JAARGANG 186?. PAARÖSMARKT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekend, dat de VOORJAARS- Paarden markt MOTS- EX ADVERTEXTIE-BIAD VOOR DE STAD EX HET AÜDOXDISSEMENT SXEEK. No. ^Xste WOENSDAG 15 MEI. B 1 A1A E JN 1 A JN D. B U 1 T E A L A A 1). 02^2? y V.cN y wreef iWliMILüg I SNEEK, 14 Mei. Jl. Zalurdag namiddag barstte over deze stad een hevig onweder los, ten gevolge waarvan hel huis van den bakker Sevensma, achter óe Broeien, door den bliksem werd getroffen. Hoezeer gelukkig goen brand werd veroorzaakt, waren de sporen van den straal door gedeel lelijke verbrijzeling van een venster kozijn en van een deel des zijgevels duidelijk z glbaar terwijl hel geheele kapwerk uil het verband schijnt gerukt te zijn De eleclrische vonk schijnt hierna in de nabij gelegen haven te zijn waardoor verdere schade is voorge- dit jaar invalt op WOENSDAG den 29 MEI e. k. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sneek WOUDA. De 'ecretaris, HAGA. run* Zij en ook aan Ten slotte AMERIKA. Hel verdrag mei Rusland over den afstand van zijne Amerikaansche bezittingen aan de Vereenigde Stalen is door den Senaat, goed gekeurd, in overeenstemming met den wensth der natie. Het hoogste geregtsbof der Vereenigde Staten heefl aan den Staat van Missisippi verlof gegeven een bill in te leveren tegen den pre sident. In eene redevoering door den attorney, general gehouden, waarin deze op de weigering uaaivan aandrong, betoogde hij dat wanneer men het beginsel niet aannam dat de president magt had de wetten door hel kongres gemaakt (en uitvoer le brengen, er aan de regering des lands gedurige hindernissen in den weg gelegd konden worden, dal het geregtsbof op d.; gron den door Missisippi aangevoeld in de moeije- iyke stelling zou kunnen komen om de president der Vereenigde Staten te moeten doen arresteren, daar hij (attorney general) den president gewis zou aanraden aan geene sub poena gehoor te geven. Toen deze uitspraak bekend werd In bi en legen bevedubuer doch men slagen, en oogeti zal openen zoo ligt mogelijk en gewis minder drukkend als het bestuur der gewezen rebellen; doch door voortdurende weigering zullen zij zich bestaan der afdeeling Sneek van het Nederlandscb onderwijzers genootschap feestelijk herdacht. On der het voorzitterschap van den hooldonder wijzer Zeilm >ker vereenigdeo zich ’s morgens ten 9 uur in het locaal de Harmonie een vierendertigtal onderwijzers uil hel 8e districtbenevens twee oud hoofdonderw ijzersde schoolopziener en een lid der plaatselijke school commissie der gemeente Wijmbriiseradeel. Nadat door de i voorzitter in eene belangrijke rede de geschie denis der afdeeling was geschetstwerd hem namens de leden, bij monde van den hoofdon derwijzer Ploegsma, eene fraai bewerkte schrijf cassette aangeboden als blijk van aller hulde voor zijn zoo degelijk als humaan bestuur ge durende hel afgeloop n tijdperk Na de be handeling van eenige werkzaamheden, schaarden allen zich om den feestdisch, waar de meest vriendschappelijke geest voorzal en een tal heildronken van den broederlijken zin getuigden Ten acht uur eindigde e<me bijeenkomst die bij alle aanwezigen voorzeker de meest aange name herinneringen zal nalaten. Toen deze uitspraak bekena werd de Stalen Missisippi en Georgia hunne viaag gewijzigd en trachten nu te werken den minister van oorlog en den opper - van het legergeneraal Grant gelooft niet dal zij hierin zullen hoopt, dat het Zuiden eindelijk de i Het militair bestuur is thans Aan de tweede kamer der staten generaal zijn aangeboden de volgende Wetsontwerpen 1. tot goedkeuring van het traktaat met Grootbriltannie ter regeling van de grensschei ding der wederzijdsche bezittingen aan de Kust van Guinea en de invoering aldaar van een gelijkvormig tarief van regten 