I8öl JAARGANG N1EIMS- Eï ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. 22ste d B 1ÏN E L A De WOEiNSÖAG 10 JULIJ* j Slate n-G e n e r a a L le Kamer. Jetse Jozeph Simons ingegaan den 1 Julij jl. en eindigende Üeri 30 Junij des vol0endeu jaars. is M wel. leeft, J Alics aanboord Nteuwediep, 7 Julij 1 minister van Nederland bij hel Fransche hof, rïron J. P. P. van Zuylen van Nyevelt, is heden Zr. Ms. instructie vaartuig Claudius Civilis leeft, oaar men verneemt, van Harlingen naar hier terugkeerende, groot gevaat geloopen nabij n het Viie te stranden. 1 De nieuw benoemde gezant en gevolmagtigde brak de anker ketting De kommissie uit de Tweede Kamer, in wier handen gesteld is het voorstel van de heeren Duller! en Godelroi, tot herziening van het reglement van orde, heeft in haar rapport ge adviseerd, dat de kamer eene kommissie be- noeme om een kancept reglement van orde te ontwerpen, hel welk als proefneming zal wor den ingevoerd. Ook de kommissie iS door» drongen van de noodzakelijkheid eener betere voorbereiding van de wetsontwerpen voor de openbare beraadslaging zij wenscht dat de voorstellers leden mogen zijn van de kommissie welke zij te dezer zake hoopt benoemd te zien. De minister van binnenlandsche zaken heëft goedgevonden, het verbod lot hel houden van markten en openbare verknopingen van rundvee op te heffen voor het gedeelte der provincie Noordholland, gelegen ten noorden van het IJ en de gemeente Velsen, met ingang van heden 8 Julij. Door de zware deining en men moest men een tweede anker presenteren. Gelukkig praaide men een loodsschuit, waarmede meuten sleepboot morgen uit de residentie vertrokken om zich naar Parijs te begeven. Uit de thans openbaar gemaakte mede» dadingen en berigten betreffende de Evangelische Alliantie blijkt dat de voorbereidende sehikkmgen tot de vergadering van de leden en voorstanders dezer Vereenigiug met ijv'er en met gegrond vooruitzigt op gunstig gevolg wordt voortgezel Op deze bijeenkomsten, die te Amsterdam van 18 tot 28 Augustus a. s. zullen worden gehouden, worden niet alleen de leden en een groot getal voorstanders uit geheel Europa, maar ook uil Azië en Ainerik. verwacht; blijkens genoemde mededeelingen „tot be preking van verschillende voor de Vereeniging en baar doel zeer gewigtige onderwerpen/4 Den 1 dezer is in 69 jarigen ouderdom te Middelburg overleden mr A. J. van Doinse ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw’ sedert 1846 raadsheer in het Prov Gregtshof tan Zeeland. Hij was e< -\ onzer meest verdien ste ijke regtsgeleerdeo, die door zijne verschillende geschriften over strafregt eene voorname plaats onder de Nederlandsche criminalisten innam Men zegt, dal behalve van den heer Potter ook sprake is van den heer Andieae, oud lid der Tweede kamer, voor de betrekking van minister van koloniën De heer Andreae bevindt zicti sedert eenige dagen in de residentie. Men verneemt dat de heer J. J. F Noordzieklot hiertoe bibliothecaris van de Tweede Kamer en directeur van het Bijblad lot de Staats— Courantthans benoemd is lol refendaris bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal Luidens een bij het departement van ma rine ontvangen telegram is L. M. raintoieuschip Prins Hendrik der Nederlanden den 4 dezer van Liverpool naar New-Gaslle vertrokken. De admiraals»lag, welke gedurende bijna eène halve eeuw van het te Viissiiigen gesta tioneerde wachtschip heeft gewaaid, is den 1 dezer nedergehaald, na door dertien kanonscho ten begroet te zijn. Te 8 ure is de vice-ad- miraai de Vries ónder kanongebulder vertrok ken, en is de kapitein ter zee, lijdelijk direkteur en kommandant der marine te Viissingen* met Zeven Scholen begroet, 1 Öhjkens telegram vah 7 Julij jl, is’ Z transportschip Java, dien dag 's avonds in hel Nieuwediep biuueu