I I 4 acht maanden de stad Roubaix I’ I .1 Rome, 29 Junij. der het met 100,GOO ENGELAND. Londen, 27 Junij. I i van Oostenrijk en Andi assy m Parijs. Wegens de van i korte rede opende, tot de onale munt zou geraken deze vergadering niets besproken/dan dat voorstel van graaf d Avila, gedelegeerde Portugal, bij akklamalie werd strekte om den keizer, prins Napol heer de Parieu dank te betuigen; onthaal des sultans tot pligl voor hel Indische departement, dat zich zonder twijfel daarvan op eene glansrijke wijze kwijten, en het nieuwe Indische gebouw daartoe bezigen zal. <den Engineer aan graaf von Bismarck een wa pen toegezegdwaarmede de Pruisen hunne tegenstanders zouden kunnen treffenzonder eenig gevaar te loopen, zelven gedood te wor den. OOSTENRIJK. Weenen, 30 Junij. Uit officiële dépêches van den minister van Oostenrijk te Washington en van den bevelhebber van het te Vei acruz gestationneerde Oostenrijk sche oorlogstooinschip Elisabeth, blijkt dat keizer Maximiliaan van Mexico den 19 Junij te Vera cruz is doodgeschoten, De Presse verneemt, dat het Antwoord der porte op de jongste collective nota is ontvangen. Daarin woidl verklaard, dat Omer pacha de stellige verzekering heelt gegeven dat hij den opstand op Candia binnen eene maand zal dempen. Tol dien tijd kan de regering zich uiel vcrphglen lot het aangaan van oud than- delingen. In dien Omer pacha voor den af loop van den gestelden termijn (24 JulijJ niet slaagt, zal de strijd niet worden voorigezet en onderhamielingen worden aangeknoopt, ten behoeve van een konferenlie van christe lijke notabelen van hel eiland, ouder bestand der mogendheden. BELGIE. Men schrijft uit Lmk, dat aldaar de laatste blokken marmer voor hel voetstuk van het ruiteistaudbeeld van Karei den Gioole uit Frankrijk zijn aangebragt. Op dal voetstuk, hetwelk eene hoogte en lengte van zeven en eene breedte van vijf ellen zal hebben, zulleü de beelden van zes andere leden der karlonn- gische dynastie worden geplaatst. Die beelden allen (even als het vijf ellen hooge ruilerstand beeldj uit brons gegoten, zijn anderhalf el lang. De kosten van het monument zullen ruim 200,000 fr. bedragen, in welke som door den Staat bijgedragen is voor 114,000 fr. ITALIË. Florence, 27 Junij. wet belt effende de li omvat alle van die van elke en goe De lord-mayor van Londen, vergezeld door eenige leden van het gemeentebestuur, heeft zich jl naar den Russischen ’en later naar den Fianschen gerant begeven, ten einde aan die uiplomaten adressen van gelukwetischen te over handigen, wegens het veiijdelen van hei gevaar, waai aan de czar en keizer Napoleon, door den aanslag op eerstger.oemden, blootgesteld geweest zijn. De Sultan zal op officiële wijze door den minister en den raad voor Indie onthaald worden. De verschillende betrekkingen welke Engeland lol Turkije heeft, zoo als het dóórtrekken van de telegraaflijn, de Indische bedevaart.ogien naar Mekka en de 20,000,000 Mahotnedaansclie on der danen in Bnisch-Lidie, die den sultan als hun kerkelijk hoofd beschouwen, maken hel Het ontwerp van kwidalie der geestelijke goederen geestelijke goederen, met uitzondering der parochiën. De taxe is 30 pet. aan de geestelijkheid loebehoord hebbende aan den St al overg. gaue bezitting De g deren, die de e.gendom van den Staat zijn ge worden, zuilen woiden beheerd en vetkochl dooi provinciale kommissie onder toezigt van een liooidkoiiiiuissien. De hypothekaire obligatiën Worden afzonderlijk gewaarborgd en zijn na vermop van vijllieii