t I 7 - legeuheid zijner arrestatie nabij het Volgens de meer dan voor lijke goederen hebben moeten A. C. - uur schofttijd; zijn kinde uit den haudwerksstand in eene onder naam van fundalie-Günzburg op te rigten voor meer gevorderden Die gen, dit eenigzins schijnen te logenstraffen. De S>paansche dynastie is zoo slecht als zij maar zijn kan, en toch neemt elke partij het; „Leve de koningin 1” tot leus. Het eigenlijke volk wenscht, niettegenstaande het bewustzijn van Jen toestand van het hof en van de eigenaardig- zgrs door hem onder de armen der twinii Parijsche stadswijken verdeeld, terwijl hij ee bedrag van 40.ÜÜU fr. besteed heeft lot he aankoopen van 3 pet rentebrieven, vvaarva. heeft zich echter, opgrond “van art. 75 der staatsregeling van het jaar VIII, onbevoegd ver klaard daar over uitspraak te doen,zoolang de hr Parent geen verlof van den raad van state bekomen had om den beklaagde„een bezoldigd agent der regering', in regten te betrekken. De Temps viudt het ongerijmd, dat de justitie, die voor allen ingesteld is en zich jegens harö. ITALIË. Opmione zal er vooreerst niet 160 millioen francs aan kerke* te koop worden geboden. De dige doeleinden aan te wenden; 10,00,0 fr. ■Parijs, 28 Augustus. De Elendard vermeent te weten, dat het gouvernement zich met de opstelling eener circulaire aan zijne diplomatieke agenten onle dig houd. Jn deze circulaire zoude hun het doel der zamenkomst der keizers te Salsburg worden uiteen gezel. Hetzelfde blad bevat een telegram, iuhouJende dat de heer Dano, Fiansch gezant in Mexico zich ingescheept had en binnen acht dagen van New-York zal kunnen aankomtn. Pau28 Augustus. Bijna al de opstandelingen in Arragon zijn bij Urdax de Fransche grenzen overgegaan. Zij worden ontwapend De student Cessetot drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld, ter zake van verzet tegen de agenten der openbare magt, bij ge legenheid zijner arrestatie nabij het opera gebouw, tijdens het verblijf van czar Alexander 11 te Parijs, is van dat vonnis in hooger be roep gekomendoch hel hof van appèl heeft de uilspiaak der regtbank bekrachtigd. Door een op hetzelfde tijdstip en om dezelfde reden (het aauheffen van den kreet„Leve de Polen gearresteerden Parijschen kunstschilder, Ulysse Parentis tegen den inspekteur van politie die hem in hechtenis heeft genomen, eene klagt ingediend wegens onwettige beslag legging op zijnen persoon. De koireklionele of 8 September. -De groothertog van Baden zou op zich genomen hebben zijne „broeders” van de Zuid-Duitsche staten daartoe te bewegen. -Terwijl de akrobaal Bloudin dezer daoen Weenen, 29 Augustus Telegrammen uil Praag deelen het berigt mede, dat de Fransche minister van staat, de heer Rouher, naar Weenen is vertrokken. PRUISEN. Berlijn, 28 Aug. (Pad. tel.) Naar men zegt oppert Pruisen bezwaren tegen het niet slechten der vesting werken van Luxemburg, waartoe de groolher- logelijke regering reeds zou overgaan. welk blad het zijn moordtuig gerigl heeft. 