JAARGANG N«. 59. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BEAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. 18c(. 22ste B U I T E JN L A JN D. B i 1MN E A L A IN D. 1 k WOENSDAG 24 JULIJ. Heden i bestaande uit de s tura^ao, Metalen Kruis ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cent» voor iedere plaatsing, Z. M heeft aan G. Bennema, burgemees ter en sekrelans der gemeente Aduard, op zijn verzoek, eervol ontslag uit eerstgemeide betrek king verleend en benoemd lot plaatsvervan gend kanlonregter te Loenen J. Drabbe, ont vanger der direkte belastingen en accijnsen al daar tol regter-plaalsvervanger in de arron- dissements-regibank te Utrecht mr A. M. G. H. Koek, prokureur bij het provinciaal geregts- in, en bij de arrondissemenls-reglbank te Lt recht. De mainzer Israelit, de bekrooning Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco/1.90 van van op gesloten verdrag -- weder-' zijdsche bezittingen aan de Kust "van Guinea en van een geiijkvormig tarief Mexiko. De New-Orleans Times van den 6 dezer deelt in een buitengewoon nommer een brief uit San Luis de Potosi mede, waarin de navolgende bijzonderheden voorkomen, aangaande de° vol trekking van het vonnis aan Maximiliaan en zijne officieren „Ten zes ure in ochtend van den 19 waren de troepen onder bevel van Escobedo bijeenge komen op korten afstand van de stad, len einde het vonnis te voltrekken aan Maximiliaan en zijne generaals. De inwoners van Queretaro die den keizer lief hadden, trokken bij duizen den uit de stad, ten einde bij deze treurige plegligheid tegenwoordig te wezen. Toen het zeven ure sloeg werd de klok geluid, waardoor uu mainzer israelit, ae bekrooning van de Nederlandsche Israëlieten ter Parijsche ten toonstelling vermeldende, waaronder ook den heer S J. Spanjaard, van Borne (Overijssel), heelt voor dit laatste Borneo gelezen en voegt er, tot verduidelijking, tusschen twee haakjes bij eine der grossen Sunda-lnseln in Asien I Men meldt uit Nieuwediep dd. 19 Julij. Sedert dagen onthoudt zich hier nabij de kust een buitengewoon groot zeegedrogt, waarschijn lijk een cachelot, die telkens naar de opper vlakte der zee komt, en geheele kolommen water uit zijne neusgaten spuwt. Hij is, waar schijnlijk ten gevolge het aanhoudend gure we der, hierheen gedwaald en men beijvert zich reeds om dat zeegedrogt te vangen. Nieuwediep 21 Julij. morgen stoomde Zr. Ms. eskader _a schepen Adolf van Nassau -t en Zoutman, onder bevel Uit 's Gravenhage wordt aan de Arnhem sche Corrant geschreven, dat er geen sprake meer schijnt te zijn van het nederleggen der portefeuille door den heer Heemskerkmen is althans aan hel departement van binnenlandsche zaken bezig met hel ontwerpen van wijzigingen in de militjewet. De hoofdstrekking daarvan is uitbreiding van het contingent, beperking der vrijstellingen, ten gevolge waarvan o. a de ontheffing van éénige zoons zal komen te ver vallen, alsmede beperking der beio’gdheid tot remplaceren. Waarschijnlijk zal dit ontwerp bij den aanvang van het nieuwe zittingjaar tot de eerste bezigheden van de kamer behooren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken bekend, dat de JAARMARKTop welke geeno bedelaars rijfelaars, hazardspelen of loterijen met kaartjes om koek, glas en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelalen alhier zal ingaan op Lingsdag den 13 Augustus aanstaande, des morgens ten acht ure, en eindigen op Vrijdag c’en 23 Augustus daaraanvolgende, des morgens ten acht ure, en dat voor den 25 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeien zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene politie verordening waar bij is bepaald dat niemand eene tent, kraam of iets dergelijks, op den voor de openbare dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den markt meester en na voldoening van het marktgeld. Sneek den 22 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. AMERIKA. De Messager Franco Américain van 6 Julij meldt, dat de. regering der Vereenigde Staten het fusilleren van keizer Maximiliaan als eene haar aangedane beleediging beschouwt. De minister Seward heeft gedurende twee drwen het berigt dienaangaande niet willen gelooven, en is zeer verstoord, dat het Mexikaansché bewind geen acht op zijne vertoogen heeft ge slagen. Eene scherpe nota zal aan den heer Lerdo de Tejada gezonden worden. Campbell zou in deze zaak alleen te zijn, en hij heeft dan ook zijn ontslag als -J - rT algemeen wordt de exekutie van Maximiliaan door de Amerikanen afgekeurd. Men is niet blind voor de door hem begane misslagen, maar men beklaagt hem, en eerlijk was als heid wezen kan. Een Amerikaan in den staat Connecticut, heelt eene breimachine uitgevonden, waarmede hij in één dag S0 paren kousen breidt. De machine is zoo gemaakt, dat door eene enkele beweging van de hand, de platte steek in een geribde kan veranderd worden. De heer J gispen TT o genomen gezant der Unie te Mexiko. Over het door de Amerikanen afgekeurd. door hem begane misslagen, wetende dat bij zoo braaf een monarch met mogelijk- van den kapt, ter zee de Man, statig van de ree van Texel naar zee. Het was een trotsch gezigt, dat een groot aantal nieuwsgierigen en belangstellenden naar den zeedijk lokte. Buiten de uiterton gekomen, heesch de kommandant van het eskader, teve.is komm. aan boord van eerslgenoemden bodem, den wimpel, die ter stond door de batterijen van de drie laatstge noemde schepen werd gesalueerd. De kruislogt zou slechts vijf weken duren. Te Leiden zal in de maand September eene kweekschool voor bewaarschool’onderwij- zeressen geopend worden. Ook zullen kinder meisjes daar gelegenheid hebben in de behan deling van het kind te worden onderrigt. Zr. Ms. ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden, onder bevel »an den kapt, tei z> e M. H. Jansen, is in den morgen van 19 dezer uit Engeland ter reede van Texel aangekomen. (Staats Courant) Op last des konings zijn de thans bij de infanteriekorpsen gedragen wordende koperen schouderbedekkingen door een model van tres- werk vervangen geworden, Men schrijft uit ’s Hage „In eene harer jongste zittingen heeft de algemeene synode der Nederlandsche Hen ormde kerk besloten, dat het kerkbestuur van Limburg zal voortbestaan. Op dezelfde wijze besloot de algemeene synode ten jare 1863. In de daad zou het niet te regtvaardigen zijn, indien voor een enkel gewest hel beginsel van zielen- of lidmatental wierd geldend gemaakt terwijl voor de overige gewesten dat van hel gewes telijke geldt.” De provinciale staten van Drenthe hebben een adres tot subsidiering van onderwijs afge wezen,- het bleek intusschen uit de diskussien dal er 71 onderwijzers in de provincie zijn die beneden ƒ400, en 46 die beneden ƒ300 in komen hebben. De vergadering der provinciale staten van triesland is gesloten, nadat o. a. ean verschil lende onderwijzers het alteram tantum is ver strekt. Het Staatsblad no 61 bevat de wet den 3 July 1867, houdende goedkeuring hel tusschen Nederland en Groot Britlannie den 5 Maart 1867 te Londen L ter regedng van de grensscheiding der ter invoering aldaar van regten. Naar men verneemt zuilen de leden, die zich naar het IXe letterkundig kongres begeven dat van 1? tot 24 Augustus a. s. te Gent zal worden gehouden, op den staatsspoorweg ver voerd worden tegen eene reductie van 50 pet. Zij zijn echter gehouden hun bewijs van lid maatschap zoo noodig te vertoonen. SNEEKE J a 3 3 i 8 8 8 8 2 4 8 COURANT. ■Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1