jaren a pari aflosbaar Het bedrag is 400 mdlioen. De noodzakefijk heid gebiedttegelijk met deze operalie, zoo veel maar eenigz.ns mogelijk is, bezuiniging in de staatsuitgaven te brengen, en de stelsels le wij zigen waarnaar tl.ans de komptubihleil geregeld is en de belastingen g-ind worden voorts op de gewone begrooling geen nieuwe belastingen uil te tiekken. In eene der jongste zittingen van den Senaat is door den heer de Sacy verslag uit gebragt op een ingediend adres, waarbij werd Voorgeste.d om, naai hel voorbeeld der Ouden, over Frankrijks souvereinen na hun verscheiden een oordeel le doen uitspreken, en wel door den Senaat De adressant wenschte, dat het vorstelijkehjke lijk, gebalsemd en met deteeke- nen der souvereine waardigheid bekleed, in de troonzaal zou worden geplaatst; dal alsdan door een der Senaatsleden eene soort van acte van beschuldiging, en door een ander lid eene pleit rede ten voordeeie van den overleden Vorst zou worden voorgedragen, waarna de Senaat (min stens ten getale van vijftig leden vergaderd; uit spraak zou doen. Naarmate die uitspraak gunstig of ongunstig uitviel, zou het lijk alsdan Foor behoud op den bestaanden voet Veroordeeld den Senaat mogt wezen, er, sedert de vorming I in de asch gelegd eener geschiedenis, sedert de uitvinding der drukkunst, en, als gevolg van een en ander, sedert hel bestaan eener vierschaar (de openbare meening), die vorsten, zoowel als volken onpar tijdig ngtie, evenmin noodzakelijkheid bestond om van het oude Egypte zijn doodenoordeel ais zijnen Apis of zijne hiëroglypheu over te nemen hétzij naar St. Denis, hetzij naar Pere Lachaise i Fransche departement van het Noorden, waar worden gebragt. De rapporteur was van onlangs een ernstig oproer onder hel fabriek volk meening, dat, hoe vleijend dat voorstel ook voor 'ooivi Ij is Zond.g jougsll. eene grooie fabriek iwaardoor een schade van 360,000 francs veroorzaakt is en een paar honderd werklieden buiten arbeid zijn geraakt. Dit is de veertiende brand, welke in een tijds verloop van acht maanden de stad Roubaix trof. De plegtigheid van de heiligverklaring Gorcumsche martelaren en de viering van eeuwfeest van den H. Petrus hebben heden veel luister plaats gehad. Er waren vreemdelingen zamengestroomd om de leesten bij te wonen. Niet minder dan 420 bisschop pen en 45 kardinalen waren tegenwoordig. De paus werd met geestdrift begroet. FRANKRIJK. Parijs, 27 Junij. De internationale konferentie van het munt wezen vergaderde hed n onderjiet voorzitter schap vau prins Napoleon, die haar met eene en de hoop uitte dat men zoo gewenschle eenheid van internat!- Overigens werd in t een vim aangenomen; het leon en den den eersten, dal hij zijnen neef lot piesident had benoemd, den tweeden, dal hij zich die benoeming Lten welgevallen en den derden, presidi./lcn hamer tot dusverre talent heeft gevoerd, kouterenlie op nieuw. De keizer en de keizerin komen met de hh. von Beust i de volgende maand te F gunstige berigteu, die zij van Maximiliaan heb ben onlvatigen zal het bezoek niet inkoguito zijn, gelijk eerst het plan was, maar zal keizer Iians Jozel met hetzelfde ceremonieel ontvan gen worden als de czar. De keizer zal, even ais deze en als eerstdaags de sultan, in hel paleis de l' Ëlgsée zijn iulrek nemen Het pa leis de l’ Èlgsee schijnt de residentie te van de hoogste en meest geliefde gasten Napoleon Ill. Ad miraal Tegelhofdie de Italianen bij Li.