JAARGANG NIEUWS- 1867. ADÏERTENTIHIAD VOOR HE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. ;.j \nlW| c./ ^‘Nö.,51. w- WOEJXSDAG 26 JUMJ. B 1H E U A B. I VERGADERING VAN DEN GEMEEATE-RAAD VAN SNEEK, ZaTUKDaG DEN 29 JUNIJ 1867 des voorin ddags ten 10 uur. 4 ft mr. D. C. A. graaf te kort ten kantore onlangs gebleken, dat die voordeelig, dat vele -e een dubbel zoowel het do'or den geteekend en geïneester geviseerd waren. Daardoor zou zijn, maar zou strek- I $g’i PUXTEiX TEH BEUAXDELLSG: Mededeeling van een besluit van Heereh Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een Raadsbesluit. Adres van het Bestuur van de vrijwillige Scherpschutters Vereeniging omtrent een plaats voor de oefeningen in den wapenhandel. Adres van Schreijer cum soeiis (aangehou den). ■—Mui verzekert, dal na de beëindiging van het wetsontwerp nopens de uitgifte van gronden wi ciipauil i i a\ed Didie, hetgeen men heden of morgen tegemoet zkt, de Tweede Kamer der StaUn G- neraal nog eemge andere a.m de orde gesieldü welsonlw eipen zal afdoen, maar dat toch hel bepaalde voornemeh beslaat om, zoo maar eehigzins mogelijk, deze week de werkzaamheden ten einde brengen. beden den 12 dezer wordt te ’s Gïaven- hige aan het van het departement van binnen 1 uidsch zaken gehouden de gewone jaarhjksche bijeenkomst van de heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Het ondervooizilierschap wordt daarbij waargenomen door dr. J. H. Kroon inspecteur voor hel lager onderwijs in de pro- Gucie Gelderland, en hel secre.anuat door dr. Ai. f Liuao, inspecteur Voor hel lager onder wijs in de provincie Zu,d Holland. Zij hebben ook eene bijeenkomst gehouden met een der heeren inspecteurs voor net middelbaar onder wijs. Bij besluiten van den 18 Jnuij jl., no 60 heeft het Zijner Maj-steil behaagd te benoemen tot Isten luitenant bij het 4de regemeut hu- zureu en by het regemeut rijdende artillerie Zij .e houiiulipe Hoogheid Willem Aletander Karei Hendrik. Frederik, prins der Nederlan den. Bij koninklijk besluit van den 21 dezer no. 7 2 is bij de hoogeschool te Utrecht be- noemd tot hoogleeraar in de medische faculteit de heer dr. T. Haibertsma, thans hoogleeraar in dezelfde faculteit aan de hoogeschool te Groningen. Z. M. hooft goedgevonden den vice-admi- raal A A. de Vries met den laatslen dezei maand eervol te ontheffen van de betrekking van direkteur en kommaiidanl der marine le y iissiugen, onder dankzegging voor z.jn ais zoo danig bewezeai diensten wordende genoemde I issen des konings, aan de burgemeesters aan bevolen te bevorderen, dat geene staten van uitkeering, evenmin als andere schrifturen, in blanco onderteekend of geviseerd worden, Bij de staten van Friesland is onder an deren ook ingekomen een rapport van Ged Sla'en van Drenthe op een adres van J. B. ’t Ho >ft van Benthuizen c s.tol wegruiming van den dam in de Willewijk, (er bevordering van de watergemeenschap tusschen Friesland en Drenthe. Men verneemt, dat de jaarlijksche alge meene vergadering van de broederschap der kandidaat-notarissen in Nederland zal gehouden worden (e Leeuwarden den 19 Augustus e. k. SNEEK den 25 Junij. Ingevolge belofte deelen wij hierbij aan onze lezers mede: de memorie van toelichting, be boerende bij het adres, opgenomen in het vori" nummer onzer Courant. betrekking lijdelijk opgedragen aan den kapitein ter zee A. F Sidenburg. equipagemeester der marine te Vli-smgen, die laatstgenoemde funk üe zal blijven vervullen; en HD adju lant in buitengewone dienstden gepensioneerden generaal-majoor G T. van Mours den rang le verleenen van luitenanl-gen ra d. ^iiar vernemen, is van hooger hand de last uitgevaardigd om aan de vele llumove runen, die in de laaiste tijden hetvvaarls zijn overgekomen, een verder verblijf in ons land te ontzeggen. (ïY R Door het Dagblad van ’s Gravtnhage wordt in de plaats van m J. P. p. baron van Zuylen van Nyevelt tot kandidaat voor de Tweede Kamer, kiesdistrict 's Hage aanbevolen mi. D. C. A. graal van Hogendorp, die in Indië gedurende eene reeks van jaren aanzienlijke betiekkingen beeft bekleed