Gasfabriek. STOLLWERCK sch« sa m aan®©» een soliede KANTOOR LESSENAAR voortwee personen r Urhanuspillen. BOBST-BOWBOHS bekend als voortreffelijk middel tegen verkoud heid, hoest enz, worden aanbevalen door de Dépö’s, hel pakje h 30 Cents, in Sneek bij Apothekar Weduwe S. H. van Dorssenin Bolsward bij J. A Ledel; in Gorredijk bij Apothekar S. G. Zwart; i» Workum lij l). J. Waarschuwing. Verpachting va?] wmaom BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK gedenken op Donderdag den 4 Julij e. k., des namiddags ten een ure, ten Gemeenle- huize, te verpachten voor den tijd van een jaar. WRAFISCBB BERIGTB t V bI. A I) V E R T E N T 1 E Ne I lir' i Led wel burgerlijke stand, gaasterland. II. CANNEGIETEE IIGz. Ho ogend. HAND.- MAlUTBEiUUmV. :<7 W. de Looze SteenwijkE. Lampe Stadskanaal (nieuw) H. R Bonsema. Veenwouden Kuipers. Winschoten, K G Groe- neveld. I Getrouwd JACOB PLANTENGA JANNA C. van der MEULÈN. Sneek, 27 Junij 1867. Nat. Oude Ondertrouwd VV. van GULIK S. POTMA. Sneek, 26 Junij 1867. tOldeboorn, G Veltman RinsumageesL H. Sliep Sneek, II Ëaiïnegiéter van de Wal St. Anna Parochie^ H Ferwerda- Mexico Turken 1882 Amerika 6% Engelsche wissei ƒ11,87 4 30% 76% 85% 337. 33% 40'% 95% 74% 67% 52% 46 23 onze I I Gehuwd'. son G R 3 4 2% 3 3 3 S o 5 2% 547. Dronrijp, T L Veltman St. Anna Parochie, A. Franeker, I Drager, Grouw, Wed T B Bouma. Gorredijk S. G Zwart. Groningen J. II Kui- Veendam J F. de Hos lenburg. Heerenveen, Wed Dom seiffen. Hoogeveen, C H Radijs Harlingen, S E Wiarda Kampen, J S. Rijken. Wolvega, C A Faber. Leeuwarden, S. S Bein Workum, J’W. Meijer, tema Wirdumerdijk. lieden morgen omstreeks 3 uur overleed lieveling, in wier bezit wij ons slechts 18 dagen mogten verheugen. Sneek, 28 Junij 1867. C. W. EISMA M. EISMA, geb. Zeilmaker. Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant 1 ae lioer- Kantongeregt te gneek. Zitting van i Julij. Veroordeeld: De OPBRENGST VAN HET MARKTGELD, WEGENS STAANPLAATSEN VOOR HET UIT STALLEN VAN WAREN, ZOO MEDE TEN DIENSTE VAN OPENBARE VERMAKELIJK HEDEN, volgens conditiën ter Secretarie te vernemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOL’DA De Secretaris, G. H. PRUIM Ieder die iets te vorderen heelt van de GAS FABRIEK te SNEEK wordt verzocht daarvan vóór den 8sten Julij e. k. opgave te doen aan den Directeur-Boekhouder dier fabriek. Overleden: HEMELUMER OLDEPHAERT en NOORUWOLDE Geboren Overheden Effectenbeurs van Amsterdam van den 2den Julij 1867. 2% pet. Nationale Werk. Schuld dito dito dito dito EuitL Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusl A 1798/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amst dito '1 I dag, ter zake 3 39 55 EK 55 55 n 55 55 >5 55 39 53 55 EN Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van B9KMA te gneek, en Bullen 11 cents Pieter Baukes Poppes met Elisabeth Simons Wïjnandts, beide te Balk; Malltujas Jozephs Neijeman met Gne je JaiiS Bakker, beide te Bakhuizen; Harineu Joukes Biou- wer te ömt Nicolaasga met Gatsae Kimmes van der Wal, te Öeudel. r BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT, WAAROP MEN IN HET BIJZO'DER ATTENT MAAKT, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING, zij zijn uitmuntend tegen GAL, SCHERPTE IN HET BLOED en UITSLAG DER HUID; zij zijn ZACHTLAXEREND en SLIJMAFDR1J VEND. Verzegelde Doozen van 37 75 en 150 centszijn verkrijgbaar bij de Heereu: te Assen E. Lambers. BoLward R. S Dijkstra BolswardJ. A Ledel Dokkum, H. v. d. Werf Sloten, G F. Dragten J Poslhuma. Deinum, H. van Kam men. Van den 14 tot den 27 Junij. Geboren Durk, zoon van Hendrik Harmens Wortman. Jo hannes, zoou van Wybren Jouses Peisma Reino doculer van Wiel ze Reins Bosnia allen te Balk, Bin tje cu Baunjen, zoou en dochter van Klaas Ruitjes Tromp te Oudcmiruum. 