JAARGANG 18117. N'o. 'Xfel NIEUWS" EN ADVERTENT1E-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SM. '7 22sle ZATÜRDAG 1 JUNIJ. BINNENLAND. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN SNEER, MAANDAG DEN 3 JUNIJ 1867 des voormiddags ten 10 uur. State n-ü en e r a a 1. 2e Kamer. 1 I 1 WETHOUDERS van 3°. 1 I, i I !'l van C. Weeshuis, in verband met de Ar PUNTEN 'TER BEHANDELING: Overweging betrekkelijk den opbouw een R. menscliool. Adres van Jouke Farx, om grond op grond rente (aangehouden) I F" - i het onderzoek niet in voldoenden Staat wórden bevonden 4°. die kleeding of uitrustingstukken, dan een ander toebehoorende, bis dë zijne vertoont. De ver’ofgangers worden herinnerd dat, nu er maar één onderzoek in het jaar wordt ge houden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dal de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigendie zonder geldige reden niet verschijnen en dat Zóódanige verlofgangers die zich in eéne andere gemeente gaan vestigen, de verpligting wordt voirgehouden, welke aan hen bij art. 134 dér wet is opgelegd. Sneek den 1 Junij 1867. Burgemeester en WetkSuders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. I De Tweede Kamer heeft de discussiën óver de regeling der schutterij voortgezet. Een amendement van den heer Fokker, om de in- rigtiug van schietbanen op kosten van ’t Rijk en ’t onderhoud op kosten der gemeenten te doen plaats hebben, is aangenomen. KENNISGEVING. NATIONALE M1LLITIE. BURGEMEESTER en de Gemeente bNEEK Gelet op het besluit van den Commissaris des Kotiings dezer Provincie van den 23 Mei 1867, 2e afdeeliog N°. 678 brengen door deze ter kennis van de belanghebbende, dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag, den 19den Junij e. k des morgens ten 9 uur. Dal aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald verlof ï.ju gesteld. Dal de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, h m bij zijn vertrek' met vei lof medegegeven, van zijn zak. boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens bet bepaalde in art. 130 dier wel, een arrest van twee tot zes dagen door de Militie Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij he l onderzoek verschijnt 2°. die, daaibij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- voien vermelde voorwerpen wiens kleeding ol uitrustingstukken bij Men leest in de Groninger (Stads) Cou rant. „Uit 's Gravenhage wordt ons van goed on derrigte zijde medegedeeld, dat de wet op het hooger onderwijs reeds bij den Raad vaïTStale aanhangig is en weldra bij de Staten Generaal zal worden ingediend. Omtrent den inhoud is vooralsnog niets bekend. Alleen weet men dat de nieuwe wet ontworpen is door den minister van birinenlandsche zaken melden referendaris mr. H. Vollenhoven, zonder eenige andere medewerking.” Men meldt uit da residentie aan da Arnh. Courant dd 27 Mei: Als een bewijs op welke wijze de meest gegoede en voorname ingezetenen zich hier vau deu hoofdelijken omslag weten af te maken, kan dienen, dat de tegenwoordige minister van buitenlandsche zaken ook dit jaar even als hem ten vorige jare gelukt schijnt te zijn, een po ging heeft aangewend om hel buitenverblijf, waar hij nu en dan naar toe gaat, en dat bui ten de gemeente gelegen is, als zyue domicilie te doen doorgaan. Dit jaar vond dit beweren van sommige kanten tegenspraak, en scheen men bezwaar te zullen maken iu den gemeen- teraad tegen' dë aanvrage om ontheffing. Naar men fiiiji Vérz'ékérd heeft, was het motief om ontheffing, dat een minister gelijk moet gesteld worden met een afgevauidigde in de slaten- generaal, als slechts een tijdelijk mandaat ont vangen hebbende. Dat een minister slecht» lijdelijk zijn ambt bekleedt is buiten twijfel maar de nederigheid zoo ver te drijven, van