B U IT E IN L A IV 1). Vo‘- gens hen werd dr. Livingstone te Goeman voor de Mafiles, die een zwervende stam zijn, ge sident moet haar beloofd hebben dat, zoo haar ge waarschuwd doch de onversaagde reiziger sloeg maal en de keizer ter dood veroordeeld mogten dien raad in den wind en stapte, toen bij met worden, haar toch nog met den eerste een on - zijne overgeblevene reisgezellen (velen waren derhoud zou worden gegund. De moedige dame reeds vroeger bezweken) de rivier overgetrukkeu .1' ken opvolger. ba- U. MEXIKO. De Liberia meldt, op grond van brieven van j dr. van Vloten te beter doen uitkomen, bet en 3 Junij uit San Luis de Potosidat de door Escobedo bijeengeroepen krijgsraad in denvoor- afgeganen nacht keizer Maximiliaan en de generaals Mejia en Miramon ter dood had veroordeeld, en dal dit vonnis den 4 voltrokken moest worden. Zestig aanzienlijke vrouwen dier stad, in rouAv- j noemt den heer Cordova als zijnen vermoedelij» de j Wordt het schuldig uitgesproken dan zal het vonnis ongetwijfeld de doodstraf zijn en de keizer in het lol zijne eerste officieren deelen. ^Prinses Vön Salm Salm is hcde» met een extra trein te San Luis aangekomen. 1 Het kanaaiplan Blokzijl en Groningen, ontworpen door den heer B Prakken, lid der Staten, vindt in d-ze Gemeente enverdeeldcn bijval en wordt verre gepréfereerd boven de sedert jareu aanhangige Tjonger kanalisatie bereids circuleren er requeslen houdende ver zoek aan de provinciale Stalen van Friesland, oa een deskundig onderzoek in te stellen naar het kanaaiplan blokzijl—Groningen; wijbeWjj-- felen geenzins, of iieeren staten zullen aan ’t verzoek van adressanten voldoen, omdat het plan van den heer Prakken minder kostbaar en veel doelmatiger is dan de aanhangige Tjonger kanalisatie derhoud zou worden gegund. De moedige dame reeds vroeger bezweken) de rivier overgetrakkeu heeft ook een partikuiieren brief van den keizer i Was, op eenigen afstand vooruit, daar de ba- ENGELAND. Volgens den Times of India van 17 Mei kan er geen twijfel meer beslaan aan den dood van dr Livingstone, doch deze mededeeling berust overgebragt aan den president, bij wien zij heden niet toegelaten is geworden, maar die haar te* gen morgen een audiëntie heeft toegesiaan. „fntusschen is bij de procedure een moeijelijk» heid onts aan, waaruit mén bijna eene zwakke hoop kon puiten op het lijfsbehoud van den Men heeft ril. den president kennis gegeven dat Maximiliaan, op gronden aan het internationaal regt ontleend, de jurisdiktie van het geregtshof niet erkende, omdat hij een door alle mogendheden, behalve door Noord Amerika-, erkende souverein is en derhalve slechts door een wettig kongres, uit alle natiën zamengesteld, kan worden beregt. •,-,Dadelijk trachle men zich Wheatons werk over het internationaal regt aan te schaffen maar in gatisch San Luis was slechts één enkel exemplaar voorhanden, dal de eigendom was een sluwen notaris, die het strekt töt karak terisering van de daar bestaande toestanden het werk tegen beta'ing van 'zekcrë som ten ge* brutke wilde afslaan. Nadat men Wheatons boek in handen had, hield het geregtshof eene bijeenkomst, die den ganschen avond duurde en te middernacht nog niet was afgeloopen. Nie mand weet te voorspeden welke de uitkomst I den 25 met een afwijzend antwoord terugkeer de. „Denzelfden dag werden de keizer, Mirathön en Mejia naar afzonderlijke cellen vervoerd de wachten werden veisleikt en een