18ö7. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-RlAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. JAARGANG -iNsjTB, fgasas® WOENSDAG 19 JUNI J. BINNENLAND. Slate n-G e n e r a a 1, 2e Kamer, f dag den ad- in do uitoefening den minister van 13 Junij is bepaald, arrondissements reglbank te Assen nu. E. K Bertling, thans raadsheer in het provinciaal gcregtshof in Drenthe; tot griffier bij het kan- tongeregt te Lemmer, mr. S. L. Andreae, •)s) «d—bte ’s Graven I age,17 Junij. De afdeelingen van de tweede Lamer der st >*en generaal hebben lot iiare rapporteurs omtrent hel voorstel van den heer de Br.iuw, oe.,ek- kelijk het lager onderwijs, benoemd deheeien: fhorbecke, van Foreest, van Heemskerk, Jonck bloed en Dullert. De Staatscourant van 17 dezer bevat onderscheiden koninklijke besluiten, betreffende eene promotie bij de marine. Onder anderen zijn benoemd tot vice admiraal de schout bij-nacht G. Fa bius tot schout-bij-nacht de kapitein {ter zee J. Andreee tot kapitein ter zee A. J. Kroef, P. A. van Rees en J. Vos. Z. M. heeft benoemdtot griffier der J. Zitting van 14 Junij, Zitting van 15 Junij. EMMMBlIilllirillM BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS yam de gemeente SNEEK, verwittigen bij deze de ingezetenen dat de Alphabetische naamlijst van de personen die in dit jaar aan de loting iöór de Schutterij moeten deel nemen, ter visie t an elk en een ieg-lijk zal liggen op de Secretarie van de gemeente van Maandag den 17 tot Dings dag den 2ö Junij 1867, des morgens van 9 tot 12 uren, ten einde ieder in staat zal zijn, om ingeval hem eenige personen óf omstandig’ lieden mogten voorkomen, die op dè Lijst nog zouden belmoren te worden aangeleekend o? daarvan weggelaten daarvan dan hel sledelijk bestuur kennis te geven. Dat de loting zal plaats hebben öp het ge meenlehuis tien 26 Jmiij 1867, des toormiddags ten 11 uren, voor diegenen welke geboren zijn in 1842, terwijl daarna dadelijk zal worden overgegaan tot de naloling der ingeschrevenen van de jaren 1833 lot 1841. Wordende een ieder ingeschrevene opgeroe pen om daarbij tegenwoordig te zijn, en rede nen van vrijstelling hebbende, die alsd n op te geven. En opdat zulks kome ter kennis van een ieder die het aangaat, zal deze worden afgekonJigd zoo als gebruikelijk is. Sirnek den 15 Junij 186?. Burgemeester en Wethouders voornöemd WOUDA. De Secretaris, HAGA. vocaat te Sneek. Bij beschikking van binnenlandsche zaken van dat de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofdkies- distrikt s Giavenhage, noodzakelijk geworden ten gevolgd van het aannemen door mr. J. P. p. baton van Zuylen van Nyevelt der benoeming tul Zi. Ms. buitengewoon gezant en gevolmag- tigd minister bij het hof van Frankrijk, zal ge- geschieden op Dingsdag 2 Julij a. s.en de herstemming, zoo noodig, op Dingsdag 16 Julij daaraanvolgende. Door den minister van finantien is ter kennisse der belanghebbenden gebra5t, dat in de maand Augustus a. s. in het lokaal van het departement van finantien te ’s Gravenhage, ten overstaan van de daartoe benoemde kommissie, een vergelijkend ondeizoekzal gehouden worden van adspiranten naar de betrekking van surnu merair bij het vak der posterijen, waartoe zeven plaatsen ter vervulling worden opengesteld. Da aspiranten belmoren zich vóór of uiterlijk op den 10 Julij a. s bij een op zegel geschre ven rekwest, tot den minister te wenden. Na' SNEEKER 1 s i n n AD VERTEN TIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, Ia deze zitting zijn de algemeene beraadslagingen over het wetsontwerp, houdende wijziging der begroeting van Nederlandsch Indie voor het dienstjaar 1867 hervat. Bij die discussie werd weder het koloniale vraagstuk in niju geheelen omvaug onderzocht, het beleid der” tegen- woordige regering, in zaken onze overzeesche gewesteii betreffende, in bijzonde-heden nagegaan, en de geheele Indische huishouding in verband gebragt met her begin sel van het wetsontwerp, strekkende tot verhooging der tractementen van inlandsché hoofden en ambtenaren op Java, in vereenigiug met eene beperking der heeredien- sten. Dit laatste denkbeeld werd weder aan de eene zijde bestreden, en dat van geheele afschaffing der hee- rediensten voorgestaan, terwijl het aan den anderen Kant werd ondersteund. Daarbij poogden de sprekers, die het woord voerden, de tegen hunne vroegere opmerkingen gemaakte bedenkingen te wederleggen, en traden zij in eene verdediging van eigen reeds geuite gevoelens. Na dat de heeren van Eek, die meer bepaaldelijk de voor- dragt uit een finantieel