I L b I B U 1 T E 1M A JN D. AMERIKA. I laten. De wind weldra ver- vaar- 1 I w deer van dit aan keizer öp de been, en i hij dal er iets buitengewoons gebeurd Hij wekte een zijner officieren en wilde naar het middenpunt van hel klooster mj plotseling stiet op een de- soldaten^ onder bevel van Rincon Guliardo, dat hem dadelijk omsingelde. Lopez vergezelde dit detachement, wees den keizer aan en riep met eene raauwe stem uily,Hij is het, neemt hem gevangen I" Kolonel Gallar do, ‘een dapper Soldaat, verfoeide echter den verrader, liep op Maxiiniliaan toe en zeide lot hem y,Gij zijt een particulier, en geen soldaat, wij hebben niets met u te doen, vertrek." On der het uilen dezer woorden uuwde hij den keizer builen bei klooster, en in allerijl spoedde ook naar Gerro de la van Hitland ontvangen berigten, gedateerd 1 dezer, vvas het hariugvangen toen nog van luttel beteekenis, en schrijft men de oorzaak toe aan het koude ruwe weder en gestadigen Noorde wind De eerste haringjager kan derhalve nog Wei eenige dagen uilblijven. Zalurdag is te Arnhem gevankelijk binnen gebragt de persoon van H- verdacht van den voor eenigen lijd gepleegden moordaanslag op den nolaiis Ghijm en diens dienstmeid te Hengelo (Gelderland) Naar men verneemt heeft de be gehuldigde de misdaad reeds volledig bekend en opgegeven zich te hebben willen meester maken van de bij gezegden notaris aanwezige gelden, lot welk einde hij de beide getuigen van dien roof wilde uit den weg ruimen. SNEER, 9 Julij. Men schrijft ons uil Harlingen dd. 4 Julij: Gisteren had de alhier aangekondigde ha>d- zeilpartij p aais en ofschoon hel weder minder gunstig scheen dan men gehoopt had, voerden de vei schillende treinen toch een groot vreemdelingen naar deze plaats. Ten 12 kondigde een salut van 7 schoten van zich door de vijaudelijke linie heenslaan, ure walen de tioepen onder de wa de ar iilerie slagvaardig; alles was Doch op hel laatste oogenbiik en ten gevoige van hel talmen der generaals moest Maxiiniliaan tegenbevel geven ioen reeds was tiet leger verkocht. De repubnekemen zouden een uur later hel fort bezeilen Wel wist men dal er veie verraders onuer de keizerlijke troepen schuilden, doch men verdacht Mi„uel Lopez niet en toch had die man den avond te voren aan Escöbedo het voorstel gedaan, om zijne eigene wapenbroeders te verraden voor 3000 ouceu goud. Escobedo nam dit voorsiel aan, fen tiet gevo'g hiervan was dal de pooi ten voor in m geopend werden Üp dal oogenbiik sliep Maximiliaan rustig omdat h.j Lopez ten voile vertrouwde. Bj de eerste schemering van den dag WaS de keizer öp de been, en bijna oumiddeliijk vernam was. I zich begeven, toen laciiemeul Mèkicö. De ftïéssagér Franco Américain deeltberigten mede over de inname van Queretaro, welke stad de rej.ubliekeinen, zoo als men weel, door liet verraad van generaal Lopez hebben bemag- tigd. Het voornaamste middel van verdediging van Queretaro was het groole klooster de la Cruz ten zuiden van de stad gelegen en op den weg die uaar Mexiko leidt. Het klooster, dal meer dan 4 bunders beslaat en van zoogenaamde udobe (in de zon gedroogde steen) is opgetrok ken, vormt eene citadel, waartegen slechts de artillerie met gunstig succès kan werken. Het was den lö Mei iiog de sterkste posi tie van Maximiiiaaii, die er sedert eenigen tijd zijn iiooldkwartier had geveslgd. Tegenover hel klooster in liet gebergte had de tepnbhe- keiusche generaal Escobedo zijn leger opgesla gen. la den nacht van d -n 14 Mei werd in de stad een krijgsraad belegd Het keizerlijke leger had geen proviand meer en zou weldra lot h.t uiterste worden gebragl. Bij gebrek a ui meel moesten er eiken dag eenige paarden en muilezels worden geslagt, waarvoor men trouwens toch geen voedsel had Weldra was ook deze bron uiigepuf, en daaiom wilde Maxi- miliaan, lol hel uiteis.e gedrongen, een uilval üoen en Ten 1 i penen en ruslheid bij dien Raad had verwekt. Z. K H. het keizerlijke leger die nog niet gevangen waren genomen. •Tol dus verre waren er slechts enkele ge- Generaal Corona had 1 de stad middelerwijl bezet en ontmoe te daaib j weinig tegenstand, aangezien de keizerlijken hunne wapenen wegwierpen en zich oveigaven. Krtusscheti Vvas dit niet hel geval mei Mirainon; d ze verdedigde zich manmoedig, doch werd in liet gevecht van id gezigt beroofd. Zinneloos van pijn geraakte hij in handen zijner vijanden, nadut al zijne soidaien zich overgegeven hadden. Middeleiwijl had Maximiliaan Cerro de la Campana beieikt, een versterkte heuvel, die de slad aan de noordzijde bestrijkt. Daar voegden -zich vele zijner officieren bij hem, doch weldra bieek hel dat a.le tegenstand vruch.eloos was. Vier bataillons iidanteiie omsingelden Cerro. De keizerlijken heeschen de witte, vlag, en Max mihaau gaf zich daarna met zijnen geheelen staf over aan generaal Corona. -Men stond den gevangenen toe hunne paarden en kleederen te behouden. Weinige oogenulikken daarna werden zij naar hel klooster de ia Cruz gc- bragl De liberalen hadden intusscheu de stad eëni- germate geplunderd; toen echter de houfdotü- cieren verschenen^ werd de o.de heisteld. <jil bel klooster de ia Cruz werd Maximili- aan met zyne officieren %aar Saii-Teresila ver voerd. Waar hij twee alles behalve goede kamers verkreeg. Twee ui drie nachten hadden zij onder den blooten hemel gesiapeu3 en liua voedsel was met voldoende. Daarna werden zij naar hel klooster las Capuchmas gebragt waar hel hunnen vrienden werd loegestaan hen te voorzien van levensmiddelen, wijn en kleede- len. Mw. Salm-Salm wier gemaal in keizerlijke dienst was, heeit zich tijdens deze gebeurlenis« sen op de gunstigste Wijze onderscheiden. Zj demsiie voor geene gevaren leiug.oui te traculen nel lol der gevangenen te verhglen en hen althans te redieu van een vreeschjk vonnis. Mn zegt, dal Maximihaanme aiies had voüiZieii, maatregelen heeft genomen, om indien hij gefusilieeid werd, te zorgen, dat ue diplo matieke stukken ommddeiijk door zijne familie zuuuen kunnen vvoiden in het iicnt gegeven. Dezen zul.cn voorzeker eene belangrijke blad zijde m de geschiedenis beslaan. Hel beleg van Queietaro heelt, nadat keizer Maximiiiaaii zeil uervvaarls was vertrokken, 68 uagei! geduurd. Volgens de meuedeeimg van Nrw.Yorxscne bladen, leefde hij in de vesting ais een eenvoudig soldaat, bevunu zich altijd bij de bres, steiue zich op die wijze steeds aan net giomsle gevaar bloot en gat alzoo bewijs van eene edeie zelfverloochening. Zijn gedrag gedurende liet beleg werd zelfs bewonderd door nen die bij beslicer. Een dagblad van Panama beval eene opgave der nool <en Vun du Mex.kaaiischeii Staal van 1821 lol 1867. la d.e 46 j.nen is 33 maal de regeling veranderd en werd M.x ko gere geerd door een generalissimus, twee keizers, vijf uikta.ors (met nibegtip van hel triumviraat van 1823), en 25 presidenten. DENEMARKEN De regering heeft de laatste Pruisische nota nog niet beamwoord. In hel 1 ulkething is een voorstel gedaan tot