1867. JAARGANG N1ETO- EN ADTOTENMAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. BIOOLARD. ZATUKDAG 22 .IUM.I. sf' Slate n-G e n e r a a 1, 2<? Kamer. V? - I’ >2^ Deventer, 17 junij. In de heden morgen gehouden raadsverga dering was het voorstel van curatoren van het athenaeum, om den hoogleeraar van Vloten uit z jne betrekking te ontslaan, aan de orde. -De voorzitter zegt gisteren een brief van professor van Vloten te hebben ontvangen, dien hij ter te Wijzen, om op 1 Juiij a. s. uit handen des keizers, ter gelegenheid der algem-ene uitrei king der beloouing, het diploma óf document, voor de Maatschappij bestemd, in ontvangst te ,,eraert- -- Hét koninkl Ned. Meteor. Instituut hoeft ter openbare kennis gebragt, dat door de As sociation Scientifiqüe té Parijs drie gouden medailles iijn toegewezén voot- de meteorologi sche v - - - en wel i E W. Fabritius en Bij de Nederlaudsche hoofdcömmissie voor do Parijsche wereldtentoonstelling is ingekoinen een berigt van den beer Gti Faider, houdende, dat door den „Jury spécial du nouvel ordre de récompenses’ aan de maatschappij „Tot Kut v.m ’i Algemeen,” de eervolle vermelding is geschonken door keizer Napoleon ingesteld. De waarde dezer onderscheiding wordt niet weinig verhoogd, wanneer men, zoo als de heer Faider aanmerkt, in overweging neemt dal er in het geheel slechts vijf zulke vermel dingen zullen zijn. Aan het hooidbestuur der maatschappij „Tot Nut van ’t Algemeen” is vei zocht, iemand aan j, De minister van binnenlandsche zaken heeft bij beschikking van den 13 dezer benoemd als leden der commissie belast met het afnemen der examens ter verkrijging eener acte van bevoegdheid als hulp-apotheker, die in den loop der maand Julij e. k. een aanvang zullen ne men, te Groningen de heeren C. tH. van An kum, apotheker te Groningen, en J. J. Bruin- sma, apotheker te Leeuwarpen, en tot hunne apotheker die onder prof. Grieksch, welks met roem had gedoceerd, twe’ejaren lang heeft voortgezet. Naar men verneemt, worden zeventien mindere technische beambten en eerste ambachts lieden der Nedei landsche Rijnspoorweg- maat schappij door deze in ue gelegenheid gesteld om op haie kosten de aigemeene tentoonstelling te Paiijs te bezoeken. -ROTTERDAM, 19 Junij (R Ct.) Heden werd alhier de 21e aigemeene vergadering der heder lands die maatschappij ter bevordering der pharmacie gehouden. Lil de rapporten bleek dat hel ledental en de financiën in een guns- ligen toestand verkeeren. Werd medegedeeld een belangrijk verslag van de kommissie tot onderzoek van geheime geneesmiddelen. Die kommissie wordt met dankzegging ontbonden, en wordt unaniem aangenomen de benoemingf van eene kommissie tot hel onderzoek naar de wijze, waarop langs wettigen weg de geheime geneesmiddelen kunnen geweerd worden. De ver adering sprak eenparig het gevoelen uit dat het appiiceeren van klisteeren en bloedi zuigers niet tot den werkkring van den apo theker behoort, en besloot zich tot wettige rege hng dezer aangelegenheid tol de bevoegde magt te wenden De vergadering wenschte dat de graad van doctor in de pharmacie voor het vervolg verkrijgbaar was, afgescheiden van den graad van doctor in de geneeskunde. Er werd oes oten de Nederlaudsche pharmacie te doen verlegenwooidigen op het 2e internationale Jharraaceulische kongres, in Augustus te Parijs te houden, door de. heeren J. F. de Vrij en, J A. Walter, van Amsterdam, Vorstman, van s Hage. waarnemingen, in 1866 op zee gedaan, -I aan de heeren M. J. van der Valk P. Hoekstra, gezagvoerders Van de Nederlaudsche schepen de Honigbij Gijsbrechl Karei Graaf van Hogendorp en Anna en óophia. De minister van binncnlandsihe zaken heeft goedgevonden te bepalen „lo. het houden van markten en openbare verkoopiugen van rundvee blijft op en na 19 Junij e. k in het 'geheele rijk verboden, met uitzondering van de provinciën Friesland en Groningen, en van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Purmeiende en Hoorn; „2o. de kommissaaissen der konings zijn gemagtigd het houden van openbare verkoo- puigen van rundvee in hunne provinciën toe te slaan, wanneer verkoop van het vee van éé.i eigenaar, wegens het vei laten van hel land bouw verblijf, verlangd wordt of wanneer het bij boedeiverkoopingen tol den boedel behoort.” De Eerste