1 beschouwenI De Temps geelt heden een berigt, dat een partukulieren korrespoudent uit (zegt de Times) om hel even welke, zij zullen de verbazing der Brusselaren door zijne onge- eenstemmig beweren dat, zoolang de tegenwoor- evenaarde sloutheiuop de koord opwekte, dige vorstin of eeuig lid van haar gezin op klonk zijn naam gelijktijdig den troon zit, voor Spanje geen kans op ver- j balie, "en wel ter zake betering is”. De pariemenisverordening op de ’Werk- leur plaatsen treedt met 1 January 1868 in werking lijk dat de koningin zoo „Spaanscb en zoo katho liek is. Met dat al kan het zegevierende huis niet blijven bestaan zoo als het thans is. ^Kiest drie schrandere en regtschapene Spanjaarden i w oer voor de Parijsche van misbruik dat van I dien naam gemaakt was geworden. De direc- van het Parijsche Hippodrome had name- l een akrobaat, Corelly geheeten geëngageerd -Zij gelden alleen voor fabrieken, die 50 of en dezen, ten einde een talrijk publiek te lok- meer peisonen aan het werk hebben. Onder ken, den bijnaam Blondin doen aannemen. De de bepalingen komen ook deze voor: Geen echte Blondin heeft zich deze kunstgreep niet kind mag onder den feeftijd van acht jaar laten welgevallen maar Arnault zoowel als Co- worden aangenomen Kinderen mogen slechts relly in regten vervolgd, wan den een eene niet vroeger dan schadevergoeding van 5000, van den ander eene van 10,000 fr eischende De regtbank heeft echter beslist, dat de ware Blondin zich met eene schadeloosstelling van 300 fr., door den directeur van het Hippodrome te voldoen, meest vergenoegen. kind mag worden aangenomen 6 ‘za uur per dag werken en i 6 uur 's morgens noch later dan 8 uur ’s avonds Meisjes en vrouwen mogen niet Janger dan 12 uur aan het werk zijn, niet vroeger dan 5 uur’s morgens en niet later dan 9 uur's avonds Ouder die twaalf uur zijn 1’/a Zalurdags namiddags ten twee uur reu, vrouwen en meisjes vrij lol maandag och lend Voor ieder geval, waarin de ouders hunne kinderen niet naar school zenden, ver vallen zij in eene boete vao 20 sb. FRANKRIJK. Parijs25 Aug. Gisteren en heden waren verscheidene kof- fijhuizen en restauratien op het Ghamp de Mars gesloten, omdat de keizerlijke kommissie, daar toe veroordeeld, ai de stoelen bad laten weg halen, in die etablissementen voorhanden De heer Bernard, die het regt had gekocht stoelen te vei buren op het terrein der tentoonstelling, heeft namelijk de keizerlijke kommissie in reg- ten vervolgd, omdat deze aan de restauraliën en koffyhuizen vergunde stoelen in en buiten hunne etablissementen te plaatsen, en zijn pro ces in eersten en tweeden aanleg gewonnen. Nu moeten de koffijhuishouders de stoeien buren van den heer Bernard, die er alles be halve goedkoop mede is. Van daar de sluiting üer etablissementenen dit in een tropische linie, die de bezoekers der tentoonstelling zoo zeer naar verfnssching doet verlangen. De keizerlijke kommissie zal bij dit proces en zijne gevolgen een groot geidelijk verlies lijden, om dal zij natuurlijk veroordeeld zal worden de koffyhuizen en restauraties van stoelen te voor zien, daar het niet is aan te nemen, dat men hel regt om een koff.jliuis te houden, verpacht, regtbank, bij welke die klagt is ingediend, met een beding er by dal er geen stoelen in mogen slaan. De gelukkige verijdeling van den moord aanslag op den 6 Junij in het bosch van Bou logne heelt een te Parijs gevestigd vermogend Russisch bankier, den heer Günzburg, gedron gen, om eene som van 50,000 fr. lot welda aan den moord op Lincoln, voor de eerste maal gevonnisd zou worden, kon de jury niet tot eenstemmigheid geraken. Hetzelfde is nu weder hel geval geweest. Van de twaalf gezworenen waren acht voor vrijspraak geweest, en die acht waren op een na, een New-Yorker, uit het Zuiden afkomstig. Van de vier, welke voor de veroordeeling stemden, waren twee uit de Noor- der-Staten, een uit Duitschland en een <iit Schotland geboortig. Nadat op deze wijze het zooveel gerucht makende