I Verkoop, Huis. i Urbanuspillen. Rangregeling. k? Waarschuwing* SCffiWSTOOiBOOT Hindeloopen. i I -u ESS "l 4 A D Y E K T E T 1 E A. ■q 1 i I 1 Let wel H. CANNEGIETEIi HGz., Hoogënd. DAGELIJKSCHE DIENST SneekIJ 1st 9 Heeg, Koudum, Hindeloopen, Hindeloopen en Amsterdam. I TUSSEHEN Aankomst tc SNEEK ’savoud? i I I Notaris HAAGSMA, zal op Maandag 2 Sep tember eerstkomend, ’s avonds 7 uur, ten huize van F. Slager alhier, provisioneel veilen Een welonderhouden BURGERHUIS met ERF c a aan de Grachtswal alhier laatst bewoond! geweest door den heer L Weber. Aanvaarding 8 dagen na de finale toewijzing. VeenwoudenG. R. Kuipers. Winschoten, K.G Groé - *- neveld. Harlingen, S E Wiarda. Wolvega, C. A. f aber. Kampen, J S. Rijken. ‘Workum, J- W. Meijer. Leeuwarden, S. S. BeintemaWirdumerdijk. 5. ViU1 een’ ZooN Vrouwe NE- DERMEIJER van ROSENTHAL—Bosch van Rosenthal. Buitenpost, L. v d Tuin St. Anna Parochie Dokkum, H. v. d.Werf. Dragten J. Poslhuma. Dronrijp, T L Veltman Franeker, I. Drager. Grouw, Wed T. B Bouma. Gorredijk S. G Zwart. Groningen, J. H. Kui lenburg. Heerenveen, Wed Dorn seiffen. Hoogeveen, C H Radijs JI I- *-» Kampen J S. Rijken. Wordt bekend gemaakt, dat de Rangregeling m het Faillissement van UILKE ROMK1.S FEENSl’RA, vroeger Winkelier te WOMMELS met de bewijzen is nedergelegd ter Griffie der Arrondissements Regtbank te Sneek, om aldaar gedurende 14 dagen te verblijven, ter inzage van een ieder. -De Curator in voornoemd Faillissement, Mr. kappeijne. TUSSEHEN met de ZUIDERZEE STOOMBOOT- in verband maatschappij tussehen Van SNEEK ’s morgens om 7 uur 30. HINDELOOPEN s middags 12 uur 30 Aankomst ie AMSTERDAM pi. m. 5 uur 3(L Van AMSTERDAM ’s morgens 11 per Zuider- zee Boot. HINDELOOPEN ’s middags pL m 4 uur. - --8 uur. agenten strenger dan jegens ieder ander be hoorde te betoonen, niet zonder magtiging van den raad van state in regten vervolgd kan worden. De wetgever van het jaar VIII heeft zoo doende, meent het blad, de beginselen van 1789 zonderling geïnterpreteerd. ZWITSERLAND. Uit Bern is aan de Kóluische ZeUung uit officiële bron" geschreven, dat de Nederlandsche regering de sinds langen tijd met ‘Zwitserland gevoerde onderhandelingen over de ‘sluiting van een handelsverdrag heeft afgebroken; >omdat dezerzijds de eisch van den bondsraad niet kon worden ingewilligd, die daartoe zou strekken om in Nederland gevestigde Zwitsers van de schutterlijke dienst vrij te slellen en omdat voorts de verklaringen van de kantonbesturen belrdikelijk de bescherming van de godsdienst vrijheid van de Israëlieten in Zwitserland door de Nederlandsche regering niet voldoende zou den zijn geacht. De korrespondunt zinspeelt eindelijk op „andere gronden van zuiver poli tieken aard welke het Nederlandsche gouver nement zouden hebben geleid tot afbreking der onderhandelingen met Zwitserland. Het vredescongres zal van den 9den lot den 12den September le Genève bijeenkomen en het programma aannemen, dat te Parijs en te Genève is goedgekeuid. Het centraal comité bestaal uit 7 leden van het nationaal instituut van genoemde stad én uit eenige andere per sonen tot verschillenden stand en landaard be- hoorende. ‘Het zal verdeeld -zijn in vier af- deelingen: de eerste houdt zich bezig met het fiuantiele gedeelte der zaak; de tweede met de -correspondentie -en de publiciteit; de derde met de toetreding van ledende vierde met de punten op het congres te behandelen. Die hooidpuiiten van behandeling zijn: lo is de heerschappij van den vrede vereemgbaar met het beslaan van groote militaire monarchiën, die ten nadeele van de vrijheid talrijke legers onderhouden en de inlijving van kleine staten beoogeu t 01 is met de hoofdvoorwaarde van een voortdurenden vrede tussehen de verschil lende natiën de onafhankelijkheid en in hare onderlinge betrekkingen, de vestiging van een veibond tussehen vrije stalen? 2o. Welke zijn de middelen om het tot stand komen van zoodanig verbond van vrije volken voor te bereiden en le bespoedigen lerugkeer tot de groote beginselen van 1789; een beroep ep alle zedelijke krachten het ont waken van het nationaal geweten; verspreiding van het ouderwijs; overeenstemming tussehen de politiek en de zedelijkheid; enz. 3°. Welke zouden de beste middelen zijn om de werking van een internationaal vredes congres duurzaam te maken? Het tot stand brengen van eene vereeniging van vrienden der vrijheid. De president van het centraal-comité is de heer Jules Barni en de eerste secretaris de heer Meun. Jtiantongercfit te sneek, Zitting van den Ü6 Augustus. Veroordeeld; 37% Sneek, H. Cannegieter. -van de Wal. H. Ferwerda1 St. Anna ParochieA. W. de Looze. SteenwijkE. Lampe Stadskanaal (nieuwj If. R- Bronsema. Veendam, J. F. de llos- son- G. ge 1 Sneek, 29 Augustus 1867. ZALF EN PILLEN VAN HOLLOWAY Ouderdom. Het is van het groofste belan» de krach.