JAARGANG sneek? NIEUWS" EN ADTERTENTIE-D1AD VOOK DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT I I I i i I 1867. Ir 22ste 7 I E 5 O E H A JX I). 9 l I L. C. I i 1 tl .1 Bij het sluiten van de gewone vergadering der staten generaal, zijn bij de tweede kamer aanhangig gebleven de volgende Wetsontwerpen: io. bepalingen omtrent de verevening van uit gaven ter zake van de opheffing der slavernij in de West Indische koloniën; 2o. wetboe ken van strafvordering; 3o. wijziging der begrooting van Ned. Indie voor het dienstjaar 1867 4o. begraven van lijken, begraaf plaatsen en begrafeoisreglen; 5o. nadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker; <io. verhooging van bet Vllle hoofdstuk der slaalsbegrooting voor 1867, tot het doen van buitengewone uitgaven voor het materieel der genie; 7o. wijziging der Wetten van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 129) en 9 De cember 1851 (Staatsblad no. 151) regelende •Ie militaire pensioenen bij de landmagt; 8o. wijziging der wetten van 28 Augustus 1861 {Staatsblad no. 128) en 11 Julij IZïiï (Staatsb. i>o. 74) regelende de bevordering, het Ontslag en het op pensioen stellen der militaire officie ren bij de landmagt; 9o. bepalingen aan gaande het vaststellen eener toelage boven de militaire pensioenen bij de zeemagt, ter zake van werkelijk verblijf in militaire dienst in ’s rijks overzeesche bezittingen en tusschcn de keer kringen; 10o. wijziging van de wet op de middelen voor het dienstjaar 1866, en aanvul ling van die voor het dienstjaar 1867. Deze ontwerpen zijn, ten gevolge der sluiting van het zittingjaar, vervallen en zullen, zoo de regering dit noodig mugt oordeelen, in de volgende zit ting die op Maandag 16 September wordt jeopend, op nieuw moeten worden aangebo len. Door gedeputeerde staten van het hertog- om Limburg is opgeheven het verbod van in- i doorvoer van vee enz uit de provinciën ioordbrabanl en Gelderland. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken bekend, dat op de Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen te begin nen met heden, voor een’ ieder ter lezing is nedergelegd en in afschrift tegen betaling °der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor den jare 1868. Sneek den 4 September 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. De minster van binnenlaudsche zaken, gelet op de artt. 41 en 42 der wet van den 13 Augustus 1857 {Staatsblad no. 103), heeft bekend gemaakt, dat de examens voor het verkrijgen van akten van bekwaamheid tot het geven van school en huisonderwijs voor de tweede maal in het loopende jaar zullen worden gehouden op Woensdag, den 2 October (voor Gelderland en Zeeland den 16 Octobei, Noord Holland den 9 October, Drenthe den 30 Sep tember) a. s en volgende dagen; dat zij die een dezer examens wenschen af te leggen, zich uiterlijk op den 18 September e. k. behooren aan te melden (voor Gelderland en Zeeland op den 2 October, Noordholland op den 25 Sept en Drenthe op den 16 September) bij den schoolopziener van het district, waarin zij wonen, of, van buitenslands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de acte, die zij verlangen, en overlegging van een of meer getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte acte, terwijl de dag en plaats van het examen hun door den school opziener zullen worden bekend gemaakt. Zoo als men weet, is vóór eenige jaren eene wet tot stand gekomen tot het steilten van een paleis voor de volksvertegenwoordiging, doch is de verwezenlijking daarvan lot dus verre nog op velerlei moeijelijkheden gestuit. Daar gelaten, of die moeijeiijkheden al dan niet spoe dig zullen worden te boven gekomen, heeft de huishoudelijke commissie van de Tweede Kamer der Stalen Generaal gemeend, gedurende hel reces hare goede zorgen te moeten besteden aan eene algeheele restauratie van de verga derzaal en andere deelen van hel gebouw. Die vergaderzaal heeft eene geheele vernieuwing ondergaan. De zitplaatsen zijn nieuw bekleed; de vloer is belegd met een sierlijk en kostbaar tapijt (roodeii grond waarin zwart bloemwerk, Deventer fabritkaat). De oude presidiale zetel heelt plaats gemaakt voor een anderen, meer in den smaak des tijds vallende. De rijk ge stoffeerde hemel van groen laken, voorzien met een smaakvol fronton, die boven de zitplaatsen prijkt, trekt vooral de aandacht. 