2. tot verhooging van de begrooting van het departement van justitie voor 1866 mei ƒ160,000, voor koslen van de hulp marechaus sée 3. tot verhooging van dezelfde begrooting voor 1867 met een mihoen, voor de kosten van de rijkspolitie en hulp-marechaussée. Bij koninklijk besluit van 3 Mei jl zijn de traciementen der kommie/en bij het vak der posterijen gewijzind en gebragl opy'800,/ 1000 en 1400, met bepaling tevens dat die lilula rissen tegen gemel i bedrag aandeel zullen hebben in de emolumenten, verbonden aan de kantoren waaraan zij werkzaam zijn. Z. M. heeft benoemd tol lid in den raad van Nederlandse!» Indie den heer mr. F. M C Pels Rijcken vice president van het hoog gereglshof daar te lande; tot plaatsvervangend kanlonregter le ’s Gravendeel mr. J van Andel, notaris te Mijnsheerenland; tol kanlonregter te Cortgene mr. C. D. VV. Pape griffier bij het kaïilongeregl le Heinkenszand. Z. M. heefl, op het daartoe door hem gedaan verzoek, en ouder dankbetuiging voor de door hem aan den lande bewezen diensten, een eervol ontslag verleend uil ’s lands dienst aan den heer mr J. W. Gelïen proc. generaal in de kolonie Suriname, en als zoodanig benoemd den heer mr. Robert Twiss, officier van justitie bij de arrondissements regtbank te ’s Hertogen- bosch. Ter kompletering van het kontingent dat in den loop van dit jaar naar West-lodie moet worden uitgezonden, zijn aan naai werfuépot alhier voor het O I leger be- I komen. Jl. Zaturdag werd te Sneek het 25jarig scherpere maatregelen op den hals halen eu n t genegen is bij het West lndisehe leger over t ;.aan. en wel aan ee i ond rofficier 61) am een korporaal 30 en aan een soldaat ƒ20. Aan het Journal de la Société agrico e du Brabant wordt nopens de beweerde uitvinding van Paarlberg aangaande het onderkennen van vee, dat onvatbaar zou zijn voorden veeiyphus het volgende gemeld „Zes koeijen, door hem als onvatbaar aange wezen, zijn geplaatst op een stal van de veeurt senijschool te Utrecht, waarin onlangs 11 deren aan |de veepest bezweken waren bleven gezond. Om er zich van te overtuïge hoe ver haar vrijblijven zou gaan, haar bek, neus en oogen in met slijmige andere stoffen van besmette dieren deze proef boden zij nog weerstand entte men ze in door middel van een selon doortrokken met smetstof; ditmaal werden drie van de zes door de ziekte aangetastdie dan ook stierven. „Door deze laatste proefneming is Paarlberg in hel ongelijk gesmld. die beweerd had dal zijne koeijen zeds met door inenting besmet zouden worden maar men kan niet loochenen dal de door hem uitgekozen dieren minder vatbaar dan de andere voor de besmetting schij nen te zijn geweest. „De proef, genomen met koeijen van Bre tagner ras, die door het gouvernement waren aangekochtis mede niet g.s »agd ofschoon deze dieren het zelfde onderscheiden kenmerk dragen als die van Paarlberg (zwartachtige kleur van het wit en het slijmvlies in het oog); eenige dezer koeijen, in een besmetten slal geplaatst, zijn ziek geworden en twee daarvan zijn ge slurven. De proefnemingen zijn nog met ufge- ioopen Te Borculo worden, naar een nieuw stelsel van den heer L A. Reulens, ingenieur te Arnhem met behulp van een door hem uiige votden werktuig, loideis -kiogeu gedaan uaar de hoedanigheid van het ondergromisvvaler op zekere diepte. De koslen moeten belrekke.ijk gering zijn. de bij het kolo- j geslagen •temde manschap premieu toegekeud, wie bun 1 SNEEKER y 'i t Ih -■ Ta Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 K WfcBwMIllIHBlIlimiiiiiiiiiHiiiimuiiiiiiiiniiiiuruHuiiHii IMiillWIlllllIlM^ men ADVERT EN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cente behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, HtW COURANT n««.»unm,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1