1837. JAARGANG X' SNEER. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT I I 1 I - B 1 M H A fl 1). ZATÜJWAG 29 JUMJ. I E. J. Huber t resident en ria de worden voor deze bij die een van te 1 •JO I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco f 1,90 zer iïoogesciiooi te houden. „inlogt Maria van Bourgóndië te leesten bij zon te willen dal in w I ruykennis gevende dal hij de eer van benoe ming tut buitenlandse!) lid der akadeuiie gaarne aaimeemt lie secretaris droeg eene bijdrage voor dcu heer D. Garulli, minister van Lalië s Gravenhage en hd tan de Pumfi o C siaidi die door velen in Italë voor den uitvinder der boekdrukkunst gehouden wordt. De geachte scluijver deelde de getuigenissen van Al. A. Sa beluco en van Gambruzzi mede, waarop bewering steunt, en loonde aan, dat de aatische geieetden er met in slagen om vroegeren datum dan 1456 aan te wijzen, het goeJ tegt van Gasltddi zelfs legen Guttenberg en lausl twijlelachüg is, terwijl hij toegeelt dat aan Castaldi in geen geval de prioriteit voor L. Coster toekomt, ais de Donaten en het Speculum vóór 1439 gedrukt zijn. De afdeeliug besiool den heer Garutti zijne inbclilüigeu dank te betuigen en droge in de verslagen op te nemen. Utrecht, 25 Juiiij. Onze feestelijke getooide stad ontving heden hare bezoekers bij duizendtallen, van alierwege loegestroomd, om getuigen te zijn van den ge- koslumeerden oplogt door de kweekehÜgen on- -Zoo als men weel ste'dè die voor den „mtogt van Alaiimiliaan van Oostenrijk en Brug.e, in Augustus 1474’ en de 1~ die gelegenheid gevierd. De kommissie, der dm oplogt in bepaalde groepen splitsen, wenschle toch te doen opmerken, zij bij de rangschikking de volgende orde acht heeft genomen: 1°. het hof; 2°. de verheid 3°, het volk, en 4°. de ridders. De trein, voorafgegaan door het muziekkorps geplaatst te worden aan 's rijks kweekschool tilt opleiding van onderwijzers te Groningen, waarvoor het examen te Assen zal gehouden worden. Volgens de L Cl is in het Westland hel vervoer van aspersies door dat van de aardap. pelen vervangen, van welke dan ook de ver zendingen aanzienlijk worden. VoorEngeliche rekening zijn aankoopen gedaan van 22,000 mudden, door elkander legen 76 per mud te te leveren. Een lal v*ii schuilen, onder ande. ren 11. Dingsdag 36, bragt deze week voor En geland ladingen aardappelen naar Rotterdam Hel beschot der aardappelen is ruim. De tuin en graangewassen staan zonder onderscheid gunstig. De wijnstok, hoewel door het afwisselend weder in uitholling eu bloemzetling achter, kan door warmte spoedig tot herstel komen en belooft ook dit jaar vele vruchten. In de vergadering der koninklijke akade- mie van welen:’-lie;:,.-en, afdeelmg letterkunde-,’ op den 17 Junij jl., is gelezen een brief van den minister van onderwijs in Frankrijk V. Do ’s GRAVENHAGE 27 Junij. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Genéraal van heden terwijl de tribune druk bezet was en de ministers van binnenlaodsche zaken en van finantiëu tegenwoordig waren heeft de voorzitter voorlezing lalen geven van eene missive van den heer Trakranen, minis! r van koloniën Waarin hij vei klaart gemagtigd le zijn het wets ontwerp betreffende de regeling der uitgifte in erfpacht van gronden in Nederiandsch Indie iri te trekken. De minister verzoekt daarin tevens, dat de overige onderwerpen betrekkelijk het koloniaa beheer voor 's hands nie in behande ling worden genomen. Aangenomen voor ki nnisgeving. De kamer heeft daarop in behandeling ge nomen het wetsontwerp betreffende de binnen» landsche suiker. Alen verneemt, dat dc heer Trakranen bereids zijn ontslag als minister van koloniën heelt ingediend Volgens een geruchtdat vrij algemeen geloof vindt, zoude de heer ’s Jacob, lid der Tweede Kamer, benoemd zijn lot minister van koloniën Z. AI. heeft den heer mr. F advocaat te Groningen, benoemd lot voor de dienst der Nederamdsche bezittingen ter kuste van Guinea. Bij het departement van binnenlahdsche zaken is ten behoeve van de staatsspoorwegen aanbesleed hel maken der werken tot voltooijing van de lijn AkkrumLeeuwarden van den spoor weg