en in koloniale aan gelegenheden dezelfde beginselen als de afge treden afgevaardigde huldigt vernemendai aan den algemeenen sikretaris der Maatschappij tot nut van 't Alge meen nir. P. M. G. van Hees is opgedragen het aan de Maatschappij toegedaciite bffk vim ouderscheiding te Parijs in ontvang te gaan nemen Ierwyl de heer rnr. M. J de Lange, tydeiijk voorzitter van het hoofdbestuur, mede gekommitteerd is den sekretaris te vergezellen, om bij mogchjke verhindering in zijne plaats op te treden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden heelt zich bij adres lot den minister van financiën gewend, om aan le dringen op herziening der patentwet, dat niet alleen eene weldaad «oor de nijverheid ook lot voordeel voor de schatkist ken. De hooioogst op het Kamper Eiland, die in vollen bouw is, is zoo v landbouwers aldaar beweren, dat die gewin zal opleveren. Bij de ontdekking van een aanzienlijk -j van een ryksontvauger is ontvanger op den duur gebruik maakte van slaton van urtkevring, wegens gemeente-opcenlen als der personele belasting, die in blanco i gemeente ontvanger voor kwitantie evenzeer in blanco door den bur -was de njksonivanger in dé gelegenheid die staten voor een aanzienlijk hooger bedrag in te vullen, dan werkelijk uoor hem was uitgekeerd, en ze alzoo eene waarde in kas te doen vertegenwoordigen, 0ie voor eene zeer beduidende som het be slaande le kurl hielp verbergen. lei voo.komu g van de herhaling van derge- iyke misbiuiken heelt de minister van biimenl. zaken, door lusscheukomst van de commissa- sneekeb eene wegens I loopt eu met er Rigting e n en ter diepte I I COUBANÏ. aan i noodig geoordeeld flat te Hiudeloopen, eeue zeesluis Deze C U U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco 99 wordt IJlst, in eene rigthig, zooals het wordt aangeduid ter van 3 el Sneek en vaarwaters, met name de Geeuw zelfde wijdte en diepte te geven. Sluis- Brug en Haven-werken. Up dat het kanaal, ten volle aan zijne bestemming kunne beantwoorden, wordt noodig geoordeeld .iu. dat te Hiudeloopen, eene zeesluis worde gebouwd in afmeliug als volgtdiepte lu overeenstemming met het kanaal wijdte 9 el en lengte tusschen de deuren ou a üu el. 2°. Eene sluis in do Koudummer slaperdijk in wijdte in diepte gelijk, aan de zeesluis 3". De vermschl wordende draai, of vvipbru^en over het Kanaal; voor de passage <au rijtuigeif enz en 4 Een sleeaeu of houten schutting ju 2,;e le pIiu. deloopen, op een afstand van 200 a 300 el uit de wal om net zeelerreiu aldaar tot havenplaats te bezigen. Voornaamste gronden waarom deze werken worden voor- geMd. A. Afstroolning van het boezemwater, De ondervinding heeft reeds lang het bewijs geleverd nr dezen wiuter nog in hooge mate dat door de geduiig meer en meer plaats hebbende inpolderingen de Ueslaanue aistroomiugs-Kaiialen in Enesland, niet meer Voldoende zijn, om hel boezemwater, steeds tijdig naar zee le kunnen voeren, zoodat in deze zaak, door de -<;■ heeie landbouw, met verlangen naar doeltreffende ver betering wordt uitgezien Door het voorgestelde kanaal, kan deze billijke en algemeene wensch, in zeer hooge mate worden voldaan. 1 Omdat het kanaal van Hindeloopen over Sneek en Leeuwarden naar de Dokkummer Nieuweziilen alzoo bijna het midden der provincie doorsnijdt i een aantal vaarten en kanalen in verband staat die op uitwateren 2». Omdat hetzelve met oostelijke of eigenlijk stroom- Winden, een beloop beeft, die het boezemwater uit de provincie op de gunstigste wijze naar de zuidwesthoek van kneslaud voert, ierwyl hei wederkeerig met weste lijke winden, uitnemende diensten aan de afstroomm- door de Dokkummer Nieuwe zijlen zal bewijzen. A D V E R T E N T 1E N van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, MEMORIE van TOELICHTING afmeting van het Kanaal. Het kanaal wordt voorgesteld van Hindeloopen tot j op de schetsteeker.ing wijdte van 25 a 30 el en ter diepte beneden zouierpeil, eu verder van IJlst tot van Sneek tot; Leeuwarden, aan de beslaande en de Trekvaart, de- IHÜ;i 1 r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1