r I' J I )i en zijn welsprekendheid, deze zitting van dèii Senaat niet bijwoonde. Hij zou de uitstekende vrouw verdedigd hebben. Men zette ook Balxac op de lijst en toch had de minister van justitie bij diens begrafenis een slip van het lijkkleed gedragen. Men wilde waarschijnlijk in de bi bliotheken de domme boeken der verdedigers van het ullramontanisme invoeren, die zelfs Bossuet heeft veroordeeld. Men brandmerkte ook den gr ooien denker Jean Regïiaudea zelfs Pelletati, wiens boeken hem lot afgevaardigde Vaü Parijs hadden gemaakt. Één ding verwon derde hem, dat men niet ook Molière en den Tartuffe op den index gezet had. De spreker bézwoër nu den Senaat, den voorg stelden weg niet op te gaan. Men mogt een volk zijn Iec°- tuur niet voorschrijven. Het was in de letter kundige wereld een even groote fout als in de polilische, alles ingoed of slecht te willen ver deden. Mén moest zich wachten, men beschouwde dikwijls als vijand hem, die Verlangde wat regt Vaardig en verstandig is en de belasterden zijn dikwijls de fatsoenlijke lieden van morgen en dan wee die hen beschimpt heeft. Men moest aller meerlingen gelijk regt doen wederva ren. Öe faoniteur meldt dal de keizer Dings- dag jongstleden Z. K. H. de prins van Oranje op de Tuileriën ontvangen heeft. Op de Parijsche tentoonstelling trekt eene pendule de aandacht van zeer velen zij is ver vaardigd door een Belgischen uurwerkmaker uil Verviers. Zij stelt voor het huis dat door Napóleoti I óp Elba .bewoond werd. De wij zerplaat bevindt zich in het midden der kroon lijst van het huis. Daarboven verheft zich een op zes kolommen rustend torentje, waarop de Napoleontische adelaar zweeft. De voet van het uurwerk stelt voor het edand Elba, de zee en hel vaste land. Op de zee zeilen acht koop vaardijschepen. Een Engelsche tuin, in welks midden een waterstraal opspringt, ligt voor het paleis. De adelaar wijst de uren aan, terwijl hij een bundel wapenen verbreekt, een zwaard m den bek neemt, waarmede hij op een kanon het getal uren slaat, en dan het zwaard weder op zijne plaats zet. Bij het slaan tan hel eerste uur treedt de keizer mt zijn huis met een ge- vulg van zeven personen. De wachten komen uit de schilderhuizeo te voorschijn en presenteren het geweer. De keizer beweegt zich een korten tijd in den tuin en bestijgt dan den toren om te bespieden of de zee vrij is, en of hij zich met zijne troepen kan iuschepen. Met hel slaan van bet tweede UUr heeft hij zich ingescheept. Men ziet de dorlogschepetl op een natuurlijk water, dat door een kleinen hydraulischeu molen in beweging wordt gebragt, vöorbij varen Met het derde uur verschijnt Napoleon 1 rijdende op eëii schimmelgevolgd door zijne troepen en door gespannen geschut. i:. Sloompost. “--Het gerucht liep en de liberale geest van de toespraak des keizers geelt er eenige waar, schijnlijkheid aan, dat de keizer zijn ministerie wil veranderen, dat de heer Rouher zal altreden, dal de heer Walewski minister van Slaat, de neer Drouyn en de Lhuys minister van buiten- iandsche zaken, Olhvier minister van binnen! z-ken en Béhic minister van financiën zal worden* De rigting van dit kabinet zou alsdan zijn liberaaj in fijn binnetilandsche politiek en Dostenrijksch gezind in zijn buiienlandsctie. Die verandering van ministerie tal, zoo denkt men, nog geschie den ^óór de komst van keizer Frans Jozef, die Hu incognito met zijne gemalin Parijs zal bezoeken Terstond na zijn vertrek gaat de keizerin naar Biarritz; de kroonprins naar Bag- nères sur LuChon eri dé keizer naar Vichy minder om de baden te gebruiken dan wel om uit te rusten. Zoo is althans voorloopig het plan, maar niets is wufter dan vorsten voorne