Kamer der Stalen Generaal is bijeengeroepen legen 26 Junij eerstkomende. Het provinciaal geregtshof van Noord- Holland (voorzitter mr. G. Sctiimmeipenninck) heeft, bij arrest van heden, Cornelis Visser, de huisvrouw van J A. van den Bosch en Jan Mooy, allen uit Velzen, vrijgesproken van d beschuldiging, wat den eerste en tweede aan gaat van moedwillige brandstichting, waardoor gevaar van menschenlevens te voorzien was, wal den derde betreft van moedwillige ver wonding, .waardooreen ziekte of beletsel om te werken van megir dan 20 dagen is ^veroor zaakt. Hel hof heeft namelijk overwogen, dat door getuigen is bewezen, dat de beschuldigden in de meening konden verkeeren, dal de officier van justitie te Haarlem, die gezegd had Jonn Alairs levend of dood in handen te moeten hebben, de brandstichting en de verwonding tad veroorloofd, gelijk dun ook door dragon ders op gemelden Maiss is gescholen, en die naren der openbare magt niet alleen den brand niet verhinderd of gebiuscht hadden, maar zelfs krullen lot het in brand steken der woning hebben aangedragen, waarin Marss zich bevond. Onder deze omstandigheid oordeelde het hof, dat de strafbare moedwil, welke de wet vor dert, niet is gebleken, en de schuld der be schuldigden mitsdien noch wettig noch over tuigend is bewezen. JK T7’’ ^iÈwSiSiiB 1 v Zitting van 48 Junij. 1 De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft heden ie discussie over het ontwerp tot uitgifte van woeste gronden in erfpacht op Java aangerangen. De heeren nsinger, Wintgens en Kochussen hebben hel mbt nadruk bestreden. l»e minister en de heer van der Hucht hebben het met warmte verdedigd, zelfs in het belang Ier nog overgebleven gouvernements-kultu.es. Morgen roortze ting plaatsvervangers de heeren J. Post, apotheker te Groningen, en E Bloembergen, apotheker te Leeuw rden. Door den senaat der Leidsche akakemie is het doctoraat in de letteren honoris causa verleend aan den fieer C S. Contus, een Griek Cobet zijne studie van het liteiatuur hij te Athene reeds “r Ws SNEEKE8 len »an toezigt, die het van het ijzer en van Nispen langedrongen op een Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter. 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent* behalve 35. Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, COüRANf Het in de z tting der Tweede Kamer van lieden ingekemeu tot veihooging van het Vlle hoofdstuk der slaatsbegrooting voor 1867 strekt om efene som van f 360,000 beschikbaar te stellen: 1’voor het veranderen Ivan nog een getal van 30,000 getrokken geweren (nio- lel n° 1) tot achterlaadgew eten, met inbegrip van de kosten Ivan transport, assurantie enz., a ƒ11,40 per stuk, 342,000, cu 2° voor het herstellen van kleine gebre- Weenhet aanbrengen van nieuwe hanen aau de oude geweren,alsmede bet vernieuwen van tuimelaars 18,000. Deze transformatie zal nog geschieden in afwachting van ie keuze van een goed stekel van acblerlaadgeweer. Daar de Nederiandeche fabrieken nog bezig zijn met de verwerking der vroeger lot transformatie bestelde gewe- ren, zullen de nieuw te hervormen worden bewerkt in de l'abriek van de heeren Clare en Rhode te Birmingham net dien verstande dat reeds op 15 September aanslaande (6000 stuks zuilen zijn afgeleverd en dit maandelijks met een gelijk of grooter getal zal worden vervolgd. k Van den. 19 Junij. r In de zitting op heden heeft de heer Duurbar den minister van b.nnenlandsche zaken geïnterpelleerd omtrent het déraillement op den Rijnspoorweg, den 30 Mei jl De minister heeft zich beroepen op de rapporti den spoorwegopzigter en den r.ad van voorgevallene toeschrijven aan uitzetting door de hitte. Ook de. heeren Godefroi voerden het woord. Allen hebben at naauwkeurig onderzoek en toezigt op den vreg. - Vdn 20 Junij. In de zitting van heden is de beraadslaging voortge zet over de erfpachtswet Behalve eenige re. en duplie ken hebben vier nieuwe spreker» aan de beraadslaging pee genomen, al» de heeren Bergman en Casembroot tegen en Erausen van de Putten en Pijnappel voor. Morgen Voortzetting Aan den heer Dullert is verlof verleend om, op eén sader te bepalen dag tot de regering eene interpellatie te rigten omtrent de toepassing der op de vreemde lingen. i?ï

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1