JAARGANG 1867. F MEM- EN ADVERTENT1E-RIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. PAARBMM&RKT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekenddat de YOORJAARS- Paardenmarkt ff 40. 22ste ZATÜRDAG 18 MEI. VERGADERING VAN DEN GEMEBNTE-RAAD VAN SNEEK, MAANDAG DEN 20 MEI 1867 des voormiddags ten 10 uur. C J o 1 I I 5; 1 A it vallen in de straf bij het aangehaald art 9 bepaald En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneekcr Cowct.A. Sneek den 1 Mei 1867. Burgemeester en Wethouders vooröoemd WOUDA. De Secretaris gaga. Gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen heb ben aan den dag gelegd, hetzij door eene uit drukkelijke verklaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan éóne Gemeente hun gewoon verblijf houden ol den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrij ving verpligt zijn binnen die Gemeente, alwaar eene dienstdoende schutterij aanwezig is Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Junij daaraanvolgende gesloten worden, en dat allen, die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schutterijen, door het Stedelijk Bestuur, ambts halve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad tot eene geldboete worden ver wezen; terwijl zij bovendien zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal geblijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrij ving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstel ling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, welke binnen deze Gemeente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorte-acte te voor zien en zien alzoo van zijnen juislen ouderdom te verzekeren ten einde de inschrijving naar belmoren geschiede, en hij alzoo niet kome te Artikel 74. dit jaar invalt op WOENSDAG den ME2 e. k. Burgemeester en Wethouders van de gemeente SneekWOUDA. De Secretaris, HAGA. PUNTEN TER BEHANDELING: Missive houdende aanbieding om inxage te kunnen krijgen van een ontwerpschets en memorie van eene schietbaan. Besluit van heeren Gedeputeerde Staten hou dende megtiging tot het voeren van een regts- geding tegen de borgen van den ontslagen Ge meente ’ÖBtvanger. Missive van den heer Commissaris des Ko- nings betfekkeiijk de herstelling van den straat weg van Siteek naar de Lemmer Voorste! van de Plaatceiijke Schoolcommissie tot voorkoming van schoolverzuim op de Tus- schecs- en Arraerschool. Idem van Curctoren der Latijnsche School tot wijziging van het regiment voor die school. Benoeming van eea lid in de Commissie van toezigt op het Middelbaar Ouderwijs. Idem in de 5’iaatselijke Schoolcommissie. Concept1 xTcrdeniiig beirekkelijk de opruiming van mest vaatten enz. Voo.siel omtrent de jaarwedde enz. van den te benoemen Secretaris der Geiaeenle. Idem tot betaling uit de onvoorziene uit gaven. BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen bij deze op, alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtigwelke op den 1 Januarij 1867 hun 25ste jaar zullen zijn ingetreden, en mitsdien allen die geberen "ijn in den jare 1812, ten einde zich voor de Schut terlijke dienst te doen inschrijven zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wethouders op de Secretarie der ge meente worden gevaceerd: MAANDAG DEN 20 MEI 1867.» des morg. van 910 uur voor die van Wijk 1, 2 en 3, Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige por linden dene Ge- meente zijn komen wor.ei-, rich.„fjhgehjkii op dien dag zullen moeten laten inschMjven in dai register, loopende over een der jafèn 1833 tot en neet 1841 waartoe zij volgens hjRinen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij vermeenen al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren tot deze inschrijving verpligl is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede alle vreemdelingen binnen deze SNEEKEB I R S33 uur i i ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewona letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent# behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, COURANT Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZA.TURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ziekte gevallen, de navolgende artikelen der Algemeens politie verordening voor de Gemeente Sneek, door den Commissaris van politie ter naleving dringend aanbe volen. den Burgerlijken Stand kan, hetzij besmettelijke ziekten, hetzij om vroeger dan binnen den bij de wet bepaalden termijn 4, 5 en 6, 7, en 9, 10. In overleg met den Heer Burgemeester, met last daar van stipt de hand te houden, worden bij de ophanden zijnde zomer warmte en hieruit meermalen ontstaande Artikel 90 De onderhoudpligtigen van slotenhavens waterlos- singen, vergadorbakken, riolen en goten zullen deco, on- verminderd de bepalingen van artikels 87 en 80. moeten uitmodderen, uithalen en reinigen op de tijdstippen door de politie aan te zeggen. Artikel 91 Zij zullen die werken ten allen tijde behoorlijk onder» houden en des vereischt herstellen. Zij zullen aan riolen en goten, welke blijken te naauw te zijn, of die eene voor de afwatering ondoelmatige ligging of constructie hebben, de door Burgemeester en Wethouders verlangde verandering aanbreugen. Het onderhouden, herstellen of veranderen hierboven bedoeld zal binnen een door den stedelijken architect te bepalen termijn plaats hebben. Artikel 98 Het Is verboden asch, afval, krengen, bloed, stroo, secreetmest of eenige andere vuile en stinkende stoffen, te werpen of te laten loopen in of op openbare grachten havens, straten, opslagen, of wallen, of in- of op do ei gendommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tet afvoer ven secreëtmest, vourzooverre de uitmondingen met het bovoa verwulf geene twee palmen beneden zomerpeil in do havens, grachten of slooten nitkemen- De bestaande secreten ea riolen moeten binnen twee maanden, na de afkondiging dezer verordening door of ,1 De Ambtenaar van ter voorkoming van andere redenen van algemeen belang de begraving zelfs van 36 uren na het overlijden, toestaan of gelasten. Artikel 75. Geëii lijk mag begraven worden vroeger dan één na zons cpgang noch later dan één uur vóór zons-on- dergang. In bijzondere gevallen mag de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand vergunning verleene», om de begraving op een ander uur te doen plaats hebben. Artikel 76 Bij de algemeene begraafplaats zal een vertrek be schikbaar zijn, waar men, hetzij wegens noodzakelijkheid om een lijk met bijzonderen spoed uit het sterfhuis te verwijderenhetzij door dien de gesteldheid van den grond niet toelaat een graf binnen den bij artikel 73 bepaalden termijn te delven, het lijk inmiddels kan doen opuemen en plaatsen. Artikel 87 Ieder bewoner of gebruiker van een huis, gebouw of erf zal zorgendat zijne goten en waterlossingen des Zaturdags behoorlijk worden uitgeschept en gereinigd. Hij zal tevens zorgen, dat de met klinkersteenen ge vloerde openbare straat' voor, bezijden en achter het door hem bewoonde of gebruikte perceel dien dag ge» schrobt worde. In stratenwaardoor geen vaarwater looptzal dit uit scheppen, reinigen ca schrobben, des Zaturdags op zoo danig uur moeten geschieden, als door de politie zal worden aangtzegd. Het bij dit artikel bedoelde uitscheppen, reinigen ea schrobben, zal ook cp andere dagen der week moeten geschieden wanneer zulks door de politie noodig ge oordeeld en aangezegd is. Artikel 89 Goten en riolen tussclien belendende huizen (wanden) zullen ten minste tweemaal ’sjaars, en wel in da maan den Mei en Augustus, worden uitgehaald en schoonge maakt. 10-11 11 12 midd. om 12 1 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1