eiken regel daarenboven 10 Cent, voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 9» ff midd. om 12 COURANT. 4, 5 en 6, 7, 8 en 9, 10- ff ff ft ff ff ff ff

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1