NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BIAD VOOR BE STAD EN BET ARRCNDWMT SNEER. W 1 JAARGANG No. 37. I I WOENSDAG 8 MEI. BUITENLAND. BIH M1 A N D. lÖuA. i I Er is reeds bepaald, dat in het verscheidene andere vereenigings- schitlerende feesten zullen gegeven DezÈ COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90 i' LUXEMBURG, G Mei. De stad, de gevolgen der ontmanteling en van het gemis van garnizoen vreezende, zend aan den voorzitter der Londensche conferentie een adres, houdende verzoek om onzijdigver- klaring en om inlijving bij België. PRUISEN. Berlijn6 Mei. In de heden gchoudene zitting van de kamer van afgevaardigden heeft de heer Waldeck, bij Spanje, de Veieen Stalen van Amerika, Zweden en Noordwegen en Zwitserland. liet is te wein a.i n dat de handel bij ons te lande en in Nederlandsch Indie zoo spoedig mogelijk nader worde bekend gemaakt met de werkelijke opening van het publiek vervoer door den nieuwen waterweg naar en van ludie. In de silting van den gemeenteraad van ’s Hertogenbosch van 29 April 1. I. was o. a. aan de orde de beraadslaging over de door burgemeester en wethouders gemaakte concept overeenkomst met het provinciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen tot het bouwen van eau geschikt lokaal, welke na eenige over leggingen werd aangenomen. Vermelding ver dient het, dal daaraan verbonden is het verbod tol het oprigten eene t>o//wbibliotheek door genoemd genootschap, waartoe het plan had. Één spreker zeide zich bepaald tegen dit plan te verzetten, omdat in<de bibliotheek de beruchte werken van Voltaire, d'Alembert enz. voorkwa men hij wilde de censuur aan de geestelijkheid opgedragen zien, daar de leden bestuurders van het genootschap hem geen voldoende waarborg zijn, om hel schadelijke in de lectuur voor de volksopvoeding te vermijden. Een ander lid merkte op, dal het genootschap zich niet onder de censuur van wie ook wil plaatsen Een derde lid maakte, de voorwaar wonder baarlijke opmerking, dal het buiten de roeping van een geleerd genootschap ligt eene volks bibliotheek op te riglen en alle leden stelden ten slctte als voorwaarden aan het genootschap: het niet oprigten van eene volksbibliotheek in de gemeentelokalen. En dit geschiedde op den gedenkwaardigen negen en twintigsten April van het jaar 1800 zeven en zestig. Am. Ct. SNEER, 1 Mei. Daar van den Noordholiaiid-Erieschen spoor weg bijna geen sprake meer is, hebben, zooals van hier aan de Groninger Courant wordt gemeld, eenige invloedrijke personen eene vergadering koopmansgoederen van Saïdhaven (Middellandsche Zeej naar Suez (Roode Zeej en vice versa, tegen betaling van ha volgende tarief: Voor alle soorten van koopmansgoederen met uitzondering van steenkolen, 23 francs per ton. Voor steenkolen 21 francs per ton, en 20 francs per ton voor ladingen van 300 ton en meer. De ton is 1000 Ncd pd. Volgens het Journal de l’lslhme zijn deze be palingen met de daarbij behoorende voorschriften gezonden aan de voornaamste kamers van koop handel van de volgende Staten: Brazilië Belgie, Duitschland, Denemarken Engeland, Engelsch ludie, Frankrijk et: Algerie, Griekenland, Italië, de Nederlanden Oostenrijk, Portugal, Rusland de beraadslaging over de constitutie voor den Noord Duitschen bond, een door 66 leden on- derteekend gemotiveerd voorstel ingediènd strekkende tot verwerping van de bondsconsti- tutie. De heer Jacoby zeide, dat de aangrenzende landen steeds in het door Pruisens militaire inrigling vereenigde Noordduitschland gevaar zouden zien en daardoor een duurzame vrede voortdurend in de waagschaal zoude gesteld worden. De minister von Eulenburg heeft dit gezegde als eene insinuatie bestreden. Een lid van de Poolsche fractie ondersteunde hel voorstel