1867. JAARGANG MEÜIIS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR BE STAD EX HET ARRONDISSEMENT SNEER. I WOENSDAG 3 JULIJ. B I O E L A JX D. k 53 bevat hit koninklijk wij ons met en bemind. Helena met j; i. ^n«S{ö verne- „In de wind toe te i er ten 7 ure een orkaan woei. et om de zeilen te bergen. In een oogwenk waren alle zeilen weggew. aid of hingen aan en langs raas en gaffels. Alle verschijnselen duidden den zoo zeer gevreesdèn oika.m dezer streken aan (men was hel Kaapscife rif gepasseerd). Geduiende den orkaan kwam de komm.mdanl, de kapiteih-luilenant ter Zee Moddermanuil zijne kajuit, öm naar bel dek te gaan. Eene vieës’ètijKë Zeé wierp hel schip eensklaps mei zulk èen ruk op Zijde, dal de kommandanl met etiiiö giüolü vaait hei luik v<Ui doi! trup naar de longroom mges’melen werd Niels biak in den val dan een handvat aan de binnenzijde van het luik, waar hij met het hoofd tegen aankwam. Hij kwam beneden in het portaal te regt en was terstond dood. Geneeskundige hulp kon niet baten. De beman ning verloor in hem een braaf kommandant en scheepsmakker, die aliijd op de meest heusche, vriendschappé'ijke wijze met zijhe officieren had omgegaan. Ais zeeman en ais mensch was hy Vergadeimg aanleiding geve lot onderzoek van de vragen lo. Welk gevolg zal de wegruiming van den Dam bij Appelscha voor Friesland h oben, uil hel oogpunt vau den handel in turf *fo. We.ke uitwerking zal die wegruiming hebben voor handel en nijverheid tusschen de beide Proiincien Del verlicht oordeel uwer Vergadering zal dan gewis een antwoord geven, dal in veree- niging mei dè Drenlsché; spoedig leidt lot het besluit „dat de Dain bij Appelscha worde weg genomen en de Scheepvaart. dat ishandel en ngverheid er eed vrijen weg vinde 1” In die verwachting noemen den meeslen eerbied Mijne Heeren Uwe Dienstwillige Dienaren, Volgen de onder teekeningen), Harlingen, 30 Junij. Gisteren is hier binnengekomeu Z M ins ructie ooilogsvaarluig Hropatna, ramin ndaiii Gróve, Men verneemt, dat jhr. Hartsen, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, den 28 Junij een langdurig onderhoud heeft gehad met den graaf van Zuylen, minister van builenldnd sche zaken, en later ook met den heer Borrel en graaf Schimmelpenninck, ministers van justitie en van fiuaniien. De Eerste Kamer der Slaten Generaal heeft benoemd tot voorzitters der afdeelingen de hoeren Cost Jordens, van Eysinga Smit en Hein; en tol ondervoorzitters dé heeren Aylva, Taels, van Heeckeren en Tonckens De dis cussie over verschillende wetsontwerpen is be paald op Donderdag, ter. 11 ure. De Tweede Kamer heeft het Öntwerp van wet houdende bepalingen betreffende den accijns op de binneiilandsche suiker aangenomen met 42 tegen 11 stemmen; In de zitting van de Tweede Kamer der Slaten Generaal van 1 Julij is een aantal der aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen Eene langdurige discussie had plaats over eene motie van den heer Godefroi; om de ver- hooging van hoofdstuk VIII, voor de achter- laadgeweren, uil te stellen tol na hel inkomen van de wet tol aanvulling der middelen. Nadat de minister van finautien dezë wet binnen weinige dagen had toegezegd, is de motie met 31 tegen 23 stemmen afgestemd en het wetsontwerp met 32 tegen 22 stemmen aangenomen. Morgen beraadslaging over de andere wets ontwerpen. Men verzekert uit ’s Hage aan hét Leidsbh Dagblad, dat de wet op hel hooger onderwijs in hel laatst der vorige week bij den raad van state is ingekomen. De minister van binnenlandsche zaken heeft het verbod tot het houden van markten en openbare verkuopingen van rundvee opge heven voor de provinciën Overijssel en Drenthe, met ingang van 1 Julij. Het mag als zeker beschouwd worden dat de heer Trakranen zijn ontslag als minister van koknien aan den kouing heeft verzocht. Gekjk gewoonlijk bij hel nemen van dergelijke besluiten het geval is, worden ook