Linnen Servetgoed vv o SilW an IMWMïl, 24, paaiden /60 -120. 1 t: 1 HOOGEIIE BÜIÏGERSCIIOOL aaaaüu AALVAAGERS .HET DIGTVISSCHEN, TELEGRAI’iSCIIE BERIGTEN. i 50-JAMK - ACHTVEKEEKlfiUiG H. CANNEGIETER HGz. Hoogënd, Let wel! ADVERT E IN T I E N. V HAN1).- MARKTBliRltlTO. T. ten CATE. 777. bg de voormalige Noorderpoort n dito dito De otitlTgeteekeude verzoekt de KifcZEBS te Sneek bij de aan staande verkiezing van leden voor den Gemeente raad htónne Memmen titel op hem uit te brengen*, omdat hij bij mog lijke herbenoeming ‘voor die betrekking zou bédónken. 9 Juljy l-8t>7. Dr VERVER. NaU Oude in allerlei soorten legen zeer billijke prijzen te verkrijgen bij ö4’/4 63% 83% 33% Mexico Turken 1882 Amerika 6% Éngelsche wissel ƒ11,87 Gedrukt en uitgegeven bij W. COOL van BOH’IA te Sneek^ 40% 94% 73% 66% 52% 463/, 23% Li. L 1 h' I De openbare examens aan de HOOGERE BURGERSCHOOL alhier zuilen gehouden wor den op Woensdag en Donderdag, 17 en 18 Julij e k. s morgens van af 9 en 's namiddags van af 3 uur. Oldebooïn, G Veltmah liinzumageest, H Sliep St.Anna Rarochie A de Looze Sneek II Cdhnegieler. Steenwijk, Tn. t. Brink stadskanaal, (nieuw} H R. Bronsema. St Anna Ratochie 1! FenVerda Gelegenheid bij den pachter van het visrhrijke Aduarderdwpotn voor een j-iar te pachten Adres met franco brieven bij L van GIFFEN, Boek- en Muzijkhamlelaar te Groningen BUIG£RLIJKE STAND. IJLST. Geboren Gehuwd Overleden Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de SLIJM en als MAAG VERSTERKEND gebruikt worden, door hare zachte werking de SPIJSVERTERING zeer be vorderend, bjzonder goed legen de GAL, en zeer ZACHT LAXEREND zijn zijn legen 32% Cis. hel Doosje, met berigt van gebruik, ver krijgbaar te Assen, E. Lambers. BolswardJ H. Ledel Bolsward R S Dijkstra, Üronrgp T L Vellman, DragtenJ. Postlidma DocknmH v. d Werff beinum 11 van Kammen, Franeker S, Drager Grouw Wed T B Bouma, Gorredijkb S. G. Zwart Groningen, S Kuilenborg Sloten. GF V d. Wal HarlingenP. Binkstua Heerenveen, Wed Dorn seiffer HoogeveehC. H. Radijs VeenwÖüden G R Kuiper. Kampen, J. S. Rijken. Yeendatn, O. F. do Hos sou (Vorkuta, J. M. Meijer. Winschoten, K G Groe neveld. Wolvega C A Faber, Leeuwarden S S Beintema op de Wirdümerdijk 3 4 2% 3 3 3 5 5 2% 2% pct. Nationale Werk. Schuld dito dito BuilL Spanje dito Biirn. dito Portugal van 1833 Rusl A 1798/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amst. dito Men vraagt tegen November of vroeger, in een klein huisgezin j cene DIENSTMEID, omstreeks 3o jaien, bekwaam voor de huiselijke werkzaamheden en in slaat een burgerpot te koken. Alleen zij, dié voorzien zijti van goede getuigenissen, zullen iti aanmeiking komen. M m adressere zich in pet soon of mei viachbrije brieven, ond. r letter B. lij den Boekhandelaar T S FEENSTRA te S e k detf INGMOftiilillA. lamineren. 20 W. tax NAUTA LEMKE. ■A. VAN DER FEER. De Directeur n ff 55 55 55 n w 55 F Aan bet den 6 Julij te Rauwerd gebonden vergelijkend examen ter vervulling der op 1 Augustus vacerende hoofdouderwijzers betrekking namen 23 sollicitanten deel. Op bet zestal zijn geplaatst B Bergsma, hoofdonderwijzer te Sieserswoude, met S3*/2 punten; F. Tjalsma, hoofdonderwijzer te Offingawier, met 22% punten; 8 Gosses, hulponderwijzer te Dragten, Jan Heemstra, idem aldaar, J. Gijlstra, hulponderwijzer te Sneek, door het lot,'ieder met 20% punten en P. Smidts, hulponderwijzer te Akkrum, met 20 punten. ~'7 I 'J-I J Van den 25 Juuij tot den 8 Julij. Thijs Nooitgedagtzoon genaamd Tijmen; Hiuné Pool, dochtergenaamd Aaltje. Lieüwe Buina, oud 27 jaar, van Dist, met Foekjen Vlas, oud 20 jaar, van Oudega. Jacob Joügsma 23 wk. Joükje de Groot 20 wk. Jan de Jóng 23 jr ("17 Januarij jl. overleden op het eilan St Thomas/ Jetze Post 1 jaar en 2 mnd. I De Boter te ITOUbAENb 8 Julij ƒ42 00, aanvoer 77(< 2/g vaten Kaas ƒ33 f 30,00 aauvoer 554? Ned pd. De Boter te SNEEK den 9 Julij 43,00 aauvoer 1179 53/g Nagelkaas 26 a ƒ32,50 Kauterkaas ƒ27 a ƒ31.00 aauvoer 49173 Ned pd. De aanvoer vau Vee bestond heden uit 145 koeijeu' 25 kalveren, 200 schapen en lammerem 20 varaens. 220 biggen en 8 Paaiden. Koeijen,80 - 240, kalveren 932, schapen 12 30, lammeren ƒ4 15, varkens /40 7a, biggen 9— Voor behoud op den beslaanden voel Classis Sneek: Woudsend; classis Franeker Kims- werd, met algemeene stemmen. Voor verandering Classis Sneek.- WijckelWolsum en Westhem Nijega en Elahuizen, Irnsum, Heeg, Jutnjp; classis Heerenveen: Nijehorne, met groote meerderheid; Lemmer.- Idem Wolvega: (22 stemgeregtigderi) ’mét ’14 tegen 9 stem men; Oldehollpade.