NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. JAARGANG 1867. I N, jj, 22ste WOESSDAG 31 JULIJ. BI A EÜ L AH vn -- bevat de vol- 2 - gjiL- 1 Bijblad verbonden inliouclemle een ver slag van het verhandelde in de Gemeen teraad van 8 Juli jl« Hoorn, 28 Julij. De oogst der aardappelen, die in het begin zulk een rijke opbrengst beloofde, is in en om deze gemeente zoogoed ais mislukt te beschou wen, daar de ziekte er onder is uitgebroken en geheele akkers bedonen zijn. —Het voornemen beslaat 5om den 28 Aug. a. s. het vierde algemeen evang. nationaal zendmgs- feest te houden op gronden daartoe welwillend door den heer jhr. Barnaart afgestaan. Volgens het programma zal hel zendingsfeest des morgens te 10 uur met gebed aanvangen, waarin ds. O. G Heldring, emeritus predikant, voorzitter der kommissie, zal voorgaan, waarna de ope ningsrede door ds. L. J. van Rhijn, van Was senaar, vice-president der kommissie, zal gehou- den worden. Vervolgens zal ds. S. H. Buyten- dijk, van Harderwijk, secretaris der commissie., hel verslag uitbrengen, waarna het lid der hoofd-commissie, de heer T. M. Looman, van Amsterdam, verslag zal geven van de verriglin- gen der zendinggenootschappen. Daarna zal eene pauze worden gehouden tol twee uur, wanneer op drie spreekplaatsen des voormiddags voorgesleide vreemdelingen in de Fransche, Engelsche of Hoogduitsche luien zuilen spieken, welke toespraken zullen worden ver tolkt. Ten drie uur zal eene tweede pauze worden gehouden, waarop ten 3*/6 uur acht sprekers op drie spreekplaakeu het woord zullen voeren, te weten de heeren G. A. Hoog, predikant te Haarlem, S. Oifers, zendeling onder de Al loeren in Oost ludie, A. H. IV. Brandt, pred te Amsterdam, C- G. Schot, eud-zeudeliiig onder de heidenen in Goal Indie, A. 8 Entingh, predikant te Helder, W. Zegers, predikant te Oosleibeek, Tb. Kousbroek, evangelist en J. Kooy, predikant te Lissse. Na de laatste pauze, zal ten 5'/a uur de slotrede worden gehouden door ds. J. P. G. Weslhoff, van Amsterdam. Vóór en na iedere spreekbeurt en gedurende de pauzen zullen feestliederen worden aange heven, bestuurd door een muziekkorps onder leiding van den heer H. J. van Lummel, lid ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone .letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, der hoofd kommissie, van Utrecht. Verdere bijzonderheden, ook betreffende het vertrek der spoortreinen naar en van het feest terrein en diergelijke, zullen uit het programma blijken dat waarschijnlijk over eenige dagen verkrijgbaar zal zijn. Het Vlrechtsch Dagblad gende ongewone advertentie Heil, die dit leest of hoort! Mijn Godvreezende Zoon, Gerrit van Rennes is niet meer! Te Utrecht, waar hij in de Bak kerij van den heer T. de Bunt lot den laatsten dag der vorige week, de laatste zijns aardschen levens met zorg en trouw, welke door het vriendelijke Gezin, ook te midden van het tref fend verlies eens Godzoekenden Zoons, gewaar deerd werd, werkzaam was is mijn innig Geliefde, diep in den avand, na ijverig vervulde bestellingen en vriendenbezoek, in de gracht gestort en, in weeiwil van spoedig aaugebragle hulp, verdronken. Bijkans 37 jaren oud ge worden, was hij van kindsbeen af zijnen Oude ren, naar ;het Vde gebod, een in nederigheid gehoorzaam Kind, zijnen zeven Broers en drie Zusters zoo lang hij die bezat een innig liefhebbende Broèr. Moeder met een vijftal allen op volwassen leeftijd voorgegaan, vindt hij met hem gewasschen zijnde in- en overwonnen hebbende door het Bloed des Lams boven; mij; met andeie vijf, laat hij beneden. Zoo ben ik tot twee heiren gewor den. Met mij zij de bede^van al onze vrienden, aan wie dit schrijven bepaaldelijk gerigt is: „de naam des Heeren zij geloofd 1” (Jerem. X:. 