1867. JAARGANG ffife MMS- IA ADVERTfflTIHlAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. I W 22ste 'Hf ZATÜRDAG 13 JUNIJ. r Slate n-G e n e r a a 1, 2e Kamer. VERGADERING VAN DEN GENEENTMAAD VAN SNEEK, WOENSDAG DEN 19 JUMJ 1867 des voormiddags ten 10 uur. van deze worden afgekondigd, geplaatst het Nederl. Israel. Armbestuur ter kennis van PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente SNEEK Gelet op artikel 117 der algemeene Politie Verordening voor deze gemeente, vergunnen jloor deze op den 17 dezer maand, zijnde de zullen worden toegepast op de zoodanigen die zonder geldige reden niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers die zich in eene andere gemeente gaan vestigen, de verpligling wordt voirgehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd Sneek den 1 Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris haga. aan den Cornm ssaris van Politie, om te zorgen voor de naleving. Sneek den 15 Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA 3°. het onderzoek niet in Voldoenden staal worden bevonden 4° die kleeding ol uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De ver ofgangers worden herinnerd dat, nu er maar èén onderzoek in hel jaar wordt ge houden, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk Zitting van 15 Junij. het onderhoud van straten en wallen, en bepalingen van den lijd tot inzending de ge meente rekeningen. Rapporten over de rekeningen en verant woordingen van de Stads Algemeene Armvoog den, en het Nederl. Israel, Armbestuur over 186’6. Benoeming van een claviger van het huis der Gemeente. Idem van een Secretaris der Gemeente. Programma der lessen voor de Hoogere Bur gerschool voor het volgende schooljaar. Voorstel tot af en overschrijving. ten 9 uur. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Aliliciens-Verlofgangers van de vier oudste lig’ingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald verlof z.ju gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak. boekje en van zijn verlofpas. Dal, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door de Militie Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- Voren vermelde voorwerpen wiens kleeding of uitrustingstukken bij BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK verwittigen bij deze de ingezetenen dat de Alphabelische naamlijst van de personen, die in dit jaar aan de loting voor de Schutterij moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal iingi op de Secretarie van de gemeente van Maandag den 17 tot Dings- dag den 25 Junij 1867, des morgens van 9 tol 12 uren, ten einde ieder in staal zal zijn, om ingeval hem eenige personen of omstandig heden inogten voorkomen, die op de Lijst nog zouden behooren te worden aangeleekend of daarvan weggelaten daarvan aan het stedelijk bestuur kennis te geven. Dat de iotmg zal plaats hebben op het ge meentehuis den 26 Junij 1867, des voormiddags ten 11 uren, voor diegenen welke geboren zijn in 1842terwijl daarna dadelijk zal worden overgegaan lot de naloling der ingeschrevenen van de jaren 1833 tot 1841. Wordende een ieder ingeschrevene opgeroe pen om daarbij tegenwoordig te zijn, en rede nen van vrijstelling hebbende, die alsd.n op te geven. En opdat zulks koine ter kennis van een ieder die het aangaat, zal deze worden afgekonJigd zoo als gebruikelijk is. Sneek, den 15 Junij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. Be Secretaris, HAGA. PUNTEN IER BEHANDELING: Mcdedeeling van besluiten van Heeren Ged. Stalen, betrekkelijk de jaarwedde voor den te benoemen Secretaris der Gemeenteover geboortedag van HARE MAJESTEIT ohfé ge ëerbiedigde KONINGIN, zwervers en voetzoe kers aftesteken, doch niet voor zeven uur des avonds En zal deze worden afgekondigd, geplaatst in de Sneeker Courant, en in afschrift gezonden KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente SNEEK: Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 23 Mei 1867, 2e afdeeliug N°. 678 brengen door deze -— 3 van de belanghebbenden, dat hel onderzoek over de verlofgangers van de militie te land in deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag, den 19den Junij e. k des morgens SNEEKEB V artikel 78 i ]- COURANT. staten-ga- van oorlóg, in aai den heer Thorbecke ver - ^.w v.'.v.vw.i van de rapporten betrekkeiylc de militaire Skademie te Bre da. Daarna is de beraadsiai-in? vcm.*-,-: t- WilCIMigiiW .e- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜBDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco fl 90 A D VE R TENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, De minister van finantiëu heeft een uitvoerige memo rie van antwoord ingezonden op het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp, houdende bepalingen om trent de heffing en verzekering van den accijns op de binnenlandsche suiker. De minister heeft tevens een gewijzigd ontwerp van wet aangeboden, in den geest der opmerkingen van de Kamer. Dij doet uitkomen, dat deze voordragt in hoofdzaak de strekking heeft, om aan de beetwortel-suikerfabricatie eeue vrij belangrijke Z bescherming te ontnemen, waarvan de raffinage vaiT riet suiker voortaan verstoken is. De regering drukt thans het vertrouwen uit, dat eene deugdelijke regeling van dit onderwerp mogelijk zijn zal, omdat hier niet uitslui- tend het eenzijdig belang of voordeel van beetwortel- suikerfabrickanleti mag gelden, en de regering overtuigd is dat de leden der Kamer, zonder regtmatige eiscben van dezen nijverheidstak uit het. oog te verliezen, zich weten te plaatsen op het standpunt van het algemeen belang hetwelk ook dat van alle andere bij de suiker betrokken takken van nationale vrijheid en handel dat van de schatkist en van eene deugdelijke regeling van geheel de wetgeving op de suikerbelasting omvat, bet verslag van het verhandelde in de afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, omtrent het in overweging nemen van het voorstel van deu heer de Brauw tot wijziging der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103J (Jager onderwijs; luidt aldus; „Naar aanleiding van artikel 78 van bet reglement van orde der Kamer, is in de afdeelingen de vraag behandeld, of het voorstel van den heer de Brauw tot wijziging der wet op het lager onderwijs al dan niet een onderwerp van nader onderzoek zou uitmaken. Nagenoeg' eenparig vei klaarde men tegen dat nader onderzoek geene beden- kiug te hebben, zonder echter daarom zich ten gunste of ongunste van het voorstel te verklaren. Een enkel' lid slechts wdde het voorstel reeds dadelijk ter zijde hebben gelegd, daar het, zijns inziens, noocteloos harts- togten opwekken en toch tot niets wezenlijks leiden zouU In twee afdeelingen daarentegen werd door sommigui1 erkentelijkheid aan deii voorsteller uitgedrukt voor dK’ door hem gegeven aanleiding tot opzettelijke overweging vau hier in aanmerking komende vraagpunten' Nog werd door verscheidene leden op eene zoo sp'óedig mo- gelijke behandeling van het voorstel aangedrongeu.,ï In de zitting van de tweede kamér der netaal van beden heeft de minister Woord op de interpellatiea van klaard- dat hij geen bezwaar had in de publiciteit"

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1