geding was afgeluopen, is de verdediger van Surratt, de advokaat Bradley, wegens herhaalde beleediging van het geregts- hof, ongepaste behandeling der getuigen en verdere praktijken, waardoor hij zijnen stand te schande gemaakt had, als advokaat afgezet. Ofschoon niet onbillijk, heeft deze maatregel veel sensatie te “’Washington gemaakt en de advokalen aldaar hebben eene meeting gehouden om er tegen te protesteren. In der tijd heeft een der medepligligen aan den aanslag op Lincoln genaamd O’Connor, in de hoop vat: daardoor amnestie te verkrijgeu, getuigenis al'gelegd dat generaal Butler en de heer Ashley zamengespaunen hadden, om vele burgers en president Johnson verdacht le ma ken van medephgtigheid aan den moord op Lincoln gepleegd Niettegenstaande deze aangifte is O'Connor toen toch ter dood gebracht en ■Johnson heeft hem geene gratie willen schenken. Thans echter zijn die getuigenissen van O’Connor tegen Butler en Ashley door den altorney-ge neraa! met verlof van Johnson publiek gemaakt uiet alleen, maar zelfs officiéél in een voor- woord als geloofwaardig ter lezing aanbevolen. DENEMARKEN. De fetensche regering is overgegaan tot de reeds bij de vaststelling der staatsbegrooting "voor het loopende jaar in beginsel aangenomen opheffing der Deensche legation bij de ho ven van Brussel en ’s Gravenhage. Daarentegen is het Deensche gezantschap te Florence her steld geworden. Tot vertegenwoordiger van het kabinet van Kopenhagen aldaar is benoemd baron de Bille Brahe. Kopenhagen, 27 Aug. De avondbladen melden dat in de goed on- derrigte politieke kringen dezer stad de verloving van den kroonprins met prinses Louise van Zweden ais een geklonken zaak aangemerkt wordl Koning George van Griekenland wordt morgen bier verwacht. Hij zal in de eerste dagen van September met den grootvorst-troon opvolger van Rusland en diens gemalin naar Sl.-Peteisburg vertrekken. DUITSCHLAND. Muuchen27 Aug. Het programma der nieuwe •Süddeutsche Presse, onder redaktie van den heer Fiöiel, is, dat Beijeren, als de voornaams e vertegenwoordiger der zuidelijke Staten, een verzoenend standpunt inneemt tusschen Pruisen en Oostenrijk, leu einde een konflikt tusschen deze twee mogendheden te verhoeden. heer Rattazzi zoekt voor die operatie de me - dewerking der Nationale Bank te verkrijgen. ENGELAND. De gezondheidstoestand van den heer Charles Dickens schijnt in den laatsten lijd veel te de interesten zuilen worden gebezigd tot he wenschen over te laten. Zijne geneesheeren i slichten van beurzen ter opleiding van vier hebben verandering van lucht en lijdelijke sta- I meisjes king van zijnen letterkundigen arbeid aangera- den ni den. «Men zegt, dat de heer Dickens eene reis lagere -school naar Amerika zal ondernemen. beurzen zullen de namen dragen der vier vor— van een artikel in den limes, mislukken daarvan als zeker wil beschouwenI hoewel de bijzonderheden, dezer dagen onlvan- haar door Berlijn wordt medegedee.d en dal, zoo het waar is, van bijzondere beieekenis is. Als legenhau- ger nl. van de Salsburger zamenkorast zou de koning van Pruisen aan de souvereinen van Wurlemberg, Beijeren, Hessen Darmstadt ca Baden het houden van een zamenkomst te heden van Isabella, geene andere dynastie, o u- Baden voorgesleld hebben en wel tegen den 6 et» lijdelijke sta meer gevorderden I -Het Spaansche ©proer is hel onderwerp sten, die in het rijtuig zalen, w°aarop Berozowsky beschouweni i i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 2