k L I I I f I B U I T E 1U A 1). 4i heden de Claudius Civilis, kommandant Maes, de oorlogsbrik Ternate, kommandant Siners, AMERIKA. New-York 28 Junij. U.'t MeXiko is berigt ontvangen dat door generaal Marquez bij proklamalie is afgekondigd, dat keizer Maximiliaan afstand van den troon gedaan heeft ten behoeve van den jongen Itur- bide. In een der New-Yorksche bladen wordt gezegd, dat generaal Lopez, door wiens verraad Queretaro gevallen is, met de bijzondere vriend schap van keizer Maximiliaan weid vereerd en I. I Zou het geen tijd worden, om den eed, ge- 1 en al af te schaffen, en zich te houden aan het een- en wneen’? Zou het dat vooral ook daarom niet worden, omdat de eedsaflegging een zaak vvoidl van spotternij in plaats van godsdieostigen ernst, waar men niet alleen bij de regtbank maar bij de aanvaarding van allerlei ambten en betrek kingen op een eed gevorderd wordt. Zó zelfs, dat, om een voorbeeld bij te brengen, het lid van een of anderen geneeskundigen raad, die aftreedt en plaatsvervanger wordt, in de laatste betrekking alwéér een eed moet doen 1 Men zou er om lagchen, als het niet zoo ernstig was l Kerk. Courr. Pt I van den apostö* lischen stoel leiden mogt, in het welk geval het aan de Russische regering niet moeijelijk zon vallen de gezamenlijke plattelands bevolking voor de Giieksche kerk te winnen. DUITSCHLAND. De gemeenten der vrijdenkers te Manheim Heidelberg en Pforzheim hebben zich gewend tot den Minister van Justitie, met verzoek om het eedsformuiier te veranderen, omdat zij niet ge- looveit aan een persoonlijken God. De Minister heelt geantwoord, dat die verandering alleen op weHige wijze kon plaats hebben, maar dat hij in hetgeen door die gemeenten werd aange voerd geen reden tot verandering of wijziging vond. Een zonderling antwoord zeker 1 Men verklaart niet te ge ooven aan God, en moet onder aanroeping van diens naam getuigenis der dat een langere duur gespannen toestand tol en en de laatste van Medemblik met tachtig, de beide anderen van ’l Niieuvvediep met veertig opva renden. Morgen wordt nog Z. M. oorlogsbrik Urania hier verwacht, die gisteren van Amster dam is vertrokken en thans voor Hoorn ankert In ons laatste berigt omtrent de aanstaande har Ize Iparlij is eene fout mgeloffpen, nl. loting der schepen 10 uur, dit moest zijn 8 uur. De kermis is hier in vollen gang en de be manning der in onze haven liggende oorlogs scliepeti z -t daaraan eene groote levendigheid bij. Voor uitSpanningsaelegenheid is zeer aan te bevelen hei Grand-Theatre Crosso. LUXEMBURG. Uit Luxemburg wordt geschreven dat er sprake is van de aftreding van het kabinet, welks positie netelig geworden is ten gevolge van d' onbescheidenh id waarmede de heer de la Fontaine, cx-direkteur-generaal van justi tie, een en ander vei leid heeft dat geheim moest blijven. Volgens een verspreid kandidalenlijsije zouden lot hel nieuwe kabinet behooren de bh von Schei ff, minister van slaat, voorzitter; Mongenas, president der regtbank te Diekirch, justitieHartmann, ingenieur, openbare werken en financiën; Jonas built nlandsche zaken Laatst genoemde is thans nog grooiherlogelijk minister resident te Parijsdoch deze betrekking zal worden opgeheven. Voorts wordt beweerd dat l liet groothertogdom een nieuwe konsthutie krijgen zal, liberaal van strekking en waarbij alle beperkende bepalingen, afkomstig van den coup d étui van 1856, zullen komen te verval len. PRUISEN. Berlijn, 1 Julij. Denemarken eischt Duppel en Alsen en biedt aan onzijdigverklaring van dit grondgebied, be nevens slooping der vestingwerken. Pruisen weigert. De toestand is ernstig. Hadersleben, 30 Junij. Heden is hier van regeringswege bei ei ont vangen tot staking van uitzetüng der gezinnen van de naar Denemarken geweken noord slees- wijksche dienstplig igen. Ji Donderdag werd Wiesba Jen .geteisterd door een hoos, ve 1 steiker dan die welke in 1810 en 1832 aldaar en in de omstreken zulke groote verwoestingen aanriglte. Zeer aanzien lijk is de schade dezen keer door hel water veroorzaakt.’ De kursaal is bijna vernield. Da sloitvloeden bedekten de \Vnhelin-urasse en sleepte zware sleenbrokkenbankenstoelen enz. in hunnen stroom mede De stoelen en banken der kursaal werden gedreven lot bij de zuilenrijen, en men had zeer veel moeite ze op te visschen en te beletten dat zij verdwenen in den door het water veroorzaakten afgrond van meer dan zes el diepte. De balzaal was was overstroomd met water en modder; op de straten lagen taLooze zeldzame planten en ge wassen twee houden, in hunne hokken vast liggende, bruiden van wanhoop in den vijver der kursaal, vervormd in een meer van modder en beslijkt hooi, afkomstig van de weiden van Sonnenberg Men verzekert dat drie huizen zijn iugestort, dal de zoo vermaarde wijngaard van Neioberg verwoest is en twee vrouwen en drie kinderen den dood in hel water ge vonden hebben. Op het schouwburgplein wer den karpers gevischt De roulette werd gered, doch in allerijl moest men de kas naar de bovenste verdieping brengen Eenige personen, die verzekerd n schokken te hebben gevoeld, meenen dat hel vericiiijnsel een aardbeving geweest is. Tegen den avond werd door het sl.b en de visschen ten ondragelijke stank door de stad verspreid. De heer Dreysc, uitvinder van het züud- nadel-gcweer en andere wapens, heelt, volgen» 1 WEST-1ND1E. Paramaribo, 3 Junij, Naar men verneemt, wordt Z. Exc. de nieuw benoemde gouverneur W. 11. J. van Idsinga den 21 dezer maand met de Fraosche mai.