ver- eene teer rijke 'volg den vrede tusschen beide rijken te zekeren. de plegtigheid beeft Door velen ouderdom van zijn dood ais verslag blijkt, dat uit i veroordeelden om de strafkoloniën in -j gebannen De plegtigheid heelt een pen op eene noodlottige wijze „esloord den. Er is namelijk gedurende den brand in de St. Pieterskerk ontslaan gelukkig is men de Vlam spoedig r worden. Met die gebeurtenis brengt ander schier geiijknjdig voorgevallen teil in baud. 7 De heer de La» ,Is er na zeggen dat ge- Dat orn- TURKIJE. De léeniog van 53 millioen francs, die de Turksclie regering met de Societé Générale té Punjs heelt gesloten, geelt jaarlijks, mt inbe- g ip van hel commissieloon, eeue rente van 18 pCl. De leening is gewaarborgd door dé inkomsten. om de kelk waren met duizend raeuschen vereenigd, brandden oaisiieeks 20 uuo avonds is VUdi werk onsloken. de koepel, de gevel en de koionnade d<.r M Pieterskerk luisieirijk verlicht geweesU ovgenblik gevaat-geioö te w or opiogl ma ar meester ge- „t men een ver- Zekere Achiihs Rossi, een te Grema te huis behooteud metselaar, heeft zich ii> ,de St. Pieterskerk, terwijl de bisschoppen daar binnen traden, met een dolk eenige steken toegebragt Ook dit bad eene stoornis der plegtigheid ten gevolge kunnen hebben, aangezieu, naar hel ge voelen van sommigen, door deze daad ontheili ging was gepleegd Pms IX, deswege geraad •pieegd, heelt echter geantwoord, dal indieii er Parijs, 7 Julij. De Palrie meldt, dat de wapenschouwing ter eere van den sultan zal gehouden worden morgen namidiag ten 4 ure, in de Gliamps-ElysécS. De sultan zal eerst Donderdag aa.,slaande Parys verlaten en zich naar Engeland begeven. Pruisen heeft bevel gegeven tot de ontruiming Van Luxemburg. Engeland. De tweede uitgave van den Times bevat een telegram uil New York, waarin gezegd woidl dat het treurige berigt aangaande keizer Maximiliaan officiéél bevesigd is, en tevens dal de ,eneraals Miramon en Mejia het lol des keizers deelden De aard dezer officiële be vestiging wordt met gemeld, doch men moet veronderstellen dat daarmede natuurlijk eene bevestiging bedoeld wordt bij hel bewind der Wreemgde Malen ontvangen, afgescheiden van de beiiglen bij Romero ingekomen Er wotdl geene dagteesening genoemd, maar Vvannee die van 19 Jumj door de Ooslenrijksche be nglen opgegeven juist is. dan waren de New Yorksche telegrammen, onlangs door de En Lu medegedeeld en op het punl stond vanz.ch in te sche- bewoog, dat zijn naatn spreekwoordelijk is gc- worden, om ueugene aan te duiden die zich met smaak k'cedt. Chicard (wiens wezenlijke uaam >han$ Chevalier blykt te zijn en die han del dreef in leder) bereikte den 70 jaar en stond nog kon vóór de beste danser van Pa: ijs bekend. Uit een officiéél v^.^, Frankrijk 32y personen, als politieke misdrijven, naar i Fransen Guyana en New-Caledonië r-- zijn dat »au die 329 - meerendeels leden van zoogenaamde „geheimé genootschappen' 157 ten gevolge van de amnestie in Frankrijk zijn teruggekeerd, 24 naar eiders Vertrokken en 15 vrijwilligtotaal 196; zoodal 133, dus meer dan 2Z5, overieucu of verdwenen zijn, in een tijds verloop van eenige maanden. Al de bladen houden zich bezig met het treurig lot van Maximiliaan. guéronmère vraagt ju de Trance dien moord nog iemand, die durft L-00... de irunsche expeditie niet een misdaad°is «veest legen de viijheid van een volk? men haar liever eene groole ramp