AALÏANGEIiSMKTÖIGTVISSCHEN. BOELGOED VAM MWFACTÜ» HH. Banketbakkers TELEGRAFISCHE BERIGTEN. Effectenbeurs van Amsterdam nazi den 5den Julij 1867. Gasfabriek. burgerpligt. r f advertenties ~5O-JAR1GE ECHTVEREEMGING VEKEERlGUlfi TOT BOÜWEX HAS 1MWN Hi BaMD.- MARKTBlilUGTEN. burgerlijke stanb. k I dito dito i I 1 I a n o d d v 0 V w g rr o M ci 8 3O’,a 7 6% 40'/a 95% 74 67 52’A 46% 23% 84'/4 63 8Ö3/,. 33'/, SALOMON dr GROOT HENDR1NA LEVI. Sneek10 Juli 1867. Hunne dankbare kinderen, behuwd- kleinkinderen. Eenige en 3 4 2% 3 9 3 5 5 3 5 5 2% Mexico Turken 1882 Amerika 6% Engelsche wissel ƒ11,90 Gelegenheid bij den pachter van het vischrijke A duurder diepom voor een jaar te pachten Adres met franco brieven bij L. van GIFFEN, Boek- en Muzijkhandelaar te Groningen. Deurwaarder Van der MEULEN, zal op W’OBNSDAG den 10 JULIJ e k ’s morgens te 9 ure, fti de Concertzaal te Sneek publiek h contönt Verkoopen Eene paitij soliede MANUFACTUREN bestaande in: BÜKSK1NG, LAKEN, KA 1()EN en HALF WOL BROEKSTOF, LINNEN, ESQU1RNOS, BUN TEN, DOEKEN, ZIJDE, GAREN, BAND, KNOOPEN enz. enz. Algemeene Vergadering van aandeelhouders op Maandag 22 Julij e. k ’s voormiddags 12 uur in de Concertzaal. De rekening ligt in middels ter inzage bij den Penningmeester A. BREUNISSEN TROOST. In Sneek wordt gevraagd een BANKET- BAKKERSBED1ENDE. Brieven franco ouder letters JE. G. aan het Postkantoor te Sneek. 2% pet. Nationale Werk. Schuld dito dito Buitl. Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusl. A. 1798/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amsl dito Nat. Oude Ieder die iets te vorderen heelt van de GAS FABRIEK TE SNEEK wordt verzocht daarvan vóór den 8sten Julij e. k. opgave te doen aan den Directeur*-Boekhouder dier fabriek. tKERK- ACADEMIE en SCHÖOLNIEU W S. SNEEK. Gehuwd'. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd W. van GULIK. S. POTMA. Sneek, 26 Junij 1867. De Kiezers die zich met de bekende be ginselen van de Verteniging BURGERPLIGT kunnen vereenigen, worden opgeroepen ter ver gadering op Woensdag 10 July e k. ’s avonds acht uur. in de Concertzaal bij R. Ag'ema te Sneek, ter benoeming van CAN DID ATEN voor het Lidmaatschap van den GEMEENTERAAD gamens de Vereeniging Burgerpligt te Sneek >5 >5 55 I i s tt 1 h n n VAN EN Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van BOKUA te &neek. den bodem door den menséh. voorzeker, die ieders aandacht ruimschoots verdienen en daar het bezit van zulk een boek, »t Is eene lectuur, die ook aan onderwijzers ruime stof zal aanbieden, óm daarover voor raden wij onzen onderwijzersgezelschappen ten sterkste aan, dat boek onder de leden te doen circuleren. Wat daaruit geleerd wordt is voor het practische leven en zal dikwijls een goed antwoord geven op de vraag „hoe „zullen wij onze welvaart vermeerderen en onzen kinderen een goede toekomst bezorger?’? A. Corneliassen (Marie Serine,) van Arèndal B Dorenbos (Eendragt) an Newcastle 30 dito Propatria, ClaudL us Civilis, Ternate, oologschepen, allen van het Nieuwe- diep 1 Julij Nora (S) van London. Uitgegaan: 26 Junij Nora (S) boter, vee etc naar London 29 dito Hollaiidia (S; idem idem 30 dito European (S) idem naar Huil D Pool (Baudina) naar Newcastle 1 Julij A de Jonge (Aaltje Bloema) naar Erederikstad A Borgman (Alida) naar Riga 2 dito J Swarts (WillemJ naar Frederikstad P Dik (Castorj idem J Burghout, (Friesche TrouwJ naar üauzig M Meinsma Maria) naar Riga C Cusch (Minerva) naar Holmstrand A Hansen (Johannes) kaar Frederikstad H Sprik (Maria) idem J Wil liams (Plover; op avontuur W Dekker (Geertruida) naar Frederikstad J Munneke (Boreas) naar Newcast le pp pot (Catharina Elisabeth) naar Frederikstad R Haversmit (Nicolaas Tueodorusj naar Oudsoon. I "I BOEKBEOORDEEL1NG. Men spreekt veel over de grondwet, en dat heeft zijn nut, want de kennis van die wet mag onontbeerlijk hee- ten, maar de studie der wellen van den grond wordt te veel verwaarloosd. En toch! den bodem, waarop wij leven en die den arbeid onzer handen zelfs met schatten beloont, goed te kennen in zijne wording, in de verande ringen, die hij onderging enz is niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk. Die kennis leidt tot nadenken en tot de vraaggebruiken wij dien bodem naar iijn aai a en kracht. De lecture over onzen grond biedt geene ruime keu. aan, maar onder de weinige werken, die daarover