1867. JAARGANG MIIAVS- EJI ADVERTENT1E-BLAD VOOR DE STAD EN HET ADRONDISSEMËNT SNEEK. PAABDIHMARBT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekenddat de VOORJAARS- Paardenmarkt 7>;1 22ste ZATÜRDAG 23 MEI. BIJNflENLAND. I VERGADERING VAN DEN GEMEENTMAAD VAN SNEER, WOENSDAG DEN 29 MEI 1867 des voormiddags ten 10 uur. 4 I !l| 'hl 4 4 4 PUNTEN TER BEHANDELING: Concept verordening tot opruiming van mest vaalten enzwaarover in de vorige Vergade ring de stemmen hebben gestaakt. Missive met Concept Instructie voor den te benoemen Secretaris der Gemeente. M ssive van den Heer Mr. J. J. BOLMAN houdende aanneming zijner benoeming lot lid van het Collegia van toezigt op het Middelbaar Onderwijs. dit jaar invalt op WOENSDAG den 29 MEI e. k. Burgemeester en Wethouders van de gemeente SneekWOUDA. De Secretaris, HAGA. KONINKLIJKE BESLUITEN Kn BENOEMINGEN. „Art 2. 1 o Het grootste gedeelte van de zitting der Tweede Kamer van 21 dezer was gewijd aan de discussie over art. 65 der wet op de schut terijen en een amendement van den heer Fokker, legen het stelsel om bij voorkeur en voor het grootste deel de schutters te kiezen uit d« miliciens die gediend hebben en die daardoor ongelijkmatig bezwaard zouden worden. Ten slotte is art. 65 onveranderd aangenomen. De heer Godefroi heeft al zijne amendementen in getrokken, omdat hij bij de kamer weinig me dewerking en bij den minister onverschilligheid of tegenzin meende te bespeuren. De discussie is gevorderd tot art. 95. Morgen voorzetting, ’s Gravenhage, 22 Mei. Na langdurige discussiën heeft de Tweede Kamer bij de voortgezetie behandeling van de schutterijwet, overeenkomstig het voorstel van de heeren Stieltjes en de Roo van Alderwerelt met 41 tegen 19 stemmen beslist en dat geen, afzonderlijk korps zal worden opgerigt uit die schutters, die hunne dienst reeds bij de land en zeemagt zouden hebben volbragt. Hoezeer de Regering haar in dien zin gedaan voorstel grondde op de belangen der verdediging, uie in lijden van gevaar, zoude worden gebaat door het voorhanden zijn van een goed geoefend korps, deed de meerderheid zulke zwaarwiglige bezwaren daartegen gelden, vooral uit hel oog punt van magelijke verzwaring der militiedienst dat sommige leden van de aanneming van het amendement de Roo-Slieltjes hunne stem over de wet afhankelijk maakten. Wij merken in- lusschen op dat alinea 1 van art. 95waarin bel verworpen beginsel voorkwam, bepaalt dat do wijze van zamensteliing en indeeling van da schuttersko.rpsen bij koninklijk besluit wordt geregeld, en dat de Regering, zoo zij al zedelijk veipiigt is hel verworpen beginsel niet toe te passen, evenwel bij de inrigling der schutterij sorpsen niet gebonden is. Verder heek de Kamer, met 41 tegen 21 stemmen, gehandhaafd het beginsel, in art. 97 SNEEKER COÜRA i i. I l De toestemmingin het voorgaand artikel j -- --«•"-q*4vvvvuuvu mij vuo gcviaagil, irlegging van de statuten of reglementen der 8 8 Hl \lz I C./ I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 11 Artikel 12. Op verlangen van zoodanige vereeniging kan door Onze minister van oorlog, zoo daartoe gele genheid bestaat, het noodige personeel uit het leger tot het geven van onderrigt, tijdelijk aan de vereeuiging worden toegevoegd. Artikel 13. In de maand January van elk jaar zendt het bestuur van ieder der met Onze toestemming be- staande vereenigingen aan den burgemeester der ge- meente, of bestaat de vereemging uit ingezetenen van meer dan ééne gemeente, aan dien der meest bevolkte, een verslag van den toestand der vereeuiging. zoowel wat hare oefening, vorderingen in den wapenhandel en in het schieten, als haie zamenstelling en ledental betreft. „Deze verslagen worden door tusschenkomst van Onzen kommissaris in de provmcie aan JOnzen minister van oorlog gezonden, ten einde aan Ons te worden voorge legd.” Het Staatsblad n° 49 bevat het koninklijk besluit Van 12 Met 1867 houdende vaststelling van eenige alge- meene regelen voor de vereenigingen, teu doel hebbende om, door vrijwillige oefening in den wapenhandel en bijzonder in het schieten, ’s lauds weerbaarheid te bevorderen In de overwegingen van dit besluit verklaart Z. M. „Lettende op den prijzenswaardigen ijver, welke zich bij vele ingezetenen heeft geopenbaard om zich in het hanteren der wapenen en bijzonder in het schieten te oefenen „In aanmerking nemende, dat er reeds verscheidene scberpschuttersvereenigingen zijn opgerigt die zich het bevorderen