krijgsraad Niemand evenzeer is het 4je volstrekt onbekend waar zij zal vergaderen ëh oor 1 wie als getuigen zullen optreden. De aanklager van beschuldiging. ge naad gekleed, hadden zich naar Juarez be- keizer, geven om hem te bewegen, dat vonnis, althans wat keizer Maximiliaan betrof, met te bekrach ligen. Juarez had, naar beweerd wordtge antwoord, dat hij handelen zou zoo als zijn plijgl hem voorschreef. De keizer zou een mondgesprek met Juarez gevraagd hebben, ten einde hem „een belangrijk geheim mede te deelen." Mar quez had 160 liberalen te Mexiko doen arres leren, en verklaard, dal hij hen allen ter dood zou laten brengen, indien men het leven van Maximiliaan en zijne generaals niet spaarde. De A'eic-ïorA Times maakt den volgenden brief openbaar, die over het martelaarschap van keizer Maximiliaan eenige voorloopige bijzonder heden bevat „Aan Luis de Potosi, Maandag 27 Mei. „Het is zeer waarschijnlijk dal Maximiliaan en zijne opperbevelhebbers, Miramon, Mejia en Gaslillo, reeds morgen veroordeeld worden om te worden doodgeschoten. wezen zal.’ „Dingsdag den 21 dezer hielden de keizer en prins von Salm-Sahn eene konferenlie met Escobedo, in diens hoofdkwarlier Querelaio. Deze konferenlie was uitgelokt door prinses von Salm.Salm, die kortgeleden van eene zending bij den president (Juarez) te Sar. Luis was teruggekeerd. Het karakter dier konferenlie kenmerkte zich overigens door een incident, dal, zoo, ik het kon mededeelen. eën veront waardiging in gansch de beschaafde wereld zou doen opgaan; maar voor het oogenblik zijn mijne lippen door krachtige redenen gesloten. „Maximiliaan verklaarde zich bereid afstand te doen, en zijnen invloed aan te wenden ten einde te bewerken dat de steden Mexiko en Veracruz onmidüeilijk wierden overgegeven „Daarentegen verlangde hij voor zich, voor i en soldaten, zoowel als voor de generaals Mejia en Castillo en voor Rusland. St.-Petersburg, 1 Julij. De czar heeft heden zijne inlogl in de hoofd stad gehouden. Zeer groot was de vreugde der bevolking. DU1TSGHLAND. Dresden2 Julij. Bij Lugau zijn in een kolenmijn ten gevolge van aardstortingter diepte van 120 ellen, meer dan honderd werklieden bedolven geraakt, én er bestaat weinig hoop op hunne redding. Hamburg, 4 Julij. !)e Hamburger correspondent meldt, dat de gouverneur van Hannover de ex-koningin Maria schrifielijk heeft opgeëischt binnen drie dagen het land te verlaten, of aan te nemen het dienstpersoneel hetwelk haar aangewezen zal worden, en dat de koningin antwoordde met eene weigering en met de verklaring alleen op bevel van baren gemaal van woonplaats te kunnen veranderen. PRUISEN. Berlijn 2 Julij. De Kreuzzeitung zegt dat Pruisen met het traktaat van Praag genoegen zal nemen. Wan neer Denemarken weigert waarborgen van be scherming te geven en eene algemeene stem ming wenscht, dan zal Pruisen zich niet aan deze stemming kunnen onttrekken; maar het zal zorgen dat zij alleen beperkt worde tot die districten, welke uitsluitend of voor verreweg het meerendeel door Denen bewoond worden, terwijl voor de districten van gemengde bevol king artt. 18 en 19 van den vrede van Weenen van 30 April 1864 van kracht is. Denemarken, aldus zegt het blad ten slotte, mag over zijn antwoord rijpelijk nadenken. ITALIË. Florence, 3 Julij. Öe minister van financiën heeft zijn ontslag ingediend, hetwelk reeds is aangenomen. Men ’ontslag zullen volharden en de raad daarop Maandag