gron dig en tevens bevattelijk handelen, duiven wij geruste- lijk noemen het: Uoormaals en thans van den Heer dr. W. C. H. Staring inspecteur van ’t middelbaar onderwijs uitgegeven bij Tjeenk Willink tc Zwolle. Dat werk handelt over de voorwereld van -Nederland, over de veenen, over de heidevelden, over verlies en aan winst van land, over inpolderingen, over onze wdteren^yx over de veranderingen van Belangrijke onderwerpen t en ernstige overweging door de kleine uitgave voor rijkelijk zullen beloonen. hunne verstgevorderde leerlingen op te zamelen GRAANMARKT TB LEEUWARDEN 5 J.lij Tarwe ƒ14,00 per mud; Rogge ƒ267 per last waarnaar de Broodzetting wordt geregeld Boter te LEEUWARDEN den 5 Julij >40,00 De prijs der Koehuiden 13 cents en Bullen 11 cents Kalfsvellen ƒ1.75 Op de Npord-Brabaudsclie Predikantenverceniging 10 Julij e. k te houden, zal gesproken worden over het zeggen van Strauss „dat het familieleven bij Jezus, die zelf geen huiselijke banden kende, op den achtergrond treedt dat hij zich tegenover den staat loUfer passief houdt dat hij aan de nijverheid met Hechts 'vreemd blijft, maar daarvan zelfs onmiskenbaar afkeeng is, ;,en over dat van S de Gorter in „de Gids,,, dat de moderne rigting in een oogenblik verkeert, ’t welk beslist of ij iu een zakken, dan voortgaan zal tot nieuwe kracht; dat zij bedenkelijke teekeueu geeft van malheid, moedeloos heid en onwetenschappelijkheid, en dat zij, in haar scep tisch subjectivisme ’t geloof in God beschouwt als eene der vele verschijnselen op dezen planeet, waarbij men koud blijft. Van den 28 Junij tot den -5 Julij. Gehuwd'. Martinus Hendricus Bulsing met Ag„t'iia Groothelnr. Geboren Arend Miedema, z. Johannes Martinus Sluijter, d, Wijbe Norbruis, z. Durk Potma, z. "Overleden Aaltje Margaretha Eisma, 18 d., Tijtje Duba, 16 dagen. Trijntje Riemeisma, 2 jaar. WlJMBRlTS! RA DEEL. Van den 25 Juuij tot den 2 Julij. Geboren Jitze van der Bijl te Goènga, z. Fedde Rienstra té Oosthem, z. Sjirk Wittermans z. Harmen Wierda z. beide te Heeg. Ulbe van Dijk te Gauw, d Jan de Boer te iJsbrechtum, d. Michiel Troelstra te IJpecolsga, z. Sijtze van Delden te Woudsend, z. Gatze de Boer te Oudega, z. Hendrik Rilsma te Westhem, z, 'Pieter Éluitman met Helena Maria Alida van der Vélde-, beide Van Woudsend; Pieter Piersma met Antje Ciiösseh, beidé van Hommeits. Ooitleden'. Jan dé Boer te Homtnerts40 jr. Doetje Lanting te Goënga, 59 jr. Sijmenlje Poelstra te IJsbrechtum 79 jr. I s ÉN ZALF EN PILLEN VAN HOLLOWAY. Doét zich niet genoegzaam te dekken en zich aan de vochtigheid en de koude bloot te stellen, krijgt meu huidziekten, en men vermeerdert daardoor grootelijks de pijn, wanneer men klierachtig en van een teer gestel is. In deigelijko omstandigheden, erlangt men de meeste verligting door de geneesmiddelen van Holloway. Zijne Zalf, óp het aangedane deel ingewreven, houdt eke sluimerende ontsteking tegen, terwijl zij al de etterbuilen en opeuwondeu bedaart, zuivert en gezond maakt die de huid*hebben beschadigd, eu weinig neiging schijnen te hebben tot genezen. Deze Zalf zuivert het bloed, geeft een prikkel aan den plaatselijken omloop en bedwingt de bovenmatige scherpheid der vochten. De Holloway i Pillen zijn voornamelijk dienstig in alle klierziekten, oui‘ dat zij de maag versterken, de spijsvertering verbeteren, de eigenaardige werking van den lever opwekt, en als kwade vochten herstellende en afdrijvende middelen wer- ken. 41. Zijn op francö aanvrage a contant te bekomen bij de heeren H. Cannegieter GBz. Apotheker te Sneek; 8. Stellingwerff Aeintema te LeeuwardenS. G. Zwart te Gorredijk; J 4. Ledel te Bolsward en bij J. Straatman hoofddépothouder te ’s Hertogenboschalsmede in HOLLOWAY’S Etab lissementen te Londen 244 Strand en te Newïork 80 MaidenLane Doosjes pillen a 0.80 1.85 J 3.00 ƒ7.65 1.350. 20.50 Potjes zalf a ƒ0.80 185 ƒ3.00 /7.5O/ 18.50, /20.95. 8CHEEP8TIJ». fA® HAKLIACJEW, Van 25 Junij tot 1 Julij. Üinhengekomen 25 Junij A Hansen (Johannes; van Frederikstad W Dekker (Geertruida) van Oudsoou 26 dito K Tap (Maria Beerta) van Christiania Jones (Mary Blair) van Runcorn 27 dito Hollandia (S) van London 28 dito J van Ryssum (Johanna Gezina) van Oudsoon 29 dito European (S) van Hull N J. ten CATE. J. van DRIESSEN. H. JOUSTRA. F. TERWISSCHA van SCHELTINGA. B. WOUTERS.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4