van ’s lands weerbaarheid ten doel stellen en dat dit loffelijk voorbeeld navolging kan vinden: „Willende aan die vereenigingen zooveel mogelijk be scherming én medewerking verleenen en tevens eenige algemeene regelen vaststellen, waarnaar zij om die be scherming en medewerking te erlangen, zich hebben te gedragen.” liet besluit telt dertien artikelen, luidende als vulgt Ari 1 Aan vereenigingen van meer dan lieh personen, ten doel hebbende om, door oefening in den wapenhandel en bijzonder in het schieten, ’s lands weerbaarheid te verhoogen, met Onze toestemming opgerigt, of die nader verkregen hebbende, wordt bescherming en medewerking van staatswege verleend. „Zij blijven niet te min aan de wetten en weltelijke verordeningen, betreffende de te houden bijeenkomsten ea schietoefeningen, onderworpen. ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, vermeid, wordt door belanghebbenden bij Ons gevraagd, onder over' j-'-j - __o; vereeuiging, waarbij het doel, dat zij zich °voorstelt. dui delijk is aangewezen. „Art 3. Op de voordragt van het bestuur eener met Onze toestemming bestaande vereeuiging, welker leden zich gezamenlijk of ten deele tot een korps heb ben gevormd, worden door Ons de kommandant en verdere officieren van dat korps naar gelang zijner sterkte benoemd. Die benoeming beeft geen invloed op hunne wettelijke verpligtingen ten aanzien van de nationale militie en de schutterijen, noch op hunnen rang bij de zee- en landmagt en schutterij. „Zij worden op hun verzoek of op voorstel van het bestuur der vereeuiging door Ons ontslagen. „Art 4. Deze door Ons benoemde kommandanten en officieren leggen in handen van den burgemeester der gemeente hunner woonplaats den navolgenden eed of be lofte af:” ,„,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning, gehoor zaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van den Staat. „„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig („„Dat beloof ik,””) „Art 5. De door Ons benoemde officieren der vrij willige korpsen, die der schutterijen en van de zee- en landmagt erkennen elkander in hunne rangen en geven, wanneer zij in de door Ons vastgestelde of goedge keurde uniform gekleed zijn, elkander de gebruikelijke eerbewijzen. Artikel 6. De schildwachten doen voor de officieren dezer vrijwillige korpsen, in de door Ons erkende uniform gekleed, dezelfde eerbewijzen als voor de militaire offi eieren van gelijken rang zijn bepaald. Artikel 7. Zijn deze vrijwillige korpsen gezamenlijk met de schutterij en de militaire magt onder de wapenen, dan sluiten zij ter linker zijde van de schutterij aan, in volgorde van ancienueteit, te rekenen van den dag, waarop de vereeniging waaruit het korps is gevormd, Onze toestemming verkregen heeft, „Is een vrijwillig korps alleen met de militaire magt onder de wapenen, dan bezet het den vleugel. „Bij het gezamenlijk onder de wapenen zijn verblijft het bevel over de vereeuigde wapenmagten aan den militairen of schutterlijken bevelhebber. „Artikel 8. Verlangen de leden eener met Onze toe stemming bestaande vereeniging bij hunne oefeningen en diensten eene kleeding naar bepaald model te dragen en die als uniform door Ons erkend te hebben, dan kan het bestuur der vereeniging daartoe, met aanbieding eener beschrijving dier kleeding, bij Ons aanzoek doen, zoomede tangs of onderscheidsteekenen aan Onze goedkeuring on derwerpen. „Artikel 9. De door Ons benoemde officieren, zoomede de onderofficieren der vrijwillige korpsen kunnen dezelfde rangteekenen dragen als voor die der infanterie van het leger zijn bepaald, met dit verschil, dat de fourragères voor de officieren geheel of gedeeltelijk van zilver zullen zijn. „De kokarde der vrijwillige korpsen, alsmede de sjerp van de officieren bijaldien zij die dragen, zijn van oranje kleur en in vorm gelijk aan die van het leger. Artikel 10. Behalve de banieren, die aan eenig vrij willig korps mogten zijn of worden geschonken, kan door Ons aan zoodanig korps een vaandel worden üitgereikt. „Artikel 11. Elke met Onze toestemming bestaande vereeniging, onverschillig of zij als een korps dan wel eenvoudig burgerlijk is ingerigt, wordt op haar verzoek dojr de zorg van Onzen minister van oorlog voorzien van de noodige munitiën voor de schietoefeningen „ludien de voorraad van wapenen dit toelaat, kunnen ook door hem eenige geweren ten gebruike worden ver strekt.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1