NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR BE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. I JAARGANG 1867. w 22ste BINNENLAND. I J B L IT E .VLAAI). ■i worden, nu de keizerlijke regering afgeschaft is a LI; worden geveild 52,000 pond brons en 126,000 pond gietijzer, alles beslaande in deelen van geschut, benevens eene groote hoeveelheid oude wapenen en ammunitie, rhet nog 3 miliioen pond gietijzer afkomstig van verschillende voorwer- pen. AMSTERDAM. De plaatselijke gezondheids-commissie heeft de ingezetenen gewaarschuwd, dat sedert eem- gen tijd onder de namen van Italiaanse!) meel en Hongaarse!) witstoffen worden verkocht bestemd om tot oneerlijk voordeel der bakkerij onder het meel gemengd te worden en dat die stoffen niets anders zijn dan fijngemalen gips, in enkele gevallen met een weinig meel vermengd. sCRAVENHAGE, 1 Aug. Heden middag ten 4 u. 17 m. wordt Dun- klers kapel uit Parijs in deze residentie terug verwacht. Gisteren avond is in de zaal der so ciëteit de Vereeniging eene bijeenkomst van be langstellenden gehouden, waarin beraadslaagd ig en besluiten genomen zijn over de wijze waar op dat met lauweren bekroonde muziekkorps alhier zal worden ontvangen en begeleid. Mu ziekkorpsen, muziekvereenigingen, scherpschutters de regemenlen alhier in garnizoen, allen zullen bij deze pleglige ontvangst worden vertegen woordigd of hunne goede diensten betoonen Reeds gisteren wapperde op verschillende plaatsen de nationale vlag, ten blijke van de vreugde over de vereering, die de kapel te beurt ge vallen is. dat de vraag, of een deskundig onderzoek opzigtens eene kanaal verbinding tusschen Blok zijl en Groningen zal worden ingesteld, wordt aangehouden in afwachting, dat óf concessiona. rissen, óf het rijk, naburige provinciën of ge- meenten afzonderlijk of gezamenlijk zich bij eene voorgenomene uitvoering van het werk om ondersteuning zullen aanmelden. AD V E R T E N T 1IIN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eikei) regel daarenboven 10 Cents behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Naar aanleiding van Zr. Ms. besluit van 25 dezer, n°. 4G, wordt de luitenant ter zee 1 klasse F. H. P. van Alphen, met den 15 Augustus aanstaande eervol ontheven van het bevel over Zr. Ms. transportschip met stoom vermogen Java en met den 16 dier maand lij delijk gedetacheerd bij het departement marine, ter waarneming der betrekking van specteur over de stoomvaartdienst en van in van lid der kommissie tot het examineren van zee-of- ficieren enz. Het bevel over gemeld transport schip wordt met laatstgenoemden dag opgedra gen aan den kapitein-luilenant ter zee G. J. Domme, thans le officier op Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord. Volgens het Dagblad van Zuid Holland en 's Gravenhage zal de vermeerdering van het jaarlijkse!) konliugent der militie niet 25,000 man, maar slechts 3000 man bedragen, en liet budget van oorlog daardoor op verre na met met een half miliioen verhoogd worden. Naar men verneemt, heeft de kon. akade- rnie van wetenschappen te München den lieer F. A. W. Miquel, boogleeraar in de planten kunde te Utrecht, tot korrespondereud lid be noemd. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente Sloten S. G. van Welderen baron Hungers. In dezen week zal een groot deel van het materieel der vesting Luxemburg in openbare jeiljng verkocht werden. Onder anderen zullen is onder anderen gebleken dat Juarez zich verkiesbaar stelt voor de betrekking van sident der Mexikaansche republiek, welke eerste overheidspersoon weldra zal moeten gekozen LEEUWARDEN. - Aanstaande Dingsdag zal alhier de jaar- lijksche vergadering der broederschap van no tarissen in Nederland worden gehouden, 's Avonds te voren zal er reünie in den Prinsentuin en daarbij harmonie-concerl plaats hebben. SNEER, 31 Julij. Voor de herstemming tusschen de heeren mr. W. van Nauta Lemke en dr. A. A. Jor- ritsma voor lid van den gemeenteraad alhier zijn gisteren ingelcverd 250 stembriefjes. Bij de heden plaats gehad hebbende opening is gebleken, dat op or. Lemke waren uitgebragt 151 stemmen, zoodat deze tot lid van den raad is gekozen. De heer Jorrilsma bekwam 94 stemmen. Men meldt ons uit Ooststellingwerf d. d. 31 Julij Naar wij vernemen, is op het adres aan heeren Provinciale Staten van Friesland door ingezetenen dezer gemeente opgezonden houden de verzoek om een deskundig onderzoek in le .stellen naar een kanaal verbinding tusschen Blokzijl en Groningen, welk plan ontworpen rs door den heer B. Prakken ten antwooid ont- vungeu BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEII maken bekend, dat de J \aRMARKI op welke geene bedelaars, rij, Haars, hazardspelen of loterijen met kaartjes o n koek, glas en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelalen alhier zal ingaan op Dingsdag den 13 Augustus aanstaande, des moigens ten acht ure, en eindigen op Vrijdag den 23 Augustus daaraanvolgende, des morgens ten acht ure, en dat voor den 25 dier maand, a'ie kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 4G van de algemeene politie vei ordening, waar bij is bepaald dut niemand eene tent, kraam of iets dergelijks, op den voor de openbare dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den markt meester en na voldoening van het marktgeld. Sneek den 22 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en I ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is ZATURDAG 3 AUGUSTUS binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco f 1.90 j AMERIKA. Uit New-York wordt geschreven dat de Vereemgde Stalen van Noord-Amerika een konventie met de Sandwich—eilanden gesloten hebben, die ten doel heeft de opname dier eilanden als grondgebied der Unie voor le be reiden^ Hiei door is Frankrijks en Engelands invloedlpp de Sandwich-e landen vernietigd. New-York, 1G Julij. Het kongres, besloten hebbende zich alleen met de rekonslruktie bill bezig te houden, heeft oumiddellijk daarmede aangevangen, en beide huizen hebben gehandeld in den geest der natie, door eene verklarende wet voor te brengen, waarin bevestigd wordt, wat ieder te voren wist, dat de bedoeling van het kongres was le erkennen dat de militaire magt het hoogste bestuur is in het Zuiden, tut dat de rekonslruktie zal zijn lot stand gekomen, alle civiele ambte naren aan dit bestuur onderworpen zullen zijn eu slechts provisioneel iu hun ambt geduld zullen wordenom zooveel mogelijk wanorde le voorkomen, doch dadelijk door de militaiie overheid kunnen worden afgezet, wanneer deze oordeelt dat zij aan de rekonslruktie in den weg slaan. Te Washington gaat men voort met het regtsgeding van Suirat, medepligtige aan den moord van president Lincoln. De getuigen legen hem zijn gehoorden hunne getuigenis is sterk legen den beschuldigde, wiens advo- kaleu trachten ze krachteloos le makendoor verdenking werpen op het karakter der getui gen, hetwelk niet moeijeiijk is, dewijl deze zich in vele gevallen daarop met veel kunnen laten voorslaan. Bovendien trachten zij een alibi le bewijzendat echter geheel mislukte tot dusverre. Men gelooft dal Surrat schuldig is of de jury zijne schuld als bewezen zal aaunemen, moet de lijd leeren. De belangstelling in hel regtsgeding hier is zeei gering en men hoort er naauweiijks over spreken. Uit deNew.Yorksche berigten van 20 dezer niet pre- SNEEKEB a kWlBI i i 9 3 5» i 1 OUBANT Vi II I - - n II l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1