indiening van een adies aan den koning, in houdende dat de uitvoering van hel iraclaat van Praag onmiskenbaar is voor Denemarken dat Pruiscns houding in dezen in tegenspraak is met de gedane beloften, en dal de vergade ring hoopt op eene beslissing der kwestie op den grondslag eener scheiding van Duitsche en Deeusche ekmenlen, leu einde voor hel ver- aaulal ure ver- Zr. Ms. oorlogsbrik 'J’ernatc hel begin der wedsirijd aan waarop dan ook dadelijk de verschillende klas, gen m volgorde van wal staken, wakkerde tegen de middag aan en nam men dal van een der deelnem tide tuigen de g Jieele luigaadje was weggeslagen koiiuaarna weid dan ook dal vaartuig door de sleepboot binnengebiagt Overigens liep Me zeilpartij zonder belangrijke veihiaderinge.i af en des avonds weiden in de sucicieil de Har monie pmgiig de pi ijzen aan de winnaars over gereikt Veie nolabiliieiten namen aan deze feesieiijkheid deel en menige hariehjke lieiiweusch werd op de bloei der Harlinger Haruz nvciee niging uitgebragt. De muziek, van hel bale regiment mianierie, kapelmeester de Jong, deed zich gedurende de pausen hooien Des avonds besloot een vuurwerk in de zuiderh iven dezen feestdag die bij vele bezoekersdie minder in de gelegenheid waren volkfeest gebruik te maken, door gemis spoorwegen, een uangetiamen indruk zal achier-i laten. i Heden morgen vertrokken Zr. Ms. Vaartuigen gereed tot den aanval. 'lernale, Urania, Claudius Civilts en Fro Fairia uil utze haven naar zee. Heden morgen (5 Julij) heeft een der politieagenten door verdrinken in zee een einde aan zijn leven gemaakt. Volgens gerucht is de Ongelukkige even voor het ongeval door de schild wacht in kenbaren staat van dronkenschap gezien en builen de poort gegaan, men vermoedt dus dat dionkenschap de ooizaak zal zijn. LUXEMBURG. De Courricr du Grand-ducké de Luxemburg zegt, met genoegen vernomen te hebuen, dat de eenige weken geleden onder de wapenen geroepen miliciens weder naar hunne haardsteden zijn, teruggezonden, omdat vóór de volledige ontruiming der vesting (waarmede nog well»vi-e maanden zulleu verloopen) hst konlmgent, zon der groote bezwaren, geene garnizoensdienst in de slad kan veiriglen. De Courner meent, dal daardoor aan den landbouw, bij den ophan den zijndcti oogst, een gewigiige dienst be wezen is. In hetzelfde blad wordt medegedeeld, dat hel kollegie van burgemeester en wethouders van Luxemburg een gehoor den prin-stadhouder ver zocht had, ten einde Z. K H. te kennen te geven, dat hut stilzwijgen, door de regering m de troon rede en bij de. gevoerde diskussiën bewaard i betreffende de beloften, door den prins in naam des grootherlogs te ’silage aan de bezending Maximiliaan zich dan VL4ARD1NGEN 6 Julii. Volgens heden uit den gemeenteraad gedaan, eenige onge- Campano. Hij werd gevolgd door soldaten van heeft d iarop verzekerd, dal de bedoelde befof en ernstig gemeend war-n geweest, en dat de ko- ning groothertog zoowel als zijn plaalsbekleeder i weerscholen gevallen, en hel hei logelijk bew ind al hei mogelijke deden om die toezegging te verwez-rilijkeh. De prins wil eene gemengde kommissie belasten met het doen van voorstellen betreffende de bestemming aan de gronden en gebouwen d r vesting te geven ten einde te kunnen bepalen, welke daarvan aan het algemeen domein toegevoegd zullen worden. 4- I I I v t i. M ‘1 .1I),1 1.I zxb i lx H lipt LPl7Prliil«o luiirvr rl nn ir ttÏPt rri-vVJififypfli

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2