1807. JAARGANG NlfflWS- EN ADfflffiTIHlAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEL 22ste ZATURDAG 10 AUGUSTUS. VERGADERING VAN DEN GEMEENTE-BAAD VAN SNEER, MAANDAG DEN 12 AUGUSTUS 1867, des voormiddags ten 10 uur. BIO BW L A DiID, 2. van tia- le van ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt i - PUNTEN TER BEHANDELING: 1179 sollicitanten, tegen 1202 in ]let vorige J3a? aant,‘* deelo^eg(ig<l"n is in 1866 met 237 vermeerderd, Roermond 7 Augustus. lieden werd het verkeer op de brug over de Maas feestelijk geopend, bij welke pleglig- heid de ministers van justitie en van binnenl. zaken, de kommissaris des konings en een aantal genoodigden tegenwoordig waren. Reeds gis teren begonnen de feesten bij de aankomst der ministers die met ongemeene geestdrift door eene talrijke schare werden begroet, en wier komst door kanonschoten en het geluid der k okken werd aangekondigd waarna zij in plegtigen oplogt naar de woning van den bur gemeester, waar een gala-diner hen Wachtte werden geleid. Heden is de stad in voilé vreugde koncerlen, bals, volksfeesten, gala-diners enz. wisselen elkander af en ten 3 ure werd e rU° geopend. Morgen op nieuw volksspelen, koncerlen, vuurwerk en wat al niet. Deze feesten behooren onder de schoonste, die ooit te Roermond zijn gegeven. Nieuwediep 6 Augustus. Het ramtorenschip Prins Hendrik der Neder, landen wordt nog dagelijks door zeer vele nieuwsgierigen, vooral van elders per pleizier- leinen komende, druk bezocht, en ieder be- augslellende of nieuwsgierige heeft vrijen toegansr aan booid, en met de meeste welwillendheid iaat men alles zien en geeft daarvan de verlangde explicatie. t L Harlingen, 6 Augustus. Ingezetenen van het aan onze gemeente grenzende Almenum hebben zich dezer dagen Dij hun gemeentebestuur vervoegd met een zakje kogels, gevonden in den molen van den Almenumer-polder, en welke kogels daarin waren geschoten bij de oefening der schutters en der tirailleurs, hier in garnizoen. Deze projektielen moesten strekken ten betooge, dat de scbielbult of kogelvanger niet de voldoende breedte heeft. Er wordt veel geklaagd over het gevaarlijke van de positie der bewoners in den omtrek ten gevolge van het wèl onderhouden tirailleur» vuur in de nabijheid van Harlingen; zelfs zou onlangs bijna een der veldwachters van Barra- deel jammerlijk op het veld van ëer zijn ge sneuveld, ten gevolge de afdwalingen der punt - kogels. Deze gevallen hebben aanleiding gegeven tot eene officiële korrespondentie tusschen de gemeentebesturen van Harlingen en Barradeel doch wij gelooveri, dat de zaak niet zal leiden tot dadelijk afdoende maatregelen, tenzij er hangende de onderhandelingen eens een vervolg geleverd wierde op den door Victor Hugo be kend gemaakten „moord der voorbijgangers” - in dit geval natuurlijk bij ongeluk, door gebrek aan voorzorg. Blijkens het verslag van den toestand onzer KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat aan den gemeenteraad in zijne vergadering van den 27 dezer is aangeboden, de rekening van alle ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over het jaar 1866, en dat die rekening van af den 29 Juli 1867 gedurende 14 dagen, van morgens 9 tol namiddags 1 uur, voor een ieder ter inzage is nedergelegd ter Secretarie dezer gemeente en voorts in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Sneek den 28 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. Bij Kon. besluit is aan den heer R. Rees, emeritus hoogleeraar in de wis en tuurkundige faculteit aan de hoogesthool Utrecht, verleend een pencioen ten laste den staat, ten bedrage van ƒ2750 ’sjaars; Bij koninklijk besluit van 1 Augustus jl., fio. 72, is aan de nagemelde kommissiën uit de Staten van Zuidhollaud en Drenthe magtiging verleend om na de sluiting van de zomerver nadering der Stalen hare werkzaamheden voort lo zetten als 1° aan de kommissie uil do hiaten van