- (181 stemgerégtigdén), met 20 tegen 6 stemmen. VAN SALAMOX de GKOOT EN ÜENDRINA LEVI. Sneek 10 Juli 1867. Ehmne dankbare kinderen, behuwd en kleinkinderen ie en algemeene kennisgeving s»» De SLIJM en MAAGPILLFN reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik zijn te SNEEK De prijs der Koehuiden 13 cents en Bullen 11 cents Kalfsvellen /1.75 Ellecienbeur» van Amsterdam van den 9den July 1867. alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij Heer Om eik Doosje der echte en sints ongeheugelijke jaren gebruikt SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voor zien met de Handteekening van den Vervaardiger J J. SCHREUPER Apotheker welke Handteckeuing zich ook bevindt op het Zegellak waa mede elk Doosje ver zegeld is Men gelieve daar wel aUent op te zijn en kiachte zich voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen. Art. 8 van ’t ontwerp van Gemeentewet luidde: „De ^verkiezing ter vervulling der plaatsen, die door ontslag, „overlijden of om andere reden openvallen, geschiedt „binueu 2 maanden na dat openvallen op den door het „Collegie vau Burgemeester en Wethouders te bepalen dag.’ De memorie van toelichting ging dit artikel stilzwij gend voorby. Het verslag der Commissie uit de T. K. bevatte hier omtrent do volgende opmerkingen. Men vreesde dat door deze bepaling de verkiezingen te dikwerf zouden Worden herhaald en gaf derhalve in bedenking om de vervulling der plaatsen, die door ontslag, ovei lijden of Om een andere reden openvallen niet biuuen 2 maanden na dit openvallen, maar slechts ééns in het jaar te dóen plaats hebben, ten minste zoo n et meer dan een derde Van het getal raadsleden werd gemist, iu welk geval bij uitzondering terstond nieuwe keuzen behoorden te geschieden. Eukele leden wenschten evenwel deze be paling slechts in dien zin te wijzigen, dat zoodra de gewone verkiezingen ophanden waren bij het openvallen van eene plaats, deze zouden worden afgewaclit, opdat alsdan niet soms één of twee maanden vóór die alge- meene verkiezingen nieuwe keuzen zouden wo' den gedaan. Het hierop door de Regering bij de memorie vau beant woording aan de T. K. ingezonden gewijzigd outwerp van gemeentewet bepaalde in art. 8. „De verkiezing „ter vervulling van de plaatsen der leden die door out- „slag, overlijden of om eenige andere reden openvallen „geschiedt biunen zes maanden n 1 dat openvallen, op „den door Burgemeester en Wethouders ie bepalen dag” De memorie zelve lichtte dit gewijzigd artikel volgen- gender wijze toe. „Naar aanleiding van het hier aange merkte, stelt het Gouvernement voor, twee maaudeu te veranderen in zes maanden enz.” De vervulling der buitengewoon opengevallene plaats slechts ééns in hel jaar te doen geschiedenzou bezwaar in hebóen. ‘De Raad bleef dau dikwerf lang onvoltallig en in stadt om met eene geringe ffitërderheid te beslissen. Er zou dau ook niet zelden op eenmaal een zeer groot getal nieuwe leden te kiezen zijn.” Het aldus gewijzigd en tóegelicht artikel werd daarop sonder discussie en stemming bij de T K. aangenomen en bij de E K. weiden daaromtrent geene opmerkingen gemaakt. Mr. Boissevain teekent daarop aan „Dit. art. geeft een termijn van zes maanden, ten einde niet noode- loos de verkiezingen te vermenigvuldigen wanneet bij het ontstaan eener vacature de gewone verkiezingen op handen zijn. Het ligt evenwel in de bedoeling der wet, dat de vervulling cener vacature zoo spoedig mogelijk plaats vinde als haar ontstaan van het tijdstip der ge wone verkiezing langer dan 6 maanden verwijderd is. Waarom worden nu hier ter stede, iu strijd met de duidelijke bedoeling der wel, de kiezers niet in de ge legenheid gesteld, om bij de verkiez.ng voor het aftre dende derde der leden van der. Raadtevens te voor- zien in de buitengewone vacature, ingevolge artikel 25 der Gemeentewet reeds vóór p m. 3 maaudeu ontstaan? De beantwoording dier vraag zal den ondergeteekende aan genaam ziju. De openbare zaak toch mag openbaar worden besproken. Daarom dau ook voeg ik aan die vraag, met betrekking tot de verkiezingen nog eene an dere toe: Waarom roept de zieh liberaal noemende Eiesvereeuiging ,-,Burgerpligt” voer de keuze vau leden Van den Gemeenteraad ter gelegenheid van de verkie zing op 16 Julij e. 4c de kiezers eerst zamen tegen Woensdag avoud 10 Julij e. k.? Om tegenspraak en be> Btrijdiug barer candidates zooveel mogeiijk af te snijden? Is dit niet de bedoeling, het wordt zeer zeker het ge volg en daarom dan ook komt mij die handelwijze zeer illiberaal voor. Sneek, 7 Julij 1867.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4