tot verwerping der bondscoostilutie en protesteerde tegen de gedwmngene opname van Pruisens Polen in den Noord-Duitschen bond. De voortzetting der beraadslaging is daarna verdaagd. De 2Vorddeutsche Zeitung bevestigt het berigt, dat ook Belgie en Italië zijn uilgenoodigd tot bijwoning van de conferentie te Londen. OOSTENRIJK. De Weener Wanderer meldt dat op den avond van 19 April jl. een aanslag gepleegd is geworden op het leven van George Ghika, ge wezen eersten minister der Donau-Vorstendom- men. Een Griek heeft op hem geschoten doch bij het afvuren sprong de met "twee ko gels geladen pistool, waardoor de hand van den moordenaar verpletterd werd. Deze is onmid delijk in hechtenis genomen. Aartshertog Albrecht heeft aan den veld maarschalk von Benedek zijne eigene decoraties, gezonden, ter vervanging van die welke den ge neraal ontstolen zijn. BELGIE. De sektien van de Belgische kataer tier ver- A D V E R T b N T IE N van 1 tot 4 regels, ge wo letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cen behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, gehouden, waarin besloten is concessie aan te vragen voor een spoorweg SneekLeeuwarden of SneekDragtenGroningen, in verband met een te graven kanaal SneekHindeloopen. L C. Den 30 April en 1 Mei hielden de godgeleerden, der moderne rigting toegedaan, ie Amsterdam bijeenkomsten Zeer toeva lig bestond die vergadering, even als ten vorigen jare, uil 168 leden, terwijl nog van 8 moderne godgeleerden brieven waren ingekomen, met betuiging van sympathie en adhaesie, en tevens mei kennisgeving dat zij verhinderd waren geweest op te komen. Onder de uitmuntende leiding van bel moderamen, en van den voor zitter, den heer T. Modderman Azm, predikant te Amsterdam, werden allerbelangrijkste vraag stukken ter sprake gebragt, en behandeld in een geest van humaniteit en broederlijkheid Ecu rapport uitgebragt door eene ten vorigen jaie benoemde kommissie, rakende den aard en de wijze waarop deze bijeenkomsten zouden kunnen worden voortgezet en verder geregeld, zal, volgens beslissing der vergadering w'orden openbaar gemaakt in de Kerkelijke Ct. L. Cl - De Nieuwe Rotter dams ehe Courant meldt dat verscheidene Vlaamsche letterkundigen, in vloedrijke personen uit Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen met aanzienlijke personen uit Nedeilaud te Antwerpen eene konferentie heb ben gehouden, waarin beraadslaagd is over het geen Nederland en België, in geval de natio naliteit dier landen mogt worden bedreigd te doen zouden hebben De bijeenkomst zou o a bijgevvuond zijn door den hoogeleeraar Vree de. In eene dezer dagen gehouden vergadering is besloten hel ten vorigen jare wegens de cholera-epidemie uilgeslelde iNederlandsche taal- kongres dit jaar in de stad Gent te houden op den 19 Augustus en de twee volgende dagen De pleglige ontvangst der kongresleden zal ge schieden Zondag 18 Augustus. Zoowel van staats als van stadswege zijn aan de regelings comm.ssie ruime geldelijse bijdragen loegezegd, ten einde het kongres op eene der stad Gent en den Nederlandsche gasten waardige wijze in te riglen Casino en lokalen worden. In het Journal de ïlsthme de Suez van 1 dezer vindt men een aankondiging der Compag nie universelie du canal maritime de Suez, omtrent de kosten van het transport van goederen tus- schen de Middellandsche Zee en de Roode Zee. Het blijkt daaruit, dat de waterweg tusschen de beide zeeën door het kanaal werkelijk voor de publieke verzending van goederen geopend is. De maatschappij van het kanaal van Suez belast zich met hel onmiddellijk transport van gtiiiiinHnniiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiïiw COURANT. I d i <17l|,. IIIIM„

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1