- en der oude lieden in stand te houden’terwijl men lotvDe hkW7ten' J*rpl®e8t- ,De geneesmiddelen van Hol- oway bezitten die aeugd in den hoogstee graad. Ook hebben zij het onmisbaar goed resultaat er van bewezen door dien geesel des ouderdoms, „kwade beeuen” te ge nezen. We dra vertoont zich de oppervlakte van de on- zuiverste elterwond reiner, nadat die Zalf er op is aan- gebragt, de veretteringen worden menigvuldig w ge* i I I 1 i'l BEREID VOLGENS HET ALODDE EN ECHTE RECEPT WAAROP men in het BIJZONDER attent maakt zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING* zij zijn uitmuntend legen GAL, SCHERPTE IN HET BLOED en UITSLAG DER HUID zij lijn ZACHTLAXEREND en SLIJMAFDRIJ*. VEND. Verzegelde Doozen van 37 */a, 75 eu 150 centszijn verkrijgbaar bij de Heergu te AssenE. Lambers. f - - - Bolsward, R. S Dijkstra. Sloten, G. F, BolswardJ. A. Ledel. in algemeen gebruik, zijn door ons te SNEEK allee* en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzocht attent te willen oat door ons, bij niemand anders de URBAN USPILLEN" bereid volgens het oude en echte recept in Dépot zón verkrijgbaar gesteld in de hierbover onaeaeven lu elk doosje is een billet voorzien met de eigenhan'. NEN^ZOON^k o88! de VervaardlSers de wed/ KEU. yEo i Z20N M10’bekers, welke handteekenin® zioh ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes ver zegeld Sujn Wij verzoeken de gebrüikërs instantelijk daar wel op le letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes pillen haalt, alleen die doosje» waarin een billet met onze handteekening is, zich aan te schaffen en zich te wachten voor het g’ebruik van de vele namaaksels. s van de TACiJLZOAIkJLA. daï.n Sr0°'n d1r‘jfj^St °P hel veid der verkiezingen dezer d ,Set°T besiuUelüoze, kiezers ter stembus te zweepen tot bescherming en handhaving van aanzien en ma“t' van achtenswaardige famdiëu te dezer stede; de herhaalde dtaï uur Sn1et w“iddea ^“a dat hlJ thans de cau' didutuur met wilde aanvaarden maar bovenal de ver men Tebïe6 'TT’ inrÜet nilbreuSea hunner stem heid van h^bbe“,den beer Feenstra de meer.ief k en was Z T vet^iaS te consta- houdende oi ód°e Wdiu'Se resels’ 'uiJ voorbe- oudeade op de eerlijke -en humane handelingen der drijvers in deze verk.ezmgshistorie later terug “e komen Lij de herstemming tussehen de heeren Kingma en F euslra op het 6 aame 'briefje waren drie stemmen uit. de“ Seh^sma‘ lerwij* bij de herstem- Xebta? Xeneh^sm?'-9eel diefje, drie stemmen uitgebragt waren op -den heer Kingma. De bedoelimr brZe dT WS dUide‘l'jk’ badde“ °P b«t bhau^e en 7/7Jk7rdala|feP'aatSt °P bel staan moest, en omgekeerd. Die siemtnen moesten nu van onwaarde tan ?Ue/^° Verb"S8iQ° bad e“ pltaï ten nadeele van Feenslra en Prins. Hetverschil rfoor ka n°3 Mi3d tiOee stemmen ‘en bate Xel a tautcevaa Hadden die Kiezeis ai teut geweest, en alzoo hunne stemmen niet in het watei gesmeten, dan was niet de heer Feenstra maar de heerKingma de verkozene, nid tegenstaande deze“Z in de voor de caudidatuur %an Burgert k bedankt, eu tot verscheidene kiezers gezegd heeft: stem mij met, want ik neem net toch met aal” ij zijn verlangend te vernemen of de heer Feenstra met zijne eene stem meerderheid en nog wel bij ver- g.ssmg, den moed zal hebben, als onzen vertegelwoor- diger in den Gemeenteraad op te treden, en alzoo het mandaat der kiezels te aanvaarden. J’ H’ G’ te Leairaer ea -• N. te Groningen, ieder tot boete jan /lü of subsidiaire gevaugenisstraf van *-vii dag, ter zake het aw ondernemers eencr stoomboot- dienst doen varen van een stoomboot waarop «een be velvoerder aanwezig was. S. J. te Sneek, tot boete van 3 of subsidiaire ucthngSSlraf Tan da°’ ter *aks Ceüe visseberÜ over’ S,- te Hommerts, tot twee boelen van 1 of »wee subsidiaire gevangenisstraffen van één dag, ter zelf, uur züKc, H. A. te Schellens, tot boete van 10 of subsidiaire daTr>h»Ulhtraf| Vw ré“ da?’ ter zake het varei: door de ophaalbrug le Wolsum, zonder de zeilen te strijken. ■t.o. te oneek, tot boete van f 4 m D 7 nl.tan. boeie van /2 of subsidiaire gevangenisstraf van één uag, nau ter zake het zieb vertoonen in hei. openbaar

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3