JAARGANG 1867. I •J en V I NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEÜ- I I I H f I? mi 2' WOENSDAG 21 AUGUSTUS. B I IN JN E W L A IN D. j 4 I k2" Veen (geelbriefje) Ten I i r paar jeugdige kinde» -- Hierop 1 M hebben de meid zeg- ongeveer 12l/a I i'i mr. J. A. Willitfge Prins» met Am. Ct. vernemen is een ontwerp vörï t van 19 Aug. vreugde begroet worden. Naar wij v wet lot wijziging der milit.ewet 1861 (Staatsblad no 72) in gereedheid gebragt, dal waarschijnlijk reeds bij den aanvang van de zitting der Staten Generaal in behandeling zal komen Zijn onze inlichtingen juist, dan zijn bij die wetsvoardragt de eischen zeer matig gesteld; de jaariijksche ligling zou hoogstens met 3000 man vermeerderd worden, waardoor na vijf jaren de sterkte der geheele militie rekenende op het versterf, ongeveer 64,000 man zal wezen. In Belgie, dat een veel meer gekoncentreerd, hoezeer daarom niet beter verdedigingsstelsel heeft dan ons land, bedraagt de sterkte der militie eenige duizenden meen Het onderhoud en de kleeding van die 3000 miliciens zouden niet meer dan ƒ270,000 jcosten. Voorts zou de vrijstelling aan éénige ijtoons in het vervolg slechts verleend worden aan hen, d;e tevens eenig kind zijn, De plaats® zijn zij binnengedrongen vervanging zou zeer beperkt, maar tevens aan fatsoenlijke jongelieden gelegenheid gegeven wor den om de dienst te leeren bij het regemeni dat zij verkiezen, met vergunning om buiten de kazernen te wonen en te eten en om klee ding van fijner laken te dragen. Ook de mi voortacn als zoodanig avance- maken. Die jonge menschee, geeue soldij genieten en hun -In den nacht dag heeft ten huize van den heer'd T. te Rot terdam, een brutale diefstal plaats gehad. ure schelden drie personen, als heeren gekleed, aan en vroegen af mijnheer te huis was, hetwelk ontkennend door de dienst bode, die alléén met een ren aanwezig was, werd beantwoord" liciens zouden ment kunnen zouden echter eigen kleeding en onderhoud’moeten bekostigen. Voorts zou art. 115 dat zooveel bezwaren, bijzonder voor de zeevarenden medebrengt, uil de mililiewet verdwijnen. Hoezeer wij met ,:ei uitspreken van een oordeel over die veranda- ringen wenschee le wachten tot dat het wets ontwerp van regeringswege openbaar gemaakt zal zijn, mogen wij echter de opmerking met weêrhouden dat de aangeduide wijzigingen ons als zoovele verbeteringen voorkomen. Amst, Cour. ’Uit de statistiek .an het gevangeniswezen over 1864 blijkt dat in den loop van dat jaar bij afwisseling in de onderscheidene categoriën van gevangenissen enz; hier te lande zijn op genomen 49,822 personen, en da» op uil0 December deszelfden jaais aanwezig waren 37 J 3 personen welke beide citers de geringste zijn sedert de tier vorige jaren. Gemiddeld, naar de verblijfdagen, telde men in 1864 3875 ge vangenen zijnde het geringste aantal over het jongste IDjarig tijdperk. Naar de bevolking des rijks, was de verhouding der gevangenen op I960 inwoners in 1864 11.6; in 1861 13 6. Het getal gevangenen bestond uit 33 348 van het mannen en 7479 van het vrouwen geslacht; vei houding der vrouwen tot de 190 mannen 22.4 Het getal vreemdelingen in 1964 490J verminderde doorgaans sedert eenige jaren. Gehuwden lelde men 5968, ongehuwden 19,505 verhouding 1 tot 1,90. In 1864 was het’ge tal jeugdigen beneden de 16 jaren (1312) wel eenigermale minder dan vroeger, maar de ver-’ houding let de overige gevangenen was on gunstiger. Terwijl men m 1857 het verschijn sel opmerkte, dat het getal van hen, die bij hunne opneming noch lezen, noch schrijven kon den, grooter was dan dat van hen die dit kon den, is de nadeelige verhouding trapsgewijze af genomen, en telde men iu 1864 10,809 die wel, en 6445 die bij hunne opneming niet lezen of schrijven konden. van Woensdag en Donder- Z. M. heeft aan mr. B. van Hasselt directeur van het postkantoor te ’s Gravenhage, vergun ning verleend tut het aannemen en diagender onderscheidingsteekenen van ridder der Daone- brogsorde, 3e kl.hem door Z. M. den koning van Denemarken geschonken. Met den 1 September a. s. wordei? gce» plaatst: op Z. M. radersloomschip de Valk, de luit, ter zee 2e kl. F Zeegers Veekens 2e kl. jhr. S. F. T. de Vaynes van Brakell en G. W. A. D. Steup; op Zr. Ms. fregat met stoomver- mogen Adolf Hertog van Nassau, de luit, ter zee 2e kl. J. E. G. Goster van Voorhout; op Zr. Ms. transportschip met stoomvermogen Ja»;;, de luit ter zee 2e kl A. J. Dumont; op Z M. kostschip te Rotterdam, de luits ter 2e kl. jhr. G. A. van Nispen en J. C. A. Wissel; en op Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam, de luit, ter zee 2e kl G. J. de Jong. De minister van binnenlandsche zaken heeft de gemeentebesturen opmerkzaam gemaakt op de elders voorgekomen cholera gevallen en in ernstige overweging gegeven om, wanneer de ziekte in een deel des rijks een epidemisch karakter mogl aannemen, de kermissen of jaar markten niet te doen plaats hebben Uit ’s Hage wordt aan het Handelsblad als stellig gemeld, dat de graaf de Beaulieu, voormalig Belgisch gezand te Francfort, den baron Dujardin als Belgisch gezant bij ons hof zal vervangen. Uit ’s Gravenhage wordt gemeld, dat bij den Raad van State is aanhangig gemaakt een wetsontwerp op den ijk van de maten en ge- wiglen, alsmede der gasmeters, terwijl het voornemen bestaat cm dit ontwerp dadelijk na de opening der nieuwe zitting in te dienen. Door vele gasverbruikers zal dit ontwerp en met geweld in eene kast opgesloten, haar gende, dat indien zij gerucht maakte, zij haar den hals zouden afsnijden de meid heeft ver der gehoord dat zij op de diverse kamers ge weest zijn en eindelijk dat de huisdeur werd digigetroKken, waarop zij begon hulp te roepen Al spoedig was de politie op de plaats aanwe zig en werd de meid ontzet, terwijl bij onder zoek bleek dat behalve aan baar geld aanzien lijke waarden m zilver, juweelen en papieren werden vermist; de daders zijn alsnog onbekend en de politie doet ijverige oasporingen. Eene boerderij te Koudehoek, gemeente Belliisgwolde, groot 38 bunders, 79 roede 40 el die £735 werd aangekocht voor ƒ825, is in 1837 verkocht voor 19,909 en dezer da- gen voor 48,325. Veenhuizen, 15 Augustus. Gisteren waren hier vier heeren als eene hydi ologische kommissie om, ter bevordering der hygiëne, het drinkwater te onderzoeken, waarvan het resultaat was, dat er aan het eerste gesticht een_ari,esische put zal geboerd worden. SNEES20 Aug. De uitslag der stemming voor twee Leden i van den gemeenteraad van Sneek op den 17 Augustus jl. is geweest Blaaawe stembriefjes van het lid S. tea Cate Bz. uitgekomen 177 van onwaarde 2. Gele stembriefjes voor het lid A. Veen, uit gekomen 177 van onwaa.de 4. Van de le bekwam Johs. Feenstta 65. Herre Rinia Kingma 60. Van de 2e de heer 66, Jan Schijfsma 56. En zal alzoo eene herstemming moeten plaats hebben, voor den heer S. ten Gate Bz. (biaauus briefje) tusschen de heeren Johannes Feenstra en Herre Rinia Kingma. Een voor den heer A. T" tusschen de heeren mr. J. A. Williuge Prïns en Jan Schijfsma. Ieder, die de schetsen kent van den geest- vollen teekenaar A. van H., zal zich zeker onder de tafreelen uit het volksleven die hij door—' gaands met eenige trekken zoo meesterlijk weet terug te geven,— ook nog wel herinne ren zijne aanschouwelijke voorstelling van die joelende en hossende kerrnismenigte, bedwelmd door jenever en vrolijkheid en daarnaast als keerzijde der medaille de ellende in al hare afzichtelijke naaktheid. Wij vonden ze in de Ned. Volks Alm. voor 1858. Hoeveel waarheid er nu ook. oogenschijnlijk in die voorstelling ligt opgesloten, wij zouden, loor ze geheel op onze tegenwoordige k rmis- sen toe le passen, zeker niet van overdrijuna vrij te pleiten zijn, Er is loco wezeni^k -<;j° SNEEKER 5 'I 9i i 8 A t 8 4 j I AD VERTEN TIEN letter 40 Cents, voor belo've 35 Cents Zegelregt I H 4 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZAT'ÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden i* binnen deze Stad /1.65, buiten de Stad franco/1.90 "w .rj van 1 tot 4 regels gewon» eiken regel daarenboven 10 Ct», i voor iedere plaatsing, C 0 D R A ut

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1