4 NIEUWS- EN ADVERTENTIE-RLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER.1 W JAARGANG 1867. ,1 r buiteham. 22ste IL. Wa WOENSDAG 17 JULIJ. B I Pi IN E A L A N D. L v ■Hllffll! 547. J üiwiiifeiïïiiiiim SNEEK, 16 Julij. Men schrijft ons uit Ooslerwolde dato 12 AMERIKA. De laatste op de Amerikaansche vloot geno men proeven, om de steenkolen door petroleum te vervangen, zijn met een verrassend gunstige uitkomst bekroond. De verandering, die dein- rigting der stoommachines te dien einde moet ondergaan, is uiterste eenvoudig. Met drie ton nen petroleum werd de zelfde hitte gedurende denzelfden tijd verkregen als met een hoeveel heid steenkolen die het twintigvoud der ruimte van de drie tonnen petroleum inneemt. Het eenige bezwaar is en blijft nog steeds het groot gevaar van ontploffing. Dit wordt vooral daar om zeer betreurd, dewijl niet alleen de enorme besparing van ruimte voor brandstof een onbe rekenbaar voordeel bij de stoomvaart zou ople veren, maar ook om de hoogst aanzienlijke ver mindering van uitgaven die de aanwending van dit verhtllingsmiddel, in plaats van steenkolen, zou ten gevolge hebben. De Sew-York Times deelt de volgende bijzonderheden mede, bij dat blad uit Mexico ontvangen, onder dagteeking van 17 Junij; „Zoodra Marquez de overtuiging bad bekomen dat Queretaro door Lopez verraden was, had week van 30 Junij tot den 6 Julij: provincie Zuidholland aangetast 1, begin der ziekte 69710, gestorven 46427,’af’ gemaakt 18601, hersteld 34523 b in de pro. vincie Noordbrabantaangetast 1, sedert het begin der ziekte 321, gestorven 20, afgemaakt dogmatiek zou overgelaten worden aan de ver- I gaven mede betreffende den veetyphus over de a In de sedert het het professoraat te Utrecht. Naar men verneemtbeslaat onder de officieren der marine hei plan, uit onderlinge bijdragen een monument te St. Helena op te rigten op hel graf van wijlen den kapitein-luit. ter zee Modderman, laatstelijk kommandaut van het transportschip Java. De permanente a/deeling van het centraal comité van den i'lederlandschen weerbaarheidsbond gevestigd te Utrechtrigt b.j cirkulaire een krachtige oproeping „aan het Nederlandsche volk", om, nu de Eerste Kamer de schutterijwet ver worpen heeft, en de regering daardoor vooreerst buiten magte is gebragt in den beslaanden toestand verbetering te maken, zelf de handen aan liet werk te slaan, door zich allerwege tot het houden van gemeenschappelijke oefeningen in deu wapenhandel te vereenigen, en uit eigen beweging, uit vrijen wil zich die strijdvaardig heid eigen te maken welke het anders door de kracht der wet zou verkregen hebben. De permanente afdeeling voornoemd verklaart zich bereid, op aanvrage zoo ruim mogelijke inlich tingen te verschaffen over de beste wijze om vereenigingen tot oefening in den wapenhandel op te rigten. De Amsterdamsche Courant meldt het volgende Aan de groote internationale roei en wed strijden te Parijs, van Zondag 7 tot Donder dag 11 dezergehouden, werd deelgenomen door een menigte Eransche, Engeische, Belgische Nederlandsche en Amerikaansche mededingers. Vooral de Frausclie en Engeische vereenigingen waren in grooteu getale en krachtig vertegen woordigd. Iu alle seriën werd een zware strijd gevoerd, die trouwens bij liet te zamen treffen van zoovele en meest geoefende bemanningen wel te Verwachten was. De overwinningen bleven nu aan de eene dan aan de andere natie, doch de roeijers van Kanada vooral mogten zich in een bijzonder succès verheugen. De roeijers van. de Amsterdamsche roet en zetlver- eeniging „de Hoop" namen deel aan een race voor vierriemsgieken eu waren van de acht mededingers de derde aankomende, terwijl de roeijers van de hier gevestigde roeiclub Cloanthus in een wedstrijd voor vierriems-giekeo, tegen vijf booten allen bemand met de meest gereno meerde Engeische watermenden 2den prijs behaalden, bij