mens I gaadje, uithoofde dat de testleesten gestorren waren, door mannen gedragen moest worden Moosa en een paar anderen bleven in de nabij heid van dr. Livingstone. Niet lang na huune afreize daagden drie gewapende Mafiles op, eri toen riep dr. L aan zijne reisgehooten de ver schijning van den Stam toe. Aangevallen zijnde schoot hij met een revolver twee Mafiles neder doch de derde kloofde hem van achteren het hoofd, waarna Moosa dezen een kogel door het hart joeg. De overige reizigers zetten hel öp de vlugt, doch keerden later terug eri bevonden dat hel lijk van dr. Livingstone bijna Van alles berooid was. Onder het geroofde bevönd Zich een zakuurwerk. Volgens de Johanna-man gröe- ven dr. Livingstones reisgenooten een graf met hunne handen en verlieten toen de plek zonder dat er veel uitzigt bestaat ze weder te vinden. Dus luidt het verhaal, doch het bevat verschei dene duistere punten, als bij» oorbeeld het schot van Moosa nadat dr. Livingstons twee Mafiles geveld had. Men zou veronderstellen dat deze hulp van Moosa veel eerder had kunnen komen Te Melbo ne Port (Dorsetshire) leeft een man, Slevey genaamd, die den 18 Junij 77 ja ren lelde, en in den slag van Waterloo streed. Hij huwde drie malen en had uit ieder huwelijk 10 kinderen, die allen in leven zijn. FRANKRIJK. Algemeen wordt hier de dóód van Maèimi- liaan als zeker beschouwd en zelfs wordt er gezegd, dat het hof alhier den rouw' zal aan nemen, leistond na het vertrek van den sultan. Reeds heeft het Saksische hof den rouw Voor drie weken aangenomen, w egens het over lijden van den keizer Wordt de lijding bevestigd, (zoo schrijft, de Amsteidamsche Courant) dan is de 35-jarige' Ferdinand Maxiuiiliaau Jozef, aartshertog van Oos.ennjk (geo 6 Julij 1832), gévallen als het offer eener politieke inmenging van ëenige Europesche mogendheden, met name Frankrijk, in de zaken van een Amerikaanschen Staat, die reeds eenmaal het bewijs geleverd had niet geschikt te zijn voor een keizerrijk. Den 10 April 1864 nam Maximiliaan de Mexikaansche keizerskroon aan, na den 9 dier maand een familie-overeenkomst te hebben onderlcekend waarbij hij voor zich en voor zijne eventuele afstammelingen afstand deed van de agnaal*reglen welke hij als Oosleurijksche prins bezat, doch op voorwaarde dal die regleti weder in hunne Voile krachten zouden treden, wanneer zou uitgestorven zijn de nakomelingschap van ade andere prinsen der mannelijke lijn Van het keizerlijk geslagt die légleti op de krodti heb ben. Den 29 Mei 1864 te Veracruz ontscheept, hield hij den 12 Junij daaraanvolgende zijnen intogt in de hoofdstad Den 27 Julij 1357 werd het huwelijk lusschen den aartshertog en prinses Lhailotle van Beigie gesloten. De sultan van Turkije zal tot dezer te Parijs blijven en vervolgens naar Londen vertrekken, vanwaar bij den 20 naar zijne stalen zal lerugkeeren. Hij zal zijne reis groo- lendeeis over den landweg afleggen en aan het hof van Weenen een bezoek biengen. Van een uitstapje naar Beigie en Nederland, waarvan sprake is geweest, schijnt niets te zullen komen. Parijs, 2 Julij. De Monileur van heden vermeldt de benoe mingen bij de orde van hel Legioen van Eer, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling De Nederlanders, aan wie deze onderscheiding ten deel vielzijn de heeren van Oordt en Sonsbeeck (het officierskruis), en de heeren van den Broek en Coster (het ridderkruis). De uitreiking der belooningen aan de bekroonden der wereld-tenloonstelling heeft Maandag jl. plaats gehad. Hel schip van hel Palate de l Industrie was in een ontzettend groote zaal herschapen. In het midden tegen den hoofdingang aan, stonden de troon en de tribune der prinsen en