Arnhem—Leeuwarden. Alinsle inschrijvers de bh. Verrtiaaijen Ge. te Arnhem voor ƒ384,860. De minister van icóioniëri heeft bekend gemaakt, dal bet voornemen bestaat aan eenige jonge lieden, van goede gezondheid, vrij van de voor de dienst hinderlijke gebreken, en in hel bezit van het getuigschrift Van voldoende algeiegu eindexamen eener hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus, of wel van dat van exa men A, bedoeld bij de wel op het middelbaai onderwijs, het uitzigt te openen van, na de noodige opleiding, gedeeltelijk aan de poljtech nische school, gedeeltelijk in den vreemde, te hebben genoten, na het afleggen der bij de wel ter bekoming van het diploma van mijnen in genieur voor geschreven examens, voibragte wetenschappelijke reis, te gesteld ter beschikking van den gouverneur generaal van Ned. Indie, om le worden benoemd tot aspirant-ingenieur bij het mijnwezen daar le lande. De Staatscourant no. 149 bevat deswege nadere inlichtingen. Am Ct. Alen verneemt, dat er zich 75 sollicitan ten hebben aaogegeven om als kweekelingen ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, der veldartillerie kapelmeester Ruder sdoi ff. be stond uil 64 nommeis, en munte uit door keu righeid en juistheid in houdingenbenevens door de volmaaktste orde. De stoet werd afgewisseld met de voorstel ling der taveerne „groot Vlaenderen” te Brug- ge? waarin een gezelschap feestvierende poorters Van den vooigevel wapperde de banier »an Brugge. In het huis, getrokken door zes p.:ar- den, waren gezeten zes poorters; waarbij zich aansloten de zwaarddekens der wollewevers, del 1 eschhouwers, der timmerlieden, der metst?» laars, der broodbakkers, der corduatiiers (scboen makers}; en der schippers, benevens der hoofd lieden. het St. Jans zeslei.deel, b.j St Domus deel,-de deken van de rederijkerskamer Fan» tein, dragende de banier de raad der redei ij- kerskamer 4 rederijkers, en nog vier andere ’■hunner medeleden, dragende de fontein Hierop - zich verlustigende in de grappige voorst, van den goochelaar, die met hond en zijnen aap, zijne kunst vertoonde, getrokken, bevonden zich bij een alchimist een doedelzaksp Ier, twee ters, twee narren, een geleerde aap en geleerde hond. Deze groep werd weder gevolgd door een stoet ridders, allen le paard, waarna de trein weid besloten met het muziekkorps van het 7e regemenl infanterie, onder directie vau den ka pelmeester Kronig. Gedurende den logt werd door eene komrais sie van studenten eii oüd sludenten ond de ontelbare volksmenigte, eeu kollekte gehouden ten behoeve der armen, dlink zij het mensch- hevend initiatief van den heer mr. N J. v Hall. In de Ned, Industrieel leest men Sedert den eersten öogenblik, waarop aan de zonnestralen de ftmclrën van teekenaar werden opgedragen,' zocht men naar het middel, om de voorwerpen, die men langs den photographi- schen weg afbeelde, in hunne natuurlijke kleuren terug le geven; waarbij men echter tot hier toe telkens stuitte op eigenaardige technische bezwaren. Na veeljarigè èn kostbare proefnemingen is het den heer von Roesgeo von Floss (lijdelijk ambtenaar bij de dienst der rijks telegrafie} ge lukt, om, door de vereenigde krachten der scheikunde en der électricileit de chromo-pho« tographie daar te sleden. Van iedere photo- graphische afbeelding, hetzij portret, landschep kunstvoortbrengsel of wat ook, is hij in slaat ieder verlangd getal exemplaren in de natuur» lijke kleuren te vervaardigen en dus met de g; liouwheid en uitvoerigheid der photograhie d4 natuurlijkheid en levendigheid van het koiorie? te vereenigen. makers}; en der schippers, benevens der hoofd hel St. Jans zeslecdeel, b.j St tein. dragende de banier kerskamer 4 rederijkers, en nog vier andere -----G-2-.i dragende de fontein Hierop olgde eene goocheltenl, waarin toescho .-.rs .-dingen een geleerden aan het volk In de tent, mede door paarden j den goochelaar een alchimist een doedelzaksn Ier. twe« pWür.. een 1 SNEEKER f Itali- 1 I COURAN IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlllllllllllllllllllll .1 O’ 1■■■K/.-S-;-:- A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1