oogpunt beschouwde W. van Golstein, die het wetsontwerp ondersteunde en de poli- tieke beschouwingen der tegenstanders naging, de Ca- sembroot, die nader de bestrijders van het wetsontwerp beantwoordde, gelijk ook de heer Pijnappel, die daarbij de redenen uiteenzette, welks hem deden overhellen om van amendement.” De overtuiging der voorstellers dat het reglement in dien zin herziening behoeft, is eerder versterkt dan verzwakt. „Al mogt men, zeggen zij, tegen ingrijpende wijziging van het tegenwoordige stel’ sel van schriftelijke gedachtenwisseling tusschen de re gering- en de kamer opzien, de behoefte aan betere voor bereiding van de wetsvoorstellen voor de openbare be raadslaging en aan betere waarborgen tegen nadeeligen invloed van de uitoefening van het regt van amendement is dringender geworden dan ooit.” Zij wijzen daarbij terug op de discussièn over de schutterijwet en verder naar de aanstaande discussie over het wetboek van straf vordering. ten deze eene verzoenende politiek te volgen, aan de beraadslagingen handen deelgenomen, voerde dé minister van koloniën het woord. Hij beantwoordde iu hot brè'ede do verschillende be- c.enkingen vany de bestrijders van het wetsontwerp en van sommige zijner handelingen. Na hem spraken nog de heeren vau Nispen van Seveuaer, Fransen van de I utle en Keuchehius, waarmede de algemeene beraad slagingen gesloten werden. Daarna werden de ónderdèelén van liet ontwerp be- hauueld, het eerste de Xllde afdeeling, onder afdeeliug 114, tractements verhooging der inlandsché hoofden en ambtenaren op Java en Madura /l,000,000. De minis ter van koloniën veranderde het cijfer ui 500,000, om dat de wet voor drie maanden zou werken. Op dit ar tikel werden twee amendementen voorgesteld, een door den heer Rochussen, die het cijfer van ƒ500 000 wilde tefuggebragt hebben op f 325,000 en een van den beer I lansen van de Putte, die het artikel aldus wilde gele zen hebben Iraetements-verhoöging van de inlandsché ambtena ren en hoofden op Java en Madura, als vergoeding wegens gelijktijdige afschaffing op den voet der Indische ordonnantie vau den 5 Januarij 1866 ('Indisch Staatsblad No van de beschikking ten hunnen behoeve over de groaoen, den arbeid en de goederen der inlandsché be volking ƒ886.346.25.” De beraadslagingen over deze voorstellen, gevoerd tusschen de heeren Rochussen, Fransen van de Putte Godefroi, van VVassenaer Catwijck, van Nispen van Se venaer en van Voorthuysen, liepen niet ten einde, maar zullen Zaturdag worden voortgezet. In de zitting der Tweede Kamer van heden is de discussie over de tractementsverhooging der inlandsché hoofden in Ned. Indie voortgezet. De regering heeft zich verklaard zoowel tegen het amendement vau den heer Rochussen als tegen het amendement vau den heer Fransen van de Putte. Werd dit aangenomen dan was de minister, gemagtigd de wet in te trekken, welke hij nog in zóóver wijzigde, dat nu uit de considerans ze.f blijkt dat de verhooging strekt tot gelijktijdige beper king der heérediensten en prestatiën van de inlandsché hoofden. Daarna heeft de heer Thorbecke een amendement voorgesteld, om meer bepaald in den considerans de noodzakelijkheid uit te spieken van de beperking der diensten aan hoofden en vau het ambtelijk landbezit derzélve. De minister van koloniën heeft dit amende ment bestreden. De s.otsoni der beraadslagingen was, dat het amendement van deu heer Fransen van de Putte werd afgesteiud met 36 tegen 22 stemmen; het. amen dement van den heer Rochussen werd afgestemd met 52 tegen 12 stemmen en het amendement van den h-er Thorbecke werd aangenomen met 51 tegen 13 stemmen, De aldus geamendeerde wet is aangenomen met 37 tegen 27 stemmen. Dingsdag aanstaande te elf ure zal de Kamer weder eene zitting houden. Het door de heeren Dullert én èodefroi aan de Tweede Kamer aangeboden voorstel lot herziening van het reglement van orde dier kamer, strekt om door de vergadering tot die herziening te doen besluiten op den voet, bij art. 134 van dat reglement bepaald, d. i. door eene commissie uit de kamer. Daardoor wenscheu zij te voorkomen dat aan de voorstellers zelven niet elke invloed op de schriftelijke voorbereiding worde ontno men, gelijk dit zou geschied zijn met het voorstel, het welk de voorstellers met twee andere leden in 1864 reeds hebben gedaan. Het hoofddoel van dat voorstel was „spoediger afdoening van de werkzaamheden der kamer te bevorderen en verbetering te brengen in de inrigting der verslagen en in do uitoefening van het regt Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1