thans in de residentie verschillende personen genoemd, die voor de betrekking van munster van koloniën in aanmerking zouden komen. Zoo gewaagt men van de heeren mr. E. H. ’s Jacob, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, jhr. G. Hartsen, lid van de Eerste Kamer, mr. Swaït, lid van den Raad van State, voormalig voorzitter van het hooggeregtshof in Nederlandsch Indie, enz. Men deelt die namen onder alle reserve mede. -—Het Staatsblad no 53 bevat h. t koninklijk besluit van 5 Junij 18G7, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de op den 19/7 April 1867 te St Petersburg tusschen de Nederlanden en Rusland gesloten overeenkomst tot weder- keerige uitlevering van misdadigers. Air. E J. Huber, advocaat te Groningen, is b< notmd lol Resident voor de dienst op de NederlamJsche bezittingen ter kuste van Guinea. Overzigl van den stand der veeziekte ge durende de week van 16 tot 22 Junij 1867. In de vorige week kwamen 9 gevallen in 9 gemeenten voor, thans slechts 6 gevallen in 4 gemeenten. Het waren Loosdiecht in Utrecht, ’s Gravenhage en Perms lo Zuidholland en Leende in Noordbrabant. De gevallen kwamen in vier velschillende koppels of stallen voot en maakten de onteigening noodig van 16 runderen, 53 sfchapen eu 3 geiten. Dezer dagen zijn bij het departement van marine brieven ontvang; van den luitenant ter zee le klasse F. H. T. van A phen, tijdelijk bet bevel voerende over Zr. Ms. transportschip niet stoom vermogen Java. Uil die rapporten blijkt, dat gezegd tiuiispmtschip den 23 M ijl .De kapt luit door de geheele marine geacht Z n stoffelijk overschot Is te St m litaire honneurs, Waaraan civiele en militaire autoriteiten van St Helena deelnamen, ter aarde besteld. Amst. Com. In de Drentsche Courant lezen wij het volgende adres Aan de Provinciale Slaten van Friesland, Mijne Heeren I De ondergetekenden, veeneigenaars en ver- veeners in Drenthe, komen tot U met dit eer biedig verzoek „vereenigt U met de Staten van Drenthe en ruimt den dam van Appelscha, die de beide Provinciën het vrije verkeer te’ water aan die zijde omzegt, op! Friesland trekt onze zware turf en wij voeren er die aan langs grooten omweg. Verlies van tijd en andere onkosten vei Imogen alzoo voor ingezetenen uwer Provincie den prijs van eene brandstof, die zij noodig hebben. Neemt den dam bij Appelscha weg en gij bespaart hen jaarlijks eene aanzienlijke som gelds. Oes eigen belang, Mijne HeerenI is de hoolddrijfveer van ons verzoek, maar, aH ook dooi Uwe pogingen, üdii dil verzoek wordt voldaan, veriiougt gij gelijkeiyk de welvaart van een ueei der bevoi- kiug van Fnesiand. Gij bezorgt haar goed- kooper turf gij steil Drenthe in de gelegenheid om bij U fe zoeken wal ons ontbreekt. Vrg verkeer l dat is, wij welen het, ook eene Fnesche leus en hoe ernstige overweging de wegneming van den dam, die dal vrije verkeer beiei, bij het bestuur van Friesland te beurt net, bewezen de belangrijke artikelen, indertijd door uwen ijverigen en bekwamen Giiffier, over deze oude kwestie, in de Leeuwarder Courant geleverd. Wij hopen daarom, dat ons verzoek in uwe een ernstig le St. Helena was aangekomen. De kapt luit ter zee H A. Modderman, die op dien bodem het betel voerde, had den 14 Mei le voren door eene noodiolligen val aan boord, het le»en verloren. Hel Ljk van dien waardigen en ver dienstelijken hoofd-oificier was in den morgen van den 25 Mei jl. te St. Helena ontscheept en met de meeste plegtigheid aldaar ter aarde gebragt Betreffende boven vermeld ongeluk men wij nog de volgende bijzondeiheden den avond van 14 April, ten 5‘/a- ure, begon nemen, en wel zóó hevig, dal Geen tijd was SNEEKER SEE® I ■I •A C 0 U R A NT. j A D V E R T E N T 1E N kletter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, Deze CO UB. A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1,90 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1