JAARGANG NIEUWS' I8ö7. N|M dj EN ADVEBTENT1HIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT ffll. LJ 22ste I ZATURDAG 27 JULIJ. B 1 .UE U H I). - 1 I dit berigt deelen mr. 1 algemeene kennis dat, te rekenen - van zou de worden om Alzoo zal hoofdbeginsel waarom de heer Trakranen tegenovergestelden zin I worden wedstrijd der Koninklijke Nederlandsche 'hom lijk geregelde wordt vcreischl; voorts te lot dijkgraaf P. K. Bakker en tot gedeput. E’. Botma en II, S. Douma lot volmagt van Bildt (id.) ouk voor liet drietal jaren ingaande met den 1 Jauurij 1868 A. J. Wig’lama; fot volmagt van het waterschap de Bi.dlpolleri (id) M. is benoemd s lot revier de hoogeschool te Groningen lar 1867/68 de hoogieeraar aan de kamers een wetsontwerp tot uitgifte gronden in erfpacht in Nederlandsclrlndie worden ingediend, terwijl in dat ontwerp Javanen bevoegd zouden verklaard gronden in erfpacht te verkrijgen, een I moest vallen, thans in I door rijn opvolger op den voorgrond gesteld. Aan het departement van koloniën is men druk bezig aan de Indische begrooting, die onmiddelijk na de opening van de nieuwe zit ting zal worden ingediend. (Het eerste gedeelte van dit berigt deelen wij slechts onder reserve mede). /an den roman Klaasje Zevenster is thans ook eene afzonderlijke uitgave in liet Hoogduitsch verschenen onder den titel Uünschen Siebenstern De vertaling (eene vrije bewerking) is van de hand des heeren Adolf Baser en werd het eerst opgenomen in het lllustr Monatshefl. Uit eene rede van den heer L. Oldenhuis Gralama, in de zi ling der provinciale Stalen van Drenthe van den 20 jongst leden lot be loog van de noodzakelijkheid van hel onderhou den der humiebedden door de provincie, is ge bleken dat de spoorweg slechts op weinige ellen afstands zal loopen van hel hunnebed te Tinaar- loo, dat wel een der kleinste, maar een der best geconserveerde is. Z. M. heelt mr. J. G. van Wageningen te Leeuwarden, op zijn verzoek, eervol ontslagen als kolonel-koinmandant der Ie afdeeling rus lende schutterij in Friesland, onder dankbetuiging voor zijne langdurige en goede diensten, en onder vergunning om de uniform der schutterij met deonderscheidmgsteekeuen van zijnen rang te blijven dragen De heer F. H. P. van Alphen, luitenant ter zee le klasselijdelijk kommandant van Zr. Ms. transportschip Java, wordt genoemd vóór de betrekking van inspekteur over de s.oomvaarldieiiSt, ais opvolger van den heer H. Huygens, die onlangs is overleden, terwijl de kapilein luitenanl C J. Dame benoemd zal worden tot kommandant VUn genoemden bodem. Z. M. he. ft benoemd: in het bestuur dór De heer Groen van Prinsterer heeft weder eene brochure aan zijne, vrienden te Berlijn gengt, waarin hij hun mededeelt dat de anti christ de rationalistische en revolutionaire geest onzer eeuw is en dat Pruisen op dezelfde antichnsteLjke grondslagen zich dreigt te vesti gen. Voorts velt hij een ongunstig oordeel over de Pruisische staatslieden, die den tegen woordigen toestand van Duitschland hebben lot stand gebragt, en verwijl hij hun egoïsme en heeischzucht. Van de naauwere aansluiting Piuisen spreekt de heer Groen thans niet meer; ook hij is van dat denkbeeld teruggekomea. Het boekje draagt den titel van „Pruisen en de openbaring." Zaterdag jl heeft te Amsterdam de alge- houders in de maatschappij lot exploitatie staatsspoorwegen. I nadat eenige wijzigingen, voorgeskld door de commissie uit de aandeelhouders tot oude.zoek daarvan i „v dat dit jaar geen dividend aan de aandeelhou.’ wat hoofd- ongunstige en voor de Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten'de Stad franco 1,90 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken bekend, dat de JAARMARKT, op welke geene bedelaars, rijdaar s, hazardspelen of loterijen met kaartjes om koek, glas en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelalen alhier zal ingaan op Dingsdag den 13 Augustus aanslaande, des moigens ten acht ure, en eindigen op Vrijdag den 23 Augustus daaraanvolgende, des morgens ten acht ure, en dat voor den 25 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz. zuilen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aafi art. 46 van de algemeene politie verordeningwaar bij is bepaald dat niemand eene tent, kraam of iels dergelijks, op den voor de openbare dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den markt meester en na voldoening van het marktgeld. Sneek den 22 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. meene vergadering plaats genad van de aandeel- van De balans is goedgekeurd, bedijken, konlributie Oosldougeradeel (Friesland) c n get]eputi g IJ. Botma en H. S. Douma; tot volmagt van waren verworpen. Uit de balans blijkt, het dijkbestuur van het waterschap het Nieuw houders kan woiden uitgekeerd, zakelijk toe te schrijven is aan de tijdsomstandigheden van het afgeloopen jaar aan het gemis der aansluitingen enz- volledige exploitatie vereischt. De Arnhemsche Courant schrijft: Uit de residentie meldt men onsdat de heer Hasselman de portefeuille van koloniën aanvaard heelt onder voorwaarde dal op nieuw J. J. Lont. Door Z. magnificus aan voor het akademieja. W. Muuriiug. zeil- en roetvaeeniging zal oil jaar op hel te -• KilflMIgllIlMlIllllllllH I j i A D V E R T E N T 1E N van 1 tot 4 regels, gewon» letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Amsterdam gehouden worden op Dingsda-’ 6 Augustus 1867. De acteur L. F. j. Rosenveldt, vroeger als eerste komiek aan de voornaamste schouw burgen verbonden, en als zoodanig le zijner tijd zeer in aanzien, is te Rotterdam in den ouder dom van 69 jaren overleden. Hij zag den 13 Februarij 1791 le Rotterdam het levenslicht. In den laatsten tijd zijns levens behoorde hij I’tot het personeeFonder directie der heeren L. Bouwmeester Co. De voordragt van het provinciaal geregts- hof in Drenthe, ter vervulling van de plaats van raadsheer in dit hof, opengevallen door de be noeming van den heer mr. E. K. J. Bertlin- lot griffier bij de regtbank le Assen, beslaat uit de heer mr. W. van Nauta Lemke, officier van justitie le Sneek; mr. J. Oosting, procureur le Assen; mr. W. B S. Boeles, regler te Assen; mr J. Schimmel kantonregler te Naarden; P. van Bemmelbn, regter le Alkmaar; mr. van der Feltz regter te Assen. Door het departement van oorlog is ter van het leger gebragt1°. met 1 Augustus a. s. de twee ai lillerie-directien zullen zijn opgeheven dat met he.zeilde tijdstip de benoemde directeur m de nieuwe directie voor het materieel der artillerie als, zoodanig in functie treedt, en dat krachtens s konings nadere goedkeuring de standplaats van genoemden directeur lijdelijk te ’s Hage zal zijn gevestigd 2°. dal mede met Augustus a. s. de beide inspectiën van for tificatiën zullen zijn opgeheven, en dat de kom mandanten in de nieuw geformeerde e.f stellingen der genie uilerlijk den 1 Sept. a. st. hunne function zullen hebben aanvaard, zullende inmid dels over zaken den gemedienst betieffende hetzij met den mspecteur-generaal van fortificatiën, hetzij, met den eerstaanwezenden genie officier ter plaatse kunnen worden gecorrespondeerd. Den 12 en 13 September aanstaande zal te Haatlém worden gehouden de algemeene veigadeiing der Nederlandsche Vereeniging lot afschaffing van sterken drank, bij welke gelegen heid het 25jarig bestaan der vereeniging zal worden herdacht. De algemeene vergadering van de 'Jlaat- szhapfi) lot nul der Israëlieten in Nederland zal in de maand Augustus le ’s Gravenhage worden gehouden. De synode der Ned. Hervormde kerk heeft aan de synodale commissie in mandaat gegeven, te onderzoeken welke reglementen of verordeningen, hetzij van de regering uilgegaao, hetzij door haar goedgekeurd, nog kracht van wet hebben of althans Worden toegepast, wier opheffing of wijziging, m hot bmaug eene. be- scheiuiug van ii-1; n Stoat. overwegen wat in OEEKEE l».- - 'WH i GORBAN I i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1