Zuidhollaud, voor het onderzoek der u rken tot vorming der zoogenaamde Merwede; 2° aan de kommissie uit de Staten van Drenthe, belast met de regeling der voorwaarden, waarop de in die provincie gelegen landen bun water zullen kunnen blijven lozen door de kanalen en sluizen van het waterschap Westerkwartier, in de provincie Groningen gelegen. heeft benoemd tot burgemeester der gemeente Harlingen, den heer W. H. F. baron van Heemstra. Z. M. heeft benoemd tot griffiers bij de kantongeregtente Lochem mr. 11. de Ranitz, advocaat en candidaatnotaris te Groningen; te everwijk mr. J. W.'Moutonadvocaat; te Heerenveen mr. J. J. Kuipers, thans griffier bij het kautongeregt te Hindeloopen; te Hindeloopen mr. C. Hofstede» advocaat te Assen. Met ingang van den 15 dezer wordt te Amsterdam in het Amstel-hólel een hulpkantoor vau den rijkstelegraaf gevestigd, dat voor de aanbieding van telegrammen zal open zijn op werkdagen, van 9 ure voor- tot 2 ure namid- ag en van 5 lot 8 ure namiddag op zon en feestdagen van 8 tot 9 ure voormiddag en van 2 lot 5 ure namiddag De gemeenteraad van Nijmegen heeft dezer dagen, met 13 tegen 3 stemmen, besloten, zich bij adres tot de Tweede Kamer te wenden met verzoek om het voorstel van den heer de Brauw tot wijziging der wet op het lager onderwijs niet aan ie nemen. 4 De twee en vijftigste jaarlijksche alge* meene vergadering van het fonds ter aanmoe diging cn ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden is op Woensdag 31 Julij jl. te Amsterdam gehouden. Het daarbij uitgebragt verslag bevat o. a. de navolgende bijzonderheden De inkomsten over 1866 bedroegen 83,394 91, waaronder aan renten vau kapitaal 48,227.79, aan collecte, jaarlijksche inschrijving ƒ31,599,173’ De uitgaven beliepen 83,394.91 waaronder itc^rl-lwCat!.en aan deelgeregtigden over 186b 7 s >52.385, aan kosten van het Inva lidenhuis na aftrek der eigen inkomsten van dat geslicht f 2685.67®. In het Invalidenhuis te Leiden werden geduren* de 1866 verpleegd 51 verminkte en infirme ƒ17 ööV0^et tOtaal iiedra8 der koslen beliep Wegens verbeterde omstandigheden zijn drie deelgeregtigden in het genot hunner gratificatie geschorst; één daarvan bedankte uil eigen be weging, terwijl een ander, die vroeger gemeend heelt te moeten bedanken, op nieuw de grati ficatie behoefde en verkreeg. Up de lijst van sollicitanten slaan vermeld 8 blinden van België, 1 dito uit de koloniën; 14 dito zonder veldtogten, 461 infirmen van Belgie, 274 dito uit de koloniën, 207 dito zonder veldtogten, 214 veteranen, te zaaien i S"® SNEEKER COURA van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cent», _t voor iedere plaatsing, Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco/11.90 MM I 1. Resumtie van de notulen der vorige vergadering” Onderzoek van de geloofsbrieven der vier nieuw be noemde raadsleden. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders, betreffende een adres van L° van der Kallen 4. Ontwerp en voorstel cener wijziging in do begroeting voor 1867, betreffende het gebruik °van de som beschikbaar door den afkoop van grondrente door J Jaarsma. 5. Mededeeling eener missive van den heer J. van Driessen. 6. Rapport van de com missie, den 29 Mei li. benoemd, tot bevordering van de ontworpen verordening op de mestvaalten. °7. Be noeming van eene commissie tol voorloopig onderzoek van de begrooting voor 1868. 8. Vaststelling der gemeente rekening dienst 1866. Aanbieding der begrooting van het Nederlandsch Israëlitisch armbestuur over 1868. 10. Idem van ’t Roomsch Katholiek Pa rochiaal armbestuur. 11. Idem van de Stads ADe- meene armvoogden over 1868. 12 Idem van de dd. schutterij over 1868. 13 Rapport over de rekening dor gasfabriek, 1866, 14. Idem over de rekening der dienstdoende schutterij 1866. 15. Idem over° den aanleg van een spoorweg van Harlingen naar Heeren- veen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1