23 24.) Renkum Uit 's Gravenhage wordt gemeld, dat bij het ministerie het voornemen bestaat in Sep tember aanstaande aan te kondigen eene ver. meerdering der militie met 25,000 man, waarvoor het budget van oorlog, nu 13 millioen, zou verhoogd worden tot 20 millioen. ’s Gravenhage 26 Julij. De nieuw benoemde minister van koloniën de heer Hasselman, heeft gisteren avond bij II. M. de koningin zijne opwachting gemaakt, alwaar bij door den minister van financiën, graaf Schimmelpeuninck, is voorgesteld, die hem lol dal einde van liet hólel de Oude Doelen heeft afgehaald. Z. M. heeft aan het zich te Parijs bevin dende muziekkotps van het regement grenadiers en jagers de verlenging van verblijf aldaar voor 8 dagen toegestaan. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente Hcmeiumer Oldephaert en Noord - woide N. Wenlholt, om die betrekking gelijk tijdig te bcklecden met die van burgemeester der gemeente Stavoren. Bij Z M. b sluit van den 25 Julij jl. no. 50 is aan mr C. B Wichers, op zijn daartoe gedaan verzoek, met ingang van 1 September .1867 eervol ontslag verleend als regter in de Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco f 1.90 1 Bij dit nummer der Courant wordt een arrondissement regtbank te Appingadam. Bij beschikking van den minister van ko loniën, van den 18 Julij 1867, is de heer R. H. C. C Schefferdoctor ie de wis en natuur kunde, gesteld ter beschikking van den gouv.- generaal van Ned Indie, om te worden benoemd tot directeur van ’s lands plantentuin te Buiten zorg. Men schrijft uit's Gravenhage, dd. 27 Julij, dat het berigt, volgens T welk jhr de Brauw be noemd is of op het punt staat van benoemd te worden tot kommissaris des konings in de provincie Groningen, voor onjuist kan worden verklaard. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEER maken bekend, dat de JAARMARKT, op welke geene bedelaars, rij/elaurs, hazardspelen of loterijen met kaartjes om koek, glas en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelaten alhier zal ingaan op Dingsdag den 13 Augustus aanslaande, des moigens ten acht ure, en eindigen op Vrijdag den 23 Augustus daaraanvolgende, des morgens ten acht ure, en dat voor den 25 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene politie verordeningwaar bij is bepaald dat niemand eene tent, kraam of iets dergelijks, op den voor de openbare dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den markt meester en na voldoening van het marktgeld. Sneek den 22 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. 23 Julij 1867. H. W. VAN RENNES Rustend onderwijzer. Te Giethoorn, in Overijssel, is de nood zakelijkheid ingezien om eene verordening uit te vaardigen, waarbij bepaald wordt, dat geen vrouwen zich van des Zalurdags avonds 10 uur tot des Maandags morgens in eene herberg of tapperij mogen bevinden. Naar men verneemt, is het ^geneeskundig staatstoezicht in de provinciën Friesland en Groningen bezig een onderzoek in te stellen naar den toestand van de kleine kinderen en. bewaarscholen in de provinciën,, als maatregel van medische politie. SNEEK 30 Julij. Naar wij vernemen behoort onder degenen die onlangs te Groningen een voldoend eind examen van da Hoogere Burgerscholen hebben afgelegd onze stadgenoot de heer R. Fennema. Men meldt ons uil Ooslstellingwerff dd. 27 Julij De harde en gedurige stortregens hebben de rogge voor een gedeelte ter neder geslagen. Ook de boekweit en andere veldvruchten heboen GOURAN SHEERER 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1