'ij-dlje, dochter van alarmen Hal mens Visser. Anne, zool) van Jacob Berends Smid Willem, zoon van Jacob Willems Damstra, alien te Wijc- kel. ah in gebouwen niet als bewoonde huizen aangomerkt en eenvoudige diefstallen, onder vechtende omstandig heden voor de beklaagden boven den ouderdom van 16 jaren, de beide eersten tot 3 maanden gevangenisstraf, de derde, vierde, vijfde en zesde ieder tol 1 maand gevangenisstraf en solidair in de kosten; zijnde A. J. K vrijgesproken bij gebrek aan voldoend bewijs en J. W. vrijgesproken als zonder oordeel des onderscheids heb- bende gehandeld, met last dat hij aan zijne ouders za. worden teruggegeven, Tien bedelaars tot 14 dagen gevangenisstraf met last tol opzending naar een bedelaarsgesticlit, na expïiatie der gevangenisstraf en in de kosten. D A. P. te Stavoren, tot boete van f 1,50 of subsi diaire gevangenisstraf van een dag, ter zake het zeilen in eene vaart loopende langs eene publiekea rijd weg in Wij mb ritser adeel. A, B. van der S, en B, W. te Sneek, tot boete van f 1 of subsidiaire gevangenisstraf van een het werpen van stroo en asch in eene openbare gracht tc Snees. S. B. en D. S. te Sneek, tot gelijke straf, ter zake het kruijen op de klinkersteenen te Sneek. S. V. en G. S. te Sneek, tot gelijke straf, ter zake het spelen met en om geld in bet openbaar. B N G. de W. J A en P S allen te Sneek, medé to't boete van ƒ1 of subsidiaire gevangenisstraf van een dag, ter zake het zich vertoonen in het open baar te Sneek in kennelijken staat van dronkenschap. De URB ANUSPILBEN bereid volgens het aloude en echte Recept sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ous te SNEEK alleen en uitsluitend, verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzocht attent te willen zijn, dat door ons, bij niemand anders de URBANUSPILLEN bereid volgens het oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierbover opgegeven. Sleden en Plaatsen dan bij de hierboven genoemde Dépóthouders. In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhan dige naamteekening van de Vervaardigers de wed. KEU REN ZOON Apothekers, welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes ver zegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers insiantelijh daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes pillen haalt, alleen die doosjes waarin een billet met onze handteekening is zich aau te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels, Trijntje Bintjes Schotanus te Sondel, 1 mud.Tjeerd Jacobs Koopuiaiis aldaar, 19 dg. Van den 17 tot den 50 Junij. Tjemtne Jarigs van Dam, z. Sijbren Sipkes de Jong, d Cornells Jochums Dijkstra, z Willem Jeeps de Vries, z. allen te Ivoudum Gerrit Aukes Veueum, z. Marlen iJkes Veenstra z;alle te Ou- dega. - Nauue Alzes van der Zijp te Wam», d - Jacob Broers van Dijk, z. J'elle Jans Breimer, z. beide te Hemelum. Catharina Jans Peeidémau, 30 jr.te Stikhuizen, gé* hnwd (overleden te Molkwerumj. De Bete, le ITOllü^b Jühj 40.00, aanvoer 7O(-4 3/8 vaten Kaas ƒ32 f 27,00 aanvoer 4877 Ned pd. De Boter te SNEEK den 2 Julij ƒ37,00 aanvoer 1203/4 48/a Nagelkaas f 25 a 32,50 Kanterkaas ƒ26 a ƒ31.00 aanvoer 50255 Ned pd. De aanvoer van Vee bestond heden uit 190 koeijen, 34 kalveren, 240 schapen en lammeren, 24 varaens, 200 biggen en 8 Paarden. Koeijen, f 75—230, kalveren 12 32, schapen 11 30, lammeren f 515, varkens 25 75, biggen 6— 28, paarden/50 150. Dé prijs der Koehuiden 13 cents Kalfsvellen ƒ1.75 l’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4