1 I j N.. g NIEUWS- EN ADVERTENT1E-BMI) VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG I 18ö7. bihaknlaao. ZATURDAG 31 AUGUSTUS. UJ C jsSt VERGADERING VAN DEN GEMEËNTE-RAAD VAN SNEEK, DINGSDAG DEN 3 SEPTEMBER 1867. des namiddags ten 5 uur. BUITEN 1 AINDo NOORD-AMERJKA. Aanbieding van de begrooling voor de schrijft de haar zelve overgelaten, verdienen vermelding. den heer over, te geene wederlegging, Maar thans drukt dit tyd was was i \M| •>9 r deu worden. Te Zall-Bommel is insgelijks zulk eeu besluit genomen. Ook de gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten de kermis voor dit jaar te schorsen. Verder is zij voor dit jaar reeds geschorst of uitgestcld o. a te Almelo Dalfsen, Zierikzee, Oudeketk a/d IJssel, Sassem heirn en Neuzen. „Sedert eenigentijd zoo schrijft de Arnhemsche Courant - hebben wij de Nieuwe Goessche Courant aan J De buitensporigheden van dat blad niet eens orgaan van Een 500 tal ridders van het Metalen kruis waren dezer dagen te Alkmaar vereenigd iu eene feestelijke bjeenkomst. Zij hebben te de zer gelegenheid ook een bezoek gebracht aan den Helder en het daar geplaatste rijks-stoom- schip Metalen Kruis bezocht. Men schrijft uit Harlingen aan de Amst. Cour Reeds eenige dagen liep het gerucht, dat de vermaarde Friesche dwerg Jan Haimema, te Rotterdam aan de cholera zou zijn gestorven. Nu ook een der couranten in onze provincie zulks vermelde, zal het niet oimoodig zijn te zeggen, dal een persoonlijke navraag bij familie van den heer Haimema mij de overtuiging ver- schafte, dat het berigt met waar is voor vier dagen nog is er tijding gearriveerd en was alles wel, en te Rotterdam was Haimema iniet eens geweest. 4. Benoeming van Hoogere Burgerschool. 5. Mededeeling van een schrijven van Ge depeteerde Stalen, houdende goedkeuring tiet besluit van den Raad, gestaan aan Schreijer. 6. Idem idem, betreffende de daarstelling van een schietbaan mend geslacht, en i hervormen in eene woeste bende, die in staat is in Nederland het koninghuis uit te roeijen. De geschiedenis van Frankrijk in 1789 stond den uitvinders van het openbaar onderwijs bij dat hun werk ongetwijfeld voor den geest, en wanneer er vroeg of iaat welligt een Robes pierre uil den vrijzinnigen bakhoven te voor schijn komt, dan is hel doel bereikt, want dan is de tijger geboren, die het eerst zijne klaau wen uüslaat, om brandstapels on te richtenj, waar de bijbels, die gev.L iNederland over vloediger zijn, dan zij ia Frankrijk voorbanden waren, in de vlammen te doen opgaan c:i ein (lelijk zal hij mRzijn koraplet hel eeuwenoude slamhmo ven Oranje den doodsteek toebrengen/i Commentaren zijn overbodigeene enkele onderwerpen v ij echter aan de orthodoxe pre dikaalen en hun aaahang, die op deze wijze het volk voorlichten. De Fransche revolutie had plaats in een dat het onderwijs aan de geestelijkheid opgedragen en sinds eeuwen opgedragen geweest. Hel openbaar onderwijs van staatswege dat niet bestond, kan dus moeijelijk een Robespier re hebben doen ópstaan of eene revolutie heb ben bewerkt.’’" De Evangelische Alliantie is zich sinds een paar dagen ook builen de muren van Amsterdam beginnen te verloonen. Zaturdag ochtend, gedurende de godsdienstoefeningen der Israelileu, verscheen een van de leden der Al liantie in hel portaal der Hoogduilsche synagoge. Naar men mëiledéelt, klopte hij daar een der joden op den schouder en vroeg inliet Duitsch: „Mijn vriend, gij gelooft immers dal Christus de ware Messias is Deze vriendschappelijke vraag werd zeer euvel opgeoomen. Er ontstond een groot rumoer, en hel gelukte slechts met moeite den vreemdeling te ontzetten, die naar het bureau van politie is gebragt. De gemeenteraad van Schoonhoven heeft bepaald, dat er dit jaar geen kermis zal gebou- Te Zall-Bommel is insgelijks zulk PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie van de notulen der vorige ver gadering 2 Beëediging en installatie der vier nieuw benoemde leden (de heeren J ten Late van Gonggrijp, J. ten Cate, R. van Driessen en IF. Van Nauta Lemke). 