een verschil van slechts twee sekondeu met den eerst aangekomene. De Staats Courant deelt de volgende op schillende kerkgenootschappen Zoo lang echter de wet niet bij de Tweede Kamer is ingediend, is omtrent een en ander met zekerheid te zeggen -De .Nieuwe Rottd. Ct. zegt, dat professor Halbertsma te Groningen bedankt heeft voor Julij Heden middag twee uur had hier een aller noodlottigst voorval plaats. Terwijl de land, bouwer Koert Jager met twee wagens hooi achter elkander den straatweg passeerde, liep het zoontje van Albert Krompkamp tusschen de beide wagens om op den dissel te zitten. Ongelukkig echter struikelde hij, met het nood- lotlig gevolg, dat de achterste wagen met de beide wielen over hem heen reed. Hoewel er dadelijk door den Heer dr. A. van der Sluis geneeskundige hulp toegediend moet de toestand ven den knaap echter zeer bedenkelijk zijn. Dit geval moge andere knapen tot waarschuwing strekken. Oosterwolde 14 Julij Naar wij vernemen, is hel knaapje, dat onder de wielen van een wagen met hooi was geraakt, gister overleden. Drie zijner ribben moeten gebroken eu de ruggegraat belangrijk gekneusd zijn. Z. M heeft aan jhr. mr U W F. van Panhuysop zijn verzoek, eervol ontslag ver leend als majoor kommandant van het Ie ba- taillon rustende schutterij in de provincie Gro uingen, onder dankbetuiging voor zijne langdurige en goede diensten benoemd tot griffier der arondissemenlsregtbank te Eindhoven rar. H. Ie Nobel, thans griffier bij het kantongeregt te Asten; aan den heer G. P. van Blommestein, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van direkteur van het postkantoor te Apeldoorn, behouders aanspraak op pensi oen. In de maand Augustus eerstkomende zal worden afgenomen het examen van aspiranten naar het surnumerairschap bij de registratie enz Tien jongelieden kunnen die betrekking verkrijgen, en het getal aspiranten bedraagt slechts dertien. In jaren was de kans niet zoo gunstig. De opper ceremoniemeester heeft bekend gemaakt, dat, ingevolge de bevelen des koniogs, het hof den rouw zal aannemen wegens het overlijden van Zijne Majesteit keizer Maximili- aan van Mexikovoor den lijd van drie weken, te wetenééne week middelbaren en twee weken llgten rouw, met ingang van den 15 dezer en drie dagen ligten, ingaande den 5 Augustus, wegens hel overlijden van Hare Kei zerlijke Hoogheid mevrouw de aartshertogin Mathilde van Oostenrijk. Aan het ministerie van binnenlandsche zaken is aanbesteed het maken en stellen van den metalen bovenbouw der spoorwegbrug over de Waal bij Zaltbommel. Minste inschrijver was de heer Harkort, te Harkorlten bij Hagen in Weslhalen, voor f 1,063,700. De minister van binnenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat iu den loop der maand September voor de tweede maal in het loopende jaar gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen der examensbedoeld in de artt. 4, 5 en 8 der wet van den 1 Junij 1865 (Staatsblad No. 59j, ter verkrijging van het diploma, bedoeld in art. 16, of van acten van bevoegdheid als geneeskundige of hulpapolheker; zullende de dagen waarop en de plaats waar die examens zullen worden afgenomen nader worden aangewezen. Het Leidsche Dagblad bevat het volgende Nadere inlichtingen uil ’s Hage bevestigen, wat de Middelburgsehe Courant tot rectitificalie van ons vroeger berigt omtrent de wet op het hooger onderwijs heeft medegedeeld. Dat de theologische faculteit zou komen te vervallen, schijnt echter minder juist te zijn. De leer stoelen voor kerkgeschiedenis, exegese enz zou den blijven beslaanalleen het onderwijs in de K SHEERER i, A l' Z’ ADVERTENT1EN letter 40 Centsvoor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cents voor iedere plaatsing, -V 1 Deze COUKANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco yi.90 ^COURANti

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1