jaargang NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD ÊN BET ARRONDISSEMENT SNEEL 18(57. buitenland. 22ste WOENSDAG 14 AUGUSTUS. B I N N E N 1 A N D. 1! P C. bepaalde tijdstip te begeven in de vergadering de Stalen Generaal, ten einde in de AMERIKA. et L O )t twee ure. „Art. 2. 4\ Onze minister van binnë’nlandsche zaken wordt gemagtigd orn zich op het in ail. no 66 heeft Z. hetn, in wien liet nageslacht steeds een der grootste staatsburgers van Nederland zal veree- ren beeft aan mr, I A van Roijen, op zijn verzoek met 30 September aanslaande eervol ontslag verleend als korumissaris des ko- nings in de provincie Groningen, onder dank betuiging voor de vele en goede diensten in die betrekking bewezenen met ingang van 1 October aanstaande in zijne plaats benoemd mr L. graaf van Heiden Reinesteim, kantooregter te Assen. Zv Amsterdam, 10 Augustus. Blijkens eene aankondiging in het Handelsblad. is hier ter slede opgerigt eene onderlinge assu- lantie op de staatsloterij. Die inrigling stelt zich ten doel aan spelers Ingeuoemde loterij, die nieten trekken, eene vergoeding van /20 tot 23 uit te keeren. Ira Aldridge, de bekwame treurspeler, de negerakteur, ook bij ons zeer gunstig bekend, is den 7 dezer maand ie Léd?., in Polen, op zijne reis naar St .Petersburg overleden. De Stoompost meldt, dat de nieuwe post zegels waarschijnlijk in de volgende week voor het publiek verkrijgbaar zullen worden gesteld; vooits dat die van 20, 30, 40 en 50 cents in verschillende kleuren de laatslen in goud eene nieuwe buste van den koning voeren, en die van 1 cent het rijkswapen. bleu 28sten Augustus zal ‘t ontzet van Groningen in 1672 wederom feestelijk worden herdacht Naar men verzekert, heeft de com missie voor feestviering het plan, des voormid— dags eene keuring van spannen tuigpaarden te houden, en des namiddags eene harddraverij met paard en chais Ook wil bedoelde com missie een muziektempel laten opiigten op de Vismarkt, dat plêm Smaakvol vei sieren èn des avonds verlichten, terwijl in den schouwburg eene voorstelling zal worden gegeven. DeS nachts óm 12 uur zal er een extra trein van Groningen naar Harlingen rijden. Ais een staaltje der plotselinge verande ring van temperatuur welke men gedurende dezen zomei in verschillende oorden van Europa heelï waargenomen, wordt ook het volgende medegedeeld. Op den 9den Jutiij hadden zich eenige Hongaren met tamelijk gunstig weder naar de markt begeven en toen zij namiddags den naasten weg over het gebergte insloegen, werden zij door eene hevige sneeuwbui over vallen, zoodat zij slechts met moeite te huis konden komen Op den berg Bihar bij Topan falve zijn omstreeks dien tijd drie menschen alsmede een aantal koeijen en schapen bevroren en in heigebergte bij Szolive in het comitaat Marmaros, vond men niet minder dan zestien lijken van menschen, die dood gevroren waren terwijl nog enkelen vermist werden. 2 van ue Diaieii ueneraai, ten einde in de ver- eemgde zitting der beide kamers de vergadering in Onze naam te sluiten.” Z. Al heeft den heer F van den Broek, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als consui-generaai der Nederlanden te Parijs. Z. Al. de koning heeft Donderdag ochtend den nieuw benoemden minister van koloniën den heer J. J. Hasselmanzeer langdurig ten gclmore toegelaten. Naar men verneem!, heeft de heer mr. J. I’. Amersfoort zijn ontslag gevraagd als bur gemeester van Haarlemmermeer. Hel geheel bedrag der gcmeente-schuideii o de provincie Noordholland beliep in hel vorige ;><ir ids meer dan vier en twintig millioen Suldeu, waarvan ten laste alleen van Amsterdam uim twee en twintig en een hall millioen. Volgens hel Leid&ch Uagblad is ^men te Leiden algemeen verbaasd over de benoeming On den jongen baron van Heemstra tot bur gmeester van Harlingen. Hoe is hel mogelyk vraagt dat blad dat de minister een otig meusch van 24 jaren, zonder eenige er ving, die als klerk ter secretarie te Leiden Neikzuam was, omdat hij voor hoogere betrek- dagen alle bekwaamheid miste, kan voordragen ,,n te plaatsen aan het hoofd van eene gewig- !