- boot alhier verwacht. Z. AFRIKA. De volksraad van de Transvaalsche republiek is in buitengewone zitting opgeroepen. De zaken hebben aldaar weder een dreigend voor komen, vermits uit hel dislrikt Zoulpansberg tijdingen zijn ontvangen, dal de Kaffers aldaar zich gereed maken tol den oor.og en hel doel schijnen te hebben hel genoemde dislrikt aan da republiek te ontnemen Volgens ladingen van 15 April is een kommando van tweedui zend burgers in de wapenen geroepen en de volksraad zal plannen moeten be amen voor eene expeditie naar het bedreigde punt. Te Heidelberg in den Oranje-Vrijslraat is tot leeraar der Ned. geretormeerde gemeente beroepen ds. E. Z, J. de Beer., met het lol tegen us. W. Robertson, pred. bij de ge ecnle cler Stepiieeskerk te Kaapstadte Beaufort West is beroepen de kandidaat W. Stegman, te Faurisimth, in den Vrijstaat ds. Louw die zich ue keuze laat welgevallen ds. Roux leer aar te Ciauwilliam, is beroepen te Wmburg in den Vrijstaat. [Volksblad). een oom der echtgenoot van Maarschalk Bazaine jer Poolsche katholieke kerk is. Hij was, ten gevolge van een en ander, door keizer Napoleon met de ridder-orde van hel Legioen van Eer begiftigd. Hel gepleegde verraad was oorzaak geweestdat Queretaro zonder eenigen sliijd genomen werd. Vroeger i was M quel Lopez plaalskommandaot te Cha- j pullepec geweest, later kolonel van het rege- j ment kavalerie der keizerin, en in deze betrek king had hij het bevel over het geleide van Charlotte. Keizer Maximiliaan was gevader van den zoon zijns verraders Bij de overgave van Queretaro is geen schol gevallen, zoo goed was oe overrompeling voorbereid door Lopez, die in den nacht van 15 Mei de citadel aan een 2t)0 man sterke repubhekeinsche bende overgaf, en een ander republiekeinsch korps, onder kolonel Palacio, de stad liet binnentrek ken. MüXiimliaaus teut werd omringd door - - zijne vijanden; de keizer werd hel eerst gewekt waarheid afleggen! van alien die zich in de tent bevonden, en op- j 'Z“" ,’“t geJscht zich over te geven. Hij Irad rnet c‘ie wordt afgenomen, geheel opgerigten hoofde en den degen in de band r> voorwaarts, en verklaarde, dal hij bereid was j voudige„ja zich aan den opperbevelhebber over te geven. Escobedo die op een mijl afstand had post j geval, werd ontboden en bij zijne komst om- ving hij ’s keizers degen Lil Centraal-Amerika Wordt gehield, dat generaal Mosquera, president van Columbia, j wiens mandaat als zoodanig 31 Maart 18(18 eindigt, ten gevolge van geschillen met de ver tegenwoordiging, het kongres ontbonden, Ver scheidene andere buitengewone maatregelen ge nomen en zich lol diktalur geprokiameerd heeft. Een en ander heelt, intusschen sterken tegen stand in verschillende doelen van de vereenigde republiek gevonden, en men beweert zelfs, dat de burgeroorlog hier en daar reeds is uitgebro ken en vooral ie Santa Marta, dal iu de magt der opstandelingen is, doch thans door de troe pen van Mosquera geblokkeerd wordt. BESLA ND. In de beriglen uil Rusland was sedert ge ruimen lijd spiaue van eene sekte vrijdenkers, nihilisten genoemd, omdat zij niets geloofden en niets van de beslaande instellingen of be grippen ontzi' n wilden doch bepaalde bewij zen »oor haar bestaan werden niet opgegeven. Thans melden de beriglen uil St. Petersburg, dal zekere kolonel Sokoloiï door hel hof aldaar lot zestien rnaamieu vestmgar. est is veroordeeld wegens aanranding van de godsdienst en hel eigendoinsregt iu een geschrift, getiteld de Af valligen, hetweik als eene verklaring van het slehei der nihilisten wordt beschouwd, Sl. Peteisburg, 26 Junij De New-Yorksche ondernemers der Russisch- Amerikaansche lelegraafljn zijn hier aan.e.omeii om aan de Russische regering nieuwe voor stellen met betrekking tol verdere werkzaamhe den te onderwerpen. Iu Lillhauen neemt, zoo a's uit St. Petersburg geschreven wordt, hel getal d rgenen die van de roomsche katholieke tol de Grieksch ortho doxe kerk overgaan, in die mate toe, d it men in den laatslen tijd afzonderlijke geestelijken voor het onderwijs en de aanneming van be keerlingen heelt moeten aanstellen. Volgens de officiële opgaven zijn aldaar in hel vorige jaar niet minder dan 25,006 katholijken lot de Giieksche kerk overgegaan. Dientengevolge openbaart zich onder de rojinsclr’ geestelijkheid iu Polen meer en meer de levendige wensch naar eene spoedige verzoening tnsschcn de rus» sische regering en den pauseljten stoei zelfs zouden volgens de beriglen door baar onder 's lands reeds stappen gedaan zijn om den Paus tol eenige toegeeflijkheid te bewegen, uil vrees van den legenwoordigen aigeheele losscheuring I ■- I L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2