2. M. heelt benoemd: lot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Utiecht dr. L. H. Hoogweg te Utrecht; en tot plaatsvervangend kanlonregter te Veghel jhr. V. F. A. H. de Kuyper, burgemeester dier gemeente. Sedert jaren wordt in tijdschriften, aan de bespreking der gemeente belangen gewijd, en in de gemeenteradan strijd gevoerd over de vraag, of de ontvangsten en uitgaven der banken van leening op de gemeente begrooting moeten voorkomen. Nadat deswege het gevoelen van den minister van binnenlaudsche zaken was in- zijn gesloten met het zendingsfeeston gewonnen, is door dezen te kennen gegeven, - «““"’gMeesi op dat die vraag in ontkennenden zin moet worden beantwoord. Volgens den minister maken c’e banken van leening geen Ond< rdee der ge- meenlthuisi.onding uit, en behoort dus ha. r finantiiel beheer niet met dat der gemeente véreenigd te zijn. Bij artikel 5 van het konink lijk besluit van 31 October 1826 toch is be paald, dat de banken van leening zijn instellingen van liefdadigheid, in te riglen en te besturen ten meesten nutte van hen, die zich genoodzaakt zien, daartoe hunne toevlugt te nemen. Die instellingen zijn dan ook steeds beschouwd ais op zich zelven staande en van het gewone ge meentelijk beheer afgescheiden ligchameh. Voor zoo ver dm instellingen winsten afwerpen, kuimen dezen dan ook niet als gewone gemeente n komsten worden beschouwd, waarover bij d» begrooting wordt beschikt, maar behooren zij te worden aangewend lot delging van de ten laste dier inriglmg opgenomen kapitalen, zoo mede lol tene zoo wenschelijke vermindering der rente ten laste der pandgevers. llbL Dordrecht, 29 Ang. Heden middag is hier plotseling overleden (ten gevolge van een aanval van apoplexie) de heer mr. J. J. E. van den Brandeler, president der arrondissements-regtbank en algemeen geacht ingezeten dezer stad. —•Volgens de staten op het bureau Veritas. Z1J“ de R,aa"d JulÜ ï1- vergaan 167 schepen, als: 68 Engelsche, 25 Noordweegsche, 22 Ame^ rikaansche, 14 Lransche, 8 Deensche, 8 Prui sische, 6 Nederlandsche en 16 van andere natiën; voorts 10 stoombooten; afgekeurd zij® 13 schepen; van 14 heeft men niets vernomen en men veronderstelt dat zij verloren zijn ge» gaan. Met de 167 in July zijn sedert 1 Jan. tot 1 April 1867 vergaan 1684 schepen, zijnde 2o meer dan gedurende de eerste zeven maan den van 1866. —Van wege het gemeentebestuur te Kampen worden schier dagelijks de riolen met de stads brandspuiten schoongemaakt, terwijl door de politie aldaar met verdubbelden ijver op het schoonhouden der goten, straten, stegen en pleinen en op het ten verkoop aanbieden van onrijpe vruchten en andere eetwaren, als be dorven visch, enz. gelet wordt. Wij vernemen., dat in den afgeloopen nacht tusschen Zwolle en Meppol door polder jongens op de Eoliandsche post geschoten is. De postillon moet eenigzins gekwetst zijn, ter wijl des conducteurs jas in deu rug gescheurd is. Er schijnt echter niet aan eene poging tot moord of roof, maar meer aan brooddronken heid te moeten worden gedacht. Nadere bij zonderheden ontbreken. - D,e bi(ee2k®“sten der Evangelische alliantie o-d een Bui ten dij Haarlem en met een diner a 600 cou verts SNEEKER COURAM ♦ó- I. 1 ■Ij: ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt i van 1 tot 4 regel» gewon eiken regêl daarenboven 10 v^i?, voor iedere plaatsing, II” 11 lg===g" AJJ--L. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is 1 WOENSDAG 4 SEPTEMBER, binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90/

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1