zich zelven niet eens een vast inwoner dec residen tie te rekenen en het bezit der portefeuille voor zoo onzeker te houden, dat men zelfs voor een enkel jaar hoofdelijken omslag niet durft instaan, dit gaal wel wal ver. Genoemde mi nister heeft echter den Haagschen ingezetenen de eer aangedaan o n dit jaar vau zijne réclame Adres van Johanna Gerritsen, Onderwijzeres, om verhooging van jaarwedde. Voorstellen lot af- en overschrijving van en» kele posten van uitgaaf. Benoeming van een Concierge Van hét ge meentehuis enz. Missive van de commissie van toezigt op het middelbaar onderwijs, houdende kennisgeving van de benoeming van den heer mr. J. J. Dol ma:! lot Secretaris. Adres van den heer J. D. Belmer, om gé bruik te mogen maken van de leekenzaal, tót het geven van privaat onderwijs, naet éene missive van de Commissie van toezigt. F1 SNEEKER 8 3 5 r 4 i 1 l 3 l 3 L 4 8 8 ADVEKTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, - i 5 1 L I COURANT Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 •1?/; aan hunne verpligting tot de dienst bij de mobiel# schutterij hadden onttrokken, ongestraft te laten. Zoo danig gewijzigde redaetie, die aan de geopperde bezwa ren in het belang der persoonlijke vrijheid gemaakt zou tegemoet kunnen komen, stelde hij zich voor in de vol gende zitting in te dienen. Hoofdstuk XIII, van de kosten, en de daartoe be- hoorende artikelen 162 tot 165 waren reeds vroeger behandeld en aangenomen. De Kamer ging du» over tot de behandeling van hoofdstuk XIV, van de regt»- pleging, de straffen en de tucht. Daarvan werden artt. 166 tot 175 aangenomen. Zitting van 28 Mei. ïn deze zitting zijn de beraadslagingen voortgezet over art. 130 van het wetsontwerp, regelende de schut terijen [hoofdstuk XII, van de dienst der schutterijen in tijden van gevaar en oorlog]. Dit artikel is met wijziging aldus aangenomen: „In tijden van gevaar en oorlog kunnen de schutterijen, met opneming Van de schutterpligtigen der eerste klasse van oproopiugj die tot de reserve zijn overgegaan, geheel of gedeeltelijk tot verdediging des Vaderla.ds opgetoepen en mobiel verklaard worden. „De schüttér», wier oefening tijdens het ontstaan van gevaar óf tfö'flög niet voldoende is, kunnen bij ieder corps tot nadere oefening lijdelijk in afzonderlijke onder- deelen tereenigd worden. „Aan de geoefende corpsen, of onderdèelen van corp- ten, worden voorzooveel noodig en mogelijk officieren èn kaders uit hét Jêgêr foègevoegd. „Is tot het voltallig maken der sterkte, in art. 3 bepaald, de oproeping tsrt' a'lle schutterpligtigen der eerste klasse die tot dè reserve behooren niet noodig, dan geschiedt die oproeping te beginnen met hen, die in het laatst voorgaande jaar tot de reserve zijn overgegaan; van ieder jaar wordt de reserve, de oudste in jaren, het eerste opgeroepen. „De oproeping wordt bevolen en de mobielverklaring geschiedt bij eeu door ons te nemen, in de Staatscourant en het Staatsblad te plaatsen besluit.” Daarop werd art. 131 met eenige wijziging en werden artt. 132 tot 160 zonder beraadslaging en zonder hoof- deiijke stemming goedgekeurd. Art. 161, luidende.- „De beambten van politie en alle ambtenaren belast met het opsporen van misdrijven, zijn belast met de opsporing van hen. die zich op eenigerhande wijze aan hunne verpligting tot de drenst bij de mobiele schutterij hebben onttrokken. Deze iialatigen kunnen gearresteerd en voorioopig in hechtenis geltuudeu, overeenkomstig art. 155, voor Gedeputeerde Ntateu gebragt.” Dit artikel werd met 31 tegen 22 stemmen verwor pen. De Minister van Binuenlandsche Zaken gaf daarop te kennen eene nieuwe redactie te zullen voorstellen daar het de bedoeling niet kon zijn om heu, die zich h li

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1