JAARGANG 1 867. 1 1 N«. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BUAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SAEER. B I IN IN E IN 1 A K D. 'i ZATURDAG 20 JULIJ. -X~sle A VERGADERING VAN DEN GEMEENTE-RAAD VAN SNEER, WOENSDAG DEN 24 JULIJ 1867 des voormiddags ten 10 uur. Ie - r een van Roermond, 15 Julij. 1 er verschijnsel te zien ma- op dien en zijn aan den heer N. Trakranen, eervol ontslag te verleenen als koloniën,' onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen; 2° den heer J. J. Hassehnan, burgemeester van Tie! en oud-resident van DjukJjokarla, te benoemen tot minister van koloniën; 3° te bepalen dat dit besluit zal in werking treden op 26 Ju ij e. k St Cl. ÏY 2‘. tl. zegt d„l professor Halberlma te Groningen bedankt heeft voor het professo- raat te Unecht. Hel Eirechlsch Dagblad spreekt dal tegen en tzegt „Vsij meenen te mogen verzekeren dat er’nog geene beslissing is genomen en men zich met de aanneming vleit.” Dr. Schroeder van der Kolk, hoogleeraar aan liet athenaeum iiiustre te Deventer, is den 16 Julij aldaar overleden. In de laatst verloopen weken zijn hier te lande weder onderscheidene vaische muntstuk ken aangehouden, alste Gorinchem een 50 centstuk, voerende de beeldtenis van koning Willem 111 en het jaartal 10163te Zeist eêh dito niet dezelfde beeldtenis en hetzelfde jaartal; ie Utrecht 3 dito, waarvan twee met het vórige in uiieihjken vorm overeenkomende en een met de beeldtenis van koning Willem II en het jaartal 1849; en eindelijk té ’s Hertogenbosch een dito ais laatstgenoemd. Allen zijn gebleken ie zijn gegoten in vormen, vervaardigd naai öÜëeiitstükkën, maar in zamenstelhug daarmede met overeen te komen. De Nieuwe Roller dams che Courant kafi zich niet begrijpen dal de schulterijwet aanleiding kan geven lot ontslag vragen van den minister of tot ontbinding der Kamer er ware geen programma aan te wijzen voor nieuwe keuzen. „Wij geven gaarne loe laat het Vtrechtsch Dagblad hierop volgen„dat aftreding van den minister Heemskerk wegens de schutierijwet niet gewcnscht ware, maar het zou niet ón mogelijk geweest zijn dal het kabinet de zaak van ’s lands verdediging belangrijk genoeg had geacht, om een beroep te doen op de l’rov. Stalen vergaderingen ten einde deze te doen Naar men verneemt moet de brug over de Maas voor deze stad den 23 dezer voltooid* zijn. Zij zal alsdan beproefd en onmiddellijk diarna voor het publiek opengesteld worden. Die openstelling zal op plegtige wijze geschie den in tegenwoordigheid van de ministers van binnenlandsche zaken en van justitie Op den 21 Augustus aanstaande zal am den sterrenhemel een zijn, dat voor zoo ver bekend is, slechts 2 len is aanschouwd. De planeet Jupiter name lijk zal op den avond van dien dag zonder eene barer manen aan den hemel staan, en zulks' gedurende 2 volle uren. Van de vier manen, die deze planeet vergezellen, staan er avond drie voor de schijf der planeet dus voor ons onzigtbaar, ^terwijl eene er achter staat, in de schaduw, zoodat deze zich evenzeer voor ons oog verbergt, Betieffende den togt van Dunklers kapel naar Parijs tot het bijwonen van de muzikaien internationalen wedstrijd, vernemen wij nog, dat" zij Woensdag den 17 Julij in den morgen hun reis zoude aanvaarden. Op den avond van dien eigen dag wenschte zij te Antwerpen een koucei t te geven» om daarna de volgenden dag' Parijs te bereiken Den 21 zal het konkoers gehouden worden, na afloop waarvan het mu ziekkorps zich den 22 en 23 in de Champs-' Êlysées voor het publiek zal doen hooren. Bij hel terugkeéren stelt de heer Dunkler zich ver der nog voor ook té Brussel eetie muziekale uitvoering te doen geven. Wij wenschen den heer Dunkler en zijn korps van harte loe dat zij in het strijdveld der. kunst, hetwelk in de wereldstad voor hen zal