noeme, dal zij niet gelukt is De Liberie ot wel haar hoofd redacteur de Giraidm zegt, dal, hoewel hel fusilleren van Maximiliaan moet beschouwd worden als we— uei vergelding Voor bet ophangen en fusilleren van zooveel republikeinen als ürtega, «aleazar en anderen den 3 October i860, Juarez een groole fouv heelt begaan en dal, zoo de Amerikaansche regering, die zehe, door Davis in vrijheid te sieiieu van zooveel geiuatigheid heeft blijk ge geven, werkelijk liet behoud van liet leven van den cxkeizer heelt gevraagd, de gioote repu bliek alle reden heelt om Juarez ernstig te berispen. Maximiliaan op Miramar teruggekeerd zou beu.gclie.yk geweest zijn Maximiliaan gefusil- leei u is een martelaar en een held 1 De graaf en de gravin van Vlaanderen heb ben m de i\oire Dame en de Madeleine een requiem laten zingen voor de ziel van hunnen scnuoiioroeder en zijn daarna naar Brussel te ruggekeerd. Berezowski heeft verklaard aan zijnen ad vocaat Aiago. dat hij zich, welk vonnis ook tegen hem wordt uitgesproken, niet in kassalie de..kl te voorzien. gesch,ied’ h!J ze voor gance’ 'Vflatmedö i‘ij zich op de openbare bals ge- ADAMtóMljtS eu sbilOOtAlEV rt’S; ‘Beroepen: te Harderwijk L Öciioulen vau Apeldoorn; te Beigscüeuüoek; VI' Kraaijenbe.t vau Ede; te Oost* kappebe, J. BMaUw Vaa axel; te Eist, VV van den Bijtel van Nuuspeet; te Sleen, C. E. Krud van Britsum; Aangenomen de beroeping naar Maasland, aoor J. G; Moorrees van Chnineii. Bedanktvoor Aalst, door P. Roseam Abbiug van pinueken o. a.voor Willemstad, door J, D. B. Brou wer van Harderwijk. Uitslag der stemming naar art 2 van het Synodaal Re glement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping vau Predikanten in de hieronder genoemde gemeenten in Friesland; DUTTSCHLAND. Volgens den Hamburger Correspondent heeft de koningin van Hannover besloten het land te verlaten. Op Mariënburg wordt al.es voor haar vertrek in gereedheid gebragt, en zij zich binnen weinige dagen naar Hietzing bij Weenen begeven. OOSTENRIJK. Men berigt het ontdekken van eene zeer rijke zilte.-ader in de Pnzfram mijn in Bohemen, liggende op 400 vademen diepte onder den beganen grond, of 160 vademen onder het vlak der zee. Uit Weenen wordt geschreven, dat de langdurig on en den bun zijn gelaten was ook een leunde. Men betoogde hem, dat de verboot dat hij met een stok voor den verscheen. Maar de oude man stond er men liet hem doorgaan Voor den komen legde hij zijn stok aan diens toeten ne’ dei hij was tan massief goud. Men zegt dat een der volgelingen van den paus mompelde: „liep de goede man maar op krukken-. gclsclie en Fransche dagblad volgens weike keizer Maximiliaan was en pen, louter verdichtselen, gegeven op een lijd stip dal Maximiliaan zijn leven reeds verloren had. De umiak van hel bovenvermelde ttle- gram is zeer steik en deze noodlollige gebeur tenis moei stellig eeuen inv.oed uitoefenen waaraan gewiglige gevolgen vei bonden kunnen zijn In de met 29 Junij geëindigde week zijn in GiooiBril.anië eif nieuwe gevallen van run deipesl ter kennis der regering gebragt, waar van slechts een zich had voorgedaan m een oord, hetwelk vroegei vrij van ue ziekte was In die week zijn er 2d gezonde runderen lot sluiting der besmetting afgemaakt. Het sedert 53 jareu bestaande bijbelge nootschap hield Onlangs zijne jaarlijksche alge meene vergadering, in het geheel werden in Hel laatste jaar 2,383,381 byoels uitgedeeld