geval.cn. van h er Verzocht, die spoedig tot assistentie kwam opdagen en het vaartuig gisteren nacht behouden naar hier sleepte. Ook de Drama en de Ternate zijn door z w aren tegenwind ge noodzaakt geworden lenig te keeren. Volgens een berigl vtih den Nederlandschen konsul te Gent belooft het te velde staande graan e<n voordeeligen oogst, die echter ten gevolge der menigvuldige regens eferst eenige weken later dan gewóonlijk za! geschieden. Ro^ge tarwe, garst en haver staart góed, even°als aardappelen. Het vlas ibvert eèn veel gunstiger rëSultbat d’iti in dó twfeë vorige jarenhet is lang van plant erf Wordt té Velde staande ge makkelijk vbor hooge prijken van de hand ge daan De oogst van bet koolzaad is binnen de opbrengst is wel geringer dan verleden jaar, maar door gunstige weêrsgesteldheid heefl men weinig zaad verloren. Er is veel gras en van goede kwaliteitde tweede snede van klaver is achterlijk, waardoor men eemge moeite heeft het op stal staande vee te voederen De veeziekte heeft slechts weinig offers geëischt en kan als geweken beschouwd worden. (St. Ct.) Aan een partikulieren brief van een zeer aanzienlijk handeishuis te Brody dd. 3 dezer is het volgende ontleend: „De ramp, die onze stad heeft getroffen grenzenloosbel grootste gedeelte der armen wijken ligt in puin. Uit de staten, door onze kommissie van ondersteuning opgemaakt, blijkt, dat ongeveer 700 eigenaren van huizen met 21U0 bewoners door het woedende element tot den bedelstaf gebragt zijn. Het juiste bedrag der geleden schade, hieronder niet begrepen de verhezen, hun veroorzaakt door het stilstaan hunner beroepen, is ongeveer een millioen gulden. Een honderdtal kleêrmakers, 80 schoen makers en tallooze andere ambachtslieden zijn zonder werk. Verscheidene gezinnen derven voor geruimen tijd hunne hoofden en verzorgers die bij het blusschen der vlammen brandwonden en andere kwetsuren hebben gekregen. Eenige huisvaders hebben in de vlammen den dood gevonden; en hunne weduwen en weezen zijn broodeloos, ha vroeger lot den gegoeden stand behoord te hebben. In de ziekenhuizen kunnen met alle lijders opgenomen worden, daar ver scheidene dier gestichten van weldadigheid algebtand zijn. Gelukkig het oog waaraan zulk een aanbidt bespaard1 wordt. Gelukkig het oor dat, verschoond blijft van het vernemen der smartkreten en van hel steunen en jammeren der hongerigen 1 Onze benige hoop is gevestigd op den bijstand died wij van weldenkenden in onze nabijheid én op verreff afstand verwachten- om zoo veel nood te lenigen, want zonder deze krachtige hulp zijn duizenden aan hunnen vol komen ondergang met te onttrekken. Moge God zich over die ongelukkiger ontfermen l” KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente bNEEK brengen door deze Ier kennis, dat tot de invordering der marktvelden wegens staanplaatsen voor het uitstallen van warenzoomede ten dienste van openbare vermakelijkheden in deze gemeente is geregtïgi de pachter Sneek den 8 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. SNEEKEB l I van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco jfl 90 I AD VERTEN TIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt Zitting van 8 Julij. In de zitting van heden is de beraadslaging over het wetsontwerp tot regeling der schutterijen voortgezet. De heeren Hüigst, Fransen van de Putte, Cremers, Schot, Basse van IJsselt en Michiels van Kessenich hebben tegen en de heeren Messchert van Vollenhoven en Schimmelpenuinck van der O je voor het ontwerp het woord gevoerd. Sedert Zaturdag hebben Ziek alzoo 13 leden tegen en 6 voor het wetsontwerp verklaard. De minister van biunenlandsche zaken heeft dë wet breedvoerig verdedigd. Morgen zal hij zijne rede ver volgen. V.-in ln>~k rl l. i i r i T-i' COURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1