-sa sloeg, is door prins Metternich aan den keizer voorgestelden zal hier ue komst van zijnen voist afwachten Hij het laatste diner ten hove, waar ook prins Humbert aanzat, was de admiraal een der geuoodigden. Zondag eerstkomende zal le Dreux hel standbeeld worden onthuld van Jean Rohou. die daar in 1609 geboren en in 1650 g. slur ven is. Jean Rohou was, gelijk men weet, de voorganger en leermeester van Molière’ en zonder zijn Hgpochondiiaqde hadden wij oelligl nooit de geesti e persiflage van de uok toren, door den schruver van le Ma lade imagi natre, le Médecm malgre lui, enz gehad. 1 July zullen te Parijs onder de 51,000 tenloonsleilers, naar de opgave van een Paiij-.cn dagblad, 41 groute prijzen, 900 gouden medail les, 6000 bronzen medailles en 6000 eervolle vermeldingen uitgereikl of toegewezen woiden Buitendien zal de plegtigheid aanleiding geven lot toekenning van een aanzienlijk aantal krui zen van liet Legioen van Eer. De Parijsche wereldtentoonstelling is ook uit hel financiële oogpunt wel geslaagd; zij zal, rekent men, 3 a 4 millioeu francs meer opbrengen dan zij aan het hoofdbestuur gekost heeft le Roubaix, dezelfde fabriek plaats in hel Zljn van had dal hij den met zooveel Morgen vergadert de Classis LeeuwardenDragteu men, 1 briefje ia I öexbieruin, bijna eenparig. Arrondisseiuents-lCegtbank te Sneek, Zitting van 2 July. Foor verandering i met 91 tegen 2 stem blanco; Hijlaard; classis Fraueker Beroepen te Aalst, F. itoscam Abating van Gicuekeu c. a.; te Vaassen, IV. J. Geselschap van Upueusden le KhijïisbergC. P. van 'Poeren van Uplieusden; te Al- blasserdam, M. J. VVentiuk van Luun op Zand,- te beer- suui; K J. van Wissehugh van de VuursClie,- le Uver- .augüroek, H. Kouienj van Keuken; te Uedenisvaart, VV. Cai.einbach van baastmet-r o. a Bedanktvoor List, door IJ, H. Feljervau Nieuwpoort; voor Loetien a/d Vecht en voor Kossum cl ooi J 11, F, Bloeiuers van VVaddinxveer.,- voor Garsthuizen, door B. Malcomesius Van KolJuinmerzwaag. Uitslag der stemming naar art 2 van het Synodaal Re glement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en. de beroeping van Predikanten in de hieronder genoemde gemeenten in Friesland; Classis Fraueker Winsum en Baard, met 21 tegen 16 stemmen. H. de B. le Leeuwarden, ter zake van gewelddadig heden jegens een beuieneud beambte in de uitoefening zijner lunclie, tot 16 dagen cellulaire gevangenisstraf en iü dc kusten, M. W. Z te Ylst, ter zake van moedwillige verbre- kiug eene afsluiting, tot 15 dagen ceiluliure gevangenis, straf eene geldboete van 25 of subsidiair 3 dagen cedulairc gevangenisstraf en iu de kosten. J. vau der te Lemmer, ter zake van laster, tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf, eene geldboete van/ 25 of subsidiair 3 dagen cellulaire gevangenisstraf en m de kosten. J. P. K.S A. u én Lr. allen te Sneek, ter zake diefstal bj nacht, door middel vau overklimmiug, op de aauhoorigheid eener bewoonde huizinge, door meerdere personen den 16 jarigen leeftijd niet hebbende bereikt edoch met oordeel des onderscheids, ouder verzachtende’ omstandigheden, tot 14 dagen gevangenisstraf en solidair in <le kosten. B. II. V. te Koudum ter zake van voorwaardelijke bedreiging mei. moord, ouder verzachtende omstandig heden tot .4 dagen cellulaire gevangenisstraf en in de kosten W. A. F., B. W. S. S W. van der V.» S. T. en J. K.allen te Sneekter zake van onderscheidene diefstallen zoo bij nacht,- door meer dan een persoon, op de aauhoorigheid vau bewoonde huizen, met inklimming,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3