‘1 I c/ NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. JAARGANG 18(57. WOENSDAG 12 JUNIJ. B I N N L N LAND. Slate n-G e n c r a a 1 2ö Kamer. «ste l' WETHOUDERS van ‘i n m ir' ke us ie. jr. er jr. v te P- 'j' te o> e. ra ra ,8 d !S i s; s> - I Het Volksblad, van den heer de Bosch Kemper noemt hel opmerkelijk, dat men in de liberale kringen hier le lande zoo zeer van een vast krachtig koloniaal bestuur overtuigd begint te worden, dat van die zijde reeds de uitdrukking gebezigd is, dat mannen als Daendels of van den Bosch, die wisten wat zij wilden, voor Java gevorderd worden. Het voorstel van den heer de Brauw is niet alleen, volgens hel Volksblad, in strijd met de letter der Grondwet, maar onderstelt ook eene algeheele opheffing der plaatselijke autonomie. Dergeiijke opheffing, zegt de heer de Bosch Kemper, is in tegenspraak met ons constitutioneel staatsleven, hetwelk rust op de ondei scheiding van plaatselijk centraal gezag, en zouindieu zij in praktijk werd gebragt, aanleiding geven tot de schromelijkste tweedragt van godsdien stigen aard in vele gemeenten Het Staatsblad n°. 51 behelst een konink lijk besluit, houdende; dat de werken van de vesting Bergen op Zoom met de Walerschans, het fort Bath met de Ooslbalterij, de vesting Vlissingen met het fort Nolle, het reduit van het Imker kroonwerk, het reduit van het mid den kroonwerk, het fort de Ruiter en het fort Rammekens, de vesting Maastricht en de vesting Venlo, geene vestingwerken meer zullen zijn. Dit besluit komt in werking den 13 dezer maand. De examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs, die in de maand Mei zijn aangevangen, zijn geëindigd. De uitslag is, dal van <e 109 «xamens 61 door de kommissiën als voldoende zijn beschouwd en dat derhalve even zoo veel akten zijn uit gereikt. Hel Xe Nederlandsch letterkundig kongres zal dit jaar worden gehouden te Gent, op Maandag, Diugsdag en Woensdag, 19, 20 en 21 Augustus. Namens de kommissie lot re geling van het kongres is de uitnoodigingsbrief onderleekend door het bureau, bestaande uit de heeren: graaf de Kerchove eere-voorzilter; A. de Maere Limnander, voorzitter; J. F. J Heremans en G. Rolin Jaequemyns, ondervoor zitters; P de Baels; Fr. Reus; baron Jul de Saint Genois; G P. Serrure; F A Snellaert; Julius Vuylsteke en Max Rooses, Sekreiarissen. een schrijven, en liefde op le voeden, om het daarna in zaken op le leiden ik zal dankbaar zijn.” Men leest in het Utrechtsch Dagblad: Hel geschil te Deventer met den hoogieeraar van Violen, moge een huiselijke twist zijn, om het gewigt der beginselen en niet het minst van den persoon, is het meer dan eene huis houdeiijke zaak geworden, en wanneer de ge meenteraad zich onverhoopt met het voorstel van curatoren om dien geieerde van zijn post 'o 1 De heer J. A. Alberdingk Thijm heeft dezer dagen een prachtigen koop gedaan. Men bood hem voor een betrekkelijk geringe som eenige autografen van Bilderdijk aan. Ofschoon hij meende dat het slechts enkele reeds lang in hel licht gegeven verzen of brieven waren, zoo nam hij hel voorstel aan. Men stelle zich zijne verbazing en vreugde voer, toen hij in p aats daarvan in het groote pakket dat hem uit ’s Graveuhage werd toegezouden, verscheidene onuitgegeven ontwerpen van treurspelen en andere dramatische gedichten, benevens eenige ongedtukie voorberigtei. ontdekte. Eene andere belangrijke tol nu toe onbekend gebleven bijdrage tot de kennis van den taalgeleerden Bilderdijk vindt men in zijn aanhalingen (uit de werken van Utlheemsche schrijvers), welke mede in deze autografen-verzameling worden aangetrofien. Deze aanhalingen heeft hij op kleine reepjes papier geschreven, en zijn in bijna alle denkbare talen vervat van het Duitsch, Fransch, Engelsch, Spaansch, Italiaansch, Grieksch en Latijn af tot aan het Arabisch, Turkscb, Ghaldeeuwsch en het Sanskriet toe. Bilderdijk moet dus met deze talen meer dan oppervlak kig bekend geweest zijn, te meer omdat hij die uit het oosten met het eigenaardig toebehoo- rend schrift bezigt. De verbazend groote taal kennis van onzen dichter wordt door deze aanhalingen een onomstootelijk feit. De heer Thijm stel zich voor om de bovengemelde on uitgegeven ontwei pen van treurspelen en andere dramatische gedichtenin een der volgende afleveringen zijner Dietsche Warande, met kri tische opmerken vergezeld, in het licht te geven. Arnh. Ct. Enkhuizen, 6 Junij. Er wordt hier druk gewerkt aan het gereed maken der buizen. De zeildag is op 17 dezer bepaald. Bij den winkelier B. S. te Amsterdam kon men in het begin dezer week voor zijne glazen lezen Een jongen gevraagd. Des avonds werd aan zijn verzoek voldaan door de bestelling van een langwerpig mandje, waarin een kleine fris» sche jongen zeer zorgvuldig was ingepakt. Een briefje met een rood, wit en blaauw lintje aan handje gebonden, bevatte bet volgende „Gelieve dit jongentje met veel zorg uwe u daarvoor hoogst KENNISGEVING. NATIONALE MILLITIE BURGEMEESTER en de Gemeente SNEEK Gelet op het besluit var. den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 23 Mei 1867, 2e afdeeling N°. 678 brengen door deze ter kennis van de belanghebbende, dat het onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Woiisdag, den 19den Junij e. kdes morgens ten S uur. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste lig'ingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jl in het genot van onbepaald verlof i.jii gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier Wet, een arrest van twee tot zes dagen door de Militie Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- voren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden slaat worden bevonden 4° die kleeding of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, a’s de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd dat, nu er maar èén onderzoek in het jaar wordt ge houden zij bepaaldelijk moeten opkomen en dal de •trafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zuilen woiu n toegepast op de zoodanigen die zonder geldige reden niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers die zich in eene andere gemeente gaan vestigen de verpligtiug wordt vo irgehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd Sneck den 1 Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOU DA. Ve Secretaris HAGA. HU SNEEKE» s «3 A D V E R T E N T 1E N van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent» behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, tl te i tl i i Z3 IS i ■n De Kamer zal die prise en considération op aanstaan de Diugsdag behandelen, en daarna de overige reeds aan de orde gestelde wetsontwerpen. Uit het verslag der afdeelingen over de prise en considération van het voorstel van den heer de Brauw tot herziening der wet op het lager onderwijs, blijkt, dat er nagenoeg eenparig tegen het nader onderzoek geeoe bedenking werd gemaakt, zonder dat men echter daarom zich ten gunste of ongunste van het voorstel verklaarde. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 Dc commissie van rapporteurs heeft haar verslag uit- gebragt over het voorstel van den hetr de Brauw be- t rekkelijk de wijziging der wet op het lager onderwijs 'jprise en consideration).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1