JAARGANG N. 4«. NIEÜIVS- EJI ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. I I 18l)7. 1 3 'fi 22ste ZATURDAG 8 JUNIJ. BINNENLAND. - Deventer 3 Junij. i! zamen I kerkbesturen hun midden. om •Is open- van het zitting •J het een van wijlen J van Curatoren ven het Athenaem hebben aan den Raad vooigesteld, om den heer dr. J. van Vlo als hoogleeraar te ontslaan Het „naseb.iG" met den tweeden druk zijner „rectorale rede- J wg, dat voor 30 Mei der lijn waartoe gegeven. Naar aanleiding van een adres van kandi- I voering is van dien aard, dat zij zich in geen enkel opzigt verder met den hoogleeraar ver kiezen in te laten. Zij hebben hem niet in het minst in zijne vrijheid van denken of schrijven willen binden, maar hem alleen verzocht, zijne overtuiging voortaan niet kwetsend of beleedi- gend voor andersdenkenden uit te spreken. Nu hg op geeoerlei wijze de hun aangedane be- leediging intrekt, kunnen curatoren jegens hem als hoogleeraar hunne verpligtigen niet meer nakomen, De heer van Vloten of zij zullen dus moeten aftreden. Daar de raad hunne handelwijze Volkomen heeft goedgekeurd, bestaat er voor curatoren geene aanleiding, om ontslag te vragen, zoodat zij voorstellen, den hoogleer aar te ontslaan. Het voorstel is door den Raad in advies gehouden. De raad heeft zich verder vereenigd met een voorstel van den heer de Wilt Hamer, om een besluit te nemen lot afkeuring van de han delwijze van den hoogleeraar van Pesch, door het plaatsen van een door hem onderleekend stufc in de Deventer Courant, waarbij hij pro tested t tegen een raadsbesluit in de zaak be treffende den hoogleeraar van Violen, met be ledigende uitdrukkingen ten opzigte van den raad en curatoren. Ofschoon de afkeuring bij de leden tan den raad algemeen was, wensch- ten eenigen in deze z tak geen besluit te nemen, als beneden de waardigheid van den raad, en eenvoudig tot de orde ovet te gaan. De meer derheid vvensclite evenwel een besluit te nemen, waarbij aan den hoogleeraar de afkeuring van den raad wordt te kennen gegeven. Te Kampen is jl. Zalm dag op de alge- meene begraafplaats het monument onthuld hetwelk ter eere der nagedachtenis tan w. den burgemeester jhr. mr. H. A. Wttewaal Stoetwegen is opgerigt. Naar men verneemt heeft Z M. bij dezer dagen genomen besluit de opheffing eenige vestingen bepaald, o. a. van Maastricht’ Venlo en Bergen op Zoom. De Tweede Kamer heeft in hare i. van 6 Junij de overeenkomst betreffende' ziekenhuis te Leiden bekrachtigd met 50 tegen 5 stemmen. Daarna is de discussie aangevangen over het ontwerp nopens de brug over de Moerdijk De heeren de Raadt, Verheijen, Zijlker, Rochussen van Kcrckwijk en van Eek verklaarden zich voor, en de heer Stieltjes tegen het ontwerp Morgen voortzetting. De minister van Buitenlandsche Zaken heeft de protocollen betreffende de Londensch» conferentie overlegd. Men leest in het Nieuw Leidsch Dagblad- „De burgemeester van Rotterdam heeft een maatregel genomen, die navolging verdient overal waar men voor plaatselijke belangen ijvert. Da politie is aldaar op een nieuwen voet in^ericht en aanvankelijk voldoet zij aan de daarvan ge koesterde verwachting. Nog bestaande bezwaren kunnen verbeterd worden, als men ze kent en ze op een doeltreffende wijze bekend maakt. Tot dat einde zal aan het centraal bureau voor handen liggen een register, waarin ieder, mits met behoorlijke onderleekening, al datgene kan inschrijven wat hij voor kennisgeving wensche- lijk acht Een ieder is nu uitgenoodigd, van deze gelegenheid gebruik te maken’ middel om bevorderlijk te zijn aan een baarheid, die leiden moet tot bereiking ware doel en de roeping der politie. „Op die wijze wordt de mond gestopt van hen, die altijd den mond vol hebben met klagten, maar ze nimmer daar brengen »*ar ze behooren terwijl niet zoo lichtvaardig zal worden overgegaan tot het maken van aanmer kingen en het indienen van bezwaren, indien men door onderteekening zich daarvoor ver antwoordelijk stellen moet.'’ SNEEK, 7 Junij. Men meldt on» uit Ooststellingwerf d. d. 3 Junij Het onbestendige weder houdt het veenbran den geducht tegen, duizende bunders veenioti- weitenland liggen te wachten op droogte en wind Nog ruim een week en de branding js over, zoodat menigeen reeds bekommerd is Mogt het weder onverhoopt zoo blijven, dan zal dit zeer schadelijk werken op een groot getal ingezetenen, dewijl vele uit de „veenboekweit- verbouw groolendeels hun bestaan zoeken Vóór den langsten dag moet de boekweit ge2 zaaid worden. De zandboekvveit vertoont zich al boien den grond met zijn frissche groene bladeren Amsterdam, 4 Junij. Heden werd voor het provinciaal geregtshof alhier (voorzitter mr. G. Schimmelpeiininck) op nieuw behandeld de bekende zaak wegens de in September 1866 te Velzcn, ter zake van het arbeidsloon der arbeiders aan de doorgra ving van Holland op zijn «malst voorgevallen ongeregeldheden. De beschuldigde John Maris, stalmeester, geboren in Kings County in Enge land, ter wille van wiens afwezigheid bij de teregtzilting van 7 Mei de zaak was uitgesteld, was weder niet tegenwoordig en werd nu we- derspannig verklaard aan de wet. De zaak werd thans tegen de drie overige besch. voorlgezet en dus tegen Cornell's Visser, oud 14 jaren aardewerker, te Leerdam, Johanna Brouwer huisvrouw van Adrianus van den Bosch, oud 41 jaren, arbeidster, geboren te Moergestel, en Jan Mooy, oud 41 jaren, landbouwer, ge boren te Egmond Binnen, allen wonende of laatst woonachtig te Velzen. Deze drie worden beschuldigd van moedwillige brandstichting in een gebouw waarbij te voorzien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden gebragt, de derde bovendien van het moedwillig en met voorbedachten rade toebrengen vaneen kwet suur waardoor eene ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen is ontstaan. Van de meer dan 70 gedagvaarde getuigen wer den onderscheidene naar huis gezonden, als heb bende hunne getuigenis betrekking op de feiten aan John Maris ten laste gelegd. Tussche» de 50 en 60 getuigen zullen echter worde» ge hoord en mei dat verhoor is, na de lezing van eene acte van beschuldiging, die 2 uren aan hield ook aangevangen. Hel O M. Wurdt waar genomen door den advocaat generaal J. Spoor de verdediging dour de advocaten P. A. Brug mans, E Posno, van Amsterdam en F. J K. van Hoogsliaten, van Haarlem. Hel hof jg dit» maal, behalve uil reeds genoemden voorzitter, zamengesteld uil de raadsheeren. C D Asser P. J Tedink van Be. kboul, P. S Noyon en F. G. R 11 van Libaar. Omtrent hel met den sneltrein van (J- trecht naar Arnhem op jl. Donderdag voorgeval lene ongeluk wordt thans in de Amsterdamsche Courant het volgende gezegd „In de rapporten van den ingenieur der maatschappij en van den ingenieur van den weg aan de directie wordt door beide de vermoedelijke oorzaak toegeschre- ven aan de uitzetting der rails in de bogl, ten gevolge vau groole hitte. Gedurende de laatste Week wisselde de temperatuur volgens de weer kundige waarnemingen op Zonneuburg te Utrecht tan 51° tol 85° Fahr. Deze hoogste stand werd atdaar gr conslateerd op 30 Mei, des Het „naschrift" namiddags te twee ure, d i. kort vóór het dé raillement. Van wege den raad van toezigl wordt, zoo wij vernemen, ook onderzoek naar het ongeval ingesteld. Van goeder hand vernemen hel ongeluk op den Rijnspoorweg van II. hel voornemen bestond dat gedeelte van nieuwe dwarsliggers te voorzien, reeds de noodige orders zouden zijn - dalen in de godgeleerdheid aan de Leidsche hoogeschool, heeft de synodale kommissie beslo ten aan de algemeene synode der Ned. Herv. kerk te adviseren tot de instelling van eene algemeene kommissie tot het afnemen der exa mina, ter toelating lot de Evangeliebediening, te stellen uit daartoe^door de provinciale aan te wijzen leden in of buiten SNEEKER I i COURANT. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 AD VERTEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewon letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cenf behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1