öe handelsstad, eene stad van meer dan lü>000 zielen Alen is op hel Boymansplein te Rotleidam uk in de weer met de werkzaamheden voor la. plaatsing van het standbeeld gewijdaan de ua- Machtenis van mr. Gijsbert Karei van Hogen lorp. Alen mag derhalve de onthulling binnen te gemoet zien. Van Hogendorp zag den ;’steu October 1762 te Rotterdam het levens, licht. We gclooven dal het zeer eigenaardig fOre zijn standbeeld den 27sten October a. s. F omhullen en alzoo op den geboortedag van Mexico. Onder de veie belangwekkende dokumenlen met betrekking tol de jongste gebeurtenissen in Mexico openbaar gemaakt, bevinden zich o. a. de volgende brieven; 1. Van eenige voor maltge keizeriyke officieren aan generaal Esco bedo. „Queretaro, 17 Mei. Exellentie 1 De dienst,- waarvoor maarschalk Bazaiue ons heeft laten teekenen heeft opgehouden daar het keizerrijk gevallen is. De ondergeteekenden verlangen, indien Uwe Exc. het gepast oordeelt, met den graad dien zij thans hebben, onder de vaan der vrijheid te dienen en aan de nieuwe zaak den eed af te leggen. Wij zijn met den diepsten eerbied, van Uwe Exc. de zeer nede rige en getrouwe onderhoorigen.” (Volgende de onderteekeniny). 11 Antwoord van t.scooudo’. Naar men verneemt, is het besluit van den gemeenteraad van Leiden, tot heffing eener directe belasting van bij anderen inwonende meerderjarigen, door de Hooge Regering, na rijp beraad niet voor goedkeuring vatbaar geacht Be kamerbewoners zuilen zich dus voorioopig kunnen blijven verheugen in het vooruitzigl <oi zie i van de betaling m die belasting uitge sloten te zien Bij besluit van 6 dezer AI. het volgende bepaald De tegenwoordige vergadering de Staten Generaal zal Vrijdag 16 Augustus 1867, des namiddags ten SNEEK 13 Augustus. NV ij vestigen de aandacht van het publiek on het theatre van onzen land- en gewestgenoot dé heer J. CALPdie reeds zoovele jaren achtereen onze kermis heeft bezocht, en ook thans weder (zie achterstaande annonce} tot ons overkwam. Wij doen dit te eerder, omdat hij, door telkenjare eene gralis-voorstelling te ge ven voor de armen feu weexen van de onder scheidene gestichten bewijst, dat hij, ook zon der direct geldelijk voordeel te genieten, iets voor onze minbedeelde stadgenoolen, ten beste wil geven. Ook thans moet het, naar wij vernemen, weêr zijn voornemen zijn om gralis- voorslelimgen te geven voor de armen en weezen van onze gemeente. Naar wij vernemen circuleert hier ter stede eene iuleekeuingslijst met het doel om m de tuin en lokalen der builecsocieteit de Harmonie een volksconcert te houden. ï-^wcel/t wel van zelf, dat wij van heelerharte ingeno- - men zijn met de pogingen die aangewend wor den om ook aan den arbeidenden stand eens eenige uren van waar kunstgenot te verschaffen, vyij hopen dan ook, dat de burgerij door eene algemeene deelneming, moge meê werken om dit plan tot uitvoering te brengen. —Naar wij vernemen komt er nog al eene belangrijke wijziging in het dienstdoend personeel der Lemslcr stoomboot de Stad Sneek. Er moet namelijk besloten zijn om de heeren de Jong, kapitein, en Alerkelbachagent te Amsterdam, beide als zoodanig te bedanken. Reeds wordt als plaatsvervanger voor den eerste genoemd; de heer Bekkering, koopvaardij kapitein i die althans voorioopig ook tevens met de funclien van den agent zou worden belast. SNEEKEB Ait. 1. f i 0. 9, O J- 1. n a n ir u ia r l. ir- e- sij 8. te ia in S) el u I. 3- COURANT A D V E R T E N T1E N van 1 tot 4 regels gewone letter 40 Cents, voor eiken régel daarenboven 10 Ct«, bela've 35 Cents Zegelrêgt voor iedere plaatsing, vat. worden nesloten op Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden i=> binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco 1.90

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1