J A ARGAAG MEin S- ABTOEfflH UD VOOR BE STAB EN BET ARRONBISSEMENT 56. beet^ ZATUKDAG 13 JULI J. BlftNEJNlANl). J I van de il lIlWIIIHll'iM&l Wethouders voornoemd G. BOUMA. L. B. De Secretaris, G. J. PRUIM. gemeeueu last op de bezorgtii.-.ad ecu eenigzins nieuw bezwaar aangenoüen zuil, waarop vrouwenbeeld hemelglobe en een -1 een passer ADVERTE N T1E N pletter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt piaatselijke belangen, bij de meeste leden wogen, een aan onze grond staatsorganisme, 1 van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cents voor iedere plaatsing, oorlogvoeren op ons niet zeer op de bestaande schutterijen i wij de toe- gunoet gaan. ook de minister van binnen! -voor, hoe het de en van zorgen dat wij waarin U. vciaiiiwooideiijkheid der Regering is dus De Eerste Kamer heeft liet zij eene belangrijke schakel ging - J meende te moeten doen in hm belang van de weerbam- bcid des lauds. Eene - van de grondwet, om daunutde stelsel van ongelijkheid hetzelfde vaderland te veidcu.^ bouwde denkbeeldige financiële of andere be zwaren; eene treureaswaai uioe ondankbaarheid en indolentie van een deel ues lauds, dat waar het de politieke reglcn en vnjuedeu belieft, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAG8 Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco f 1.90 miiigen gebleken met zien liet vei wachten men bezwaar om ecu aantal puttonen konden niet stoken. Aan den hoogleeraar van Kees Utrecht, umangs emeritus geworden, is door de siudcmeii een kostbaar geschenk bestaande ml een zwart marmeren zich eene zilveren groep bevindt, geplaatst lusschen eene 1 galvanometer, houdt inde eeue naad BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken aan de belang, hebbenden bekend, dat de Commissie uit het plaatselijk bestuur, ingevolge art 15 der wel belast met het onderzoek, nopens de al of niet gegrondheid der redenen, welke lol vrijstelling of uitsluiting van de dienst dei schutterij zijn ingebragt, dit jaar hare tweede zitting zal hou den ten raadhuize alhier op Maandag den 15 Julij aanstaande, des middags ten twaalf ure, tot onderzoek van alle reclames, door de inge schrevene en geloot hebbende personen van dit jaar en dour de reeds vroeger ingelijfden ingebragt, alsmede tol onderzoek van hen, die bij nommerverwisseling voor anderen verlangen op te trenen. De belanghebbenden worden gewaarschuwd, om aldan op te komen, veimils zij anders zuilen gehouden worden, geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zooverre zij dienslpligtige hommers getrokken hebbende, niet vallen in de termen van art 3 der der wet van den 11 April «867 sub letter a b, c, l en m van art. 4 bij de schutterij zullen worden inge ijfd, blijvende het hun evenwel vrij om hunne rede nen tot vrijstelling in een volgend jaar ie doen gelden Eu opdat zulks kometer kennisse van een ieder I dien het aangaat, zal deze worden afgekondigd zoo als gebruikelijk is. Saeek, 13 Julij 1867. Burgemeester en nu voor vele jaren besten- duideiijk uit de gevoerde ----- aan geene nieuwe schut- teiijwet in den eersten tijd meer kan worden gedacht Geene regeling zal den moed hebben de heer Messchert van Vo lenhoven deed het te regt opmerken om bijvoorbeeld eene part.ële wijziging van de oude schulterijwel vour te dragen, waarbij een verzwaarde last (want die kan bij eene herziening niet uitblijven; dal is de éénige raison d Ure van eene her ziemng) uitsluitend op de sleden wordt gelegd. De onaangename toestand is geboren waarop de minister van binneiilandsche zaken den 9 dezer wees waarin men weet dat eene schutterijwet, volgens de grondwet, met is te verkrijgen; dat eene schulterijwel, die een al- gemeenen last op de bevolking zal leggen aisijit op de bezuigui. id om aan een gedeelte des lauds een eeuigzins nieuw bezwaar op te leggen. Deze zijn de dadelijke politieke gevelgen de verweipiog dezer wet. Wat de gevolgen uil het oogpunt van s lands verdediging betreft, de minister van