1867. JAARGANG NIEUWS- EN ADIERTENTIE-BMD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. i: I dl 'i 22ste B 1JN JN E ]N L A IN I). WOENSDAG 5 JUNIJ. I iliiifiiiihiiiii van I 1 is sedert den op H 1 Men schrijft uit 's Gravenhage aan de Amst. Cour- „Als gerucht moet ik mededeelen, dat baron 3 P. P. van Zuylen van Nyevelt door Z M. zou benoemd worden (of zijn) tot onzen gezant bij het hof der Tuileriën, in plaats van den heer Lightenvelt, die zijn pensioen zou gevraagd hebben Z. M heeft jhr. W. Holdinga Lycklama a Nyeholf, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend a|s burgemeester der gemeente Ulingeradeel onder dankbetuiging voor de vele goede diensten in die betrekking bewezen en tot burge- meester dier gemeente benoemd mr. B. J. Bu- ma onder toekenning van eervol ontslag a's bur gemeeester der gemeente Hemehimer Oldephaert en Noordwolde Z. M. heeft benoemdtot griffier bij het kantongeregt te Harderwijk mr P. L. de Ga vere, thans griffier bij het kantongeregt te Cor- geue tot idem te Cortgene mr. E. Frieswijk, z advocaat, te ’s Gravenhage; Door geneeskundigen in de provincie Groningen zijn bij adres aan de Tweede Kamer bezwaren te kennen gegeven tegen emige arti kelen van het ontwerp wetboek van strafvorde ring, betreffende de verpligthig der geneeskunst oefenaren, om in geregielijke instrukliën als des kondigen hunne diensten aan de justitie te ver- leenen. De algemeene vergadering van het Ned. onderwijzersgenootschap zal te Amsterdam gehou den worden van Dingsdag 9 tot Zaturdag 13 Julij aanstaande, in het paleis van Volksvlijt en de feestrede van het 25jarig bestaan des ge- noolschaps in de Amstelstad, door den heer A. van Otterioo, voorzitter van het hoofdbestuur. In den loop der maand Julij e. k. zal ge legenheid worden gegeven tot het afleggen der examens bedoeld in artikel 116 dier wet ter verkrijging van acten van bevoegdheid als vroed vrouw. Zij zullen worden afgenomen te ’s Graven hage, Middelburg en Assen. De aangifte daar toe moet plaats hebben vóór den 1 Julij aan staande aan den inspecteur voor hel geneeskun dig staatstoezigt voor die provincie, naar men het examen verlangt af te leggen, namelijk voor Zuidholland dr. L. J, Egeling te ’s Gravenhage, voor Zeeland dr. A. A. Fokker te Middelburg, en voor Drenhte dr. L. Ali Gohen te Zwolle. Mede zal in Julij e. k. gelegenheid gegeven worden tot het afleggen der examens bedoeld in art. 7 der wet, ter verkrijging van acten van bevoegdheid als leerling apotheker. Zij zullen worden afgenomen te ’s Hertogenbosch, Arnhem Amsterdam en Groningen. Aangifte mede vóór 1 Julij eerst komende aan den inspe leur voor het geneeskundig staatstoezigt voor die provincie, waar men het examen wenscht af te leg gen De sneltrein van 2.33 van Utrecht naar Arnhem is den 30 Mei even boven Utrecht gederailleerd. De lokomotief stortte in een slooteen bagagewagen en twee rijtuigen zijn totaal om geslagen en op de lokomotief gewor pen; van de andere rijtuigen, die den trein KENNISGEVING. NATIONALE MILLITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente SNEEK Gelet op het besluit var. den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 23 Mei 1867, 2e afdeding N°. 678 brengen door deze ter kennis van de belanghebbende, dat hel onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag, den 19den Junij e. k des morgens len 9 uur. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij voorden Isten April jl in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Bat, behoudens bet bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door de Militie Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij bet onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- voren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. die kleeding of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De ver'ofgangers worden herinnerd dat, nu er maar èén onderzoek in het jaar wordt ge houden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigen die zonder geldige reden niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers die zich in eene andere gemeente gaan vestigen, de verpligting wordt vu irgehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd. Sneek den 1 Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoetnd WOUDA. De Secretaris HAGA. uitmaakten, zijn de meesten in het zand te regt gekomen. De reizigers hebben geen letsel gekregen. Alleen een kondukteur, die in den goederenwagen plaats had, heeft zich ernstig aan de hand bezeerd. Dit ongeval is toe te schrijven, volgens ooggetuigen, aan den slech ten toestand der dwarsleggers, waarvan som migen geheel vergaan zijn Te Harvelde onder Lichtenvoorde is men bezig met het op nieuw zaaijen van boek weit een zeldzaam iets in het laatste van Mei. De minister van oorlog heeft ter uitvoe - ring van het kon. besluit van 12 Mei betref fende de vereenigingen tot bevordering der weerbaarheid o. a bepaald, dat voor elke ver- eenigiog, net ’s konings toestemming bestaande, voor elke geweerdragend lid 40 scherpe en 10 losse patronen per jaar zuilen worden ver strekt en dat die vereenigingen welke met 1 Julij a. s. de toestemming des konings niet hebben verkregen, de hier bedoelde verstrek kingen niet zuilen bekomen. Door curatoren van het Athenaeum van Deventer is voorgesteld ontslag te verleenen aan dr. J. van Vloten als hoogleeraar bij ge noemde instellingnaar aanleiding van het Naschrift op zijne rectorale rede. Hel kantoor te Vlieland 29 Mei buiten gemeenschap; de kabel is op omstreeks 10 kilometers van Harlingen door het anker van de stoomboot Nora beschadigd. Be werkzaamheden tot herstel zijn aangevangen. De zaak van den aanleg van een spoor’ weg van Harlingen naar Heerenveen, over Witmarsum, BolswardSneek en Joure, die geruimen lijd had gerust, is dezer dagen weder opgevat. Het comité voor dien aanleg heeft Zaturdag alhier jl. eene bijeenkomst gehouden, waarin vrij belangrijke mededeelingen moeten zijn gedaan. Zijn wij wel onderrigt, dan moe ten de vooruitzigten op het tot stand komen der zaak thans gunstiger dan vroeger zijn. Hindeloopen, 2 Junij. Men verneemt, dat hel voorneemen bstaat om van hier op Sneek en tusschenliggenda plaatsen eene dagehjksche stoombootdiensl in werking te brengen, alsmede dat voor dezo zaak reeds eene zeer doelmatig ingerigte boot is aangekocht. SNEEK4 Junij. Jongstleden Woensdag had alhier de gewone voorjaars paardenmarkt plaats, meer dan 200 meest alle flinke Paarden werden ter verkoop aangeboden, die meest alle door Hollandsche en Groninger kooplieden tegen hooge prijzen zijn aangekocht. Gisteren morgen omstreeks 7 uur sloeg de bliksem in de boerenwoning genaamd de gouden bodem onder Heegten gevolge waarvan de schuur geheel is afgebrand, zijnde alleen de SNEEKEB 5 I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs vcor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 Ér. AD VER TENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 CenU behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, FTEJ.LllMSaMLlHUJ lÏÏÏill'.fl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1