3 Aanbieding van de begrooling voor de gemeente Sneek. dienst 1868. een Leeraar B aan de Toen Surratt, de vermoedeiijke medepligtige SNEEK, 30 Augustus. Uitslag der stemming ep den 29 Augustus jl. van 2 leden voor dea gemeenteraad by herstemming. Ingekomen 273 blaauwe en 273 geele briefjes. Het getal geldige uiigebragle stemmen is geweest 265 op de blaauwe en 265 op de geele van onwaarde 8 blaauwe en 8 geele. Van het getal der blaauwe bekwam Johannes Feenstra 133, II. Rinia Kingma 132 stemmen, en der geele Mr. J. A. Willinge Prins 164 en Jan Sr.hijfsma 101 stemmen. Zcodat de heeren Johannes Feenstra en J. A Willinge Prins zijn benoemd tot Leden van den Gemeenteraad. De maatschappij tol Nut. van t Algemeen, heeft op hare jongste algemeene vergadering, te Am sterdam ia de vorige week gehouden, eene som van 2000.— jaarlijks uitgetrokken, bestemd om te helpen voorzien in de kosten van opleiding voor jeugdige tooneeikuusleuaars aan een natio naal tooneel. Voorshands zal die opleiding te Amsterdam plaats hebben. Men schrijft ons uit Oostslellingwerf dato 29 Augustus: Hoewel men hier wegens ’t vroegtijdig sterven van 'Hoof, vreesde voor de bekende aardappel ziekte, kunnen wij tot ons genoegen mededee® lendat men aan de vroegrgpen lot nog toe daarvan niets heeft ontdekt. Ook de uu reeds gerooide laatrijpe laten niets te wenschen zoodat wij redenen meenen te hebben, om mogen veronderstellendat de aardappeloogst dit jaar uitmuntend zal zijn, tol groot voordeel van den arbeidenden stand. BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken bekend aan alle gebruikers van maten en gewigten binnen deze gemeente, dat door den Arrondissements Ijker alhier, voor den herijk zal worden gevaceerd, op Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaturdag en Maandag den 28, 29, 3(1 en 31 dezer en den 2, 4, 5, 63 7 en 9 der volgende maand, telken dage van 's morgens 9 tot 12 en van ’a na middags 3 lot 6 ure, met dien verstande: den eersten dag voor Wijk 1, den tweeden dag voor Wijk 2, den derden dag voor Wijk 3 enz. tot den tienden dag voor Wijk 10. En zal deze worden geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Augustus 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM Saaijmatis Vad<r -althans het gaal hiervoor door zich zoo raauw uit, dat wij zijn „beginsel met een enkel woord wil en releveren In een hoofdartikel over de politiek in Nederland lezen wij letterlijk het volgende .- „Wij vragen dan vooreerst Waartoe die nen die inrigtingeo van hooger, middelbaar en lager onderwijs, door den staat in het leven geroepen Zij moeten strekken om het opko- alzoo de maatschappij te SNEEKER d I i I I I® van waarbij grond is af- f van 1 tot 4 regels gewono eiken regel daarenboven 10 Ct», voor iedere plaatsing, 'l I AD VERTEN TIEN letter 40 Cents, voor bel.alve 35 Cents Zegelregt i Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 Bij dit Ksissasiier der Courant wordt een Bijblad verzonden Onhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad van 12 Augustus jl. A Stóf V* .- a WA COURANT i xS2-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1