prinsessen die te Parijs zijn, en daartegenover de tribune van het korps diplomatiek; links het orkest en de koren en regls zaten de internationale jury, de keizerlijke kommissie enz De exposanten kwamen ten 12 ure binnen, defileerden voorbij de tien tro feeën der tien groepen en gingen zoo naar de plaatsen, die hun waren aangewezen. Groote karmozijnkleurige behangtapijten verhieven zich tot het glazen gewelf, waarvoor eeti wit eri groet! met goüden sterren bezaaid zeil was gé- spatiiiei! De plegtigheid was indrukwekkend. Nadül het Orkest, 1300 man sterk, de ouver tures van Iphigenia van Glück, van de Muette van Auber enz. gespeeld had, k warnet) de keizer de keizerin, de kroonprins, de sultan, prins Napoleon enz., precies ten 2 ure binnen Zij werden begroet door den Hymne d l. empcreuV et d son vailtant peuple van Rossini. Daarop las de minister van staal Rouher het rapport voor over h t ensemble der tentoonstelling dat zeer werd toegejuicht, waai na de keizer een toespraak hield, die buitengewoon vredelievend was. Die toespraak was een lofrede op Frank rijk, j-dat eens zoo onrustig was en thans zoo kalm en werkzaam"; op de kunst en nijverheid, die de volken beschaven en de menschheid verheffen en veredelen en zij eindigde met dankbetuigingen aan de verschillende kommissiën en jurys. Vervolgens werden de belöoriingen üitgéreikt. De keizer deed dit zelf, en toen de beurt aan hem kwam om de gouden medaille te ontvan gen voor zijn model van at beide 3 woningen trad de kroonprins, malgri son jeune dge asso cié d celte oeuvre dont il gardera le souvenir, voor den troon en nam uil de hand zijns vaders hel eereblijk, door den jury dezen toegekend Dit geschiedde ónder eeu daverend applaudisse ment der aanwezigen. de Fransche Senaatszitting is gediscus sieerd over de petitie waarin 102 tot de clericale partij behooreiide bewoners van St Etienne ver langen, dat uit de volksbibliotheek aldaar, de boeken van Voltaire, George Sand, Rousseau, Renan, Michelet, Eugene Sue,Pellelan en Proud hon gebannen worden. Het rapport conclu deerde tol verzending aan de Regering, opdat deze maatregelen nam om te beletten, dat iu volksbibliotheken werken werden opgenomen die het volk moesten vergiftigen. De heef Sainle Jleuve, die bij een andeie gelegenheid de Senaatsleden openlijk verweet, dat zij slechts huichelaars Waien, daar er geen drie onder hen waren, die geloofden wal zij zeiden, heeft het rapport heftig aangevallen. Hij had er niets legen, dal men slechts gezonde lectuur koos voer de volks-bibtiolheken, maar hij betwiste den Se naat bet regt zich als censor op te werpen en een Soort van index te maken. Het rapport nam partij voor de petitie, ging zelfs nog verder dan deze, door de beschuldigingen te verzwaren en zekere namen openlijk te brandmerken. De sprekei ging nu de boeken na, wier schrijvers zoozeer door den rappotleur door hel slijk ge sleurd waren. De dictionnaire philosophique van Voltaire zeide slechts wat men openlijk denkt de conessions van Rousseau behelzen geen god- loochening, Proudhon had in zijn gesclirifteti velerlei denkbeelden neergelegd waaruit meh nut kon trekken. Hij verbaasde zich dat men de namen van levenden als Michelet en Rendti met afkeuring noemde met welk regt haaide mert ze voor den Senaat aan, niet welk regt wierp men een smet op een man als Renan, dien ue Keizer hoogacht, Wrevelig verwierp hij de afkeuring, OVer George Sand uitgespro ken, wier werken men alle zonder ónthrsch id veroordeelde; Hij betreurde, dat Prins Napoleon dien zich kenmerkt door zijn Uitstekend versland, xijn vrije, verbeven idéëa over de democratie

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3