n«- ea JAARGANG NIEUWS- EJi ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SMEEK. I I 18(57. binnenland. tl i 22sfe ZATURDAG 24 AUGUSTUS. VERGADERING VAN DEN GEMEENTE-RAAD VAN SNEER, MAANDAG DEN 26 AUGUSTUS 1867, des voormiddags ten 1! uur. MM voor L| 1. 2 4. 5. 6. 1 I I geschonken van hooge waarde. Tevens wordt er bij vermeld, dat Cesey, hoewel verminkt, eene goede gezondheid geniet. Naar men verneemt bestaat er bij de re gering plan, nu de schutterijwet verworpen is en dus de versterking der volksweerbaarheid, die daarvan het gevolg zou zijo, niet geschied!, om de schutterijwet te wijzigen in dien zin, dat voortaan tot grondslag van de schutterij zal worden genomen de telling van 1867, ter wijl lot dusverre nog altijd de telling van 1829 den grondslag der sterkteberekening uilmaakte. Ten gevolge van dien veranderden grondslag zuilen sommige van die gemeenten, die nu nog rustende schutterijen hebbeu, deze in dienst doende moeten veranderen, en zal over het al gemeen het aantal schutlerpiigtigen aanzienlijk toenemen. Deventer, 19 Aug. Op eene jaarwedde van f 1800 voor beide inriglingen is, bij raadsbesluit van heden, aan de hoogere burgerschool en burgeravondschool alhier, tot leeraar in de natuurkunde en aan verwante vakken, ter vervanging van den heer Schroeder van de Kolk, benoemd de heer J. Sirks, doctorandus te Leiden. Ambt Vollenhove, 17 Aug. Buitengewoon mag met alle regt genoemd worden de vraag naar paling uit de uitgeveende plassen in deze en omliggende gemeenten. De sterke verzendingen naar het buitenland, o. a. naar Engeland, zijn hiervan de voorname oor zaak. De prijzen zijn dan ook tot eene onge- kende hoogte gestegen. Paling (zoogenaamde roode), die vóór weinig jaren nog gemakkelijk ƒ12 per 100 Ned. pond was te verkrijgen, is allengs geklommen tot f 30, terwijl de beste soort (schieraal), vroeger betaald met ƒ22 a ƒ32, naar gelang der stuksgewijze zwaarte, thans tegen J 40 ii J 54 wordt af'gelcverd. De laatstgenoemde som #wordt met name in het zoogenaamde lage land (Kalemberg, Muggenbeet, enz.) besteed. Dat men zich onder zulke gun slige omstandigheden met alle magt op de pa- lingvangst toelegt, ligt in de reden. ’s Hertogenbosch, 19 Aug. Reeds vroeg in den morgen was het duidelijk zichtbaar dal de laatste hand zou worden ge legd aan het afbreken van den steiger van het noorder transept der restauratie van de St. .lanskerk. Van de loodsen, zelfs van den koepel der kerk waaide de nationale vlag. Weinig ingezetenen zijn er die heden dal schoone werk in zijo geheel niet zijn komen bezigligen en niemand, deskundigen of geen deskundigen of zij hebben dat werk met bewondering aan schouwd. Niet minder dan 60 levensgroot© beelden ziet men in dit transept dat slechts circa 15 ellen breed is. De kleinere beelden zijn byna ontelbaar, liet busrelief, dat op da heer bij dat kollegie, de navolgende aanbeve lingslijst opgemaakl: 1°. mr. N. F. van Noolen, regter bij de arrondissements reglbank; 2° mr F. L. Rambonnet, officier van justitie bij de arrondissements regibauk te Tie!; 3° mr. G. de Jonge, raadsheer in het hof van Zeeland; 4° mr. A. N. J vd. Poll, president van de arron dissements reglbank te Amersfoort; 5° mr. J. J. A. van Walchren, substituut officier van justitie te Amersfoort;^0 mr. G. G. Barger van Hengst, regter in de arrondissements regtbank te Ut recht. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de commissarissen des Konings in de provinciën eene circulaire gerigt, met verzoek, de gemeentebesturen opmerkzcam te maken, dal de aanvrage van de Vereenigingen tot be vordering der weerbaarheid om als reglspersoon erkend te worden bij afzonderlijk rekest aan den Koning moet geschieden, en dat die er kenning niet ligt opgesloten in ’s konings toe- stemming tot de oprigliug d^r vereenigingen. in een dagblad van Buenos Ayres van 27 Juuij komt het volgende verhaal voor van het vergaan van hel Noderlandrche koopvaardijschip Herman Albert en van de lotgevallen van de weduwe van den kapitein van dat schip, voor welke liefdegaven gevraagd worden. De kapt, stierf plotseling te Fray Bentos en liet eene weduwe na met twee kinderen die aan boord waren, en twee kinderen in Nederland Nadat een nieuwbenoemde kapitein de lading had in genomen vertrok het schip naar het vaderland Het leed den 26 Mei schipbreuk en de man schappen werden overgenomen aan boord van het Oostenrijksche schip Palinuro. Gok dit vaartuig verging den 15 Junij De opvarenden wisten zich te redden en airiveerden, na een vermoeijenden logt door eene woeste streek, den 19 te Magdaieua, waar de kapitein gebleven is. De weduwe en hare twee kinderen kwa men den 24, van alles beroofd, te Buenos Ayres aan, waar zij aan boord rijn gegaan van een ander Neder.audscli schip om met de eerst volgende gelegenheid naar liet vaderland terug tekeeren. Men zal zich herinneren, dat op den 23e Jan. des vorigen jaars door kap. W. van Doo- reu en de bemanning der Nederlandsche bark Ida Elisabeth een schipbreuke.ing, de Engel- sche kapt. Gesey gered werd, die 33 dagen, waarvan 28 zonder spijs, in de mast doorbragt. Thans meldt The Illustrated London News van Zalurdag jl. dat de Brilsche regering als blijk van erkentelijkheid voor zijn edelmoedig gedrag, aan kapt. W. van Daoren ten sextant heeft Uit het verslag, betreffende het doofstommen instituut te Groningen, dezer dagen in druk verschenen, blijkt dat in het jaar 1866 daarin zijn opgenomen 29 kweekeliugen, wat bijna het dubbel is van het gewone aantal Daardoor bedraagt het gebeele aantal kweekelingen 162, waarvan 129 gratis worden verpleegden onder wezen en 33 voor een, aan het vermogen der ouders geë>enredigd, jaargeld. Het aantal doof stommen in ons vaderland wordt op 1219 ge steld. Mt-rkwaai dige bijzonderheden worden voorts medegedeeld omtrent de verhouding van de doofstommen tot de bevolking en tot de ver schillende godsdienstbelijdvuissen- Het verslag bevat onder anderen de volgende conclusie Dal in geen land betrekkelijk zoo weinig doofstommen als in Nederland worden gevon den Dat nergens voor ontwikkeling dier ongeluk kigen zooveel zorg wordt gedragen als in ons luid, waar geen enkele, voor onderwijs vat bare, doofstomme van eene voldoende opleiding verstoken behoeft te blijven Dat in deze behoefte voor verreweg hel grootste deel door de vrije weldadigheid der ingezetenen wordt voorzien. Door staat, gewest vu gemeente wordt slechts ƒ16000 daarvoor bijgedragen. Met het Engelsche barkschip Coquetdale, kapt. A. Wood, werd voor de diergaarde van het koninklijk zoölogisch genootschap Nalura Artis Mag is tra een schoone zwarte luipaard aangebragl, als geschenk van den heer E Gort, admistrateur van Bagelen te Lenking. Gelijk tijdig arriveerden voor dezelfde iurigling twee levende rhinoceros-vogels en twee zeldzame toucans. Het prov. geregtshof te Utrecht heeft ter Vervulling der vacerende betrekking vuu raads- PUNTEN TER BEHANDELING: Resumtie der notulen. Onderzoek van de geloofsbrieven van mr. Lemke. 3 Rapport belrckkelijk de begroeting 1868 voor het Algemeene Armbestuur. Idem van hi t Israëlitisch Armbestuur. Idem van de Schutterij. Mededeeling eener missive van de com missie van toezigt op het middelbaar onderwijs. I COURANT SHEERER I i I I 1 4 2 A i 1 4,1.! Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regels gewosa letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Gt«, behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Den 21 October zal aan 's rijks munt te Utrecht gelegeuheidjgegeïen worden tot afleggen van examen voor de betrekking van handelses- sayeur. ïi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1