ontsloten worden, zoo niet dan kunstlauwer, dan toch kunsllauweren zullen mogen verwerven, en dat zij aizoo den kunstroem van Nederland in den vreemde op waardige wijze welen te handhaven. Een correspondent van de Cincinnati J. Hasselman, oud-resident van Djocjocarta burgemeester van Tiel. Bij Het ontvangen der tijding dat dé schutterij Wel door de Eerste Kamer der Staten Generaal was verworpen, heeft de heer Petrus Regout te Maastricht van al de hem toebe- hoorende gebouwen de vlag doen uitstenen, terwijl zijne werklieden hem eene serenade gebragt hebben en in !?umf de slad zijn door getrokken. Gelijk men weethad de heer Regout bij de Kamers adressen ingediend tegen de genoemde wets-voordragt. Bij 110. besluit van 17 dezer heeft Z M. behaagd; 1° aan den beer N. Trakranen, op zijn verzoek, minister van ’s Gravenhage, 15 Julij. Z. M. H. de prins van Oranje is gisteren avond len 10‘/a ure van Parijs, alwaai Z K H. vuige weken heeft doorgebragt, in de residentie l' ruggekeerd. 11 M. de koningin van Zweden en Noor wegen, geboren prinses Louisa der Nederlanden wordt alhier vergezeld van HD. zeslienjuiige dochter, prinses Louisa Josephine Eugenia. Naar men verzekert zal H, M de koningin van Zweden vijf weken in residentie vertoeven IJ, M. zal ook een bezoek aan Amsterdam bren gen. Bij besluit van 21 Maart 1867, n 13. heeft Z. Mbeschikkende op het verzoekschrift van E. E. Visser, wonende te Amersfoort, iii betrekking van kommissaris der aldaar te ves tigen naamlooze vernoolschap Amersfobrtsche Eouwveieenigmg, 11D. bewilliging verleend op de akte van oprigling dezer jiaamiooze vennoot schap. Bij Z. Ms. besluit is aanjhr. mr. L, van Styrum, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als raadsheer in hel provinciaal geregtshof in Utrecht. Men schrijft uil Tiel dd. 16 dezer: Alhier loopt het gerucht, en ik acht het op goede gronden steunende, dat op dezen oogen- blik over de aanvaarding der portefeuille van kolomen onderhandeld wordt met den heer J. PUNTEN TER BEHANDELING: Resumtie der notulen van de vorige vergas (lering. Missive van den heer Commissaris des Kb bings, betreffende den aanleg eenei schietbaan, met daarbij behoorend voorstel. Adres' van A. Veen en Zoon. Benoeming van een Directeur van het Stads werkhuis. Aanvrage om ontslag van den heer Dr. van Schevichaven. Adres van L van der Kallen met betrek- ki'lijk voorstel. Benoeming van slemopnemers voor het bureau, bij gelegenheid van de veikiezing ter vervuiling van de vacaturen, ontstaan door de aftreding der li teren S ten Gale Bz en A Veen. Rekening en verslag van de commissie van admiuistraiie der gasfabriek dienst 4866/67. Adres van Mej. J. Gerritzen, mei belickkelijk 1 voorstel. beslissen, of wat de ministers van oorlog en van bmuelandscbe zaken ononibeerlijk]beschouw den voor eene eventuele goede verdediging van het vaderland, moet worden prijs gegeven, om privilegie door de landbewoners te doen behouden, die, behalve in zake de schutterlijke verpiiglingen ook door hel niet betalen patent bevoorrégt worden.” Hunne Doorl. Hoogw. Mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem en Mgr. Schaepman bisschop van Hesebon i. p. i., zijn van hunné reis naar Rome behouden teruggekeerd. In het Politieblad komt onder de gesig naleerde personen voor J. Marss, laatst wonende te Velsenen bij arrest van het provinciaal geregtshof van Noordholland van 4 Junij jl. als voortvlugtigwederspannig verklaard aan dé wet. «o tl g» SHEEIE V" iiiidiiiiiiihijiiiiiiiiiiiiiiiiiiw [■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ COURAN ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en I ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is J binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.30 J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1