De uitgaven naddeu dn jaar Bedragen/’2,597 340 “Eene nieuwe pioielie van den heei Gum ming vooispell, volgens den Tunes, dat lusscneu den herlstuag en nachtevening van 1867 en 1868 het pausdom zal worden afgescnafl etv Israel lol net Christendom bekeeid. Uil ludie woidt ben t dal kolonel Meiewethër een ud.matum aan kei er Theodor us zond, waarbij 1HJ hel Ontslag der abys.imsciie gevangenen eisciilé Den z8 Apiil had de Biilsciie konsui ie Zanzibar de hoop op het behoud van dr Lniugstone nóg met opgegeven. Zoiiuag il piedikle een echttvVarie geéslé lijke, de eerwaarde ft. Gordon, in de Holy<ood Gtiurcii Hy is zeer ervaren in hel Hebreenwsch, Giieksch en Latijn, en spreekt Italiaanscii en Frausch. Hij bevond zich ten huize van den heer l’alk te Holyrood. De geestelijke der kerk is dr Wilson, zwager van den Anglikaanschen bisschop van Winchester frankrijk Een der Celebriteiten van Parijs is overleden; wij bedoelen den vermaarden Ch.card. Hij had zich zulk een naam verworven door den smaak waarmede Inj zien wist te kleedeuen de éle- heer von B usl dezer dagen een derhoud met den pauselijken nunUus aartsbisschop van Weenen gehad en plan medegedeeld heelt om het koukordaat af te schaffen en eerlang de beslaande w ettelijke bepalingen betreffende den echt en hel onder wijs verandeien. De beiigtgever voegt er bij, dai zeüs reeds zeer spoedig een wetsontwerp lot invoering van hel burgerlijk huwelijk zal worden ingediend, en daarna een ontwerp Vol gen zal, dat aan de geestelijkheid een groot deel van haren legenwoordigen invloed op de scholen zal ontnemen In dezellde konferenlie zouden de nuntius en de aartsbisschop den heer von Beust hunne vrees te kennen hebben ge geven, dal de Slaat, in den bekenden geldelrj- ken nood, de kerkehjke goederen zou willen danspreken, waarop de heer von Beust den aartsbisschop gei usl gesteld zou heubeu met de vei zekering: dat de Oos.enrrjksche regering er nog nimmer aan gedacht had uil te oven.’ ITALIË, De processie, den 29 Julij j I. ter gelegenheid vau hel eeuwgetijde der apostolische martelaars en vau de he.hgverklanng oer (iorkumsehe rnai- telaren, le Rome gehouueu, is zeer luister, ijk geweest, maar was geheel ingerigl op de Wyze ais die van Sakramentsdag. De op.ogt, waaraan 480 twee aan twee gaande prelaten (40 kardi nalen en 44ü bisschoppen) ueemainen duuide nagenoeg twee uren. De laatste groep weid door den p.ms (met den gouden mijter gedekt eu op de sedia geslatoria gedragen) eu zijne hoogc hofbeambten gevormd. ItideSl Pieters kerk gekomen, he.fl de H. Vader pia.its geno men op den daar opgeiigten troon en het foi- muiier der kaimnisatie van de Gorkumsche mar telareu uitgesproken. Nadat die gebeurtenis door klokgelui, bazuingeschal en kanongebuldi r den voike bekend was gt-maakt heelt Pms 1X de mis aan hel pauselijk altaar bediend, in eu minder dan honderd eu in hel senip Waskaarsen. Des op hel plein del Populo een prachtig Deo vongeil avond waren uitgewischt verklaarde, en daarop voortgang gehad Door velen wordt Rossi (die nog leeft maar in ecu hopeloozen slaat veikeerl) voor krankzinnig gehouden anderen, meenen, dat hij de brandstichter is geweest en zich uil wanhoop over zijne daad <an bet leven heeft willen berooven. I^l,der de bisschopp -n bij den paus toe grijsaard die op een slok etiquette paus op, en paus ge I I) -.1 ei b31111C11

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3