oorlog en de minister van binneiilandsche zaken zijn niet in gebreke gebleven ze aan de vergadering voor oogen te houden. De wel zeide de minister van oorlog zal vertrouwen geven in de toekomst voor de handhaving onzer onafhankelijkheid. Wanneer casu quo onze geheele verdediging, in de tegen woordige omstandigheden, bij du- thans bestaande middeien van snel vervoer, bij de tegeuwpor dige wijze van luirijk leger en zou moeten bei listen, dan kunnen komst mei met g ruslbeid le Met ernst hield r zaken aan de Eerste Kamer 1 pugl is van de Regering, van het volk zijne verlegeuwooidiguigte weerbaar zijn m deze ernstige lijden, elk oogeublik gevaar mis kan bedreigen De i ten volle gedekt, geweten dal i verbreken in hetgeen de Regering J Vuu de gewrongen Uitlegging -een ongerijmd lusscueu de zonen van gen daarop ge- andere met al de instellingen en wetten die het uit vloeisel zijn van de politieke hervorming van het jaar 1848. Die toestand zal eligd zijn. Het is debatten gebleken dat gaarne met het ander deel van hel vaderland op gelijke lijn geplaatst is. maar dat de ver denkmg van zelfzucht in hooge mate op zich laadt, waar het, lusten aamiemendede lasten afwijst die zouden kunnen voortvloeijen uit de vervulling van den vaderlandschen pli-’t zietdaar de elementen van de meerderheid, die zich in de Eeiste Kamer tegen de schutterijwet heeft verklaardeene wet, waarvan de grond slagen reeds door den heer Thorbecke waren gelegd, en waaraan de tegenwoordige Regering ij eng voortgearbeid heeft om haar zoo spoedt mogelijk in werking te brengen en daardoor e kroon te zetten op den reuzenarbeid, door haar in betrekkelijk korten lijd verrigt tot re organisatie van ons defensiewezen Inderdaad, voor dat vaderlandslievende streven bad de Regeling de grievende misken ning met verdiend, die voor haar gelegen is in hel den J dezer genomen besluit. Van de leden der Eerste Kamer had men met giond mogen verwachten dat zij, kleingeestige en bekrompen bezwaren ter zijde stellende, het groote doel beter voor oogen zouden hebben gehouden, waarheen de handelingen der Rege ring gerigt waren. Wij hopen vurig dat de meerderheid der Eerste Kamer nimmer berouw zal behoeven te gevoelen over de verantwoordelijkheid, welke het uetreuienswaardige votum op haar doet rusten. De Deventer Courant zegt uit geloofs- waardige bron vernomen te hebben dat de heer stieltjes, uitgenoodigd om eene spreekbeurt in de aldeeling Deventer der Maatschappij tot Nut '»n lAut van T Algemeen op zich te nemen, geweigerd heelt omdat hij niet wenschle te lezen in eene stad, waar de vrijheid van spieken aan banden wordt gelegd. Den 5 Julij zijn te Londen uitgewisseld de akten van bekrachtiging op het traktaat den 5 Jluart 1867 tusschen Nedeiland en Groot Brit— lanmé gesloten ter regeling der grensscheiding der wederzijdsche bezittingen aan de kust van Guinea, en terjnvoering aldaar van een gelijk vormig tarief van regten. Naar m n verneemt, zijn de bij ons e- biuik gestelde achterlaadgewereu (systeem Snider) gelijk ze zijn veranderd, bij herhaalde pioefmj- zoo uitstekend te zijn, als ondervond nog al de ledige huls le verwijderen en -i-l vvoruen ont- \JUlr. Dagblad). K van Rees, te ’s Gravenhage, 10 Julij Heden ochtend isZ M benevens den overigen leden der koninklijke familie en aanzienlijken in deze residentie de eerste nieuwe haring aan geboden De Amsterd. Cl. schrijft het volgende De schutterijwet is door de Eerste Kamer verworpen. Eene meerderheid van vier stemmen heeft wet algestemd. En zoo is de vrucht van jaren langen ai beid, met groote krachtsinspan ning met ijver en volharding uil de handen der politieke partijschappen, gered, tot hel werk van Penelope gemaakt door de Eerste Kamer door het hooge staats-kollegie, dat het bolwerk onzer grondwettige instellingen genoemd wordt en dat, om den wille van die zoo zwaar I toestand bestendigd, antérieur wel; in strijd met gausch ons

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1