morgen 1 Julij voor goed een besluit zal nemen. Wat men ook denken moge van de felste bestrijders van den hoogleetaar, waar lijk hel voorstel van het steeds zeer konsekwente raadslid Joh. Vermeer, om aan de aanvraag bm ontslag onmiddellijk gevolg te gevenWas in den grond der zaak minder aanstootelijk dan deze niets beduidende coup de grdce. Van hel be kende karakter des hoogleeraars toch is geene verdere toenadering te wachten, en het alter natief door den raad op voorstel van kuratoren gesteld, kan wèl de vastheid der principes van maar kan raad noch kuratoren voor een billijk regtvaardig vonnis der openbare opinie vrij waren. De hooglecraar heeft dan ook hierover niet aan kuratoren, maar aan den raad berigtdat hij de verlangde verklaring niet kan inzenden. De raad heeft diensvolgens heden (1 Julij) mét algemeene stemmen het besluit genomen, om den lioogleeraar dr. J. van Vloten met het einde van den tegenwoordigen cursus te ont slaan. De raa i heeft verder besloten, dat alle officicele stukken betreffende d ze zaak zullen worden gedrukt, algemeen verkrijgbaar gesteld en kosteloos verspreid zullen worden. SNEEK5 Julij. Behalve de gewone verkiezing over de, vol gens rooster, altredende raadsleden, de heeien: R. van Driessen, T. ten Gate, J. ten Gate van Gonggrijp en P. Risseladazal in deze Ge meente op Dingsdag den 17 Julij eerstkomende eene keuze van nieuwe leden moeten plaats hebben voor de heeren S. ten Gate Bz. en A. Veen welke laatste naar men ons meê- deelt voor hel lidmaatschap vaa den Raad heeft bedankt. Op de lijst van bekrooningen van Neder- landsche industrieélen op de Wereldtentoon stelling te Parijs, komen o. a. de namen voor van de Heeren N. J. Wouda en G N. Bouma Zonen, voor boekweit, bekroond met de bronzen eere- zijne Europesche officieren i- - eervolle vermeldingallen te zijnen Mjxikaanschen partikuiieren secretaris levensbehoud eu vrijgeleide tot aan de grenzen. Miramon werd, om redenen die men later zal vernemendaarvan uitgesloten. i „Deze voorstellen werden den president door penningG. en J Gooi, voor schoorsteen mantelseene Sneck. K. van Oppen te Harlingen voor cigaren en P. Taconis le Joure voor Fricsch groen en Oüi beiden eene eervolle vermelding. i- Men meldt ons uil Ooslstellingwerf,3 Julij: j een bijzonderen koerier toegezonden, die echter De kerkeraad der hervormde gemeente le Oud Appelscha, blijft steeds weigerachtig, om het synodaal reglement in zake t onderhoud der diakonie armen toe te passen zoodat het vierkant des Zondags onbezet is, daar de ker keraad bereids is geschorst en, zijn wij welinge werif georganiseerd, licht, binnen kolt zal worden ontslagen eerste Zondag na de schorsing is er met voor de diakonie gecollecteerd, doch den Zondag formuleert veertien punten van beschuldiging. daarorv"o!geudr‘sTond‘er eën zoogenaamde bek- j Hij beg.efl zich van den eenen gevangenenaar ken bij de deur, ter verzameling der liefdegaven. <ieu anderen en vraagt wat zij op ieder der -- punten hebben te antwoorden, le vergeefs verlangde de keizer den n.iodigen tijd om met zijne raads ieden, generaal Rivas, Pollacio en Martinez de'la Loze in overleg te treden; te vergeefs ook protesteerde hij legen de onwet tigheid van het geregtshof „Deze wijze van handelen is gedurende drie dagen voortgezel en men verwacht morgen uitspraak. nog op de berigten der Johanna-mannen. De pre- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2